Benio123o pl Wiki
Advertisement

Mike Schreib

Mike Schreib

"Bóstwo Chrystusa" - Mike Schreib, 2 Marca 2020 rok, tłumaczenie - Beniamin Zabój, 2020 rok.

1 Jana rozdział 1-wszy, jest przy końcu Nowego Testamentu obok 2 Jana, jak moglibyście się spodziewać. 1 Jana i trzy pierwsze wersety rozdziału 1-wszego.

Co było od początku, co słyszeliśmy, co oczami naszymi widzieliśmy, na co patrzyliśmy i czego ręce nasze dotykały, o Słowie żywota - A żywot objawiony został, i widzieliśmy, i świadczymy, i zwiastujemy wam ów żywot wieczny, który był u Ojca, a nam objawiony został - Co widzieliśmy i słyszeliśmy, to i wam zwiastujemy, abyście i wy społeczność z nami mieli. A społeczność nasza jest społecznością z Ojcem i z Synem jego, Jezusem Chrystusem.

Piszący Apostoł Jan zaczyna ten list do wierzących w taki sposób w jaki spisał swoją Ewangelie, jego zapis narodzin Chrystusa, Jego życia, Jego służby, Jego śmierci, pogrzebania i zmartwychwstania wyróżniając bóstwo Jezusa Chrystusa.

Pan Jezus Chrystus jest odnoszony tutaj jako Słowo Boże. Na początku zgodnie z Rodzaju było Słowo „i Słowo było u Boga, i Bogiem było Słowo.” Tak samo było na początku z Bogiem, ewangelia Jana 1:1-2.

I później tutaj napisał on w 1 Jana 2:22; Któż jest kłamcą, jeżeli nie ten, który przeczy, że Jezus jest Chrystusem? Ten jest antychrystem, kto podaje w wątpliwość Ojca i Syna.

On nie mówi że jesteś tym konkretnym antychrystem ale idąc w tym kierunku jesteś nim przez zaprzeczenie boskości Chrystusa. Apostoł Jan podkreśla boskość Pana Jezusa bardziej niż każdy inny autor w piśmie, był strawiony tym tematem, w jego Ewangelii, w jego listach i księdze Objawienia.

Chciał kłaść nacisk na ten aspekt tożsamości Chrystusa; On był Bogiem w ludzkiej formie, i Jan pisał również o samym sobie że jest tym apostołem którego Jezus kochał i powiedział to pięć razy w swojej ewangelii.

Dam wam te odnośniki jeżeli prowadzicie notatki; Jana 13:23, Jana 19:26, Jana 20:2, Jana 21:7 i Jana 21:20

Nasz Pan Jezus umiłował wszystkich swoich uczniów i Jan mówi jak bardzo, napisał o tym że Jezus wiedział że nadchodzi Jego godzina gdy musi odejść ze świata do Ojca, miłując tych którzy byli na świecie – Jana 13:1, ale Chrystus miał szczególne przywiązanie do Apostoła Jana co jest widoczne w pismach Jana gdy nawiązywał do siebie.

To był Jan który leżał przy piersi Pana Jezusa, opierając się na nim podczas ostatniej wieczerzy – Jana 13. I nie jest to niezwykłe w ludzkiej relacji, wy kochacie swoje własne dzieci o wiele bardziej niż kochacie dzieci sąsiada i nie ma cię nic przeciwko dzieciom sąsiada. Zapytam cię o to; czy matka kocha swoje dzieci tak samo jak kocha swojego męża? W dobrej rodzinie odpowiedź była by „tak” kocha je tak samo jak kocha jego.

Ale te dwie miłości są identyczne? Nie z powodu ich relacji, relacja przybiera inne formy, więc nie jest nic niezwykłego w tym że Jan był identyfikowany jako uczeń którego Jezus kochał, to nie znaczy od razu że nie kochał lub nienawidził reszty, ale oznacza że wiedział że ten jeden jest wyróżniony.

Był bardziej oddany dla Pana Jezusa niż inni, ale Biblia mówi „mężowie kochajcie swoje żony tak jak Chrystus ukochał kościół i dał siebie za niego” - Efezjan 5:25. Więc w ten sposób apostoł Jan jest wielkim obrazem oblubienicy Jezusa Chrystusa, kościoła, kolektywnego ciała wszystkich prawdziwie wierzących.

I jeżeli jego nacisk był położony na boskość Jezusa Chrystusa, wtedy twój powinien być również. Upierał się o nią, tak więc powinieneś i ty. Ostatniego tygodnia głosiłem o narodzeniu z dziewicy Pana Jezusa Chrystusa. Przybył na świat jako człowiek, urodził się na świecie jako człowiek ale bez upadłej natury człowieka. Dziękujmy za to Bogu.

