Benio123o pl Wiki
Advertisement

Obalenie Jednego Izraela , zastąpionego przez Kościół[]

" „Na wieki pamięta o swoim przymierzu, obietnicę dał dla tysiąca pokoleń . Zawarł je z Abrahamem i przysięgę dał Izaakowi , ustanowił dla Jakuba jako prawo, dla Izarela jako wieczne przymierze, mówiąc : Dam tobie ziemię Kanaan na waszą własność dziedziczną "

- Księga Pslamów 8:11

Gdy Bóg coś mówi , to musi się stać , Bóg jest wszechwiedzący , gdy zdecydował się na stworzenie świata , zdecydował się na całą jego historie od początku do końca . Słowa które daje Bóg muszą się spełnić a jego przymierza są wieczne , Bóg stoi poza czasem , jest wszechwiedzący , nie może skłamać z powodu kim jest , każde jego słowo jest pewne , Bóg się nie myli .

Jer. 31:35-36 Tak mówi Pan, który daje słońce na światłość we dnie, postanowienie miesiąca i gwiazd na światłość w nocy; który rozdziela morze, a huczą nawałności jego; Pan zastępów imię jego. Jeźli odstąpią te ustawy od oblicza mego, mówi Pan, tedyć i nasienie Izraelskie przestanie być narodem przed obliczem mojem po wszystkie dni.

Bóg więcej nie porzuci Swego przymierza z Izraelem. Prędzej gwiazdy zgasną, księżyc i słońce przestaną dawać światło.

Ludzie wyznający fałszywą teologie zastąpienia Israela przez Kościół , stawiają Boga w innym świetle niż Biblia , twierdzą że Bóg złamał swoje przymierze , wieczne , z ludem któremu je dał . Zatem Bóg według nich się pomylił , lub skłamał odnośnie swojego przymierza według ich wiary . Jednak Bóg jest prawdizwym Bogiem , wszechwiedzącym , wszechmocnym , wiecznym , nie Bogiem który robi to co zowllennicy zastąpienia Israela przez Kościół robi , a pełni SWOJĄ WOLE . Aburd i zakłamanie tez które muszą głosić ludzie wierzący w zastąpienie Israela przez Kościół , jest wynikiem obłudy pochodzącej od ducha którym nie jest duch święty , chcą oni za wszelką cene okłamywać się i oddawać kłamstwu przeciwko Bogu . Teologia zastąpienia Israela przez kościół jest jedną z najwiękrzych teologi antychrysta , niebezpieczna i wymierzona przeciwko Bogu . Biblia mówi o tym , Bóg ześle w czasach ostatecznych wielki obłęd na obłudników aby uwierzyli w kłamstwo .

To co się dzieje jest wypełnieniem Bożego proroctwa , to kłamstwo teologi zastąpienia musi się dopełnić , ponieważ jest ono kluczem dla wypełnienia się pozostałych pororoctw Bożych . Osoby które w to wierzą muszą się opamiętać , zostały oszukane .

" Muzułmanie i większość chrześcijan uznających, iż Kościół całkowicie zastąpił ziemski Izrael w Bożych planach zbawienia, są absolutnie przeciwnego zdania. Praktykujący muzułmanie uważają Ziemię Świętą za część dziedzictwa islamu, nadaną mu na wieki przez Allacha. Kościół katolicki i kościoły prawosławne tradycyjnie uznają ten kraj za dziedzictwo chrześcijańskie, jak pokazały to krucjaty. "

- Wieczne Przymierze , David Dolan , Tigva.pl , 12 marca 2010

W 17 rozdziale księgi rodzaju , Abraham zawarł z Bogiem , z Bożej woli , przymierze , odnośnie posiadania Ziemii Kanan na własność , nie było to wolą Abrahama , było to wolą Boga , w między czasie jednak Żydzi Trafili do Egiptu , musieli oni do niej powrócić na czele Mojżesza . Tam gdy już się znaleźli w ziemi obiecanej , ostatecznie cały Israel został uprowadzony z swojej ziemi . Boże Proroctwo które dał Bóg nigdy się nie zakończyło , Bóg dał inną Obietnice , że rozproszy Żydów po całej ziemi a zbierze spowrotem swój Lud w swojej ziemi .

" A Gdy Abram miał dziewięćdziesiąt dziewięć lat , ukazał mu się Pan i rzekł do niego : " Jam jest Bóg Wszechmogący . Służ Mi i bądź nieskazitelny , chcę bowiem zawrzeć moje przymierze pomiędzy Mną a tobą i dać ci niezmierne i liczne potomstwo . Abram padł na oblicze , a Bóg tak długo do niego mówił : " Oto moje przymierze z tobą : Staniesz się Ojcem mnóstwa narodów . Nie będziesz więc odtąd nazywał się Abram , lecz imię twoję będzie Abraham , bo uczynię ciebie ojcem mnóstwa narodów . Sprawię , że będziesz niezmiernie płodny , tak że staniesz się ojcem narodów i pochodzić od ciebie królowie . Przymierzę moje , które zawieram pomiędzy Mną a tobą oraz twoim potomstwem , będzie trwało przez pokolenia jako przymierzę wieczne , abym był Bogiem twoim , a potem twego potomstwa . I oddaję tobie i twym przyszłym potomkom kraj , w któym przebywasz , cały kraj Kannan , jako własność na wieki i będę ich Bogiem . "

- Księga rodzaju , 17 - 1:9


" I usłyszałem liczbę opieczętowanych : sto czterdzieći cztery tysiące opieczętowanych ze wszystkich pokoleń synów Izraela :

Z pokolenia Judy dwanaście tysięcy , Z pokolenia Rubena dwanaście tysięcy , Z pokolenia Gada dwanaście tysięcy , Z pokolenia Asera dwanaście tysięcy , Z pokolenia Neftalego dwanaście tysięcy , Z pokolenia Manassesa dwanaście tysięcy , Z pokolenia Symeona dwanaście tysięcy , Z pokolenia Lewiego dwanaście tysięcy , Z pokolenia Issachra dwanaście tysięcy , Z pokolenia Zabulona dwanaście tysięcy , Z pokolenia Józefa dwanaście tysięcy , Z pokolenia Beniamina dwanaście tysięcy opieczętowanych . "

- Apokalista Świętego Jana , 7 - 4:8


Biblia mówi jasno - 12 Plemion Izraela , chodzi tutaj o Żydowskie plemiona , bo właśnie tyle było Plemion - 12 .

Dlatego Biblia mówi o 12 Plemionach Izraela że 144000 z nich w czasie 6 Pieczęci będą zbawione , ile jest natomiast plemion Pogan ? Niezliczone ilości , liczba której nie znamy i nikt nie zdoła zliczyć , nie zostali oni w tym proroctwie wymienieni , ponieważ ich nie dotyczy .

Żydzi prowadzą dokumentacje swoich rodowodów , jeżeli Żyd ma ojca żyda lub matkę , sam jest z krwi Żydem .

Jednak głosiciele fałszywej nauki zastąpienia Izraela przez kościół głoszą że 10 plemion to poganie a 2 to żydzi . Nigdzie Biblia tego nie mówi . Biblia mówi - 12 Plemion z Pośród Izraela zostanie zbawionych przez opieczętowanie .

Inni twierdzą że jest to alegoria , podając nabardziej absurdalne wytłumaczenia .

" Sto czterdzieści cztery tysiące zbawionych (Ap 7,4) to liczba symboliczna nawiązująca do 12 apostołów i 12 pokoleń Izraela pomnożonych przez 1000. Liczba tysiąc w Apokalipsie świętego Jana oznacza pełnię czasu, okres od zakończenia prześladowań do całkowitego zwycięstwa świętych, w przeciwieństwie do sformułowania „krótki czas” jaki pozostał wrogom Kościoła (Ap 6,11). Ten krótki czas symbolizuje chwilowość, nietrwałość, przemijanie. Wszyscy zbawieni, w liczbie 144 000, zostali opieczętowani przez Boga na wieczne z Nim królowanie. "

- Jezuici.pl " Zbawieni w liczbie 144 tysięcy " , 20 listopada 2016 , Jezuita Wojciech Żmudziński SJ

" Rzeczywisty Naród Wybrany to rasa ludzi białych - głównie Chrześcijan, wyniszczana stopniowo za pomocą wielu metod i środków. Przed II Wojną Światową było nas niemal 26% w stosunku do całej populacji Ziemi. "

- Henryk Kubik , Negacjonista Apostoła Pawła , Wyznawca Teologi Zastąpienia Izraela , " www.zbawienie.com , Nowe Zrozumienie Proroctw Biblijnych " , 2013

John Macarthur

John Macarthur

" Kolejnym skutkiem teologii zastąpienia jest niszczycielski wpływ na ewangelizację Żydów. Teraz, jeżeli sam byłbym amilenialistą a posiadam wielu takich przyjaciół, którzy nimi są i kocham ich bardzo, miałbym dylemat. Powiedzmy teraz, że postanowiłem wyjechać do Izraela, zostać misjonarzem oraz że zamierzam spotkać się z ortodoksyjnym Żydem i powiedzieć mu, że: „Mój przyjacielu, Jezus jest twoim Mesjaszem, Jezus jest twoim królem, On jest Mesjaszem!” On wtedy mógłby odpowiedzieć: „Naprawdę! To gdzie jest Królestwo? Jeżeli król nadszedł, gdzie jest Królestwo?” Jeżeli byłbym amilenialistą, to odpowiedziałbym: „Oh, ono już tu jest!”.

„Już jest? Co masz na myśli tak mówiąc? Nie jesteśmy świętym ani błogosławionym ludem. Nie jesteśmy nawet bezpieczni. Czy nie było to wczoraj, jak prezydent Iranu powiedział, że zamierza wymazać Izrael z powierzchni planety? Czy to jest Królestwo? Czy tylko tyle mamy się spodziewać? Czy chcesz powiedzieć, że Mesjasz już się pojawił i ustanowił Swoje Królestwo i to wszystko to jest to? W jakim sposób sprawiedliwość tryumfuje? W jaki sposób pokój panuje na świecie? Gdzie jest ten Syn Dawida, który ma rządzić ze Swojego tronu? Gdzie jest prawda i świętość? "

- John MacArthur , " Dlaczego Każdy Kalwinista Powinien Być Premilenialistą ? "

W Objawieniu , gdy poganie zostają pochwyceni , Historia Izraela znów powraca , teraz gdy oblubienicy już nie ma na ziemi czas Pogan się skończył , czytamy że gdy czas dobiegnie końca wzgórze świątynne przestanie być debptane przez Pogan , tak więc musi być to czas odbudowy świątyni w Jerozolimie .

Oto Ja uczynię z Jeruzalemu puchar taczania się dla wszy­stkich ludów wokoło [...] uczynię z Jeruzalemu cięż­ki kamień dla wszystkich ludów [...] W owym dniu uczy­nię z książąt Judy jakby [...] żagiew płonącą w słomie, i bę­dą pożerać z prawej i z lewej strony wszystkie ludy wo­koło... (Zach 12,2.3.6; BB).

Poraz kolejny powyższe proroctwo jasno odnosi się do Izraela , nie do kościoła czyli duchowego Izralela , czy oblubienica Boża którą jest Duchowy Izrael - Kościół ,może pożerać z prawej i zlewej wszystkie ludy w około niczym płonąca żagiew w słomie ? Odpowiedź nasówa się sama , oczywiste jest to że nie .

To proroctwo wypełnione obecnie przez cielesny Izrael w naszych czasach i wypełniany nadal i jest śmieszne z punktu widzenia niebilijnej nauki zastąpienia Izraela przez Kościół .

W Objawieniu jest mowa o 2 świadkach zesłanych do miasta świętego , w Biblii istnieje tylko jedno miasto święte - Jerozolima . Jak mówi Biblia jeden ze świadków zsyła ogień z nieba - jest to Eliasz który zsyłał ogień z Nieba , którego przyjście zostało przepowiedziane że przyjdzie z mocą . Drugi zmienia wode w krew - jest to Mojżesz i Plagi Egipskie . Ci sami dwaj świadkowie zostali ujrzeni przez Apostołów gdy zaprowadził ich Jezus do nich a ci zaproponowali aby rozbić im namioty .

Mojżesz jak i Eliasz którzy przybyli do Jerozolimy są opisani jako rzucających Plagi na ziemie . Wpadają oni w konflikmt z Bestiią , prowadzą z nią wojne - ta ich ostatecznie zabija , giną w Jerozolimie . Ta Historia jasno wskazuje na to że Mojżesz i Eliasz przybyli bronić Israela , nie przybywają do nikąd innego a właśnie do Jerozolimy , obala to również teologie katolicką według której Jerozolima jest Wielką Nierządnicą .

" Bo jeżeli ty [chrześcijanin z pogan], odcięty z dzikiego z natury drzewa oliwnego, zostałeś wszczepiony wbrew naturze w szlachetne drzewo oliwne, o ileż pewniej zostaną wszczepieni w swoje drzewo oliwne ci, którzy z natury do niego należą [Żydzi]. 25. A żebyście nie mieli zbyt wysokiego o sobie mniemania, chcę wam, bracia, odsłonić tę tajemnicę: zatwardziałość przyszła na część Izraela aż do czasu, gdy poganie w pełni wejdą, 26. I w ten sposób będzie zbawiony cały Izrael, jak napisano: Przyjdzie z Syjonu wybawiciel I odwróci bezbożność od Jakuba. 27. A to będzie przymierze moje z nimi, Gdy zgładzę grzechy ich. (Rzym. 11:24-27) "

Wersety tyczące się Izraela , nie mogą tyczyć się Kościoła a jedynie Literalnego Izraela .

" I stanie się w owym dniu: Reszta Izraela i uratowani z domu Jakuba już nie będą opierać się na tym, który ich bije, lecz wiernie opierać się będą na Panu, Świętym Izraelskim.  Resztka nawróci się, resztka Jakuba, do Boga Mocarza. Bo, choćby twój lud, Izraelu, był tak liczny jak piasek morski, tylko resztka z niego się nawróci. Zagłada jest postanowiona zgodnie z pełnią sprawiedliwości. Gdyż, jak jest postanowione, Wszechmocny, Pan Zastępów dokona zagłady na całej ziemi. "

'-' Izajasza 10:20-23

" A Izajasz woła nad Izraelem: Choćby liczba synów Izraela była jak piasek morski, tylko resztka ocalona będzie; "

- List do Rzymian 9:27

Apostołowie do Żydów odnoszą się jako do Izraelitów , nigdy nie czynią tego w stosunku do Pogan .

" Ujrzawszy to Piotr, odezwał się do ludu: Mężowie izraelscy, dlaczego się temu dziwicie i dlaczego się nam tak uważnie przypatrujecie, jakbyśmy to własną mocą albo pobożnością sprawili, że on chodzi? "

- Dzieje Apostolskie 3:12

" To niech wam wszystkim i całemu ludowi izraelskiemu wiadome będzie, że stało się to w imieniu Jezusa Chrystusa Nazareńskiego, którego wy ukrzyżowaliście, którego Bóg wzbudził z martwych; dzięki niemu ten oto stoi zdrów przed wami. "

- Dzieje Apostolskie 4:10

" Zgromadzili się bowiem istotnie w tym mieście przeciwko świętemu Synowi twemu, Jezusowi, którego namaściłeś, Herod i Poncjusz Piłat z poganami i plemionami izraelskimi, "

- Dzieje Apostolskie 4:27

" Usłyszawszy to, weszli z brzaskiem dnia do świątyni i nauczali. A gdy nadszedł arcykapłan i jego otoczenie, zwołali Radę Najwyższą, to jest całą starszyznę synów izraela, i posłali do więzienia, żeby ich przyprowadzono. "

- Dzieje Apostolskie 5:21

" I rzekł: Mężowie izraelscy, rozważcie dobrze, co z tymi ludźmi chcecie uczynić. "

- Dzieje Apostolskie 5:35

Biblia opisuje Izrael jako brzemienną matke , która w Bólach oczekuje na poród Mesjasza .

