Benio123o pl Wiki
Advertisement
Boskość_Jezusa_-_David_Wood,_Napisy_PL

Boskość Jezusa - David Wood, Napisy PL

Bóstwo_Chrystusa_-_Mike_Schreib,_Napisy_PL-0

Bóstwo Chrystusa - Mike Schreib, Napisy PL-0

Boskość_Jezusa_-_Fundamentalna_Doktryna_Chrześcijaństwa

Boskość Jezusa - Fundamentalna Doktryna Chrześcijaństwa

1_Jana_5_7,_Comma_Johanneum,_HD-0

1 Jana 5 7, Comma Johanneum, HD-0

Boskość_Jezusa_-_Świadectwo_Stworzenia

Boskość Jezusa - Świadectwo Stworzenia

Prorok Izajasz prorokował o torowaniu drogi dla Boga. Jan chrzciciel w Nowym Testamencie ogłosił że to proroctwo Izajasza mówiąc o Bogu, mówi o Panu Jezusie Chrystusie, on jest przychodzącym Bogiem przepowiedzianym przez Izajasza.

Głos się odzywa: Przygotujcie na pustyni drogę Pańską, wyprostujcie na stepie ścieżkę dla Boga naszego!

- Izajasz 40:3, Biblia Warszawska

Głos wołającego na puszczy: Gotujcie drogę Pańską, prostą czyńcie na pustyni ścieszkę Boga naszego.

- Izajasz 40:3, Biblia Gdańska

Albowiem ten ci to jest, o którym Izajasz prorok mówił, wypowiadając te słowa: Głos wołającego na pustyni: Gotujcie drogę Pańską, prostujcie ścieżki jego.

- Mateusza 3:3, Biblia Warszawska

Tenci bowiem jest on, o którym powiedziano przez Izajasza proroka, mówiącego: Głos wołającego na puszczy: Gotujcie drogę Pańską, proste czyńcie ścieżki jego.

- Mateusza 3:3, Biblia Gdańska


Apostoł Jan podczas Objawienia zapisuje słowa Boga Ojca Wszechmogącego że jest alfą i omegą, pierwszym i ostatnim. Następnie Janowi objawia się sam Pan Jezus Chrystus mówiąc że on jest alfą i omegą, pierwszym i ostatnim. Tytuł pierwszy i ostatni jest tytułem jedynie Boga. Jezus jest autorem tych słów ponieważ mówi o sobie "byłem umarły, lecz oto żyję na wieki wieków", Ojciec nie był umarły nigdy, jest to więc o śmierci i zmartwychwstaniu Pana Jezusa Chrystusa.

Jam jest alfa i omega (początek i koniec), mówi Pan, Bóg, Ten, który jest i który był, i który ma przyjść, Wszechmogący.

- Objawienie 1:8, Biblia Warszawska

Toteż gdy go ujrzałem, padłem do nóg jego jakby umarły. On zaś położył na mnie swoją prawicę i rzekł: Nie lękaj się, Jam jest pierwszy i ostatni, I żyjący. Byłem umarły, lecz oto żyję na wieki wieków i mam klucze śmierci i piekła. 

- Objawienie 1:17-18, Biblia Warszawska

Jam jest Alfa i Omega, początek i koniec, mówi Pan, który jest i który był, i który przyjść ma, on Wszechmogący.

- Objawienie 1:8, Biblia Gdańska

A gdym go ujrzał, upadłem do nóg jego jako martwy. I włożył prawą rękę swoję na mię, mówiąc mi: Nie bój się! Jam jest on pierwszy i ostatni, I żyjący; a byłem umarły, a otom jest żywy na wieki wieków. I mam klucze piekła i śmierci.

- Objawienie 1:17-18, Biblia Gdańska


Boskość_Jezusa_–_Doktor_Arnold_Fruchtenbam,_Napisy_PL

Boskość Jezusa – Doktor Arnold Fruchtenbam, Napisy PL

Boskość_Jezusa_-_Nabeel_Qureshi,_Napisy_PL

Boskość Jezusa - Nabeel Qureshi, Napisy PL

Boskość_Jezusa_-_James_Jacob_Prasch,_Napisy_PL-0

Boskość Jezusa - James Jacob Prasch, Napisy PL-0

Boskość_Jezusa_-_Doktor_Frank_Turek,_Napisy_PL

Boskość Jezusa - Doktor Frank Turek, Napisy PL

Jana_17_3_-_Anthony_Rogers,_Napisy_PL

Jana 17 3 - Anthony Rogers, Napisy PL

Izajasz prorokuje o Jezusie Chrystusie opisując go nadając mu wyłącznie Boskie tytuły i identyfikacje: "Bóg Mocny", "Ojciec Odwieczny".

