Benio123o pl Wiki
Advertisement

1 Jana 5:7-8 - Fragment dowodzący koncepcji trójjedności oraz Boskości Jezusa Chrystusa. Z powodu swojej bezpośredniej treści niezgodnej z unitarianizmem jego wiarygodność jest kwestionowana jako prawdziwa część Biblii. Fragment ten określany jest jako Comma Johanneum.

Trzej bowiem świadczą w niebie: Ojciec, Słowo i Duch Święty, a ci trzej jedno są. A trzej świadczą na ziemi: Duch, woda i krew, a ci trzej są zgodni.

- 1 Jana 5:7-8

Fragment w wersji zrewidowanej o założenie niewiarygodności tekstu wygląda następująco:

5:7 Albowiem trzech jest świadków:

5:8 Duch i woda, i krew, a ci trzej są zgodni.


1_Jana_5_7,_Comma_Johanneum,_HD

1 Jana 5 7, Comma Johanneum, HD

Werset jest oryginalną treścią Biblii, zarzuty rewizyjne nie są zgodne z tekstem greckim. Werset ósmy stwierdzący "a ci trzej są zgodni" przez to wyrażenie odnosi się do adresata rodzaju męskiego, lecz poprzedzające go "Duch i woda, i krew" są rodzaju nijakiego, nie są i nie mogą być same w sobie bez poprzedniej części "Ojciec, Słowo i Duch Święty" adresatem wyrażenia, wymaga to w tekście istnienia "Ojciec, Słowo" które jako jedyne we fragmencie są rodzaju męskiego. Oznacza to przez to że werset 7-dmy jest niezbędny gdyż w przeciwnym razie po jego wyrzuceniu, w wersecie 8-smym sens odniesienia autora nie istnieje w stosunku do poprzedniego fragmentu.

Ponadto w tekście greckim w pozostawionym przez rewizjonistów fragmencie wersetu 8-smego, jest użyty odpowiednik angielskiego "the". Wyraz ten używa się mówiąc o jednej konkretnej rzeczy bądź osobie, uściślając że nie ma się na myślu ogółu, to uściślenie implikuje w tym przypadku również fakt iż werset 8-smy mówi o tym co zostało uprzednio już wspomniane, lecz jeżeli werset 7-dmy zostanie wyrzucony, nic nie może być w formie męskiej wspominane w tym fragmencie.

Fragment znajduje się w większości manuskryptów biblijnych, jedynie założenie wiarygodności kodeksu watykańskiego i synajskiego jako najstarszych które go nie posiadają, jest argumentem przeciwko natchnieniu fragmentów, źródło oby dwóch kodeksów mimo iż teorytycznie datowane na starsze, pochodzą z niewiarygodnych źródeł a ich ilość jest w setkach mniejsza od dowodów powielających Comma Johanneum w reszcie manuskryptów, z absolutną przytłaczającą przewagną ilościową na jego korzyść.

Po trzecie w dalszej części fragmentu w wersecie 9-tym pismo porównuje świadectwa, niższej wartości, jako ziemskie i najwyższe czyli Boskie. Porównanie zakłada, opiera się na wersecie zarówno 7-dym, który opisuje niebiańskie Boskie świadectwo "Ojca, Słowa, Ducha" oraz 8-smym które opisuje ziemskie świadectwo, wymagając tych dwóch wersetów jednocześnie.

5:9 Jeżeli świadectwo ludzkie przyjmujemy, to tym bardziej świadectwo Boże, które jest wiarogodniejsze; a to jest świadectwo Boga, że złożył świadectwo o swoim Synu.

- 1 Jana 5:9

Jeżeli dokona się wyrzucenia 7-dmego wersetu wówczas późniejsze porównanie z wersetu 9-tego traci przykład a więc i sens przez brak wersetu o którym mówi w porównaniu. 

Advertisement