Benio123o pl Wiki
Advertisement
Ireneusz

Ireneusz z Lyonu

Ireneusz z Lyonu (140-202 rok/82-188) - Wczesnochrześcijański pisarz i apologeta z II wieku, mileniarysta, dyspensacjonalista.

Podział różnych okresów planu Boga dla ludzkości Ireneusz podzielił na okresy od Noego do Mojżesza, od Mojżesza do Chrystusa, od Chrystusa do Wieczności, podział ten przedstawił w "przeciwko Herezjom", dziele z około 180 roku po Chrystusie. Wyznawał wiarę w pochwycenie kościoła które nastąpi przed Wielkim Uciskiem.

Te narody jednak, które nie wzniosły swoich oczu ku niebu, ani nie powróciły do oddania czci ich Stwórcy, ani nie chciały ujrzeć światła prawdy, ale które były niczym ślepe myszy ukryte w głębinach ignorancji, słowo słusznie sądzi: "jak pył w szalach wagi, w rzeczywistości jako nic" (Izajasza 40:15) co jest jak dotąd użyteczne dla sprawiedliwych ponieważ ściernisko sprzyja wzrostowi pszenicy i jej słomy poprzez spalanie, kształtuje złoto. Wtedy na końcu Kościół zostanie nagle odcięty od tego, jest napisane że będzie Wielki Ucisk jakiego nie było od samego początku, taki będzie. Jest to bowiem ostatnia walka sprawiedliwych, której przezwyciężenie jest ukoronowane nieskazitelnością.

- Ireneusz, "Przeciwko Herezjom" punkt 5.29 (księga piąta, rozdział 29), Źródło rozdziału

Those nations however, who did not of themselves raise up their eyes unto heaven, nor returned thanks to their Maker, nor wished to behold the light of truth, but who were like blind mice concealed in the depths of ignorance, the word justly reckons "as waste water from a sink, and as the turning-weight of a balance — in fact, as nothing;" Isaiah 40:15 so far useful and serviceable to the just, as stubble conduces towards the growth of the wheat, and its straw, by means of combustion, serves for working gold. And therefore, when in the end the Church shall be suddenly caught up from this, it is said, "There shall be tribulation such as has not been since the beginning, neither shall be." Matthew 24:21 For this is the last contest of the righteous, in which, when they overcome they are crowned with incorruption.

- Ireneusz, "Przeciwko Herezjom" punkt 5.29 (księga piąta, rozdział 29), Tekst Angielski

Od wtedy, prawo pochodzące od Mojżesza zostało zakończone w raz z Janem (chrzcicielem) jako konieczna konsekwencja. Chrystus przyszedł by je wypełnić, dlatego prawo i prorocy "byli aż do Jana."

- Ireneusz z Lyonu, "Przeciw Herezją", księga 4, rozdział 4.2, strona 466Advertisement