" Jak brzemienna, gdy zbliża się chwila rodzenia, wije się z bólu, krzyczy w boleściach, tak było z nami przez ciebie, Panie! "
- Księga Izajasza 26,17

" Ogarniają go bóle rodzącej, lecz on jest dzieckiem niemądrym, gdyż nie przebija w czasie właściwym matczynego łona. " Księga Ozeasza 13,13

" Ale to wszystko dopiero początek boleści. " - Ewangelia Mateusza 24,8

Ten sam obraz przedstawia wizja Kobiety  przyobleczonej w Słońce , która jest symbolem Izraela w pełnej chwale .

" I ukazał się wielki znak na niebie: Niewiasta odziana w słońce i księżyc pod stopami jej, a na głowie jej korona z dwunastu gwiazd; a była brzemienna, i w bólach porodowych i w męce rodzenia krzyczała. I ukazał się drugi znak na niebie: Oto ogromny rudy smok, mający siedem głów i dziesięć rogów, a na jego głowach siedem diademów; a ogon jego zmiótł trzecią część gwiazd niebieskich i strącił je na ziemię. I stanął smok przed niewiastą, która miała porodzić, aby, skoro tylko porodzi, pożreć jej dziecię. I porodziła syna, chłopczyka, który rządzić będzie wszystkimi narodami laską żelazną; dziecię jej zostało porwane do Boga i do jego tronu. "

- Księga Objawienia 12:1-6

Proroctwo wypełniło się , z pokolenia Judy narodził się z Żydów przez Ducha Świętego Mesjasz - Jezus Chrystus , którego szatan próbował za pomocą heroda zgładzić , jednak mu się nie udało . Przez całą Historie szatan próbował zniszczyć Żydów , aby mesjasz nie mógł przyjść na świat .

Wbrew Biblii jednak , wyznawcy teologi zastapienia , twierdzą jakoby była tu mowa o Kościele , nie ma ku temu żadnych podstaw , ten nie istniał nawet wówczas , gdy to się działo . Niewiasta ma pod stopami księżyc , jest to symbol starotestamentowy przymierza Pana Boga z Izraelem , 12 gwiazd , jest oczywistym symbolem 12 pokoleń Izraela .

" I uciekła niewiasta na pustynię, gdzie ma miejsce przygotowane przez Boga aby ją tam żywiono przez tysiąc dwieście sześćdziesiąt dni . "

Werset ten mówi o Ucisku , który spadnie na Izrael przed 1260 dni w czasie Wielkeigo Ucisku .


I padną od ostrza miecza, i zostaną uprowadzeni do niewoli u wszystkich narodów, a Jerozolima będzie zdeptana przez pogan, aż się dopełnią czasy pogan.”  Łuk.21:24

Od czasu powstania Żydowskiego zburzenia i zajęcia Jerozolimy , Żydzi zostali pozabijani mieczem , na tle całej Historii , Jerozolima była przejmowana przez Uzurpatorów jak Katolickich krzyżowców którzy wymordowywali Żydów mieczem i ogniem . Nawet do dziś obecnie , wzgórze świątynne jest deptane przez pogan . Prorctwo to tyczące się tylko i wyłączenie Izraela , nie mogące tyczyć się Kościoła jest obecnie wypełniane na naszych oczach .

Wcześniej podczas powstania Żydowskiego , Żydzi zostali masowo przez Rzymian Wymordowali , resztki Zelotów popełniały samobójstwo a wszelkie twierdze upadły .

W 70 roku do Judei wkroczył XII Legion Rzymski pod wodzą konsula Tytusa Flawiusza . Oblężona Jerozolima padła 11 września 70 roku. Miasto zostało zburzone , a Świątynia Jerozolimska spalona . W Jerozolimie zginęło 600 tys. Żydów według podań Rzymskiego Historyka Tacyta .

Po Upadku Jerozolimy i wybiciu resztek uciekających Zelotów Żydowskich przez Rzymian , na wiosnę 73 roku Rzymianie prowadzili oblężenie i zdobyli twierdzę Masada . Upadek żydowskiej twierdzy Masady tak jest opisany przez historyków :

" Eleazar tej nocy przedstawił ludowi, by najpierw swoje żony i dzieci, a następnie samych siebie zabili. Następnego dnia Rzymianie znaleźli 967 trupów z wyjątkiem dwóch kobiet i pięciorga dzieci, ukrytych w pieczarach ".

Żydowski Historyk Józef Flawiusz podaje, że podczas wojny żydowskiej 66-73 zginęło 1 100 000 ludzi. Zdaniem Flawiusza do niewoli trafiło ponad 97 tys. Żydów, z czego 17 tys. zmarło z głodu , jednak liczba samych zabitych została przez Flawiusza Wyolbrzymiona i zawyżona . Orozjusz i Tacyt mówią o 600 tys. ofiar. Alexander Mittelstaedt, współczesny historyk, szacuje liczbę ofiar na 80.000 .

Czas pogan zakończy się gdy wzgórze przez Pogan przestanie być deptante , a będzie to do czasu Ponownego przyjścia Pana Jezusa który pokona wrogów Żydów . Biblia mówi o tym że Żydzi są zwiedzeni , ponieważ nie uznali Mesjasza , jednak się nawrócą , są oni przedmiotem Prorctw , występując przeciwko Izraelowi , występujesz przeciwko Bogu który je ustanowił . Tak samo Piotr gdy wystąpił przeciwko Ukrzyżowaniu Pana Jezusa , wystąpił przeciwko Bogu , nieświadomie , i Pan Jezus powiedział mu , że musi się to stać . Piotr nie rozumiał tego , że Jezus musi umrzeć . Gdy Pan Jezus został ukrzyżowany , powiedział o Żydach : " Przebacz im bo NIE WIEDZĄ co czynią " . Żydzi MUSIELI być zwiedzeni , musieli ukrzyżować Pana Jezusa , gdyż wolą Bożą było Zbawić cały świat w tym POGAN , czyli NAS . Gdyby Pan Jezus nie umarł za nas na krzyżu , a żydzi nie zabili Mesjasza , nie bylibysmy dziś zbawieni . Izrael jest przedmiotem Prorctw Bożych i Bóg upomni się o niego , ponieważ Bóg jest Bogiem Izraela , i będzie walczył za niego w dniach ostatnich . Chodźby Żydzi mnie zabili , nie wystąpie przeciwko Bogu i będe bronił Izraela , gdyż jest przedmiotem prorctw Bożych . Powinieneś raczej biadać nad losem Żydów , że idą oni do piekła , i że tylko garstka z piasku Morskiego Izraela będzie zbawiona , a to wszystko tylko po to , aby Bracia z Pogan mogli również zostać zbawieni . Piotr powiedział że za swoich braci Żydów , którzy się nienawrócili , mógły nawet pójść do piekła . " Bo jeżeli ty [chrześcijanin z pogan], odcięty z dzikiego z natury drzewa oliwnego, zostałeś wszczepiony wbrew naturze w szlachetne drzewo oliwne, o ileż pewniej zostaną wszczepieni w swoje drzewo oliwne ci, którzy z natury do niego należą [Żydzi]. 25. A żebyście nie mieli zbyt wysokiego o sobie mniemania, chcę wam, bracia, odsłonić tę tajemnicę: zatwardziałość przyszła na część Izraela aż do czasu, gdy poganie w pełni wejdą, 26. I w ten sposób będzie zbawiony cały Izrael, jak napisano: Przyjdzie z Syjonu wybawiciel I odwróci bezbożność od Jakuba. 27. A to będzie przymierze moje z nimi, Gdy zgładzę grzechy ich. (Rzym. 11:24-27) " Gdy zakończy się czas Łaski - Pochwycenie Kościoła , nastąpi wylanie Ducha na Izrael i czas Utrapienia dla Jakuba . Tak samo my powinniśmy głosić Żydą i bronić państwo Izrael , choćby nawet nas nienawidzili . Bóg jest Bogiem Izraela i nigdy on nie porzucił swego ludu , przymierze jego jest z nim wieczne .

Izrael - Wypełnienie Proroctw[]

Żydom jak i państwu Izrael zarzuca się łamanie Praw człowieka , odbierając im samym prawo do istnienia . Mimo że wielu ludzi twierdzi że Izrael nie jest prawdziwym Izraelem , a żydzi rządzą światem , Izrael czyli jedyne państwo żydowskie dzień w dzień zmaga się z widmem zagłady swojego państwa .

" Każdy bez wyjątku Żyd, którego pochwycimy, będzie podlegać eksterminacji. Jeżeli nie uda nam się teraz zniszczyć biologicznych podstaw żydostwa, to pewnego dnia Żydzi zniszczą naród niemiecki. "

- Henrich Himmler , Słowa wypowiedziane do Rudolfa Hossa , komendandtta Obozu w Oświęcimiu

Ludzi popierających istnienie państwa Izrael w Palestynie , nazwano " Syjonistami . Tak więc każdy Biblijny chrześcijanin który uznaje istnienie Państwa Izraela , jest nazywany przez katolików i niewierzących , syjonistą .

Anty syjoniści oskarżają wiec syjonistów - ludzi uznających prawo do istnienia żydowskiego państwa , o to że przed powstaniem Państwa Izrael , żydzi mogli żyć w pokoju na bliskim wschodzie . Nie jest to prawdą .

Pzed powstaniem państwa Izrael , Historyk Martin Gilbert napisał :

" Żydzi mieli podrzędny status zimmi, który, mimo że dawał im prawo wyznawania własnej wiary, poddawał ich dokuczliwym i upokarzającym restrykcjom w życiu codziennym . "

Podoną relacje zdał inny historyk G.E. von Grunebaum , o tym że żydów na Bliskim Wschodzie :

" Spotykała długa lista prześladowań, arbitralnych konfiskat mienia, prób przymusowego nawracania się lub pogromów . "

Od powstania Izraela w 1948 roku , aż do dziś , świat arabski nigdy nie zaakceptował uznania , sformułowanego przez Wielką Brytanię w Deklaracji Balfoura z 1917 roku ani planu podziału zaaprobowanego przez Narody Zjednoczone w 1947 , który uznawał prawo Żydów do własnego państwa .

Deklaracja Balfoura

Deklaracja Balfoura

Deklaracja Balfoura została zapisana w prawie międzynarodowym, prowadząc prosto do planu podziału z 1947 roku ONZ i ostatecznie do proklamowania państwa Izrael przez Dawida Ben Guriona 14 maja 1948 roku .

" Kiedy Wielka Brytania, Izrael i wolny świat zaczęły obchody tej monumentalnej rocznicy, prezydent palestyński, Mahmoud Abbas, żąda przeproszenia przez Wielką Brytanię. Człowiek, którego konstytucyjna kadencja jako przywódcy palestyńskiego upłynęła siedem lat temu, człowiek, który zebrał fundusze na masakrę w Monachium 11 izraelskich sportowców olimpijskich w 1972 r. Człowiek, którzy sprzeniewierzył miliony dolarów pomocy międzynarodowej przeznaczonej dla jego ludności. Człowiek, który odrzucił jako „fantastyczne kłamstwo” sześć milionów Żydów zabitych w Holocauście. "

-  Erc Israel , Izrael.org.il , 14 listopad 2016  " Deklaracja Balfoura , listopad 2016 roku "

Wielu nienawidzących i anty Żydowskich , szczególnie Polskich Autorów , deklaruje jako członkowie podpisujący się pod patriotyzm oraz prawicę , pod nie uznawanie , i sprzeciwianie się Islamowi jako zagrożenia dla swojego państwa , wiedząc że Islam jest niebezpieczną religią terrorystyczną . Po mimo tego , jednocześnie odmawiają prawa i walki oraz obrony Izraela Żydom , przed Islamskimi przeciwnikami , których sami nie chcą w swoim kraju .

Logicznie rzecz biorąc , powinni być za istnieniem państwa Izrael , jeżeli nie chcą aby żydzi znajdowali się w ich własnych krajach . W szczególności dla tego że sam Izrael nigdy nie zaatakował ani nie zagraża istnieniu państw Europejskich jak Polska . Niestety ruchy pseudo prawicowe i patriotyczne nie są w stanie poświęcić się na tak logiczną kalkulację , woląc sprzeciwiać się istnieniu Izraela , nazywając syjonistami zwolenników jego istnienia , pozostając przy tym anty syjonistami .

Anty syjoniści , oskarżają syjonistów i żydów o to , że są imperialistami , podbijającymi tereny na drodze agresywnej ekspansji , należące do innych ludów . Proste i logiczne pytanie nasuwa się samo w obliczu tych oskarżeń . Gdzie jest miejsce żydów ? W krajach Europy jako mniejszości etnicznej pałętające się w swoich dzielnicach , w której niedawno przeszli Holokaust a dziś są najbardziej znienawidzonym narodem w śród narodów ? Czy może do Ameryki Południowej , Północnej , Indii , Wysp Owczych , Islandii , Australii .

Anty syjoniści najchętniej zaproponowali by Grenlandię jako miejsce ulokowania żydów , gdyby nie sprzeciw Duńskich Anty syjonistów .

Gdzie jest historyczne miejsce istnienia Żydów ? W Kanaanie , czyli w obecnej Palestynie . Ta ziemia należy do nich , nie do Arabów .

"Żydzi z pewnością mają specjalne prawa do [Palestyny]. Są jedynym narodem na przestrzeni trzech tysięcy lat, który uczynił z niej sukces. Są jedynym narodem, który uczynił jej imię nieśmiertelnym i jako rasa nie mają żadnego innego domu. To był ich pierwszy dom; to był ich jedyny dom; nie mają żadnego innego domu. Nie znaleźli domu w Egipcie lub w Babilonii. Od czasu swojego długiego wygnania nie znaleźli domu jako naród w żadnej innej ziemi i teraz nadszedł czas i okazja umożliwienia im raz jeszcze odtworzenia swojego życia jako odrębnego narodu w ich starym domu i dawania wkładu dla ludzkości jako odrębny naród, mając miejsce do zamieszkania w kraju, który inspirował ich przodków. Później może być za późno”.

- David Lloyd George , 1931 rok

Anty syjoniści odpowiedzą , że te ziemie nie należą do Żydów a do Palestyńczyków .

Palestyńczycy ? Nigdy nie istniał Palestyński naród , język , kultura , religia czy gospodarka . Twierdzenie że Palestyńczycy mieszkali od tysięcy lat na terenie zwanym Palestyną są świadomym kłamstwem . Ta ziemia nazywała się Kanaan i była zamieszkana Kananejczyków . Kanaan stał się ziemią Izraelską gdy Bóg dał ją swemu ludowi .

Lecz wypaczona historia ukrywająca prawdę jest promowana w encyklopediach i opracowaniach a nawet w publikacjach chrześcijańskich . Ci którzy dziś nazywają się Palestyńczykami to Arabowie , z urodzenia , religii muzułmańskiej i kultury .