Ale jedną rzeczą na którą dziś będę kładł nacisk, przepraszam, chce mówić o boskości Jezusa Chrystusa. Jeżeli Pan Jezus Chrystus był i jest Bogiem który przyjął ludzką formę, lub raczej jeżeli Jezus Chrystus nim nie był i nie jest Bogiem który przyjął ludzką formę, to wtedy nie różnił się od każdego innego proroka lub historycznej postaci która twierdziła że mówi od Boga.

Może mówił, może nie, byli niektórzy lepsi i niektórzy gorsi, ale jeżeli nazywamy samych siebie biblijne wierzącymi to chcemy wiedzieć co Biblia ma na myśli i nie „wiedzieć co Biblia uczy”, my chcemy wiedzieć co Biblia MÓWI.

Co ona rzeczywiście mówi na stronie? Jeżeli możemy się zgodzić w tym to wtedy właściwy sens będzie tego następstwem. Jest powiedziane że w Starym Testamencie, w hebrajskim Pismach, był ukryty Nowy Testament.

W Nowym Testamencie ujawniony jest Stary; potrzebujesz ich obu i my wierzymy obu i akceptujemy oba. Więc po pierwsze, punkt pierwszy odnośnie rozważania boskości Chrystusa w starym testamencie, prorok Izajasz napisał „Albowiem dziecię narodziło się nam, syn jest nam dany i spocznie władza na jego ramieniu, i nazwą go: Cudowny Doradca, Bóg Mocny, Ojciec Odwieczny, Książę Pokoju.„ Izajasza 9:6 (w niektórych przekładach 5-ty)

Ta pierwsza fraza „Albowiem dziecię narodziło się nam,” to są Jego narodziny w Betlejem. Druga fraza „syn jest nam dany” to Jego tytuł przed tym zanim jeszcze się narodził, Pan Jezus Chrystus zawsze istniał jako Syn Boży.

Prorok Micheasz napisał Początki jego od prawieku, od dni zamierzchłych. - Micheasza 5:2 (1) i zgadzamy się wysoką modlitwą Mojżesza „Słuchaj, Izraelu! Pan jest Bogiem naszym, Pan jedynie!” - Powtórzonego prawa 6:4, nie wielbimy trzech Bogów lub „trzygłowego Boga” jak świadkowie Jehowy chcą sugerować.

Ale doktryna Bóstwa Nowego Testamentu zwana trójcą ukazuje jak Bóg działa w sowim stworzeniu przez objawienie samego siebie jako trzy osoby; Ojca, Syna i Ducha Świętego, i tak jak pewne jest że Duch Boży był na powierzchnią wód w Rodzaju 1:2, tak samo Syn Boży był tam od początku.

Przewróćcie jeżeli chcecie na Psalm 45, chce byście spojrzeli na werset 6-7, mówi on: Tron twój, o Boże, trwa na wieki wieków; Berłem sprawiedliwym jest berło królestwa twego. Miłujesz sprawiedliwość, a nienawidzisz bezprawia; Dlatego pomazał cię Bóg... twój Bóg Olejkiem wesela jak żadnego towarzysza twego.

Jeżeli król Dawid lub psalmista adresował do Boga „O Boże, JHWH” to nie może być żadnego innego Boga poza nim. „Czy jest Bóg poza mną? Nie ma innego Boga, nie znam żadnego” - Izajasza 44:8. Więc Dawid musi adresować to do kogoś którego nazywa Bogiem poza Bogiem, pomyśl o tym przez chwilę jeżeli potrafisz.

W Nowym testamencie w liście do Hebrajczyków Apostoł Paweł wyjaśnia ten fragment mówiąc „Lecz do Syna:” On tak mówi „Tron twój, o Boże, na wieki wieków, Berłem sprawiedliwym berło Królestwa twego. Cytuje on króla Dawida w Psalmie 45, powiedział że „O Boże” odnosi się do Syna jako Boga – Hebrajczyków 1:8

Ojciec Syn i Duch Święty były wszyscy zaangażowani w stworzenie wszechświata i początek człowieka, Bóg powiedział: „Uczyńmy człowieka na obraz nasz, podobnego do nas” Rodzaju 1:26, o kim Bóg mówi? Aniołowie nie mieli żadnego udziału w stworzeniu.

