Benio123o pl Wiki
Advertisement

Żydzi, poganie i Przymierze Mesjańskie – Mottel Baleston

W Rzymian 11, odwróćcie tam razem ze mną, znajduje się bardzo ważna zasada dana wierzącym z pogan.

Wierzący z pogan, jest tu powiedziane o nich że ci są tymi którzy dopełniają kościół. Gdy kościół się pojawił, był w większości z żydowskich wiernych.

Ale nie byliśmy dopełnieni, jeżeli cały wczesny kościół było tylko z ludzi o imionach Goldberg i Zaretsky i Amishuk jak miał pierwotnie na imię mój dziadek zmienionej potem obustronnie do Baleston

Więc jeżeli macie tylko Amishuków, Zaretksich i Fruchtenbaumów to mamy problem, ponieważ kościół nie mógł być wtedy jeszcze dopełniony, nie został aż do czasu gdy poganie nie zapukają do drzwi i powiedzą:

„Czy możemy dołączyć?”

I wtedy, częściowo przymknęli drzwi w Dziejach Apostolskich i powiedzieli „jest tu blondyn z niebieskimi oczami i mówi że chce wierzyć w naszego żydowskiego Mesjasza”

„Kto słyszał kiedyś o takim mashugana – nonsensie?”

Wiecie “co to za mashugana” - hebrajskie słowo na nonsens. “Kto kiedykolwiek o czymś takim słyszał?”

I wtedy jakiś głos z tyłu mówi “Wiesz, wracając do Izajasza 49 jest tam powiedziane że nie wystarcza by Mesjasz przychodził tylko by wzbudzić plemiona Jakuba”

“Ale Mesjasz będzie także la'Goyim – światłem dla pogan aby Jego zbawienie mogło przejść na każde miejsce na ziemi”

W zasadzie odwródźcie raze ze mną na Izajasza 49, musicie zobaczyć i przyjąć to sami dla siebie.

O ile większość tutaj jest z nie-żydowskiego tła, naprawde potrzeba wam by zrozumieć Boże serce dla wszystkich z was.

I tak Izajasza 49, tutaj wy wszyscy jesteście uwzględnieni

Izajasza 49:(5), jeżeli nie znacie tego wersetu to potrzebujego go przyjąć; Pan mówi i Mesjasz mówi: Teraz zaś mówi Pan (JHWH) który mnie – i ten który mówi “mnie” wypowiada to Mesjasz

który mnie stworzył swoim sługą od poczęcia, aby nawrócić do niego Jakuba i zebrać dla niego Izraela

Izajasza 49:5, więc JHWH mówi rozmawiając z Synem, jest tu rozmowa, i do Syna mówi Ojciec „będziesz sługą który przyprowadzi Jakuba z powrotem do Boga po to by Izrael mógł być zebrany.

To pierwsze zadanie dla Mesjasza, dalej w wersecie 6-tym mówi Mu – Bóg Ojciec mówi do Boga Syna:

Mówi: To za mało, że jesteś mi sługą, aby podźwignąć plemiona Jakuba

Można to wyłożyć w słowie „jedynie” by jedynie podźwignąć plemiona Jakuba...'i przywrócić oszczędzonych synów Izraela, więc ustanowiłem cię... la'Goyim...'' '''światłością pogan, aby moje zbawienie sięgało aż do krańców ziemi.

W waszych bibliach słowa „moje zbawienie” są dwoma słowami w Angielskim (my salvation) ale w oryginalnym tekście hebrajskim jest to tylko jedno słowo i to jedno słowo jest imieniem Yeshuati

Co dosłownie znaczy „mój Yeshua”. Yeshua (Jezus) jest imieniem dla zbawienia i dosłownie jak mówi werset 6-ty „aby mój Jezus sięgnął aż do krańców ziemi.”

To jest to co to mówi w oryginalnym tekście oryginalnego heraklejskiego, mogę pokazać wam ten tekst później, jest to imię Yeshua z końcówką (ti) przez co jest to „mój Yeshua”

Yeshua (Jezus) będzie sięgał aż do krańców ziemi. Poganom powiedziano że siedzieli w ciemności w cieniu śmierci, ale światło Mesjasza zostało im ukazane.

W rezultacie, odwódźcie ze mną na Efezjan 2, dam wam małą zapowiedź tego czym będę się dziś dzielił tej nocy i udajcie się do Efezjan 2

W rezultacie światła Mesjasza które na was świeci, staliście się uczestnikami, współuczestnikami tego nowego przymierza o którym teraz dyskutujemy, ponieważ zapytacie „kiedy weszliśmy?”

„Jeżeli nowe przymierze zostało uczynione z żydami, gdzie jest nasza część w tym wszystkim?”

