Benio123o pl Wiki
Advertisement

Kościół Rzymsko Katolicki głosi że muzułmanie wierzą w tego samego Boga co Chrześcijanie, oraz że mogą zostać oni zbawieni bez wiary w Jezusa Chrystusa który jest jedyną drogą prawdą i życiem, toteż bez którego zbawienie jest niemożliwe.

"841 Relacje Kościoła z muzułmanami. „Zamysł zbawienia obejmuje również tych, którzy uznają Stworzyciela, wśród nich zaś w pierwszym rzędzie muzułmanów; oni bowiem wyznając, iż zachowują wiarę Abrahama, czczą wraz z nami Boga jedynego i miłosiernego, który sądzić będzie ludzi w dzień ostateczny."

- Katechizm Kościoła Rzymsko Katolickiego, 841

DRN 3. Kościół spogląda z szacunkiem również na mahometan, oddających cześć jedynemu Bogu, żywemu i samoistnemu, miłosiernemu i wszechmocnemu, Stwórcy nieba i ziemi, Temu, który przemówił do ludzi; Jego nawet zakrytym postanowieniom całym sercem usiłują się podporządkować, tak jak podporządkował się Bogu Abraham, do którego wiara islamu chętnie nawiązuje. Jezusowi, którego nie uznają wprawdzie za Boga, oddają cześć jako prorokowi i czczą dziewiczą Jego Matkę Maryję, a nieraz pobożnie Ją nawet wzywają. Ponadto oczekują dnia sądu, w którym Bóg będzie wymierzał sprawiedliwość wszystkim ludziom wskrzeszonym z martwych. Z tego powodu cenią życie moralne i oddają Bogu cześć głównie przez modlitwę, jałmużny i post.

Jeżeli więc w ciągu wieków wiele powstawało sporów i wrogości między chrześcijanami i mahometanami, święty Sobór wzywa wszystkich, aby wymazując z pamięci przeszłość szczerze pracowali nad zrozumieniem wzajemnym i w interesie całej ludzkości wspólnie strzegli i rozwijali sprawiedliwość społeczną, dobra moralne oraz pokój i wolność.

(...)

To wszystko, co wyrażone zostało w niniejszej Deklaracji, w całości i w szczegółach zyskało uznanie Ojców świętego Soboru. A My, na mocy udzielonej Nam przez Chrystusa władzy apostolskiej, wraz z Czcigodnymi Ojcami w duchu Świętym to zatwierdzamy, postanawiamy i ustalamy, i te postanowienia soborowe polecamy ogłosić na chwałę Bogu.

W Rzymie, u Św. Piotra, dnia 28 października roku 1965. Ja, PAWEŁ, Biskup

Kościoła Katolickiego (następują podpisy Ojców)

- Deklaracja Soboru Watykańskiego II o stosunku Kościoła do religii niechrześcijańskich Nostra aetate, 1965 rok

Chrześcijanie i muzułmanie dzielą wiele wspólnych rzeczy, jako wierzący, jako istoty ludzkie. Żyjemy w tym samym świecie, naznaczonym wieloma znakami nadziei, ale także przez wiele znaków boleści. Dla nas, Abraham jest modelem wiary w Boga, poddaństwa wobec jego woli i pewności w jego dobroci. Wierzymy w tego samego Boga, jednego Boga, Boga Żywego, Boga który stworzył świat i przyniósł swoje stworzenia do ich perfekcji."

- Papież Jan Paweł II, "address to the young Muslims of Morocco, August 19, 1985 rok