Ten sam Syn Boży był obecny podczas formowania się ziemi a wszechświat wprawiany w ruch, przewróćcie jeżeli chcecie do przysłów rozdziału 30, zwróćcie uwagę na przysłów 30:4: Kto wstąpił na niebiosa i zstąpił? Kto zebrał wiatr w swoje dłonie? Kto owinął wody płaszczem? Kto stworzył wszystkie krańce ziemi? Jakie jest jego imię? Jakie jest imię jego syna? Czy wiesz?

Zauważ tę wskazówkę w wersecie 5-tym: „Każde słowo Pana jest prawdziwe. On jest tarczą dla tych, którzy mu ufają.” Pan Jezus Chrystus był obecny jako wieczny Syn Boży w hebrajskich pismach 1500,1600 lat przed tym zanim Jezus Chrystus się narodził w Betlejem, był opisany jako Bóg w starym Testamencie, po drugie chce byście rozważyli bóstwo Chrystusa w Nowym Testamencie.

To powinno być wam znane jako tym którzy nazywają siebie chrześcijanami więc nie spędzimy na tym wiele czasu ale dawano Panu Jezusowi tytuł Boga wielokrotnie. Zanim narodził się w Betlejem , Mateusza 1:23 deklaruje: „Oto panna pocznie i porodzi syna, i nadadzą mu imię Immanuel, co się wykłada: Bóg z nami.”

Cytując Izajasza 7:14. Jest nazwany Słowem przez Apostoła Jana swoim pierwszym rozdziale ewangelii: „Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, a Bogiem było Słowo. A Słowo ciałem się stało i zamieszkało wśród nas,” - Jana 1:14.

Jezus Chrystus jest wiecznym Bogiem, był Bogiem w ciele, z powodu relacji bóstwa, Trójcy lub Trójjedynej natury bóstwa. Słowo „trójca” nie znajduje się samo w sobie w Biblii ale definicja bóstwa tam jest.

Kulty odrzuciły to, powiedzieli „słowo trójca nie znajduje się w Biblii” - macie absolutną rację, to Słowo wymawiane w ten sposób „Trójca” co oznacza trzy w jednym nie jest wydrukowane na stronach Biblii, ale definicja w sposób jasny jest tam.

Powiem coś innego; słowo „Biblia” nie jest w Biblii ale gwarantuje wam że jest coś taka księga. Otwórzcie jeżeli chcecie na Dzieje Apostolskie rozdział 16, czytamy tam o nawróceniu strażnika Filipińskiego. Dzieje Apostolskie 16:29.

'Zażądał wtedy światła, wbiegł do środka i drżąc cały, przypadł do nóg Pawła i Sylasa, 'I wyprowadziwszy ich na zewnątrz, rzekł: Panowie, co mam czynić, abym był zbawiony? A oni rzekli: Uwierz w Pana Jezusa, a będziesz zbawiony, ty i twój dom.

Wierzyli że on będzie zbawiony również i zauważcie werset 34: I wprowadził ich do swego domu, zastawił stół i weselił się wraz z całym swoim domem, że uwierzył w Boga.

Wierzenie w Pana Jezusa Chrystusa jest zrównane, zdefiniowane jako wierzenie w Boga. Wyłapaliście to? Chce byście odwrócili jeżeli chcecie na Jana rozdział 8-smy, w Starym Testamencie Bóg powiedział do Mojżesza „Jestem, który jestem. I dodał: Tak powiesz do synów izraelskich: Jahwe posłał mnie do was!” - Księga Wyjścia 3:14, Bóg po prostu Jest, nie ma bardziej adekwatnego opisu Boga. Jak opisać nieopisanego? Jak zdefiniować niezdefiniowanego?

Tak że on zawsze był, ale zauważcie co Jezus mówił w Ewangelii Jana 8:23-24; I rzekł do nich: Wy jesteście z niskości, Ja zaś z wysokości; wy jesteście z tego świata, a Ja nie jestem z tego świata. Dlatego powiedziałem wam, że pomrzecie w grzechach swoich. Jeśli bowiem nie uwierzycie, że to Ja jestem, pomrzecie w swoich grzechach.

Werset 58; Odpowiedział im Jezus: Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam, pierwej niż Abraham był, Jam jest. Zobaczcie na ich reakcję, werset 59: Wtedy porwali kamienie, aby rzucić na niego, lecz Jezus ukrył się i wyszedł ze świątyni.