Nazwa Palestyna rzekomo pochodzi od Filistynów - starożytnych wrogów Izraela . W roku 130 naszej Ery , Rzymianie odbudowali Jerozolimę jako pogańskie miasto ze świątynią Jupitera w miejscu gdzie stała świątynia Żydowska . W zemście za powstanie w którym zginęło 500 tyś . Żydów a tysiące sprzedano do niewoli , Rzym nazwał ziemi Izraelskiej nazwę Syriapalestina - i stąd naprawdę pochodzi ta nazwa .

Od tego czasu żydzi mieszkający na tym obszarze byli nazywani Palestyńczykami . Podczas II wojny światowej po stornie Wielkiej Brytanii walczyła brygada Palestyńska złożona w całości z ochotników żydowskich tak samo jak Palestyńska orkiestra symfoniczna była w całości Żydowska , podobnie jak Gazeta Palestinian Poup .

Sir Herbert Samuel, Brytyjski wysoki komisarz Palestyny od 1920 do 1925 roku , był pierwszym Żydem , który rządził historyczną ziemią Izraela od dwóch tysięcy lat .

W roku 1948 Arabowie którzy uciekli z Izraela zaczęli twierdzić że to oni są prawdziwymi Palestyńczykami , a Izrael zawsze należał do nich , światowe media gorliwie promują to kłamstwo . Prawda jest taka że w roku 1948 Arabowie posiadali zaledwie 3 % tak zwanej Palestyny .

Populacja Żydowska w 1948 w Jerozolimie

Jewish & Non-Jewish Population of Israel Palistine - Jeiwsh Virtual Liblary

Żydzi byli tutaj już 4 tysiące lat temu , gdy Abraham kupił od Hetytów Jaskinie Mahpela , w której pochował swą żonę Sarę . Abraham , Izaak , Rebeka , Jakub i Lea , wszyscy są tam pochowani . W Hebronie odbyła się koronacja króla Dawida , to święte dla Żydów miejsce , nie ma żadnego związku z Arabami czy Islamem .

(1931) 90.407 mieszk., w tem 51.416 żydów, 18.500 chrześcijan, 18.000 mahometan. Czasy powojenne przyniosły zmianę wyglądu miasta: wokół miasta przedwojennego powstały przedmieścia, zamieszkałe przeważnie przez syjonistów, zmienił się gruntownie wygląd ruchu ulicznego wskutek pojawienia się samochodów, powstał cały szereg dróg i szos budowanych na sposób europejski.

- Między Wojenna Encylopedia Gutenberga " Jerozolima " Stan Etniczny Ludności jej zamieszkującej na rok 1931

Al Muqaddasi

Al Muqaddasi

Około 1000 lat temu , Arabski Pisarz Al-Mukaddasi pochodzący z Jerozolimy , narzekał w swoich pismach że Żydzi stanowią większość populacji Jerozolimy .

W 1864 roku , " British Council " donosił odnośnie populacji w Jerozolimie , że 2,500 stanowią Chrześcijanie , 4,500 Muzłuman i aż 8000 Żydów .

Jednak muzułmanie mimo nieprzerwanej obecności Żydów na tych miejscach , od 3 tysięcy lat uważają że Hebron należy do nich . Zbudowali tam meczet i usiłują wyrzucić z stamtąd wszystkich Żydowskich mieszkańców . Od 50 lat , świat stoi w obliczu problemu tak zwanych uchodźców Palestyńskich . Od wojny o niepodległość z roku 1948 , w typowy kłamliwy sposób światowe media oskarżają żydów o bezwzględne pozbawienie ich własnej ziemi . W rzeczywistości dowództwo arabskie podczas tej wojny wzywało arabów do ucieczki z Palestyny , do czasu gdy Żydzi zostaną wymordowani . Uciekło około 350 tysięcy ludzi , wielu pozostało . Są teraz obywatelami Izraela i stanowią około 16 % wyborców .

W Jordanii i na innym terenie wyznaczonym w ramach rezolucji ONZ , wypędzono wszystkich Żydów , zburzono wszystkie Żydowskie domy modlitwy i nazwano zachodnim brzegiem obszar , który od czasów Biblijnych był Judeą i Samarią .

Mimo miliardów dolarów zysku z sprzedaży ropy i powierzchni 700 razy większej od Izraela , państwa Arabskie odmówiły w latach 40 przyjęcia jakichkolwiek uciekinierów , żeby mogli normalne żyć . Teraz są ich miliony i nadal okupują obozy dla uchodźców w Gazie , w Jordanii , w Libanie , W Syrii i na zachodnim brzegu - ci nieszczęśnicy są celowo wystawiani na pokaz .

Tym czasem Izrael który na początku liczył 600 tysięcy obywateli , szybko wchłonął 820 tysięcy Żydowskich uciekinierów z krajów Arabskich , którzy mieszkali tam od 1300 lat .

Od Powstania Islamu Żydzi byli stale bici , opluwani na rynkach i ulicach a setki były brutalnie mordowane w czasie pogromów z rąk muzułmańskich tłumów , ich własność była konfiskowana .

Anty syjoniści podają za argument na poparcie spisku Żydowskiego , że Izraelem rządzi Lewicowa Ideologia i rząd , ma to być dowodem przeciwko istnieniu państwa Izrael . Jest to nieprawda .

W 1970 roku władzę w Izraelu sprawowała lewicowa Partia Pracy , a premierem była Golda Meir . Dziś jednak Izrael jest rządzony przez Rząd Prawicowy , i jest on z tego powodu prześladowany w polityce międzynarodowej .

W maju 1948, jordański Legion Arabski wygnał wszystkich , około 2000 – Żydów którzy mieszkali na Starym Mieście Jerozolimy, a następnie zamienił Dzielnicę Żydowską w ruinę .  Izrael był zmuszony stoczyć trwającą rok wojnę o niepodległość od 1948 - 1949 . Egipt i Jordania do dziś nie podpisały traktatu pokojowego z Izraelem .

W 2005 Roku , żydzi przekazali w całości " Palestyńczykom " strefę Gazy . Wycofując dobrowolnie wszystkie swoje wojska i przesiedlając własną ludność , aby w formie tego daru doprowadzić do polepszenia stosunków Żydowsko - palestyńskich .

Jednak od czasu oddania pod pełną kontrole Strefy Gazy przez Żydów , Palestyńczycy atakują i terroryzują z niej Izrael . W dzień dziecka , palestyńskie dzieci w Gazie uczą się mordowania i terroryzmu narodu Żydowskiego .

" Podczas ceremonii zakończenia roku w przedszkolu w Gazie dzieci wystawiły przedstawienie teatralne o sprawnościach terrorystycznych. Udział w przedstawieniu wzięły dzieci z islamskiego przedszkola Al-Hoda z grupy A-Kuds kończące przedszkole w 2016 r. Dzieci ubrane w mundury polowe Islamskiego Dżihadu pokazywały podkładanie min przeciwczołgowych, zabijanie i porywanie żołnierzy wroga, odpalanie moździerzy i tak dalej. Filmy wideo dokumentujące to wydarzenie zamieszczono na koncie YouTube przedszkola i na stronie Facebooka w dniu 30 maja 2016. Szejk Chadr Habib, przywódca Islamskiego Dżihadu w Gazie, wygłosił mowę podczas ceremonii i powiedział, że dzieci wysyłają „przesłanie miłości” do świata, a ich przesłanie do Izraelczyków brzmi: Nie jesteśmy terrorystami, nie zmuszajcie nas do zabicia was. Przedszkole Al-Hoda mieści się w dzielnicy Zajtun w Gazie i jest prowadzone przez Maha Aszour. "

- Szczęśliwe dzieciństwo w Gazie , Erc Israel , Izrael.org.il , 01 czerwiec 2016

Jednak mimo tych faktów , Watykan potępił nie Arabów , a Izrael . Kardynał Gianfranco Ravasi , przewodniczący Papieskiej Rady Kultury , wypowiadając się na temat wojny pomiędzy Izraelem a Hamasem , zaatakował Żydów mówiąc :

" Myślę o " rzezi niewiniątek " . Dzieci umierają w Gazie , ich matki krzyczą w nieustającym płaczu , uniwersalnym płaczu ”

Biskup pomocniczy łacińskiego patriarchy Jerozolimy , William Shomali , powiedział w Radiu Watykańskim że :

" To , co dzieje się teraz w Strefie Gazy to bestialskie koło przemocy , trudno jest rozstrzygnąć, kto zaczął to wszystko "

Fascynujące stwierdzenie w obliczu jawnej nienawiści zapowiedzi Mordów Palestyńskich dzieci względem Żydów . Jednak nie tylko strefa gazy jest jawnie anty Izraelska w sposób nawołujący poprzez władze państwowe do przemocy i ludobójstwa na Żydach .

Syryjski Minister Edukacji napisał :

" Nienawiść którą wpajamy w umysły naszych dzieci od urodzenia jest święta . "

Egipski podręcznik do klasy 9 naucza :

" Izrael przestanie istnieć jeżeli Arabowie nie przestaną istnieć w swojej nienawiści "

W podręczniku do klasy 5 czytamy :

" Arabowie nie przestaną działać w celu eksterminacji Izraela "

Kościół Katolicki jawnie działa przeciwko Państwu Izrael , będąc głównym historycznym sponsorem Antysemityzmu .

" Uznanie przez Watykan państwa palestyńskiego (które mimo popularności za granicą faktycznie nie istnieje) pokazuje, że Stolica Apostolska potrafi być czasami bardzo szybka – wręcz rzucać się z uznaniem na łeb na szyję. Bardzo odbiega to od naszego, żydowskiego doświadczenia z hierarchią katolicką. Poza kilkoma wyjątkami Żydzi systematycznie napotykali się na dobrze okopaną srogość, wręcz zatwardziałość serca – a to już mówiąc bardzo delikatnie.

( ... )

Niechęć Watykanu utrzymywała się przez dziesięciolecia po narodzinach państwa żydowskiego, po tym, jak przetrwało ono ludobójcze ataki siedmiu armii arabskich zaledwie w trzy lata po Holocauście, po tym, jak z powodzeniem zabsorbowało miliony żydowskich uchodźców i po tym, jak stworzyło działającą demokrację, która nie ma sobie równych, wraz z wszystkimi instytucjami społeczeństwa obywatelskiego.' Mimo przykładowych wręcz atrybutów suwerenności Izraela, Watykan pozostał kwaśny, bardzo niechętny i lodowato odpychający – i to wszystko także jest delikatnie powiedziane.' Podczas więc gdy państwo palestyńskie zostało uznane przedwcześnie – przed rzeczywistym samostanowieniem – Watykanowi zabrało 45 i pół roku, by zmusić się do oficjalnego uznania żydowskiego samostanowienia. Egipt – przez dziesięciolecia zaciekły wróg Izraela – pobił Watykan o 14 lat.

( ... )

Ta różnica krzyczy pod niebiosa i każdy, kto zaprzecza bezwstydnemu podwójnemu standardowi, po prostu odmawia uznania prawdy, która gapi się nam wszystkim w oczy. "

- Erc Israel , Israel.org " Świętoszkowata Świętość Stolicy Apostolskiej " , 06 czerwiec 2015

Gdy w 1948 Roku , Izrael ogłosił Niepodległość , w tym samym roku z całego świata , żydzi żyjący na swoich ziemiach zostali siłą wygnani a ich majątki zagrabione . Innych po prostu zamordowano .

Z Maroko 265 . 000 , z Algierii 140 . 000 , z Tunezji 105 . 000 żydów , a także z Libii , Iraku , Egiptu , Yemenu , Syrii , Lebanu , Sudanu , Afganistanu , Iranu , Pakistanu a także Turcji .

Ponad połowa żydowskiej społeczności Izraela to uchodźcy i potomkowie uchodźców żydowskich z krajów arabskich. Uciekali przed prześladowaniami i śmiercią. Było ich więcej niż Arabów nazwanych palestyńczykami , a w konsekwęcji uchodźcami Palestyńskimi , którzy opuścili Izrael . Nie otrzymywali pomocy ONZ, ani nie trzymano ich w obozach dla uchodźców . Zbudowali za to państwo Izrael . Jak wielką demagogią jest więc wołanie i wskazywanie na uchodźców psudo Palestyńskich w obliczu losu przepędzonych żydów ?

Zastępca dowódcy Irańskiej Gwardii Republikańskiej , generał Hossein Salami , zagroził podczas dorocznych obchodów dnia Kuds , czyli Jerozolimy , w Irańskiej Telewizji IRIB TV , 1 Lipca 2016 roku. że jest możliwe wypalić Izrael ogniem , a 100 Tysięcy rakiet , czeka na granicy libańsko-izraelskiej na rozkaz .

Powiedział on :

Dzisiaj , bardziej niż kiedy kol wiek , istnieje żyzny grunt z łaski Boga , do unicestwienia , wymazania i upadku reżimu Syjonistycznego .  W samym libanie ponad 100 Tysięcy pocisków rakietowych jest gotowe do wystrzelenia . Jeśli będzie wola , jeśli będzie to służyło naszym interesom , i jeśli reżim syjonistyczny powtórzy błędy przeszłości z powodu przeliczenia się , te pociski rakietowe przebiją się przez przestrzeń i uderzą w serce Reżimu Syjonistycznego , Przygotują Grunt na jego wielki upadek w nowej erze .


Mahmoud Abbas , premier Autonomi Palestyńskiej , utrzymujący kontakty z Papiestwem , był nazywany przez Papieża Aniołem Pokoju . Jednak w jawny sposób propaguje on do agresje przeciwko Żydom , jest on przeciwko Izraelowi .

" Błogosławimy każdą kroplę krwi , rozlaną za Jerozolimę , która jest czystą krwią , krwią przelaną za Allaha , z wolą Allaha . "

Palestyński Badacz i Autor Jousef Dżad Al-Hak , w telewizji Syria News TV , 16 sierpnia 2016 roku powiedział :

" Moim zdaniem może być tylko jedno państwo , nie zaś dwa . Gdybym zaakceptował rozwiązanie w postaci dwóch państw , przyznałbym że ( Żydzi ) mogą mieć własne państwo . Jak to możliwe ? Co się stało z naszymi wezwaniami do wyzwolenia Palestyny " od rzeki do morza " ?

( .. ) Rozwiązaniem jest walka . Kto może twierdzić , że jest lepszy od męczenników ? Proszę pana , gdybyśmy mieli milion męczenników rocznię , gwarantuję , że ..  

Pytanie prowadzącego  : Czy nie wymaga to zorganizowanego oporu ? Gdzie taki opór jest dzisiaj ?

- Do tego właśnie wzywam , nowe narodziny w narodzie arabskim zrekompensują to 5 milionami urodzin rocznie . Nasza stopa urodzeń wynosi 2,5 % . To jest niezrównane w świecie . Ile jest 2,5 % z 300 Milionów ? 6 lub 7 Milionów .

Jeśli więc milion lub dwa miliony spośród nas zginie , ale wyzwalamy Palestynę - no cóż dla mnie to świetne . Niektórzy mogą powiedzieć że jest to bezpodstawne , ale nie jest .

( ... )

Kiedy Wietnam poświęcił połowę swojego narodu , czy powiedzieli że nie chcą wyzwolenia swojego narodu bo ludzie mogą zginać ? Nie ! Postanowili wyzwalać , niezależnie od tego kto zginie a kto przeżyje . Nie wolno nam czynić takich Kalkulacji . My , Palestyńczycy , musimy zrobić jedną rzecz - opór od Rzeki do Morza .