(2) “Razem z nami wielbią jedynego, miłosiernego Boga”. Dla wielu to stwierdzenie jest kłopotliwe. Jednakże, jak widzieliśmy w ostatnim numerze „Brass Tacks”, Bóg jest świadomy i uznaje wszystko, co jest dobre i prawdziwe w oddanym Mu kulcie, bez względu na to, jak niedoskonałe może być jego zrozumienie przez czciciela. Chociaż muzułmanie, podobnie jak Żydzi, nie akceptują Trójcy, przyznają, że Bóg jest jedynym prawdziwym Bogiem i że jest miłosierny. Oznacza to, że szanują rzeczy, które są prawdziwe o Bogu, ale mają o Nim ograniczone zrozumienie. Chrześcijanie mają pełniejsze zrozumienie Boga, ponieważ objawił nam więcej o sobie, a konkretnie, że jest Trójcą. Tej doktryny nie da się wydedukować ludzkim rozumem; można go poznać tylko przez objawienie. Niezaakceptowanie tego objawienia ery chrześcijańskiej nie powstrzymuje muzułmanów przed wielbieniem Boga, tak samo jak nie powstrzymuje Żydów. Oznacza to tylko, że mniej wiedzą o Bogu i że mają błędne koncepcje (na przykład, że Jezus nie jest Synem Bożym)

- Rzymsko Katolicki Filozof Jimmy Akin, Catholic Answers, 7/1/2002 rok „The Catechism of The Catholic Church on Islam”, źródło: https://www.catholic.com/magazine/print-edition/the-catechism-on-islam

Jordan Denari Duffner jest autorską “Finding Jesus Among Muslims: How Loving Islam Makes Me a Better Catholic.” (Znalezienie Jezusa wśród muzułmanów, jak kochanie Islamu uczyniło mnie lepszą katoliczką) Studentka Georgetown University w których skupia się na relacji muzułmańsko katolickiej.

Na szczęście młodzi katolicy i muzułmanie z lasów Indiany po sale Watykanu podejmują płaszcz dialogu. Dążąc do lepszego świata, oddając chwałę miłosiernemu Bogu, w którego oboje wierzymy.

- Rzymsko Katoliczka Jordan Denari Duffner, Catholic News Service, "Muslims and Catholics: ‘We believe in the same God", 21 June 2019, źródło: https://thedialog.org/catechetical-corner/muslims-and-catholics-we-believe-in-the-same-god/

Papież Grzegorz VII w 1076 roku napisał list do księcia Muzułmańskiego w północnej Afryce który wykazał wielką miłość wobec Chrześcijan pod jego autorytetem, Papież mówił w szczególności o miłości jaką Chrześcijanie i Muzułmanie zawdzięczają sobie nawzajem "ponieważ wierzymy w jednego Boga, choć w inny sposób, i dlatego, że chwalimy Go i wielbimy Go każdego dnia jako Stwórcę i Władcę świata”.

- Matthew E. Bunson, 2/1/2007, Catholic Answers, Artykuł "Pope Benedict XVI Speaks to Muslims"
„Wierzcie więc w Boga i Jego posłańców i nie mówcie: „Trzy!” Zaprzestańcie! To będzie lepiej dla was! Bóg- Allah – to tylko jeden Bóg! On jest nazbyt wyniosły, by mieć Syna!

- Sura 4,171

1 Jana 2:22-23 „Któż jest kłamcą, jeżeli nie ten, który przeczy, że Jezus jest Chrystusem? Ten jest antychrystem, kto podaje w wątpliwość Ojca i Syna. Każdy, kto podaje w wątpliwość Syna, nie ma i Ojca. Kto wyznaje Syna, ma i Ojca.

Jana 5:23  „Aby wszyscy CZCILI Syna, JAK CZCZĄ Ojca. Kto NIE CZCI czci Syna, ten NIE CZCI Ojca, który go posłał.

Jana 14:6 „Odpowiedział mu Jezus: Ja jestem droga i prawda, i żywot, nikt nie przychodzi do Ojca, tylko przeze mnie.”

Dzieje 4,10-12 „To niech wam wszystkim i całemu ludowi izraelskiemu wiadome będzie, że stało się to w imieniu Jezusa Chrystusa Nazareńskiego, którego wy ukrzyżowaliście, którego Bóg wzbudził z martwych; dzięki niemu ten oto stoi zdrów przed wami. On to jest owym kamieniem odrzuconym przez was, budujących, On stał się kamieniem węgielnym. I nie ma w nikim innym zbawienia; albowiem nie ma żadnego innego imienia pod niebem, danego ludziom, przez które moglibyśmy być zbawieni.”

Advertisement