Dla nich brzmiało to jak bluźnierstwo biorąc Boży tytuł dla samego siebie. Jeżeli ktoś powie „nie jestem chrześcijaninem ale wierzę w Boga” to ta osoba naprawdę nie zna Boga, nigdy go nie poznała, Chrystus powiedział „Ja jestem drogą, prawdą i życiem, nikt nie przychodzi do Ojca jak tylko przeze mnie” - Jana 14:6

Biblia mówi „Wszak Bóg jest wierny, a każdy człowiek jest kłamcą,” - Rzymian 3:4 i prawdopodobnie najbardziej bezpośredni tekst spośród wszystkich w Biblii w Nowym Testamencie o Boskości Jezusa Chrystusa; 1 Tymoteusza 3:16, wspominałem to ostatniej niedzieli. Paweł napisał: A zaprawdę wielka jest tajemnica pobożności, że Bóg objawiony jest w ciele, usprawiedliwiony jest w duchu, widziany jest od Aniołów, kazany jest poganom, uwierzono mu na świecie, wzięty jest w górę do chwały. (Biblia Gdańska)

Ten werset został przekręcony w każdym nowoczesnym tłumaczeniu (zmieniają Bóg na „Ten”), Jezus Chrystus był Boskim Synem Bożym, drugim członkiem Bóstwa od całej wieczności, by myśleć że stwórca całej znanej rzeczywistości istniał nawet przed rzeczywistością którą dostrzegamy – jest to coś co nasz umysł nie może w pełni pojąć.

Nie możecie w pełni przetworzyć tej możliwości, my mierzymy czas na podstawie ruchu Słońca, księżyca, ziemi i światła słonecznego, księżycowego, godzin jak je znamy. Liczymy lata na podstawie tych ruchów, 365 dni w roku, podział na dziś i wczoraj, styczeń 29-tego i możemy liczyć godziny, sekundy, tygodnie, miesiące i tym podobne na podstawie stworzenia które obserwujemy.

Przed stworzeniem on był, jak możemy to w pełni zrozumieć? Istotę która tam była?

Jest dla nas trudne by przetworzyć to wszystko naszym umysłem ale wychodząc ponad to i opisując kogoś kto istniał przed wszystkim co istniało; ty i ja możemy spędzić resztę życia próbując to w pełni zrozumieć i nigdy się to nie uda. Jego pełny status może być ukryty w Hebrajskich pismach ale objawione dla nas w Nowym Testamencie, dziękujmy za to Bogu.

Po trzecie chce rozważyć Boskość Chrystusa pomiędzy dwoma Testamentami. Czytaliśmy w Izajasza 42:8: „Ja, Pan, a takie jest moje imię, nie oddam mojej czci nikomu ani mojej chwały bałwanom.” Obrazów, posągów i rzeczy stworzonych przez człowieka. Lecz Ojciec modlił się „A teraz Ty mnie uwielbij, Ojcze, u siebie samego tą chwałą, którą miałem u ciebie, zanim świat powstał.” - Jana 17:5

Jeżeli Bóg daje swojej chwały nikomu innemu, ale chce dać ją Jezusowi Chrystusowi to czy nie możemy logicznie wywnioskować lub wydedukować że Jezus Chrystus jest równy Ojcu? Jezus Chrystus jest Bogiem.

Król Dawid napisał „Któż jest tym Królem chwały? Pan Zastępów! On jest Królem chwały!” - Psalm 24 werset 10. Apostoł Paweł napisał w I Koryntian 2:8: Której żaden z władców tego świata nie poznał, bo gdyby poznali, nie byliby Pana chwały ukrzyżowali.

Pan chwały cierpiał na krzyżu Kalwarii za twoje grzechy i za moje grzechy, czy znasz Go? Czy kiedykolwiek był czas gdy twoje serce i życie, umysł zaświadczyło „Boże, nie mogę tego wyprzeć, wiem że jestem grzesznikiem, ale jeżeli Jezus Chrystus umarł za moją sprawę, będę mu ufał w najlepszy sposób w jaki będę potrafił, Boże proszę cię o to byś mnie zbawił, przebacz mi moje grzechy, daj mi żywot wieczny.”

„Cokolwiek jest konieczne Boże, błagam cię o to, błagam cię, zbaw moją duszę, przebacz mi.”

Gdy byłem małym chłopcem i przyszedłem do tego kościoła by zostać zbawionym pamiętam dwa słowa mojej modlitwy grzesznika „przebacz mi, przebacz mi” to wszystko co wiedziałem, to wszystko co powiedziałem, płakałem, muzyka grała a mój ojciec tego prawdopodobnie nie wiedział gdy płakałem „Boże, przebacz mi”.