Egipski urlolog i egiptolog Dr. Wassim Al-Sissy , przemawiał 14 Sierpnia , 2016 w telewizji Sada Al-Balad TV ( Egipt ) :

" Wrogiem całego świata jest globalny syjonizm . Osoby , zaangażowane strony , marionetki , Tak Pacynki , które oni rozgrywają . Przede wszystkim jest w śród nich Ameryka , jak dowiodło ... 25 lat temu chrześcijański kongresmen powiedział bardzo prawdziwe zdanie , które to wszystko podsumowuje . Powiedział : " Żydzi w naszym kraju kontrolują nasze brzuchy , nasze umysły i nasze popędy . Nic nie zostało do zrobienia w naszym kraju poza zmianą nazwy  New York na Jew ( Żyd ) York . "

Z 8  milionów ludzi w nowym Yorku , 5 Milionów to Żydzi i 3 Miliony normalnych Amerykanów . Te 5 Milionów kontroluje wszystko - media , gospodarkę . Wyobraźcie sobie , Sąd najwyższy w Ameryce ma 9 członków , a 7 z nich to Żydzi . 7 z 9 .

W dodatku rozważmy Anglię , nad którą mają całkiem ścisłą kontrolę - baki itd . Izrael jest oczywiście ich rozpuszczonym bachorem . Cały świat pracuje na nich . Oczywiście inne kraje takie jak Katar czy Turcja są satelitami Ameryki i Anglii . Więc globalny syjonizm jest bardzo niebezpieczny , i jest uważany za naszego głównego wroga .


Jordański Duchowny Al Hassen Al-Habi , 3 Listopada 2015 roku w telewizji odpowiadając na pytanie słuchaczy powiedział :

" Drodzy Bracia , Żydzi są okupantami i rabusiami . Są ludźmi zdrady , oszustwa , przebiegłości i podstępu . Są zabójcami proroków i posłańców . Bezbronni ( Palestyńczycy ) nie mogą wygrać konfliktu z Żydami . Niezależnie od tego jak bardzo próbują , nie odniosą sukcesu .

Mamy nadzieje że nasi bracia na zachodnim brzegu będą mieli zdolność i siłę , by wykorzenić tego zdradzieckiego wroga . Dżihad przeciwko Żydom jest Dżihadem obowiązkowym , obowiązkiem dla każdego kraju muzłumańskiego i dla każdego muzłumanina , który akceptuje Allaha jako swojego pana i Islam jako swoją religię . Ale nie może być robiony takim emocjonalnym uderzeniem i z takim podnieceniem , że tylko nam zaszkodzi . Jak można myśleć , że to prowadzi do zwycięstwa ? Naród musi przygotować się i zjednoczyć , aby wykorzenić tego wroga . "

Al Hassen Al Habi powiedział również :

" Zaprawdę paznokieć muzłumanina jest więcej wart niż 1000 żydowskich głów .


" Przez Allaha i z woli Allaha , jeśli składam przysięgę a później znajdę coś lepszego niż to , wtedy czynię to , co jest lepsze i zapominam o przysiędzę . "

- Ibn Ishaq , " The Life of the Muhhamad " , strona 307" W czwartek w nocy islamscy terroryści zamordowali izraelskie małżeństwo na oczach ich 4 dzieci. Hamas uznał ten mord za "heroiczną operację", ale atak terrorystyczny był przeprowadzony przez "zbrojnę ramię" Fatahu (kierowanego przez Mahmouda Abbasa), czyli Brygady Męczenników Al Aksa. W wielu miastach palestyńskich ludzie wylegli na ulice i świętowali.

Informację tę potwierdził jeden z przywódców Fatahu Mahmoud Al-Aloul, który zasiada w komitecie centralnym Fatahu. Zbrodnię pochwaliły też inne palestyńskie organizacje terrorystyczne. "

- Erc Israel.org , Terroryzm , Redakcja ,  " Islamscy terroryści zamordowali młode małżeństwo na oczach ich dzieci " 2 październik 2015


" W piątek wieczorem doszło pod Hebronem do ataku terrorystycznego na rodzinę żydowską, w którym zginął rabin Jaakow Litman i jego 18-letni syn Netanel. ( ... ) Terroryści otworzyli ogień do jadącego samochodu. Rabin Litman stracił panowanie nad kierownicą, a auto zjechało na przeciwny pas i potem rozbiło się o skałę. Wtedy 18-letni Netanel próbował telefonicznie powiadomić służby ratunkowe, ale terroryści rozstrzelali go na miejscu. Ostatecznie pogotowie wezwał 16-letni syn pary. Rodzinę minęła palestyńska karetka Czerwonego Półksiężyca, ale nie udzieliła im pomocy. Pogrzeb ojca i syna odbył się dzisiaj w Jerozolimie.  Izraelskie służby bezpieczeństwa poszukują terrorystów, którzy zbiegli z miejsca ataku. W wielu miastach Strefy Gazy odbyły się uroczystości, fety i uczty na cześć zamachowców. Podobnie zareagowały media palestyńskie związane z Hamasem. "

- Erc Israel , Izrael.org.il " Terroryzm " , Redakcja , " Ojciec i syn rozstrzelani przez islamskich terrorystów pod Hebronem " , 14 listopad 2015


23 maja 2017 r. islamscy terroryści wystrzelili rano z egipskiego Półwyspu Synaj rakietę, która spadła na przygraniczne tereny na Negewie. Nie odnotowano żadnych strat.

23 maja 2017 r. palestyńscy terroryści ostrzelali rano z moździerza przygraniczne tereny przy południowej części Strefy Gazy. Nie odnotowano żadnych strat.

23 maja 2017 r. palestyński terrorysta zaatakował rano nożem izraelskiego policjanta na ulicy w Netanii. Policjant został lekko ranny. Napastnika postrzelono i aresztowano.


" Izraelska policja zastrzeliła w sobotę (2017 rok) Palestyńczyka po tym, jak zaatakował on nożem trzech Izraelczyków na Starym Mieście w Jerozolimie - poinformował rzecznik policji Micky Rosenfeld.  Napastnik zranił dwóch ortodoksyjnych Żydów na ulicy, a później uciekł do jednego z okolicznych domów, gdzie został schwytany przez policję. Zanim mężczyzna został zastrzelony, dźgnął nożem jednego z funkcjonariuszy - dodał rzecznik.

Jeden z cywilów i policjant mają lekkie obrażenia, drugi z cywilów nieco poważniejsze - podaje agencja Reutera. Według palestyńskich stron internetowych napastnik to 17-letni Ahmed Ghazzal z Nablusu, na północy okupowanego przez Izrael Zachodniego Brzegu Jordanu. Do sobotniego incydentu doszło w miejscu, gdzie trzy dni wcześniej siły graniczne zastrzeliły kobietę, która usiłowała dźgnąć nożem funkcjonariuszy w Bramie Damasceńskiej, silnie strzeżonym wejściu do Starej Jerozolimy.

Według bilansu agencji AFP w atakach, dokonanych od października 2015 roku przez Palestyńczyków na cywilów, żołnierzy i policjantów zginęło 40 Izraelczyków, dwóch Amerykanów, Jordańczyk, Erytrejczyk i Sudańczyk. W wyniku tych akcji zostało też zabitych 255 Palestyńczyków; według władz izraelskich byli to w większości napastnicy. Przez pewien czas do takich ataków dochodziło niemal codziennie.

Reuters pisze o co najmniej 242 zabitych Palestyńczykach i 37 Izraelczykach w tych aktach przemocy. Winą za te ataki Izrael obciąża palestyńskich polityków i przywódców religijnych, zarzucając im prowadzenie kampanii podżegania. Strona palestyńska wskazuje na dziesięciolecia życia pod izraelskimi rządami wojskowymi i nikłe nadzieje na własne państwo. "

- Katolicki portal Deon.pl , " Izrael: policja zastrzeliła Palestyńczyka, który dźgnął 3 Izraelczyków " , 01.04.2017Ludzie popierający istnienie państwa Izrael - Biblijni chrześcijanie , są otwarcie wyzywani i oskażani od sekt , niczym zbrodniarze , za otwarte poparcie dla Izraela przez Katolików , nie kryją się z oni pogardą , i wyśmiewają się oraz poniżają Biblijnych chrześcijan gdy opowiadają się za Biblią co z kolei prowadzi do tego że bronią i popierają państwo Izrael i jego prawo do istnienia . Duch antychrysta od zawsze prześladował kościół Jezusa Chrystusa i Żydów , celem szatana jest zgładzić Bożą oblubienice oraz lub Boży w tym cielsny Izrael , który jest warunkiem Bożych proroctw .

" Na niedzielę 10 stycznia br. prożydowskie sekty protestanckie w liczbie dziesięciu zapowiedziały w Warszawie masowy „Marsz poparcia dla Izraela”. Żydujący stawili się jednak w liczbie coś około 150 osób, co oczywiście nie dziwi, bo publiczne manifestowanie sympatii dla izraelskiej bandyterki to w Polsce wstyd, jak nie przymierzając beret z antenką.

Kontr-akcję ad hoc zorganizowali działacze warszawskiego oddziału NOP. Nacjonaliści zebrali się pod kościołem pw. Wszystkich Świętych na Pl. Grzybowskim – naprzeciwko zbiórki żydujących. Obok transparentów i flag NOP, nacjonaliści przynieśli również flagi walczącego z żydowską okupacja Palestyny Hezbollahu. Były tez oczywiście okrzyki i przemowy o zbrodniach izraelskich, o których głucho w mediach głównego ścieku. "

- Nacjonalista.pl , " Nacjonaliści kontra „Marsz poparcia dla Izraela " , 13 stycznia 2016

Katoliccy Oszuści Działacze ONR - Palestyna , Prawdziwy Holokaust

Katoliccy Oszuści Działacze ONR - Palestyna , Prawdziwy Holokaust

Hipokryzja tych jawnych kłamców prowadząych ludzi do piekła oraz występująca przeciwko Biblii , publicznie manifestująca nienawiść do Protestatyzmu oraz Izraela , polega również na tym , że zarzucają państwu , że nie transmitowała ich antysemickich akcji przeciwko pokojowemu marszowi protestanckiemu w liczbie 150 osób , które miały za zadanie go ośmieszyć i zakłucić . Jednak gdyby stało się wręcz przeciwnie , ci sami ludzie pisali bo o tym że głowny nurt występuje przeciwko nim ukazując ich jako antysemitów i burde . Jawnie stwierdzają oni że nie ma nic dziwnego w dyskryminacji Biblijnych chrześcijan w Polsce za zgodne z Biblią popieranie istnienia Izraela . Nazywając przy tym kłamliwie Izrael " Bandyterką " , czyli bandyckim państwem .

" Protestanci w Polsce jak widać pozazdrościli swoim nawiedzonym braciom zza Atlantyku, którzy od dawien dawna prześcigają się w wyrazach uwielbienia dla syjonistycznego tworu, zwanego Izraelem, organizując w stolicy kuriozalną imprezę poparcia dla morderców. Najwyższy niesmak budzą próby wykorzystywania wiary Chrystusowej dla usprawiedliwienia bandyckiej działalności Państwa Izrael. Na szczęście wycie garstki heretyków nie może przyćmić silnego głosu polskiego nacjonalizmu, opierającego się na na prawdziwie Chrystusowej wierze katolickiej. Nasze stanowisko jest znane i niezmienne, czemu wyraz dano m.in podczas nie tak dawnej (której to już z kolei?) rzezi Gazy, dokonywanej przez oprawców spod znaku Gwiazdy Dawida. "

- Nacjonalista.pl , " „Chrześcijanie” w obronie Izraela " , 29 grudnia 2015

Rzezi Gazy dokonywanej przez " oprawców spod znaku Gwiazdy Dawida " ? Autorzy nacjonalistycznej redakcji jawnie kłamią i podają fałszywe informację by wprowadzić ludzi w błąd . Zakłamanie i celowe wprowadzanie ludzi w kłamstwo jest absolutną powszechnością w tak zwanych " Patriotycznych " środkowiskach antysyjonistycznych . Ideologia przez nich propagowana jest jednym wielkim oszustwem i kłamstwem , to Gaza atakuje i propaguje nienawiść do Israela , zabijając i szkoląc do zabijania nawet dzieci .

W obliczu tych faktów i tego co głoszą tak zwani " Polscy Patrioci " czy " Nacjonaliści " jak nazywa siebie samego oficjalnie ONR , nie można nazwać ich łagodniej i inaczej niż kłamcami i oszustami , wiernie pracujacymi na rzecz królestwa antychrysta .

"26.07.2014 na wrocławskim rynku odbyła się pikieta przeciwko żydowskiej polityce ludobójstwa na Bliskim Wschodzie.Wrocławscy aktywiści Narodowego Odrodzenia Polski wyeksponowali transparent „PALESTYNA – PRAWDZIWY HOLOCAUST” oraz rozdali mieszkańcom i turystom kilkaset ulotek.

Narodowe Odrodzenie Polski od ponad 30 lat, a więc od początku swego istnienia, wspiera wolnościowe aspiracje Palestyńczyków. My, Polacy, dobrze poznaliśmy znaczenie słów „okupacja” i „ludobójstwo” – ale także „opór”, „walka” i „zwycięstwo”. Czas na bomby na Izrael, czas na wolność dla świata!  "

- Nacjonalista.pl , 27 lipca 2014 , " Wrocław: Wolność dla Palestyny! Bomby na Izrael! "

Wspomiana powyżej treść ulotek propagandowych , rozdawanych przechodnią przez antysyjonistów według oficjalnych publikacji portalu ONR-u " Nacjonalista.pl " , brzmi następująco :

" We współczesnym świecie jedną z najbardziej krwawych organizacji o charakterze terrorystycznym jest Państwo Izrael. Wykazuje ono wszelkie cechy struktury stworzonej wyłącznie dla realizacji celów kryminalnych, często ludobójczych. Ostatni napad na tzw. Strefę Gazy, którego właśnie jesteśmy świadkami, to tylko wycinek przestępczej działalności Izraela. Przeciwko tej bandyckiej organizacji zjednoczyć musi się cały cywilizowany świat. Nasze wysiłki polityczne muszą stawiać sobie za cel nie tyle doprowadzenie do „zawieszenia broni” czy izolacji tego quasi-państwa na arenie międzynarodowej, ale wręcz do jego likwidacji. Świat, w którym istnieje Izrael nigdy nie będzie światem bezpiecznym. Świat, w którym Palestyna nie jest wolnym krajem, będzie światem dominacji Zła nad Dobrem. "

- Treść Ulotek rozdawanych 26.07.2014 na wrocławskim rynku przez działaczy ONR , Nacjonalista.pl , 27 lipca 2014 , " Wrocław: Wolność dla Palestyny! Bomby na Izrael! "

Treść tych ulotek bezwątpienia jest czysto statanistyczną manifestacją szatana w dniach ostatecznych w Antysyjonistycznej woli zniszczenia Israela , wśród obłudy , zakłamania i hipokryzji , której członkowie pracują na rzecz wypełnienia prorctw Bożych , poprzez prace na rzecz Antychrysta .