I oto tutaj jest; Efezjan 2:11: Przeto pamiętajcie o tym, że wy, niegdyś poganie w ciele, nazywani nieobrzezanymi przez tych, których nazywają obrzezanymi na skutek obrzezki, dokonanej ręką na ciele,

Pamiętajcie, w tym czasie byliście bez Mesjasza, byliście wykluczeni ze wspólnoty Izraela, byliście obcymi wobec przymierza obietnicy, nie mieliście żadnej nadziei i byliście bez Boga na świecie

Nie wiem gdzie byli wasi przodkowie przez 2,000 lat ale spodziewam się że większość z nich wielbiła bożków jednego rodzaju lub innego, mogli być w Skandynawii – tam mieli swój szał

Lub w Rosji, Hiszpanie czy gdziekolwiek to było, ale siedzieli w ciemności cienia śmierci, byliście oddzieleni od Mesjasza, byliście wykluczeni z Bożej rodziny, nieznajomi dla Bożych przymierzy obietnicy

Ale teraz – werset 13-sty - wy, którzy niegdyś byliście dalecy, staliście się w Chrystusie Jezusie bliscy przez krew Chrystusową.

Albowiem On jest pokojem naszym, On sprawił, że z dwojga jedność powstała, i zburzył w ciele swoim stojącą pośrodku przegrodę z muru nieprzyjaźni,

Jak? Znosząc przez swoje ciało nieprzyjaźń, prawo przykazań wyrażone w przepisach, aby z dwóch stworzyć w samym sobie jednego nowego człowieka, czyniąc pokój; (UBG)

W tym górnym pokoju w Jerozolimie w tym dniu pięćdziesiątnicy, gdy uczniowie zebrali się, narodziła się całkowicie nowa istota – nazywamy tę istotę kościołem, był on całkowicie nową rzeczą.

To nie jest Izrael, to jest nowe stworzenie i ostatecznie został zawarty z żydów i pogan których Bóg sprowadził razem, tak jak kapłani w dniu świętym Shavuot przynosili razem chleb prezentując go przed Panem i ustanawiając te nowe stworzenie

Więc mówi: by z dwóch stworzyć w samym sobie jednego nowego człowieka, czyniąc pokój; -werset 16-ty-...I pojednać obydwóch z Bogiem w jednym ciele przez krzyż, zniweczywszy na nim nieprzyjaźń;

I wtedy cytowany jest Izajasz o Bogu mającym troskę o pogan.

I przyszedłszy, zwiastował pokój wam, którzyście daleko, i pokój tym, którzy są blisko. Przez niego bowiem my, obie strony,...

Zauważcie że obie strony – wciąż jest kontynuowane rozróżnienie między żydami a poganami, tak jak werset który mówi że w Chrystusie nie ma ani mężczyzny ani kobiety, niewolnika ani wolnego, żyda ani poganina

Wielu ludzi skupia się na fakcie że nie ma ani żyda ani poganina ale nie skupiają się na fakcie że nie ma także mężczyzny ani kobiety, dobrze? Nie myślę aby ktokolwiek w tym pokoju chciał by to rozróżnienie było wymazane

Niektórzy z was raczej cieszą się tym rozróżnieniem, Bóg zamierzył by dalej był mężczyzna i kobieta w ciele Jezusa Chrystusa, szczególnie w pismach Pawła jesteście uznawani za mężczyzn i kobiety

Więc w jaki sposób nie ma mężczyzny ani kobiety? W drodze do ciała, jest tylko jedna droga dla mężczyzny i dla kobiety – droga, metodologia zbawienia jest taka sama, więc dla mężczyzn i kobiet jest tylko jedna

Nie ma oddzielnej drogi dla mężczyzny i oddzielnej drogi dla kobiety. Nie ma oddzielnej drogi do zbawienia dla żydów i dla pogan. Jest tylko jedna; tak jak pozostajemy zarówno mężczyzną jak i kobietą po tym jak przychodzimy do zbawienia

W taki sam sposób oboje pozostajemy żydami i poganami i to jak widzicie jest rozwijane i powtarzane tutaj w wersecie 18-stym

Przez niego bowiem my, obie strony,... rozróżnienie jest w pewien sposób kontynuowane nawet po zbawieniu, jest to w porządku ponieważ wszyscy jesteśmy pod tym samym dachem, widzicie?

Rozróżnienie wciąż tam jest ponieważ nawet pod tym samym dachem wciąż może być mężczyzna i kobieta, jest mama i tata, brat i siostra.

To wciąż jedna rodzina, więc nikt nie powinien się tym denerwować.

Przez niego bowiem my, obie strony mamy przystęp w jednym Duchu do Ojca. (UBG)

I oto tutaj jest: Tak więc już nie jesteście obcymi i przychodniami, lecz współobywatelami świętych i domownikami Boga,

Zbudowani na fundamencie apostołów i proroków, którego kamieniem węgielnym jest sam Chrystus Jezus,

Na którym cała budowa mocno spojona rośnie w przybytek święty w Panu, Na którym i wy się wespół budujecie na mieszkanie Boże w Duchu.