I coś się stało właśnie w tym momencie, jest już ponad 52 lata temu, to jest moje najsilniejsze wspomnienie z mojego wczesnego dzieciństwa – a mam tylko prawdziwie 46 lat (zbawienie), więc, ale jest to prawdziwe w moim umyśle mimo że stało się to 52 lata temu ale jest to tak przejrzyste jakby było kilka tygodni temu.

Tak przejrzyste i mam nadzieje że nigdy się nie rozmyje, ale Chrystus powiedział „Ja i Ojciec jedno jesteśmy. Żydzi znowu naznosili kamieni, aby go ukamienować.” - Jana 10:30-31. Zbliżam się do końca z racji czasu, prorok Jonasz po prostu powiedział „U Pana jest wybawienie.” - Jonasza 2:9 (10)

Prorok Izajasz odnotował; „Ja, jedynie Ja, jestem Panem, a oprócz mnie nie ma wybawiciela.” - 43:11. Apostoł Paweł powiedział w Nowym Testamencie: „I nie ma w nikim innym zbawienia; albowiem nie ma żadnego innego imienia pod niebem, danego ludziom, przez które moglibyśmy być zbawieni.”- Dzieje Apostolskie 4:12

Biblia mówi o Jezusie Chrystusie: „Gdyż w nim mieszka cieleśnie cała pełnia boskości” - Kolosan 2:9. Chrystus powiedział „Kto widzi mnie widział Ojca”, On jest wszystkim w Ojcu co musisz zobaczyć. Gdy Chrystus dawał historie Łazarza i bogacza, oboje zmarli i bogacz prosił Abrahama by wysłał Łazarza by głosił jego 5-ciu wciąż żyjącym bracią którzy żyli by nie poszli na to miejsce cierpienia.

I on odpowiada „Synu jeżeli nie usłuchali Mojżesza i proroków to nawet przekona ich ten który przyszedł z martwych.”, znacie tę historie, powinniście, niektórzy ludzie nie nawrócą się niezależnie od tego jak wiele cudów dokonanych przed nimi, pytają ciągle o kolejny dowód, kolejny przykład, kolejną rzecz a wtedy uwierzą, jeden więcej akt a wtedy uwierzą.

Pokaż mi jeszcze jedną rzecz a zmienię myślenie” - tak jakby grali w grę. Dzieje 28:24 mówi „Jedni dali się przekonać jego słowom, drudzy natomiast nie uwierzyli.” To streszcza niemal całą Biblie, bardzo treściwy werset. Jedni uwierzyli słowom, inny nie, wieczny Bóg przybrał ludzką formę – Jezus Chrystus, żył pośród ludzi, chodził pośród ludzi, mógł identyfikować się z ludźmi, ale nie był jak człowiek, nie miał grzesznej natury która musiała być oczyszczona.

Nigdy nie popełnił grzechu który zasługiwał by na karę lub być przebaczonym i przez to żyjąc perfekcyjnym życiem którym ani ty ani ja nie moglibyśmy żyć, mógł umrzeć za nas w zastępstwie za nas którzy zgrzeszyli. Taki był cel jego śmierci, by umrzeć na krzyżu kalwarii jako zastępstwo za grzeszników, jako w imieniu grzeszników. Więc nie ma ofiary która mogłaby się z tym mierzyć ze śmiercią Chrystusa.

W starym testamencie nakazano ludziom przynosić ofiary kapłanom, to był sposób w jaki Bóg nakazał żydom żyć, przynosić zwierzęta jako ofiarę dla kapłanów na ołtarz, przypisując w ten sposób każdą formę ofiary ze zwierząt i tak dalej, ale zwierzę nie równało się do człowieka w wartości, człowiek otrzymał władzę nad zwierzęta – Rodzaju 1, ale to był nakaz Boży i jeżeli człowiek był temu posłuszny to dzięki temu mógł dostać się na łono Abrahama gdy umierał, miejsca pociechy.

Ale tego co człowiek potrzebował to ofiary równej lub nawet większej niż on sam, więc żadna inna ofiara nie będzie potrzebna w przyszłości, jedna ofiara była wystarczająca by pokryć to wszystko i ta ofiara jest śmiercią Pana Jezusa Chrystusa ponieważ był wiecznym Bogiem, był nim od początku czasów i przed nim, uczynił całą rzeczywistość i istniał przed nią.

I jak to mówię, spędzicie wiele czasu próbując nagiąć umysł by to pojąć, ale dzięki Bogu za bóstwo bez którego nic nie mielibyśmy. Bez Jezusa Chrystusa będącego absolutnie Bogiem, w 100% Bogiem, ty i ja nie mielibyśmy żadnej nadziei.


Advertisement