Benio123o pl Wiki
Advertisement

Efficaciam est ex Evangelio - Wstęp[]

Biblijne Chrześcijaństwo jest jedyną prawdziwą wiarą na świecie zapewniającą zbawienie, która najpozytywniej oddziałowuje na cywilizacje ją wyznające, z powodu słuszności owej wiary.[1][2]

Ateizm, jest terroryzmem ideologicznym, którego celem oraz skutkiem świadomym bądź nieświadomym, jest samo zagłada cywilizacji w których zyskuje wpływy.[3][4][5] Stojący w opozycji do chrześcijaństwa ateizm, pozbawia cywilizacje korzyści które wynikają na poziomie personalnym jak i społecznym, z żarliwego egzekwowania i praktyki protestantyzmu.

  1. Biblia - Nowy Testament: Ewangelia Marka,Mateusza,Jana,Łukasza
  2. Biblia - Nowy Testament: Dzieje Apostolskie, Listy Apostolskie, Objawienie Jana
  3. http://pl.kreacjonizm.wikia.com/wiki/Sodomia
  4. http://pl.kreacjonizm.wikia.com/wiki/Raj_Utracony
  5. http://pl.kreacjonizm.wikia.com/wiki/Skutki_Darwinizmu

Praktyczne Korzyści wynikające z Biblijnego Chrześcijaństwa[]

Posiadanie Podstaw do Prawa Moralnego

Chrześcijaństwo opiera swoje postępowanie na Bożym absolucie, który decyduje suwerennie co jest dobrem a co złem, przy jednoczesnym brak możliwości oficjalnego sprzeciwu względem Boskiej woli Bożej ze strony jego kościoła. Oparcie na absolucie wprowadza do społeczeństwa pojęcia "dobro i zło", które nie mają żadnego logicznego prawa do egzystencji w społeczeństwie ateistycznym, w którym wszelkie prawa są subiektywną etyką jednostki, nie mającej żadnej wartości i sprzecznymi z prawami subiektywnej etyki drugiej jednostki ateistycznej. Chrześcijańśkie prawo moralne zapewnia:

- Stabilność doktryn i definicji zachowań i czynów aprobowanych jako dobre i potępienie zachwowań i czynów przeciwnych jako złe, w oparciu o słowo Boże które nie zmienia swojej treści.

- Brak zmienności, przedawnienia, nagłej nieaktualności wynikającej z upływu czasu względem norm ukazanych w najwyższej spisanej tradycji apostolskiej, to jest Nowym Testamencie.

- Gwarancja i oparcie praw na mocy Absolutu, to jest Bogu. Brak potrzeby wskazywania na człowieka jako gwaranta przestrzegania prawa.

- Odpowiedzialność za czyny skryte i jawne, przed Bogiem społeczeństwa teistycznego, o charakterze praktykującym. Pochwała i nagroda względem jednostek i społeczeństw przy przestrzeganiu zasad moralnych, w skali życia ziemskiego oraz wiecznego determunująca decyzje jednostki. Nagana kara jednostek i społeczeństw sprzeciwiających się moralności Bożej, przez konsekwencje ziemskie i wieczne, determinująca decyzje jednostki. Brak ograniczenia powodu do respektowania prawa jedynie poprzez perswazje, empatie bądź zastraszenie ze strony siły rządzoncej narodem.

- Brak jakiej kol wiek formy kompatybilności z zagrożeniem Anarchii w społeczeństwie, a w jej przypadku na poziomie świeckim, opór względem jej wykorzystania w celu łamania prawa moralnego przez osoby tesistyczne o charakterze praktykującym.

Wsparcie Stabilności Państwowej w relacji obywatel-rządzący

- Zapewnienie autorytetu i prawa do rządzenia monarchą, nadając status rząowi jako nienaruszalny, przeciwko któremu zbrojne wystąpienie jest złamaniem prawa moralnego oraz sprzeciwem wobec Boga w raz z całymi tego konsenkwencjami, tak długo jak rząd sam nie występuje przeciwko woli i moralności Bożej zdefiniowanej w niezmiennym tekście Bibli.

- Możliwość władcy do powołania się jako argument na autorytet Boga, który spełnia funkcje protektora jego rządu.

- Oparcie władcy i rządu na panowaniu z woli Bożej, nie ludzkiej, czego logiczną konsekwencją dla utrzymania argumentu rządzenia w autorytecie Boskiego prowadzenia, wierność i ochronę wiary chrześcijańskiej w swoim państwie, która owe argumenty zapewnia.

- Społecznie akceptowalnego Casus Belli dla obrony kraju, bądź agresji przeciwko krajowi, ideologii, społeczeństwu, grupą etnicznym, jawnie niekompatybilnym z wiarą chrześcijańską.

- Zapewnienia bezpieczeństwa przed puczem, zamachem stanu, skrytobójstwem dla rządu, władcy ze strony teistycznej części społeczeństwa o charakterze praktykującym, z powodu uznania takiego działania za walkę przeciw własnemu Bogu z powodu niegodności czynu. Tylko legalna władza ma Boskie prawo do odebrania władzy innej władzy.

Normowanie Skali Dzialań Militarnych w wyniku konfiktu zbrojnego

- Z powodu moralności, uznanie pewnych typów bronii jako sprzecznej z zasadami moralnymi, wytyczenie granic w sposobie prowadzenia konfiktów zbrojnych.

Zapewnienie i wspiarcie satysfakcji seksualnej w malżeństwie

- Nakaz współżycia pomiędzy małżonkami pod Bożym osądem, eliminacj zagrożenia celiabtu wewnątrz małżeńskiego przez odmówe współżycia jednego z małżonków drugiemu jako grzech i sprzeciw wobec woli Bożej.

- Gwarancja współżycia z chrześcijańskim małżonkiem lub małżonką.

- Pełne prawo do wzajemnego dysponowania ciałem żony i męża, aprobata dla czerpania przyjemności seksualnej w małżeństwie.

Advertisement