Albowiem dziecię narodziło się nam, syn jest nam dany i spocznie władza na jego ramieniu, i nazwą go: Cudowny Doradca, Bóg Mocny, Ojciec Odwieczny, Książę Pokoju.

- Izajasza 9:5

Bluźnierstwo unitarian w argumencie przeciwko dowodowi z Izajasza 9:5

Odpowiedział im Jezus: Czyż w zakonie waszym nie jest napisane: Ja rzekłem: Bogami jesteście?

- Ewangelia Jana 10:34

Unitarianie zaprzeczają temu dowodowi bluźnierczo szydząc "termin Bóg może nie oznaczać Boga w Biblii ponieważ termin "bóg" był odnoszony również do istot nie będących prawdziwym Bogiem jak sędziów Izraelskich czy szatana" - argument ten jest bluźnierczy ponieważ każdy z tych użyć terminu "Bóg" do każdej istoty nim faktycznie nie będącej miał zawsze charakter potępiający, negatywny lub umneijszający lub szyderczy względem adresatów i dlatego stosowane do nich było takie porównanie, nie można jednak można powołać się i zakładać że jakikolwiek z tych negatywnych zabiegów szyderczych zostało zastosowane przez Boga co do Pana Jezusa Chrystusa w proroctwie o jego pierwszym przyjściu.


Izajasza 42:1: Oto sługa mój, którego popieram (Mesjasz Jezus Chrystus, to proroctwo Mesjańskie), mój wybrany (Wybrany Boga Ojca który to wymawia), którego ukochała moja dusza. Natchnąłem go moim duchem (Duch Boga oddzielny od osoby sługi Ojca w tym wersecie i samego narratora będącym Bogiem Ojcem), aby nadał narodom prawo.

Izajasza 48:12-16: Słuchaj mnie (Syn Boży Jezus Chrystus), Jakubie, i ty, Izraelu, którego powołałem! Ja to jestem, Ja pierwszy i Ja ostatni (Syn Boży Jezus Chrystus). Przecież to moja ręka założyła ziemię i moja prawica rozpostarła niebiosa; (Syn Boży Jezus Chrystus) gdy Ja na nie wołam, wszystkie razem stają. Zbierzcie się wszyscy i słuchajcie! Kto z nich to przepowiedział? Ten, którego Pan miłuje, wykona jego wolę na Babilonie, a jego ramię na Chaldejczykach. Ja, Ja to przepowiedziałem i Ja go powołałem, sprowadziłem go i on szczęśliwie dokona swojego dzieła. Zbliżcie się do mnie i słuchajcie tego! Od samego początku nie mówiłem w skrytości, odkąd się to dzieje, Ja tam jestem! (Syn Boży Jezus Chrystus) A teraz Wszechmogący, mój Pan, (Bóg Ojciec) posłał mnie i jego Duch. (Duch Święty)

I Koryntian 1,9, Liczb 21,6-7

1 Koryntian 10:9, Liczb 21:6-7

1 Koryntian 10:9 - Fragment pisma świętego będącego deklaracją Boskości Chrystusa przez apostoła Pawła stwierdzającego że gdy Izraelici na pustyni wystawiali na próbę Boga, wystawiali tak naprawdę na próbę Jezusa Chrystusa i grzeszyli bezpośrednio wobec Niego. Użyty termin to "pomazaniec, Chrystus" - Christon, niektóre przekłady rewizjonistyczne bezpodstawnie dokonały zmiany terminu z pomazaniec na "Pan" jak rewizjonistyczna biblia warszawska, lecz nawet krytyczny tekst grecki posiada w tym miejscu termin "Christon".

Natomiast sekta świadków Jehowy w ich własnym przekładzie użyła bezpodstawnie imienia Bożego JHWH.

Ani kuśmy Chrystusa, jako niektórzy z nich kusili i od wężów poginęli.

- 1 Koryntian 10:9, Biblia Gdańska

Wtedy zesłał Pan na lud jadowite węże, które kąsały lud, i wielu z Izraela pomarło. Przyszedł więc lud do Mojżesza i rzekli: Zgrzeszyliśmy, bo mówiliśmy przeciwko Panu i przeciwko tobie; módl się do Pana, żeby oddalił od nas te węże. I modlił się Mojżesz za lud.

- Liczb 21:6-7

Ani nie kuśmy Pana, jak niektórzy z nich kusili i od wężów poginęli,

- Rewizjonistyczna Biblia Warszawska, 1 Koryntian 10:9

Neither let us tempt Christ, as some of them also tempted, and were destroyed of serpents.