Wielka Polska Katolicka

Wielka Polska Katolicka

" Izrael jest bandyckim tworem, odpowiedzialnym za destabilizację Bliskiego Wschodu, skutkującą exodusem tamtejszych chrześcijan, presją migracyjną na Europę i wzrostem wpływów grup islamistycznych. Izraelskie lobby stoi za eskalacją roszczeń majątkowych, które dotyczą także naszego kraju. Organizacje żydowskie z USA i Europy są niesłychanie zaangażowane w walkę z ruchami nacjonalistycznymi na Starym Kontynencie oraz promocję polityki multikulturalizmu, która życie wielu Europejczyków zamieniła w koszmar. Ludobójcza polityka Izraela musi budzić odrazę u każdego, komu bliskie są normy i zasady etyki katolickiej."

- Nacjonalista.pl , " Nacjonaliści w Warszawie: „Bomby na Izrael! " , 14 stycznia 2017

Innym szczytem obłudy ONR-u jest rzekoma walka przeciwko Islamizacji Europy . Jednak organizacje które tworzą fałszywe świadectwa przeciwko politykom państw które nie chcą się zgodzić na zalew imigrantami , są brane przez " polskich patriotów " w obronę , tylko dla tego że działają otwarcie i z nienawiścią przeciwko Żydom , i o nich również fabrykują kłamstwa . Przykładem takiej organiacji jest National Action - organizacja ta jest jawnie anty żydowska , oskarżając Izrael . Ta sama organizacja , zaatakowała państwo włoskie nie chcące przyjmować imigrantów jako prowadzące obozy koncentracyjne dla uchodźców w których tortutuje się ludzi . Jako dowód tych oskarżeń , National Action podaje świadectwo osoby o imieniu " Adam " , bez jakich kol wiek danych i źródeł , zaświadczeń medycznych i innych dowodów prawdziwości tego światka , który miał być torturowany przez włoską Policje , oczywiście organizacja nie podaje ani jednego dowodu w tej spraiwe , a Włoska Policja i Ministerstwo Spraw wewnętrznych zaprzeczyło tym oskarżeniem jako kłamsto co zostało opublikowane w La Stampa Italiia , " Amnesty : torture sui migranti, ma la polizia nega le violenze " , 03.11.2016 rok

Antonio Marchesi - przewodniczący włoskiego oddziału Amnesty , powiedział : " Ci we Włoszech, którzy dopuszczają się tortur, mogą spać spokojnie " .

W 2005 r. Irene Khan , ówczesna sekretarz generalna Amnesty, opisała amerykański ośrodek internowania w Guantanamo Bay jako " Gułag naszych czasów ". Porównała radzieckie obozy pracy przymusowej z bazą wojskową USA , gdzie nie zmarł żaden więzień i która zapobiegła wysadzeniu w powietrze niezliczonych niewinnych cywilów .

Sekretarz generalny Amnesty, Claudio Cordone, powiedział, że “obronny dżihad” nie jest “sprzeczny” z walką o prawa człowieka. Powiedział to w reakcji na petycję w sprawie związku Amnesty z CAGE (uprzednio CagePrisoners), NGO założonej przez ekstremistę islamskiego Moazzama Begga, która prowadzi kampanię na rzecz uwolnienia  uznanych dżihadystów.

Mimo jawnych faktów przekłamań , oraz wspierania Islamu , z powodu nienawiści do Izraela , ONR - Rzekomi bojownicy w walce z Islamem , postanowił bronić tą Organizację , tylko z tego powodu że swoje kłamstwa stosuje również przciwko Izraelowi za absolutnie każde jego działanie .

" Bezkompromisowi nacjonaliści prędzej czy później poznają karzącą rękę „demokracji”. Brytyjska National Action, na wniosek szefowej Home Office Amber Rudd, została wpisana na listę „organizacji terrorystycznych”. Od tej pory przynależność lub zachęcanie do niej będzie uznane za przestępstwo zagrożone karą więzienia do 10 lat. Minister. wspierająca od lat środowiska żydowskie w Wielkiej Brytanii, określiła NA jako organizację „rasistowską, propagującą antysemityzm oraz homofobię. "

- Nacjonalista,pl , Portal ONR-u ,  " National Action uznana za „organizację terrorystyczną " , 18 grudnia 2016

Kłamstwa i Obłuda do jakich antysemityzm musi się posunąć do możliwości istnienia , są tak absurdalne , że tylko uwierzenie w Jezusa i przyjęcie jego ofiary jako chrześcijanin , może oderwać takich ludzi od zła które jest ich życiem .

"Kiedy mówi kłamstwo, od siebie mówi, bo jest kłamcą i ojcem kłamstwa" - (J 8,44).

Tak jak mówi Biblia , Jerozlima jest pucharem taczania się dla wszysktich narodów . Izrael jest w nienawiści u wszystkich narodów które działają przeciw niemu prubując go zniszczyć .

W roku 1994 Jhon Lahtos i Mac Arons , dwaj niewierzący autorzy , opublikowali kontrowersyjny best-seller " Tajna wojna przeciw Żydom " . W czasie 12 - letnich badań , zrobili wywiady z 500 byłymi oficerami wywiadów , we wstępie do książki piszą :

" Główne mocarstwa światowe planowały raz po raz tajne operacje , mające na celu częściowe lub całkowite zniszczenie Israela . "

- Secret War aginstat Jews , Strona 1

Wydawca książki zamieścił na okładcę taką informację :

" Autorzy dowodzą że liczne państwa zachodu ze stanami zjednoczonymi i wielką brytanią na czele , przeprowadziły wiele celowych misji szpiegowskich w Palestynie , a później w Izraelu , przez wiele dziesięcioleci . Podczas gdy oficjalnie oba mocarstwa i inne kraje , deklarują wspieranie Izraela , ich rzeczywiste działanie , polega na zdradzaniu tajemnic Izraela Arabom . Ich motywem jest ropa naftowa i międzynarodowe zyski które należy osiągać za wszelką cene . "

Brytyjski uczony w islamie Abu Rumaysah , 28 września 2014 roku , zamieścił wykład na temat żydów . Powiedział on :

" Założyciel skorumpowanego chrześcijaństwa , chociarz oni nie lubią , jak tak mówimy , był człowiek o imieniu Paweł lub Saul - Żyd . A on udawał że jest chrześcijaninem i wymyślił całe to zepsucie jakie widzimy dzisiaj w chrześcijaństwie . A także ten który próbował zabić ostatecznego posłańca Mahometa , pokój z nim , miłosierdzia dla ludzkości - zgadnijcie kim był ? Żydem . Jak to jest że ta rasa ludzi - 0,2 % populacji świata , powoduje tak wiele zepsucia ? ( ... ) "

" Potem, po raz pierwszy od Holocaustu, organizacja niemieckiego społeczeństwa obywatelskiego oficjalnie wezwała do bojkotu Izraela w mieście Oldenburg (Dolna Saksonia, 164 tysiące mieszkańców), gdzie związek nauczycieli opublikował dokument wzywający do całkowitego bojkotu państwa żydowskiego. Autor tego dokumentu, Christoph Glanz, zaproponował także przeniesienie Izraela do Badenii-Wirtembergii.  Profesor Monika Schwarz-Friesel z Uniwersytetu Technicznego w Berlinie dokonała analizy listów z groźbami, jakie w ciągu dziesięciu lat przysłano do Centralnej Rady Żydów w Niemczech i do ambasady izraelskiej w Berlinie. Listy zawierały klasyczne wypowiedzi antysemickie, takie jak: „mordowanie dzieci odpowiada waszej tradycji” lub „przez ostatnie dwa tysiące lat kradliście ziemię i dokonywaliście ludobójstwa”. Profesor Schwarz-Friesel zaskoczyło to, że tylko trzy procent listów pochodziło od prawicowych nacjonalistów, podczas gdy ponad sześćdziesiąt procent napisali wykształceni członkowie głównego nurtu, dobrzy ludzie, którzy tylko nienawidzą Żydów. I jeśli zauważą gdziekolwiek Gwiazdę Dawida, widzą nazistowską swastykę "

- Giulio Meotii , Włoski publicysta , autor książki " A New Shoah : The Untold Story of Israel’s Victims of Terrorism " , Erc Israel.org , " Gwiazda Dawida staje się w Niemczech swastyką " , 20 listopad 2016


Antysyjoniści twierdzą że chrześcijanie w Izraelu są prześladowani przez Izrael . W całym środowisku chrześcijan wypowiadających się na temat Izraela z tego co wiedzą , mówią że za modlitwę w imieniu Jezusa można zostać z Izraela deportowanym , natomiast środowiska narodowe utrzymują że Izrael głosi politykę Izraela jedynie dla żydów , dezmont Tutu nazwał to Aparhaidem . Twierdzą oni , że za głoszenie Ewangelii i warę w Jezusa Chrystusa , w Izraelu , idzie się do więzienia i jest się prześladowanym przez Żydów .

Jest to absurdalne kłamstwo , nic takiego nie ma miejsca w Izraelu . A ludzie którzy wierzą w ten mit zostali oszukani . W Izraelu funkcjonuje cała mniejszość Chrześcijańska , z choćby pochodzenia Palestyńskiego . I nie boją się oni Żydów , a Palestyńczyków którzy chcą ich zabijać - i tak też czynią .

Pewna pochodząca z Izraela Palestyńska chrześcijanka , dała świadectwo , że to nie żydzi w Izraelu ich prześladują , a Islamscy Palestyńczycy , zabijający Palestyńskich chrześcijan w Izraelu . Sama zdecydowanie stwierdziła że Izrael jest chroniony przez Boga , na podstawie wojny Jom Kippur .

Izrael nie prześladuje chr

Mesjański_Izrael

Mesjański Izrael

ześcijan w Izraelu , zapewnia im ochronę i prawa jako jedyne państwo na bliskim wschodzie . Ludzie którzy głoszą że Ewangelizacja jest w Izraelu zabroniona , świadomie kłamią . W Izraelu funkcjonuje cała mniejszość Żydów Mesjanisycznych , antysemici odpowiedzą , że Mesjanistyczni Żydzi nie wierzą w to co Chrześcijanie , wyczekując innego Mesjasza - kłamią , kłamią bo ich ojciec jest ojcem kłamstwa .
Mesjański_Izrael_vol_II

Mesjański Izrael vol II

Tak samo twierdzenia różnych ludzi że w Izraelu panuje polityka jednej rasy żydowskiej to kłamstwo .

" Trwający konflikt pomiędzy Izraelitami a Palestyńczykami stawia przed dużymi wyzwaniami mniejszość chrześcijańską, żyjącą wśród Żydów i Arabów. Służba pojednawcza o nazwie „Musalaha” już od ponad 25 lat łączy palestyńskich chrześcijan oraz wierzących w Jezusa tzw. Mesjanistycznych Żydów. Wspólne spotkania pomagają zwalczać wzajemne uprzedzenia i budować przyjaźnie mimo różnic kulturowych. Na podstawie Bożego Słowa i swojej wiary w Jezusa pragną przyczyniać się do pokoju na terenach kryzysu. Open Doors wspiera pracę organizacji „Musalaha” od momentu jej założenia oraz uczestniczyło niedawno w obozie młodzieżowym. "

- Open Doors , Organizacja zajmująca się prześladowaniami chrześcijan , Izrael / Terytoria Palestyńskie : Pojednani w Chrystusie , 06-10-2016

W Izraelu znajduje się ponad 160 tysięcy Chrześcijan , jest to jedyny kraj gdzie ich liczba wzrasta na Bliskim Wschodzie .


Które państowo z pośród wrogów Izraela zgodziło by się na taką relacje Żydowsko Chrześcijańską ? Syria , Irak , Egipt , Autonomia Palestyńska , Gaza - nikt . Morderstwa i prześladowania chrześcijan w tych państwach są rzeczą powszechnie wiadomą . Nie znajdziemy tego w Izraelu - państwie które chroni chrześcijan .

Zupełnie inny Raport , Organizacja Open Doors , wytoczyła odnośnie Obszarów kontrolowanych przez muzłuman blisko Izraela :

" W strefie Gazy oraz na Zachodnim Brzegu konwertyci ( chrześcijanie ) doświadczają presji we wszystkich obszarach życia, zwłaszcza ze strony rodziny oraz radykalnych muzułmanów. Najsilniejsza presja odczuwalna jest w obszarach życia w rodzinie oraz życia w kościele. Poziom intensywności prześladowań zależy od rodzaju rodziny – czy jest ona biedna i nie posiadająca wpływów, czy też zamożna i wpływowa; zależy też od regionu  - prześladowania są bardzo silne w strefie Gazy, nieco słabsze, choć wciąż odczuwalne, na Zachodnim Brzegu. W strefie Gazy wszystkie grupy chrześcijan zmagają się z ograniczeniami we wszystkich obszarach życia, jednak najmniej w obszarze życia prywatnego. "

- Open Doors , Organizacja zajmująca się prześladowaniami chrześcijan , Autonomia Palestyńska

Chrześcijanie w Izraelu , lokalni jak i pochodzący z każdego zakątku świata , mają pełne prawa do egzystencji na ziemiach Izraela . Chrześcijańska Produkcja filmowa opowiadająca o Życiu Jezusa " Rewolucjonista " , powstała między innymi dzięki temu że zdjęcia do filmu wykonano bezpośrednio w samym Izraelu . Nie tylko ten ale i każde mijsce w Izraelu jest możliwe od zwiedzenia i zrealizowania w nim filmów , natomiast Islamskie treny kontrolii - takie nie są .

Grecko-Prawosławny Ksiądz Gabriel Naddaf

Grecko-Prawosławny Ksiądz Gabriel Naddaf

" Na dzisiejszym Bliskim Wschodzie istnieje jeden kraj, gdzie chrześcijaństwo nie jest prześladowane, ale szczodrze otrzymuje wolność słowa, wolność wyznania i bezpieczeństwo. Tym krajem jest Izrael, państwo żydowskie. Izrael jest jedynym miejscem na Bliskim Wschodzie, gdzie chrześcijanie są bezpieczni. "

- Gabriel Naddaf , grecko-prawosławny ksiądz z Izraela


Brat Raszid porzucił islam i został chrześcijańskim kaznodzieją . Marokański duchowny zwalcza Islam i wyśmiewa antyjudaistyczną obsesję oraz bojkot żydowskich towarów przez antyżydowski świat . Powiedział on :

" Są oni wybiurczy w swoim bojkocie , bo wiedzą że gdyby bojkotowali wszystko zrobione przez " heretyków " , byli by nadzy i głodni . Nadal żyjąc w namiotach i jeżdżąc na wielbłądach , pijąc wielbłądzi mocz i mleko , jak robiła to społeczność arabska w czasach Mahometa . Czy doktor Zafwat Hidżazi i wszyscy szejkowie zachwalający ten bojkot wiedzą , że duża część wynalazków i innowacji na świecie była dziełem Żydów ?

Przedstawię trochę liczb , które powinien znać każdy majacy rozum muzłumanin : spośród 12 Milionów Żydów , na świecie jest około 12 milionów - żydowscy uczeni zdobyli 184 nagrody Nobla w rozmaitych dziedzinach . I to jest bardzo duża liczba w porównaniu do liczby żydów na świecie .  W oparciu o te liczby oczekiwaliśmy że 1,4 Miliarda Muzłumanów zdobędzie 24920 Nagród Nobla , ponieważ jest 117 razy więcej muzłumanów od Żydów . I dlatego oczekiwaliśmy że liczba muzłumańskich laureatów Nagrody Nobla będzie 117 razy więkrza niż Żydów .

