Benio123o pl Wiki
Advertisement
Hilary z Poitiers

Hilary z Poitiers (315-367 rok) - Biskup Poitiers. Anty-arian, Trynitarianin. Święty Protestancki, Katolicki. Więziony przez Ariańskiego cesarza Rzymskiego Konstancjusz II (317-361 rok). Wyznawca zbawienia z samej wiary, przypisania wiary i doskonałego wypełnienia zakonu Mojżesza przez wiarę którzy uwierzą. Autor Hymnów. Konwertyta na chrześcijaństwo z pogaństwa.

Nigdy nie deklarował innego doktrynalnego autorytetu poza nieomylnym słowem Bożym. Wyznawał że Chrystus jest skałą wyznaną przez Piotra w Mateusza 16:18, "jedyna niewzruszona podwalina, skała wiary".

Autor słów quia fides sola justificat (jedynie wiara usprawiedliwia).

"zapłata za bardzo dobre i nienaganne zachowanie Prawa zostaje przez wiarę udzielona jako dar łaski tym, którzy wierzą, zarówno pierwszym, jak i ostatnim."

- Hilary z Poitiers, Komentarz do Ewangelii św. Mateusza 20.7, Migne PL9: 1030

"W odpowiedzi faryzeuszów kryje się niezawodnie jakaś prawda prorocza. Wprawdzie wbrew swej woli, wyznają jednak, kto był posłuszny woli ojca: mianowicie, młodszy syn wyznał posłuszeństwo, mimo iż nie urzeczywistnił tego w odpowiednim czasie, albowiem JEDYNIE WIARA USPRAWIEDLIWIA. (łac. quia fides sola justificat). Dlatego też celnicy i nierządnice będą pierwsi w królestwie niebieskim (Mat. 21:31), ponieważ uwierzyli Janowi (Mat. 21:32) i przyjęli chrzest na odpuszczenie grzechów, wyznali wiarę w przyjście Chrystusa, wychwalali dzieła uzdrowień, przyjęli tajemnicę męki i uznali moc zmartwychwstania (Filip. 3:10). Natomiast arcykapłani i faryzeusze widzieli to wszystko, ale tym wzgardzili, nie zostali usprawiedliwieni przez wiarę ani też nie nawrócili się do zbawienia, dlatego też owoc ich został obłożony klątwą przedstawioną w wydarzeniu z drzewem figowym, które na zawsze stało się martwe.

- Hilary z Poitiers, Komentarz do Ewangelii Mateusza 21.15, Minge, PL 9:1041

Inny charakter mają słowa, z jakimi gospodarz zwrócił się do robotników, którzy zaczęli pracować o godzinie jedenastej. Pierwszym bowiem, a także i następnym powiedział: „Idźcie do winnicy” (z pierwszymi jednak uzgodnił, że będą pracować za denara, innym zaś przyrzekł, że mogą się spodziewać słusznej zapłaty). Ostatnim natomiast powiedział: „Czemu tu stoicie?” Albowiem Prawo, nawet jeśli zostało ustanowione dla Żydów, nie wykluczało brania pod uwagę pogan. I faktycznie stwierdzili: „Nikt nas nie najął”. Ewangelia bowiem powinna być głoszona po całym świecie i poganie mieli dostąpić zbawienia przez usprawiedliwienie z wiary. Ci zatem zostają więc posłani do winnicy. I gdy zapadł wieczór, pracownicy najęci w ostatniej godzinie pierwsi otrzymują po denarze – jako zapłatę ustaloną za całodzienną pracę. W zapłacie wprawdzie nie ma żadnego daru, ponieważ jest należnością za pracę, lecz Bóg darmo przekazał łaskę każdemu na mocy usprawiedliwienia przez wiarę. Ale robotnicy zgodnie z zuchwałością narodu, który oburzał się już za czasów Mojżesza, okazali zazdrosne niezadowolenie z przekazania darmowej zapłaty, jako że tamci bez trudu i wysiłku długiej pracy – spiekoty oznaczającej krótki wpływ żaru diabelskiego na nich – otrzymali tę samą nagrodę. Ale właśnie dlatego, że to, co jest niemożliwe u ludzi, możliwe jest u Boga, zapłata za bardzo dobre i nienaganne zachowanie Prawa zostaje przez wiarę udzielona jako dar łaski tym, którzy wierzą, zarówno pierwszym, jak i ostatnim.

- Hilary z Poitiers, Komentarz do Ewangelii św. Mateusza 20.7, Migne PL9: 1030

"O rzeczach Bożych nie zaświadczają żadne ludzkie słowa, tylko i wyłącznie Słowo Boże. Wszystkie inne [źródła] są ograniczone, nieprecyzyjne, nietrafne i zawoalowane. Jeśli kto by zechciał przedstawić coś innymi słowami niż zostało to przez Boga powiedziane, to albo sam tego nie rozumie, albo też czytelnikowi nie pozwala zrozumieć."

Non relictus est hominuin eloquiis de Dei rebus alius prater quam Dei sermo : omnia reliqua et arta et conclusa et impedita sunt et obscura. Si quis aliis verbis demonstrare hoc, quam quibus a Deo dictum est, volet, aut ipse non inlelligit, aut legentibus non intelligendum relinquit.

- Hilary z Poitiers, O Trójcy Świętej 7.38, Migne PL 10:231

To jest zatem jedyna niewzruszona podwalina, to jest ta szczęśliwa skała wiary, ustami Piotra wyznana: „Tyś jest Syn Boga żywego”, zawierająca w sobie tyle dowodów prawdy, ile tylko powstanie przewrotnych zarzutów i ile pojawi się obelg.”

– Hilary z Poitiers, O Trójcy Świętej 2,23: Migne. PL 10:66


Advertisement