- Biblia Króla Jakuba, 1 Koryntian 10:9

Przekład Nowego Świata, I Koryntian 10,9

Przekład Nowego Świata, I Koryntian 10:9

Ani nie wystawiajmy Jehowy na próbe, jak niektórzy z nich wystawili go na próbe, I pogineli od węży.

- Przekład Nowego Świata świadków Jehowy, I Koryntian 10:9

Dzieje 20:28 - fragment pisma świętego w którym Apostoł Paweł nakazuje zborowi w Efezie z którym widzi się ostatni raz by paśli zbór Boży, nabyty Jego własną krwią, dowodząc że Boża krew została przelana, co wymaga Boskości Pana Jezusa Chrystusa.

Grecko Polski Nowy Testament VOCATIO

Grecko Polski Nowy Testament VOCATIO, 1997 Rok

Pilnujcież tedy samych siebie i wszystkiej trzody, w której was Duch Święty postanowił biskupami, abyście paśli zbór Boży, którego nabył przez własną krew.

- Biblia Gdańska, Dzieje Apostolskie 20:28

Θεου, theou, Bóg

θεου, theou, Bóg

Grecki termin w dziejach 20:28 to "θεου (theou)", co znaczy Bóg. (Grecko-Polski nowy testament, Vocatio a także rewizjonistyczny tekst grecki Nestle/Aland 28)

Przekłady rewizyjne jak biblia Warszawska dokonują zmiany, zmieniając słowo "Bóg" na "Pan", usuwając przelanie Boskiej krwi za zbór Boży.

Miejcie pieczę o samych siebie i o całą trzodę, wśród której was Duch Święty ustanowił biskupami, abyście paśli zbór Pański nabyty własną jego krwią.

- Biblia Warszawska, Dzieje Apostolskie 20:28


Poprawnie oddające właściwy termin "Bóg" przekłady:

Biblia Brzeszka, 1563 rok

A przetoż miejcie się sami na pilnej pieczy i trzodę, nad którą was Duch święty postanowił biskupy, abyście pasli kościół Boży, którego on nabył sobie oną krwią swoją.

Biblia Króla Jakuba, 1611 rok

Take heed therefore unto yourselves, and to all the flock, over the which the Holy Ghost hath made you overseers, to feed the church of God (Bóg), which he hath purchased with his own blood.

Biblia Gdańska, 1632 rok

Pilnujcież tedy samych siebie i wszystkiej trzody, w której was Duch Święty postanowił biskupami, abyście paśli zbór Boży, którego nabył przez własną krew.

Biblia Tysiąclenia, 1965 rok

Uważajcie na samych siebie i na całe stado, nad którym Duch Święty ustanowił was biskupami, abyście kierowali Kościołem Boga, który On nabył własną krwią.

Uwspółcześniona Biblia Gdańska, 2017 rok

Uważajcie na samych siebie i na całe stado, w którym was Duch Święty ustanowił biskupami, abyście paśli kościół Boga, który on nabył własną krwią.

Biblia Toruńska, 2017 rok

Uważajcie na samych siebie i na całe stado, w którym was Duch Święty ustanowił biskupami, abyście paśli kościół Boga, który on nabył własną krwią.


Szofar Shofar

Bóg jest Rogiem Zbawienia

PAN moją skałą, moją twierdzą i wybawicielem. Mój Bóg moją opoką, której będę ufał, moją tarczą i rogiem mego zbawienia, moją warownią.

- Psalm 18:2

Jezus Chrystus jest Rogiem Zbawienia.

Błogosławiony niech będzie Pan, Bóg Izraela, bo nawiedził i odkupił swój lud; I wzbudził nam róg zbawienia w domu Dawida, swego sługi;

- Łukasza 1:68-69Zasada Granvilla Sharpa

Wiemy też, że Syn Boży przyszedł i dał nam rozum, abyśmy poznali tego, który jest prawdziwy. My jesteśmy w tym, który jest prawdziwy, w Synu jego, Jezusie Chrystusie. On jest tym prawdziwym Bogiem i życiem wiecznym.

- I Jana 5:20

Szymon Piotr, sługa i apostoł Jezusa Chrystusa, do tych, którzy otrzymali wiarę równie cenną jak nasza, dzięki sprawiedliwości naszego Boga i Zbawiciela, Jezusa Chrystusa.

- II Piotra 1:1


Niech da wam dział i część pośród swoich świętych, a nam z wami i wszystkimi, którzy są pod niebem oraz tymi, którzy mają uwierzyć [jeszcze] w naszego Pana i Boga, Jezusa Pomazańca oraz w Jego Ojca, który Go wzbudził z martwych.

- Polikarp ze Smyrny, List do świętych w Filipii, 107 rok, Źródło

Advertisement