Czy wiecie ile nagród Nobla zdobyli muzłumanie ? Tylko 9 Nagród Nobla . 12 Milonów Żydów zdobyło 184 Nagrody Nobla , a w porównaniu z nimi 1,4 Miliarda muzłumanów zdobyło tylko 9 . Co za Wstyd . A z tych 9 dwóch nie jest uważanych za muzłumanów : Nadżib Mahfouz , który jest uważany za heretyka z powodu książki " Opowieści z naszej dzielnicy " i został zabity w 2006 roku z powodu rany zadanej nożem w 1997 roku . Drugi jest Pakistańczyk Abdus Salam , ponieważ należy do sekty Ahmadi - Kadiani . Ahmadi '

Brat Raszid

Brat Raszid

'uważani są za heretyków przez główne nurty Islamu . 9 - 2 daje 7 . Siedmi jest " Najlepszymi z narodów " ( Koran 3:110 ) Straszne - Ale ta Ignorancja będzie trwała tak długo , jak szejkowie , jak doktor Zafwat Al-Hidżazi , będą zakazywać kawy bo dla nich logo Starbucka jest żydowskim symbolem . Czy sądzicie że można zdobyć nagrodę Nobla w cieniu takiej ignorancji ? " Synowie małp i świń " ( Żydzi )  mają 184 nagrody Nobla a jako kontrast do tego " najlesi z narodów " zdobyli 7 . Kto jest więc najlepszym z narodów ? Jeśli chcemy użyć tego kryterium , kto dał światu więkrzy wkład ? Chcecie Bojkotu ? To czy mogę prosić Dra Zafwata , by wypisał na tablicy następujące produkty i poprosił was byście je bojkotowali ?

Pierwszy przedmiot na liście to Jeansy . ( ... ) Wymyślił je Żyd , nazywał się Levi Strauss 1873 roku . I dlatego jest Marka nazywająca się " Levi's " . Z tego powodu żądam aby muzłumanie zjeli Jeansy i je spalili . Proszę Szejków i uczonych muzłumańskich , by zabronili noszenia jeansów swoim synom i córką i bojkotowali je bo zostały wynalezione przez Żyda . Dlaczego bojkotować tylko kawę ? Jeansy są jednym z wynalazków " Małp i Świń " - Unikaj noszenia ich .

Szminka została wynaleziona przez Żyda ( Maurice Levy ) w 1915 roku . Dlatego żony wszystkich muzłumanów muszą przestać ich używać , bo to żydowski wynalazek . Znajdźcie coś innego do malowania ust . To samo z długopisem , wynalezionym przez Żyda o nazwisku Laszlo Biro w 1938 roku . Czy będziecie bojkotować długopisy bo zostały wynalezione przez Żyda ? Wródżcie do pisania gęsimi piórami , anie długopisami , bo są zrobione przez synów " małp i świń " ( Żydów ) .'

Kamera Polaroid została wynaleziona w 1947 przez Żyda Edwina Herebrta . Proszę więc abyście bojkotowali żydów i nie robili zdjęć i oddali aparaty które są zabronione , bo zrobili je " synowie mał i świń " ( Żydzi ) .

Pilot TV , który został wynaleziony w 1950 roku przez Roberta Adlera , także jest wynalazkiem Żydowskim . I dlatego muzłumanie muszą się go pozbyć , bo jest to wynalazek żydowski . Wszyscy muzłumanie którzy mają teraz piloty , muszą pamiętać że jest to wynalazek synów " małp i świń " ( Żydów ) . Patrzcie , gdyby nie synowie " Małp i Świń " , nie moglibysmy surfować po kanałach .

Stymulator Serca jest wynalazkiem Żydowskim ( Paul M. Zolt ) z 1952 roku . Każdy szejk i muzłumanin z chorobą serca , musi odmówić wszczepienia stymulatora , bo jest to wynalazek żydowski . Bojkotujecie także to . A każdy muzłumanin ktory ma w sercu to urządzenie , niechaj pamięta że ma w sercu coś zrobionego przez synów " małp i świń " - " wrogów Allaha i jego posłańca " ( Mahometa ) - jak to muzłumanie częstą nazywają Żydów , albo tych których " udziałem jest gniew Allaha " ( Koran 1:7 ) . Nie wiem na kogo Allah jest gniewny w tym wypadku : na tych którzy ratują swoje życie takimi wynalazkami , czy na tych którzy chcą zabijać ludzi . Bojkotujcie to urządzenie za zobaczymy co się stanie potem .

Tasma Video - wynalazek Żydowski . Została wynaleziona przez Charlesa Ginsburga w 1950 roku . Muzłumanie muszą wyrzucić wszystkie swoje taśmy Video . I mam nadzieje że Bóg wybaczy im wszystkie oglądane taśmy video , bo robiąc to pomogli żydom , którzy zarobili na " gniew Allaha " . Dlaczego nagrywacie Koran na Video ? Jak możecie nagrywać czyste słowo Boga ( Koran ) na rzecz wynalezioną przez nieczystych żydów ? Jak możecie nagrywać kazania piątkowe , czytanie Koranu , programy i modły Islamskie z Meczetów ? "

Dokładnie tak , Laser , Taśmia Video , Stymulator Serca , Dlugopis - antysyjoniści powinni się ich wyrzec , ale tego nigdy nie zrobią , używają ich codziennie .Nie tylko " Patriotyczne " grupy antyemicko - antysyjonistyczne , czyli prawie każde , głoszą że Holokaust jest kłamstwem a tak naprawdę jedyny Holokaust jaki się wydarzył to Holokaust Polaków . Popierają oni także ideologicznie , propaganadowo , indoktrynacyjnie  - i nie tylko , zbrodnicze organizacje anty Izraelskie , jak Hezbollah . Jest to Syryjska Organizacja której jednym z celów jest zniszczenie Izraela . Tak zwani narodowcy , i tym podobne ruchy narodowe w Polsce , głoszą otwarcie że Hesbolan jest jednym gwarantem bezpieczeństwa dla chrześcijan na Bliskim Wschodzie .

" Reprezentanci Hezbollahu wielokrotnie twierdzili, iż islamiści oraz Izrael to część wspólnego projektu, którego celem jest destabilizacja Bliskiego Wschodu i walka z antysyjonistyczną koalicją w regionie. W związku z tym, iż do kraju przenikają z sąsiedniej Syrii terroryści z Państwa Islamskiego, na północy Doliny Bekaa powstają lokalne, chrześcijańskie milicje pod auspicjami Hezbollahu, które mają bronić mieszkańców przed barbarzyńcami spod znaku globalnego dżihadu. "

- Nacjonalista.pl , " Hezbollah: Musimy bronić chrześcijan! " , 30 sierpnia 2014

" Wojna domowa w Libanie, będąca realizacją przez ościenne państwa i międzynarodowe mocarstwa zasady „dziel i rządź”, skutecznie przerzedziła populację chrześcijan w Libanie. Dziś jednak wzajemna nienawiść powoli ustępuje jedności w walce z syjonistycznym wrogiem. Znakomicie obrazuje to sytuacja na południowych przedmieściach Bejrutu, będących twierdzą Hezbollahu. W wyniku izraelskiej agresji z 2006 roku, dystrykt Dahieh, został zrujnowany, wiele domów chrześcijan uległo zniszczeniu, a oni sami wyjechali. Ci, którzy pozostali otrzymali wsparcie finansowe od Hezbollahu. "

- Nacjonalista.pl , " Hezbollah protektorem chrześcijan w Libanie " , 26 stycznia 2013

Doprawdy ? Wspomiana przez portal Polskich Nacjonalistów " agresja " Israela w 2006 roku , to kontratak sił Izraelskich w II wojnie Libańskiej , kiedy to Hezbollah rozpoczoł wojnę . Bojownicy Hessbolanu  ostrzelali rakietami izraelskie miasta nadgraniczne i przeprowadzili atak rakietami przeciwczołgowymi na dwa opancerzone samochody Humvee Sił Obrony Izraela . Podczas tego ataku zabił wielu żołnierzy Izraelskich na grnicy z Izraelem i uprowadził 2 z nich jako zakładników . Zmuszony atakami Hezbolanu z Libanu - Izrael został zmuszczony w końcu Liban zaatakować swoimi wojskami i odbić . Jednak II wojnę Libańską , rozpoczętą w całości przez Hezbolańskich Bandytów i Terrorystów otwartym atakiem i mordowaniem Izraelitów , portal Nacjonalista.pl nazywa " Agresją Izraela z 2006 " , dalej rozwija on myśl że Hezbolla działa na rzecz chrześcijan w Libanie .

Jednym państwem gwarnatującym pełne prawa , protektoriat i bezpieczeństwo na Bliskim wschodzie jest Israel . Rzekome prawa chrześcijan w obliczu antyizraelskiej organizacji Hezbollanu , są niedorzecznością i przekłamaniem , bowiem prawo Libańskie zmusza nie tylko chrześcijan ale i własnynch obywateli do nienawiązywania kontaktów z Żydami , i nie jest zależne czy jest to chrześcijanin czy muzłumanin , każda próba kontaktu publicznego i pokazania się z Żydem , jest karana i piętnowana w anty Israelskim Libanie nawet na poziomie między narodowym , gdy Libańska Miss sfotografowała się na jednym zdjęciu w raz z Miss Izraela - groziła jej za to kara śmierci .

Libańskim obywatelom nie wolno wchodzić w jakiekolwiek kontakty jakiejkolwiek natury z Izraelczykami gdziekolwiek na świecie. Jeżeli obywatele tych dwóch krajów spotkają się, powiedzmy, na plaży na Cyprze lub w barze w Nowym Jorku, Libańczyk jest zagrożony więzieniem po prostu za powiedzenie: cześć.

- Michael J. Totten

Oto jest wolność którą oferuje Liban i Hesbolla dla swoich obywateli , komunikat jest prosty - jeżeli nas nie popierasz , giń , oto wolność dla chrześcijan i ich protektoriat według Polskich Nacjonalistów . Tak zwani fałszywie " uchodźcy palestyńscy " , w przeciwieństwie do Izraela gdzie posiadają oni płeną wolność w decydowaniu o swoim sposobie pracy , w Libanie podlegają oni z góry ustalonemu indeksowi zawodów których podejmować się prawnie nie mogą .

" Według UNRWA 450 tysięcy uchodźców palestyńskich w Libanie od dawna jest przedmiotem wielu restrykcji w kwestii zatrudnienia. Na przykład, Palestyńczykom w Libanie nie wolno pracować w charakterze lekarzy, dentystów, prawników, inżynierów lub księgowych. W odróżnieniu od tego każdy, kto odwiedza izraelski szpital lub ośrodek medyczny, szybko zauważy znaczną liczbę arabskich lekarzy, pielęgniarek i farmaceutów. Niemniej, chociaż minęły trzy lata od zaakceptowania zmian w prawie, nic nie zmieniło się dla Palestyńczyków w Libanie. I nie ma w ogóle niczego, co by wskazywało, że władze libańskie zamierzają w dającej się przewidzieć przyszłości złagodzić restrykcje narzucone Palestyńczykom. "

- UNRWA cytowane przez Erc Israel.org ," Libański Apartheid " , 25 czerwiec 2013


Antysyjoniści przepisując na nowo Historie w celu jej fałszowania , stowrzyli mitologie , wedlug której Syjonizm jest niedawno stworoznym ruchem , w rzeczywistości Żydzi od zawsze chcieli powrócić do Izraela i cała ich Historia jest Historią wypłenienia się prorctwa Biblijnego o ich powrocie do ziemi z której zostali wzięci . Itotnie sama nazwa Syjonizm została opatentowana niedawno , jednak Jerozolima jako nierozłączna część Żydowskiej egzystencji - nigdy .

" Jerozolimo, jeśli zapomnę o tobie, niech uschnie moja prawica! Niech język mi przyschnie do podniebienia, jeśli nie będę pamiętał o tobie, jeśli nie postawię Jeruzalem ponad największą moją radość. "

- Księga Psalmów 137 : 5 - 6

3000 lat temu , Król Dawid , ogłosił Jerozolime , stolicą Boga na ziemi .

W 132-135 roku , podczas „ Powstania Bar Kochby ", żydzi pod przywództwem Bar Kochby  Odzyskali Jerozolimę , ogłaszając niepodległość, nawet bijąc monetę z napisem „ Za wolność Jerozolimy ". Zostają ostatecznie pokonani przez silniejsze wojska rzymskie.

W 351-352 roku nastąpiło „Powstanie Żydowskie przeciwko Gallusowi" które wyzwoliło Galileę i zostało pokonane .

W 362-572 roku , kilka powstań Samarytan przeciwko rządom bizantyjskim. Co zaskutkowało tym , że Wyznanie samarytańskie - sekty judaizmu , która przetrwała na Wzgórzach Judejskich , zostaje zakazana .

W 602-628 roku Żydzi perscy tworzą armię, łączą siły z Sassanidami przeciwko Bizantyjczykom i zdobywają Jerozolimę . Ogłoszone zostaje pół-autonomiczne państwo żydowskie , zostają pokonani w 628 r.

W 636 roku , Początkowo Arabowie pozwalają Żydom na powrót do Jerozolimy, ale potem znowu zakazują im wejścia. Budują meczet Al-Aksa i Kopułę na Skale na miejscu zniszczonej Świątyni żydowskiej.

1160 rok : Powstanie Żydów w Kurdystanie. Nieudana próba odzyskania Ziemi Izraela.

1198 rok : Żydzi z Maghrebu przybywają do Jerozolimy i osiedlają się tam.

1204 rok : Mosze Ben Majmon (Majmonides) umiera i zostaje pochowany w Tyberiadzie na brzegach Jeziora Galilejskiego.

1211 rok : Około 300 Żydom z Anglii i Francji udaje się dotrzeć do Ziemi Izraela i osiedlić w Jerozolimie. Większość z nich zabili krzyżowcy w 1219 r. Nieliczni pozostali zostają wygnani i znajdują schronienie w Akce.

1217 rok : Judah al-Harizi - rabin, tłumacz, poeta i podróżnik, który podróżował z Hiszpanii do Ziemi Izraela , opłakuje w swojej twórczości stan Wzgórza Świątynnego.

1260 rok : Osiedliwszy się w Ziemi Izraela Jechiel z Paryża (rabin francuski) założył akademię Talmudu w Akce.

1266 rok : Żydom zakazano wchodzenia do Makpeli (grobowca Patriarchów) w Hebronie.

1267 rok: Nachmanides (wybitny średniowieczny uczony żydowski z Katalonii) przybywa do Jerozolimy. Założona zostaje synagoga Rambama.

1286 rok : Meir z Rothenburga (słynny rabin i poeta z Niemiec) zostaje uwięziony przy próbie imigracji do Ziemi Izraela.

1355 rok : Lekarz i geograf Isztori Haparchi (urodzony we Francji i osiadły w Ziemi Izraela) umiera w Bet She’an.

1428 rok : Żydzi próbują kupić Grób Dawida; papież wydaje zakaz przewożenia Żydów do Ziemi Izraela, skierowany do kapitanów statków.

1434 rok : Elijahu z Ferrary - słynny talmudysta i podróżnik , osiedla się w Jerozolimie.

1441 rok : Klęska głodu zmusza Żydów jerozolimskich do wysłania emisariusza do Żydów europejskich z prośbą o pomoc.

1455 rok : Nieudana próba imigracji na dużą skalę z Sycylii. Niedoszli imigranci zostają skazani na śmierć, ale kara zostaje zamieniona na ciężką grzywnę.