Więc, jeżeli nikt jeszcze nie powitał was w ciele Mesjasza, niech ja będę pierwszy jako oficjalny żydowski reprezentant, by powitać was wszystkich pogan w żydowskiej rodzinie

Jest o was powiedziane według pisma o wspólnocie Izraelskiej. Nie czyni was to dosłownymi żydami ale sprawia że – i tu jest punkt w waszych zarysach, wrodźcie do zarysów; wszyscy zastanawiali się czy wrócę do zarysów

Numer 3 w waszym zarysie, oto bibijne wsparcie tego że wierzący z pogan są współuczestnikami Nowego Przymierza – nie przejmujecie go, nie ma tu żadnej teologi zastąpienia, ale jesteście współuczestnikami

Podzielcie je, razem z żydowskimi wierzącymi. I nie było tak aż pogańscy wierni weszli do ciała Mesjasza, uzupełniając je. Więc to jest wasze miejsce, jesteście uzupełnieniem ciała Mesjasza.

Nie ma wierzących z pogan – nie ma ciała Mesjasza, ponieważ było by niekompletne.

I to dlatego optymalnie było by miło zobaczyć każdego jednego w ciele, wierzącego w kongregacji niezależnie od tego czy identyfikują się z tradycyjnym ewangelicyzmem czy Mesjańskim – by te rozróżnienia zaczęły zanikać

Było by miło jeżeli moglibyśmy zobaczyć zarówno żydów jak i pogan w każdym jednym ciele z wierzących, wtedy było by łatwo wykazać mówiąc „zobacz, tutaj jest demonstracja królestwa Bożego”

Jak teraz wierzę że potrzebujemy mesjanistycznych kongregacji z wielu powodów i mesjańskie kongregacje bardzo graficznie ilustrują fakt tego że Bóg zachowuje swoją obietnice.

Ale jako tradycyjne ewangeliczne kościoły wspierają idee żydów przychodzących do królestwa, żydów mających zdolność wyraźnej ekspresji, tak jak uświadomiliśmy sobie że są najróżniejsze rodzaje społeczności etnicznych

Którzy po prostu przez pierwszeństwo mieli kongregacje mające te rozróżnienie, odrębnej kultury, pewnego rodzaju proklamacji i mogli dostosować kulturę królestwa do ich własnej i to w porządku, mają w tym luz jak jak widzieliśmy w Rzymian 14

Uznajemy że wierzący z pogan są naszymi współuczestnikami w Nowym Przymierzu, jak wasz wykres demonstruje, status Nowego Przymierza jest tutaj, jest teraz ale takim sensie że nie jest wciąż jeszcze pełny

Parafrazując od naszego dobrego przyjaciela Charlesa Rorya, jest tutaj, jest teraz ale w tym samym czasie nie jest jeszcze w pełni obecne, ponieważ nie widzieliśmy jeszcze całości – widzimy tylko małą jej część

Ponieważ podczas gdy Nowe Przymierze zostało ustanowione, jest to jeden przypadek gdzie ogromna większość tego przymierza wciąż musi nastąpić

Jest to jedna z rzeczy która podrywa ludzi, wyobrażają sobie że w jakiś sposób wszystkie postanowienia przymierza muszą się stać już na samym początku, to nie było prawdą wobec przymierza z Abrahamem

Widzieliśmy w nim stopniowe przechodzenie, wiele z postanowień przymierza z Abrahamem – w taki sam sposób będzie czas gdy inne postanowienia Nowego Przymierza staną się faktem

Teraz widzimy nastanie jedynie niewielu z nich, większość z postanowień wciąż należą do przyszłości ale czekamy na ten czas gdy nasz lud żydowski dojdzie do poznania Pana gdy uznają że Bóg zachował swoją obietnice

Obietnice którą dał pierwszy raz w ogrodzie Eden że z nasienia kobiety wyjdzie Mesjasz – obietnica która została powtórzona Abrahamowi, rozwinięta w przymierzy Mojżesza i ostatecznie pod łaską w czasie której teraz żyjemy, widzimy jak budowane jest królestwo

Więc czuje się uprzywilejowany byciem członkiem tej samej rodziny jak wy, prawdopodobnie wyglądam nieco inaczej niż większość z was ale jesteśmy jedną rodziną jako że uznajemy że Bóg chce pracować przez każdego z nas

Uznajemy to czekając na to panowanie i rządy Mesjasza, wierzymy że zostaniemy porwani na spotkanie z Panem w powietrzu, gdy przyjdzie po swoje ciało, po swoją oblubienice, po swój kościół który my – wszyscy z nas – żydowscy i pogańscy wierzący

Są częścią tego ciała Mesjasza. Więc razem zostaniemy porwani na spotkanie Pana w powietrzu.

Advertisement