Benio123o pl Wiki
Advertisement

Andrzej Frycz Modrzewski

Andrzej Frycz Modrzewski

„Są w Cze­chach ludzie zwani »braćmi« [...] zakazane są u nich wszelkie biesiady i pijatyki, tańce, gra w karty i kości [...] i inne tego rodzaju postępki, z których pochodzi niezmierzone zło [...]. [...] mają bowiem Pismo [Święte -D. R.] [...] przetłumaczone na swój język i wielu 'z nich umie czytać, a inni słuchają. Dlatego też są wśród nich 'znamienici rzemieślnicy różnego rodzaju, a co niemiara bardziej uczo­'nych w Piśmie [Świętym- D. R.] niż u nas wielu kapłanów.”

- Andrzej Frycz Modrzewski, Polski Sekretarz Królewski o Braciach Czeskich, "Andrzej Frycz Modrzewski: Dzieła wszystkie" Wstęp Ł. Ku rdybacha.T. 1. Warszawa 1953, strona 582

Bracia Czescy w dawnej Polsce - Dariusz Rott

Bracia Czescy w dawnej Polsce - Dariusz Rott

"Bracia czescy, którzy szczególnym kultem darzyli książki i czy­'telnictwo, zasłużyli się zwłaszcza dla rozwoju nauki i kultury. Jed­'nota wcześnie dostrzegła ogromną rolę słowa drukowanego, a słyn­'na 'Biblia králická' słusznie została nazwana „złotą biblią” kultury 'czeskiej. Należy również w tym miejscu wspomnieć, iż bracia cze­'scy byli - jak pisał Henryk Gmiterek - „zwolennikami jak najszerzej 'rozumianej zgody w świecie protestanckim i gotowi byli poprzeć 'wszystkie prowadzące ku niej poczynania [...]. Ireniczna postawa 'prezentowana konsekwentnie przez polski kościół Jednoty przyczy­'niła się w istotny sposób do pokojowego w istocie kształtowania się 'stosunków w obrębie polskiego obozu protestanckiego i pozwoliła 'mu uniknąć wielu tych niekorzystnych raf, które były udziałem 'kościołów reformacyjnych w innych krajach.

- "Bracia Czescy w dawnej Polsce", Dariusz Rott, Strona 10

Advertisement