1474 rok : Arabski tłum niszczy Wielką Synagogę Jerozolimską.

1488 rok : Obadjah ben Abraham z Bertinoro przybywa do Jerozolimy 25 marca 1488 roku, po podróży, którą rozpoczął 29 października 1486 r. Po wygnaniu Żydów z Hiszpanii w 1492 r. wielu wygnanych osiedla się w Jerozolimie i Bertinoro zostaje ich przywódca intelektualnym. Ci hiszpańscy Żydzi dali Bertinoro miejsce na jesziwę (seminarium religijne) w Jerozolimie, które założył. Na pisemną prośbę Bertinoro Żydzi z Egiptu i z Turcji dali znaczne fundusze na utrzymanie tej jesziwy.

1493 rok : Joseph Saragossi podróżuje z Hiszpanii i osiedla się w Safed. Zostaje przywódcą miejscowej społeczności i umiera w 1507 r.

1561 rok : Hiszpańscy Żydzi pod przewodnictwem Don Joseph Nasi przybywają do Ziemi Izraela. Osiedlają się w Safed. Joseph Nasi załatwił pozwolenie Sułtana Selima II na nabycie Tyberiady i siedmiu okolicznych wsi, żeby stworzyć żydowskie miasto-państwo. Miał nadzieję, że duża liczba uchodźców żydowskich i marranów (Żydzi zmuszeni do przejścia na katolicyzm) osiedli się tam, wolni od strachu i ucisku; istotnie, prześladowani Żydzi z Cori we Włoszech, liczący 200 dusz, postanowili wyemigrować do Tyberiady. Nasi doprowadził do odbudowy murów miejskich w 1564 roku i próbował zamienić miasto w samowystarczalny ośrodek manufaktury włókienniczej, sadząc drzewa morwowe i produkując jedwab. Niemniej szereg czynników w kolejnych latach spowodował ostateczne niepowodzenie tego planu. W 1576 roku społeczność żydowska Safedu stanęła przed groźbą wygnania: tysiąc zamożnych rodzin miano deportować na Cypr „dla dobra tej wyspy", a kolejnych 500 w następnym roku. Rozkaz został wydany jako instrument wymuszenia pieniędzy: został odwołany w zamian za ogromne pieniądze wymuszone od Żydów jako „czynsz".

1648 rok : Żydzi z Turcji próbowali powrócić jako grupa do Izraela pod przewodnictwem Sabbataja Cwi. Ich przybycie do Jerozolimy wywołało antyżydowski pogrom.

1700 rok : Grupa 1500 Żydów aszkenazyjskich próbowała dostać się do Ziemi Izraela pod przewodnictwem rabina Jehudy he-Hasida. Jedna trzecia zmarła po drodze. Sam rabin zmarł kilka dni po dotarciu na miejsce. Ci, którzy przeżyli, osiedlili się w Jerozolimie.

1764-1850 rok : Małe grupy Żydów (od 5 do 500 każda) znajdują drogę do Ziemi Izraela pod przewodnictwem różnych rabinów.1812: Rząd austriacki wydaje instrukcję dla gubernatora Galicji, by nie dopuścił do imigracji żydowskiej do Ziemi Izraela. Austriaccy konsulowie w Odessie i Stambule dostają instrukcję, by odmawiali paszportów Żydom austriackim, którzy chcą podróżować do Ziemi Izraela.1868: Judah ben Szalom wiedzie dużą grupę Żydów jemeńskich do Izraela.

1882 rok : 11 stycznia 1882 r. organizuje się konwencję żydowskiego „Związku dla Rolnego Zasiedlenia Izraela" w Focsani w Rumunii. Na kilku statkach imigranci udają się do Ziemi Izraela.

1882-1903 eok : Około 35 tysięcy Żydów z Europy Wschodniej imigruje i osiedla się w Ziemi Izraela.

1897 rok : Pierwszy Kongres Syjonistyczny. Chociaż zwołany w Europie, nie był spotkaniem „Europejczyków". Zebrali się przedstawiciele wszystkich głównych społeczności żydowskich, włącznie z obiema Amerykami i światem arabskim.

1904-1914 rok : Około 40 tysięcy Żydów (Większość z Imperium Rosyjskiego i Jemenu) imigruje i osiedla się w Ziemi Izraela, która nadal jest częścią Imperium Osmańskiego.

1915 rok : W Ziemi Izraela zostaje założona żydowska sieć wywiadowcza o nazwie NILI. Współpracuje ona z Brytyjczykami w walce przeciwko Osmanom — w nadziei, że Brytyjczycy, inaczej niż Osmanowie, pozwolą na przywrócenie suwerenności żydowskiej. Ginie kilku członków sieci: Absalom Feinberg zostaje zastrzelony, kiedy próbuje uciec piechotą do linii brytyjskich w Egipcie; Sarah Aaronsohn zostaje pojmana, ale udaje jej się popełnić samobójstwo po czterech dniach tortur; Na’aman Belkind i Josef Liszanski zostają powieszeni. W 1919 r. szef brytyjskiego wywiadu wojskowego, generał George Macdonogh mówił o tej grupie w wywiadzie dla Royal Military Academy w Woolwich: "Allenby [generał brytyjski, który pokonał Osmanów w Lewancie] wiedział od swojego wywiadu z całą pewnością o wszystkich przygotowaniach i wszystkich ruchach wroga. Wszystkie karty wroga były mu ujawnione, a więc mógł planować swoje ruchy z pełnym zaufaniem. W tych warunkach zwycięstwo było pewne, zanim rozpoczął".Problemem Izraela nie jest nietolerancja względem Islamskiej Ludności pochodzenia Psuedo Palestyńskiego które nawet nie istnieje , bo nie istnieje i nie istniał nigdy  , naród , język czy kultura Palestyńska , a to że Izrael chce się z nimi bratać i prosić o pokój , to jest problemem Izraela , że chce tolerancji , ugody i pokoju ze swoimi wrogami kierowanymi przez szatana .

" Nie ma rozwiązania kwestii Palestyńskiej poza Dżigadem . Inicjatywy , propozycję i konferęcje międzynarodowe są marnowaniem czasu i daremnymi wysiłkami . Lud Palestyński nie zgadza się na igranie z ich przyszłością , prawami i losem . "

- Hamas Covenant 1988 , Artykół 28

" Około 300 członków palestyńskiej frakcji, Fatah, której przewodniczy prezydent Autonomii Palestyńskiej (AP) Mahmoud Abbas, rozpoczęło “szkolenie militarne” w Strefie Gazy w przygotowaniu do wojny z Izraelem. Zbrojne ramię Fatahu, Bygady Męczenników Al-Aksa – Dywizja Męczennika Nidala Al-Amoudiego, ogłosiło, że jego członkowie zostali zapisani do nowej akademii wojskowej do szkolenia „wojowników” w Strefie Gazy. Akademia, założona niedawno w Strefie Gazy, będzie szkolić „wojowników” w różnych metodach walki „w kontekście programu przygotowującego do każdej przyszłej bitwy” z „wrogiem syjonistycznym”. Akademia Nidala otrzymała nazwę od Nidala Al-Amoudiego, wojownika Fatahu zabitego przez Izraelską Armię Obronną 13 lutego 2008 r., po tym jak przeprowadził szereg ataków zbrojnych na cywilów i żołnierzy izraelskich podczas drugiej intifady. „Akademia została nazwana od [nazwiska] dowódcy Nidala Al-Amoudiego (Abu Husseina), by spełnić jego marzenie o szkoleniu wojowników: wojskowym, moralnym, religijnym i rewolucyjnym” – wyjaśniało oświadczenie opublikowane przez zbrojną grupę Fatahu. Notując, że około 300 „wojowników” już wstąpiło do akademii, grupa powiedziała, że zaczęli oni szkolenie w różnych metodach walki. "

- Erc Israel.org , Redakcja , " Palestyńczycy : Fatah przygotowuje się do wojny z Izraelem " , 4 listopad 2016

Powstanie Izraela wypełnieniem Proroctw[]

Powiązanie pomiędzy Izraelem i Świętą Ziemią jest jednym z centralnych tematów przepowiedni biblijnych-zarówno spełnionych, jak i jeszcze niespełnionych. Bóg przewidział dokładnie, kiedy Izrael miał powrócić do Ziemi Obiecanej po tym, jak jego mieszkańcy znaleźli się na wygnaniu podczas dwóch pierwszych okresów niewoli-egipskiej i babilońskiej. Niewola egipska była przepowiedziana, że ma trwać dokładnie 430 lat i jest znaczące, że skończyła się dokładnie co do dnia, kiedy upłynęło 430 lat. "I oto tego samego dnia, po upływie 430 lat, wyszły wszystkie zastępy Pana z ziemi egipskiej" (Exodus 12:41). Prorok Jeremiasz przewidział dokładny czas trwania niewoli wygnańców żydowskich w Babilonie na 70 lat. "Cały ten kraj zostanie spustoszony i opuszczony, a narody będą służyć królowi babilońskiemu przez siedemdziesiąt lat" (Jeremiasz 25:11). Armia Babilonu podbiła Izrael wiosną 606pne. Zarówno Biblia, jak i sekularna historia uznaje to za fakt. Jak zostało przewidziane, niewola babilońska skończyła się dokładnie 70 lat później, wiosną 536pne, w miesiącu Nisan, w.g. kalendarza żydowskiego, kiedy perski król Cyrus wyzwolił Żydów by mogli powrócić do swojej ziemi (Ezdrasz 1:3).

Trzech głównych żydowskich proroków, Daniel, Jeremiasz i Ezechiel, żyło w tych czasach. Naturalnie, prorok Ezechiel znał proroctwo Jeremiasza, że Żydzi mieli powrócić z Babilonu po 70 latach, w 536 roku przed Chrystusem. Jednakże, Bóg dał mu nowe objawienie, które wybiegało dużo dalej w przyszłość, mówiące jak dużo czasu miało przeminąć, zanim lud żydowski miał w końcu odbudować swoje państwo w dniach ostatnich. Przewidywanie to rozpoczyna się deklaracją Boga, że "to będzie znakiem dla domu Izraela" (Ezechiel 4:3). Całą przepowiednię można znaleźć w Ezechiela 4:3-6: "To będzie znakiem dla domu Izraela. Połóż się na lewym boku, a Ja położę winę Izraelitów na ciebie. Przez tyle dni będziesz znosił ich winę, przez ile będziesz na nim leżał. Podaje ci lata trwania ich winy w liczbie dni: przez trzysta dziewięćdziesiąt dni będziesz znosił winę pokoleń izraelskich. A kiedy je wypełnisz, położysz się znów na prawym boku i będziesz znosił przewinienia pokolenia Judy przez czterdzieści dni. Liczę ci jeden dzień za każdy poszczególny rok." (Ezechiel 4:3-6).

W tym ustępie prorok Ezechiel wyraźnie mówi, że ta przepowiednia miała być "znakiem dla domu Izraela" i że każdy dzień reprezentuje jeden biblijny rok. Przepowiednia wyjawia, że Izraelmiał być ukarany przez w sumie, 430 lat (390 lat plus następne 40 lat). Moment, kiedy ta niewola się rozpoczęła to wiosna roku 536 p.n.e., po skończeniu się przewidzianej siedemdziesięcioletniej niewoli w Babilonie (Jeremiasz 25:11). Jednakże w miesiącu nisan, 536 p.n.e., tylko nieliczne pozostałości Żydów z narodu Judy decyduje się opuścić ich domy w Babilonie i powrócić do Jerozolimy. Żydowscy wygnańcy, którzy pamiętali swoje poprzednie domy w Izraelu, byli w wieku ponad 70 lat. Ich dzieci, które się urodziły w Babilonie miały naturalnie mało powiązań, czy przywiązania do domu ich rodziców. Większość była całkiem zadowolona mogąc pozostać w pogańskim Imperium Perskim jako koloniści raczej niż emigranci, 600 mil dalej by odbudowywać zdewastowaną kolonię Izraela. Bóg powiedział Ezechielowi o okresie 430 lat kary za grzech Izraela i Judy (390 lat + 40 lat = 430 lat). Jednak kiedy odliczymy te 70 lat kary Żydzi doświadczyli podczas 70-letniej niewoli w Babilonie, która zakończyła się w 536 roku p.n.e., ciągle pozostawało 360 lat dalszej kary po roku 536p.n.e. Kiedy studiujemy historię tego okresu, zauważamy, że Żydzi nie powróciliby utworzyć niezależne państwo na końcu 360 lub 430 lat dodatkowej kary. W świetle precyzji przepowiedni Ezechiela trudno było zrozumieć, dlaczego nic się nie stało w tym czasie w kierunku spełnienia się tej szczegółowej przepowiedni.

Zarówno Biblia, jak i historia wykazują, że Izrael nie pożałował swoich grzechów na końcu swej 70-letniej niewoli w Babilonie. W istocie Pismo ukazuje w księgach Ezry i Neremiasza, że ta grupa 50 tysięcy, którzy wybrali powrót z Ezrą do Ziemi Obiecanej, uczyniła tak mając mało wiary. Większość Żydów pozostała w pogańskim Babilonie. Nie pożałowali swego nieposłuszeństwa, które było powodem, dla którego Bóg zesłał na nich niewolę. Ta większość, która odmówiła powrotu do Izraela, stanowiąc ponad 95 procent Żydów będących w niewoli, po prostu osiedliła się na terenach, które są obecnie Irakiem-Iranem. W następnych stuleciach podróżnicy tacy jak Beniamin z Tuldeli donosili, że tysiące Żydów ciągle żyło w wielu miastach obecnego Iraku, Iranu i Afganistanu.

Odnaleziono rozwiązanie zagadki długości ogólnoświatowego rozproszenia i powrotu Izraela w boskiej regule, którą Bóg wyjawił Mojżeszowi w Kap. 26. W tym rozdziale Pan ustanowił obietnice i kary dla Izraela kierując się jego posłuszeństwem i nieposłuszeństwem dla Jego przykazań. Bóg powiedział w tym fragmencie cztery razy, że jeśli po odbyciu kary ciągle się nie opamięta, kara poprzednio ustanowiona będzie pomnożona przez siedem (liczba wypełnienia). "I po tym wszystkim, jeśli Mnie nie usłuchasz, wtedy ukaram cię siedmiokroć więcej za twoje grzechy" (Kap. 26:18, również Kap. 26:21, 23-24, 27-28). Innymi słowy, jeśli Izrael się nie upamięta jego kara uprzednio zapowiedziana będzie pomnożona przez siedem. Ponieważ większość Izraela odmówiło upamiętania się po niewoli w Babilonie, okres 360 lat dalszej kary zapowiedzianej przez Ezekiela 4:3-6 był pomnożony przez siedem. To oznaczało, że Żydzi mieli pozostać bez swojego kraju przez następne 2520 biblijnych lat, od 536 p.n.e., moment, kiedy prorokowany okres miał się rozpocząć (360 lat x 7 = 2520 lat biblijnych).

2520 lat Biblijnych to nie to samo co nasze kalendarzowe 2520, jako, że kalendarz Żydowski jest kalendarzem księżycowo-słonecznym a Gregorianski słonecznym. Biblijny rok wynosi 360 dni, jako iż starożytny kalendarz żydowski tyle ma.

Zgodnie z artykułami na temat chronologii w encyklopedii Britannica i Smith's Bible Dictionary, Abraham używał kalendarza 360-dniowego roku. Opis potopu Noego w Księdze Rodzaju potwierdza, że starożytny rok składał się z dwunastu miesięcy, każdy 30-dniowy. Mojżesz, w Ks. Rodzaju, powiedział, że okres 150 dni, kiedy wody powodzi były wezbrane, wynosił dokładnie pięć miesięcy od siedemnastego dnia drugiego miesiąca do siedemnastego dnia siódmego miesiąca, dowodząc, że każdy miesiąc składał się z 30 dni.

Stąd, jeśli chcemy zrozumieć dokładny czas związany ze spełnianiem się proroctw, musimy kalkulować czas, używaj tego samego kalendarza księżycowo-słonecznego 360-dniowego roku używanego przez proroków.

Dlatego przepowiednia Ezekiela, o 430 latach, mówi, że koniec kary Izraela i jego odrodzenie miało nastąpić po 2520 biblijnych 360-dniowych latach, co stanowi dokładnie 907200 dni. By przekształcić ten okres na lata naszego kalendarza 365,25 dni, po prostu dzielimy ten okres 907200 dni przez 365,25 dni by uzyskać sumę 2483,8 naszych współczesnych lat kalendarzowych. Dlatego Ezekiel przepowiedział, że koniec ogólnoświatowego rozproszenia Izraela miał nastąpić dokładnie 2483,8 lat po zakończeniu niewoli babilońskiej, co nastąpiło wiosną 536 roku p.n.e. W tych kalkulacjach musimy pamiętać, że pomiędzy rokiem 1 p.n.e a 1 n.e. był tylko jeden rok. Nie było "Roku Zerowego". Ilustracją może być, że pomiędzy Świętem Paschy, 14 nissan, wiosną 1 p.n.e., a następnym corocznym Świętem Paschy, wiosną 1 n.e. było tylko 12 miesięcy.

Obliczenia potwierdzające, że Bóg podał dokładną datę powstania Żydowskiego państwa na Ziemii Obiecanej

Długość wygnania Izraela (z Ezekiela 4:3-6)    2483,8 lat kalendarzowych
   MINUS
Niewola w Babilonie skończyła się wiosną 536 p.n.e.    536,4 p.n.e.
   =1947,4 A.D.
Tu należy dodać jeden rok, ponieważ nie było roku zerowego    +1
Stąd, koniec wygnania Żydów miał nastąpić:    15 maja, 1948 roku
Odrodzenie Izraela


Owoce Izraela[]

Jakie są Owoce Izraela ? Czy owoce żydów , ich czyny , postawy , wpływ na świat , są złe czy Dobre ? Czy Izrael jest dla świata niekorzystny , zły jak podają każde media , każdy ruch , każda pogłoska , każda propaganda , czy jest to państwo które wydaje DOBRE owoce ?

Nie tylko Izraelskie wojsko , ale i gospodarka oraz nauka jest prowadzona przez Boga . Izraelska firma Pluristem opracowuje lek przeciwko śmiertelnemu promieniowaniu , nazywane lekiem czarnobylskim . Ameryka od dawna obawia się Izraelskiej Bomby Etnicznej , technologi nad którą pracuje z powodzeniem Izrael . Dlaczego rzekomy sojusznik Izraela obawia się samego Izraela ? Od czasu ogłoszenia prac nad bombą etniczną , Prezydent Stanów Zjednoczonych Barak Obama posiada własną polową karetkę szpitalną w której może obmyć się gdy zajdzie potrzeba .

To właśnie nikt inny a Izrael , jako pierwszy w zaledwie jeden dzień przeleciał połowę świata , aby postawić na Haiti szpital polowy następnego dnia , gdzie ratowano życie setek murzynów . Gdy przybyły inne kraje z pomocą , Izrael już tam był z pełnym wyposażeniem i gotowości ratując ludzi .

Misje ratowania ludności Haitii wykonał oddział jednostek medycznych Izraelskich Armii pod budownictwem , profesora , generała Itzika Kreissa .

Itzik Kreiss osobiście opowiedział w jaki sposób ratowali oni ludność Haitii po trzęsieniu ziemi na Haiti w 2010 roku . świat jednak na ten temat milczy .

Co do Żydów i Talmudu , gdy patrzy się na to co Żydzi Robią i jak postępują , całkowicie wątpi się w to aby Autorytet wersetów talmudu był obecnie ważny dla nich . Talmud jaki znamy mówi o Gojach jak za starego przymierza Żyd - Pogan . Ale gdy patrzymy na czyny Żydów , gdy Izraelski Minister Zdrowia osobiście dzień po Trzęsieniu Ziemi na Haitii w raz z swoim oddziałem medycznym przelatuje pół globu będąc pierwszym na miejscu tragedi gdzie rozbiajją poligony i osobiście ratuje z swoimi ludźmi Murzynów z Haiitii wlasnymi rękoma , i gdy przyjedżają wszystkie inne kraje do juz gotowe od 1 dnia obozu Medycznego Izraleskiego i się do niego dołączają - i gdzie wspólnie wszyscy ratują Życie tym ludziom , nasówają się dwa wnioski .

Albo Treść Talmudu ukazywana nam jest fałszowana przez autorytety , Albo Żydzi odrzucają lub inaczej interpetują talmud , być może mają inny kontekst , jednak jak sami widzimy , pańśtwo Żydowskie które , Izraelcii - Żydzi , oni nie żyją według Talmudu , co prawda zdarzają się fanatycy jak młodzieneic krzyczący do pewnego chrześcijanina w pewnym miejscu by się wynosił bo to jego miejsce , ale trzeba pamiętać że ci młodzi Żydzi nie znają innej wizji chrześcijaństwa niż kościoła katolickiego przeprowadzającego ich eksterminacje . Pewnym jest natomiast że w Państwu Israel , przejawia się prorocka wola Boża , i wypłenienie proroctw .

Szpital_ratujący_życie_w_piekle

Szpital ratujący życie w piekle

Izraelscy naukowcy , specjaliści uprawy roślin z firmy Technological Seeds DM , stworzyli nową odmianę czarnych pomidorów. Został uzyskana nie przez modyfikację genetyczną , a przez skrzyżowanie z jedną z odmian dzikiej borówki czarnej .

Oprócz borówki czarnej do uzyskania krzyżówki wykorzystano różne odmiany dzikie i uprawne pomidorów .

" Technological Seeds specjalizuje się w tworzeniu tego rodzaju warzywnych i owocowych hybryd. " - Erc Israel.org " Czarny Pomidor " 5 luty 2012

Czarny Pomidor Izraelski

Czarny Pomidor Izraelski

Ojcowie założyciele Izraela , zmagali się z problemem wody która w Izraelu była na początku jego powstania kwestią życia lub śmierci . Dziś jednak Izrael niespodziewanie stał się potęgą wodną , wyprzedzając nawet najpotężniejsze państwa w zasobach wody pitnej . Żydzi uczynili z Izraela raj w śród pustynni , Izrael jest wielkim eksporterem warzyw i owoców na świat , problem wody pitnej został całkowicie rozwiązany dzięki technologi jaką Izrael wciąż dysponuje i uzyskuje coraz więcej . Ziemie uprawne 20,4%, łąki i pastwiska 39,5%, lasy 6%, pozostałe grunty i nieużytki 34,1% . Jest to wypełnienie Prorctwa Bożego .

Rolnictwo w Izraelu - Dane Ambasady w Warszawie

Rolnictwo w Izraelu - Dane Ambasady w Warszawie

" Każę wytrysnąć strumieniom na nagich wzgórzach i źródłom wód pośrodku nizin. Zamienię pustynię na pojezierze, a wyschniętą ziemię na wodotryski. Na pustyni zasadzę cedry, akacje, mirty i oliwki; rozkrzewię na pustkowiu cyprysy, wiązy i bukszpan obok siebie. Ażeby widzieli i poznali, rozważyli i pojęli wszyscy, że ręka Pańska to uczyniła, że Święty Izraela tego dokonał. "

- Izajasza 41:16-18

W Izraelu , w przeciwieństwie do świata Arabskiego , pomocy medycznej podlegają nawet dzikie ptaki . W tym celu Izraelscy Weterynarze stworzyli Bank Krwii dla dzikiego Ptactwa . Przez dorodny rękami ludzkiej pracy i zaawansowanej Izraelskich Technologi , przelatują potężne Hordy Ptactwa , szukając odpoczynku i pożywienia . W Izraelu znajdują również medyczną pomoc z rąk Żydów , również ptactwo nieczyste , mięsożerne .

" Weterynarze ze "Szpitala dla dzikich zwierząt w Izraelu" (בית החולים לחיות בר בישראל) utworzyli dla nich centrum krwiodawstwa i krwiolecznictwa, bo ptaki - podobnie jak ludzie - również miewają różne grupy krwi. "

- Erc Israel.org , " Izraelscy weterynarze stworzyli bank krwi dla dzikich ptaków " , 15 styczeń 2017

Nawet mimo teroru , nienawiści i mordu Żydów z strony Muzłumańskiej Syrii , Izrael na własną rękę ratuje cywili którzy znajdują się wjego strefie kontrolii , a którzy są poszkodowani wojną .

" Od początku wojny w Syrii w 2011 roku Izrael przyjmuje rannych Syryjczyków, także rebeliantów. Według armii od 2013 roku w izraelskich szpitalach było leczonych ponad 2 tys. Syryjczyków. "

- Katolicki Portal Deon.pl , " Izrael chce przyjąć około 100 syryjskich sierot " , 26.01.2017

----

Powszechnym argumentem przeciwko żydom , w śród antysyjonistów , jest oskarżenie , jakoby żydzi i ich pochodzenie , zostało zatracone i nie jest możliwe stwierdzenie kto jest żydem a kto nie . Mit ten jest niezgodny z rzeczywistością . Każdy Żyd , niezależnie czy jest praktykującym , wierzącym żydem czy też nie - traktuje swoje żydowskie pochodzenie i jego pamięć niczym świętość z powodu tego kim jest . Sprawa Żydostwa jest ŚWIĘTOŚCIĄ dla Żydów , więc nie można mówić że identyfikacja Żydów którzy swoje pochodzenie znają i dbają o jego przechowanie i pamięć przez całe życie , nie wiedzą kto jest żydem a kto nie . Często nawet człowiek nie podający się za żyda , okazuje się nim na mocy wyznania składanego na łożu śmierci , gdzie podaje z którego pokolenia pochodzi i jego rodowód . Niezależnie od tego czy Żydzi są wierzący czy też nie , każdy żyd praktykuje święte żydowskie święta i tradycje , kultura żydowska zakorzeniona w żydach i szabat , oraz sam specyficzny wygląd żydów , który sprawia że żyd może zostać bez więkrzych trudności rozpoznany , każdy żyd traktuje swoje żydostwo poważnie , z pwoodu tego że jest żydem .

" Już jutro (22 września) wraz ze zmierzchem rozpocznie się jedno z najważniejszych świąt judaizmu - Jom Kipur. W Polsce znane jest także pod nazwą Sądny Dzień. Jom Kipur zaczyna się wraz z dziesiątym dniem miesiąca Tiszri. W Izraelu zamiera wtedy ruch uliczny, autostrady są puste, nie działają sklepy, banki czy telewizja, a w synagogach pojawiają się nawet ateiści. W kraju zapada nietypowa cisza... "

- Erc Israel , Izrael.org.il , Redakcja " Jom Kipur. Przedwojenny reportaż z Wielkiej Synagogi przy Tłomackiem "

" Spór religijny o ziemię Pana obraca się wokół tego, kto ma do niej odgórnie nadane prawo. Sondaże wykazują, że przeważająca większość Żydów izraelskich  nawet tych, którzy nie chodzą regularnie do synagogi  wierzy w istnienie Boga Izraela. "

- Wieczne Przymierze , David Dolan , Tigva.pl , 12 marca 2010

Dziedzictwo Nazizmu[]

Negowanie Holokastu jest powszechne w dzisiejszej rzeczywistości , kłamstwa w jego temacie i negacje płyną w dużej mierze z ust polskich psudo patriotów których jednym celem zdemonizowanej egzysetncji na rzecz szatana - jest w imie kultywowania rzekomej potęgi i wspaniałości własnego narodu a więc i nienawiść i walka przeciw Żydom , w paraktykę tą jednak jest zaangażowany cały świat . Były Jezuita Alberto Rivera przed swoją śmiercią poprzez otrucie , wyznał i przestrzegł że ludzie negujący Holokaust są Jezuickimi wysłannikami .

" Pozwólcie mi powiedzieć że Holokaust , o którym żydzi ciągle mówią , i z powodu którego starają się o solidarność świata mówiąc : " Byliśmy Paleni , byliśmy ofiarami nazizmu i rasizmu " - Oni są Nazistami ! Na Allaha , oni są bardziej nazistami niż Hitler . To Więki zbrodniarze i rasiści niż kto kol wiek inny na ziemi . Także według ich ksiąg i fałszywej wiary są bardziej nazistami niż Hitler . Hitler nic nie zrobił ! Hitler był zbrodniczym mordercą ale jeśli porównamy go do nich , oni są nazistami i zbrodniarzami . Cały czas kłamali o Holokauście .

Po Arabsku " Holokaust " oznacza " Ofiara dla Boga poprzez Spalenie " . Oni myślą że nie czytamy historii i nie znamy szczegułów . Stawiam wyzwanie jakiemukolwiek syjoniście , by przedstawił choćby cień dowodu , że Holokaust rzeczywiście miał miejsce . Te liczby o których oni mówią , Weśmy przykład - że Hitler spalił 6 Milionów Żydów . Biada każdemu kto ośmieta się wątplić w tę liczbę - nie wątpić w sam Holokaust ale tylko w tą liczbę , mówiąc " to było 5 Milionów a nie 6 milionów " - taka osoba jest nazywana przestępcą , terrorystą . Musi zostać zlikwidowany i powieszony na szubienicy ze leckeważenie Holokaustu i wątpienie w tę liczbę . Sami Europejczycy mówią że liczba Żydów w Europie , nie tylko w Niemczech pod rządami Hitlera , liczba w całej Europie wynosiła 6 Milionów Żydów . Jak więc Hitler mógł zabic 6 Milionów ? Musiałby unicestwić ich , nie zostawić nikogo żywego . Z kąt więc powstała ta żydowska liczba ? Według Żydowskich danych , liczba Żydów przed Holokaustem , na całym świecie , nie tylko w Europie - wynosiła 16 Milionów . W 1948 roku , kiedy ogłosili swój twór ( Izrael ) na naszej okupowanej ziemi , powiedzieli , że na świecie jest 18 Milionów Żydów . Mieneło 10 lat między pierszą liczbą a drugą . Gdzie się więc podziało te 6 Milionów ? Jak mogli być zabici ? To są liczby , nie nasze , nie od historyków muzłumańskich , gdyby ktoś powiedział " kwestionujesz te liczby , kwestionujesz Holokaust i chcesz wypaczyć fakty . " To nie my to mówimy . ( ... ) Fakty dowodzą że , na ostatnim zjedźcie nazistów , kiedy Hitler zdecydował wywyższyć rasę Aryjską i odsunąć od niej inne rasy , nie proponował eskterminacji Żydów , to jest kłamstwo . Proponował plan dla niemeic pozbycia się INNYCH niechcianych ras . Dlatego na zjedźcie porponował by żydzi wyjechali na madagaskar . Jak można więc mówić że chciał esterminować żydów ?

- Duchowny Hamasu i prezenter telewizyjny Szejk Ijad Abu Funun , 29 Październik 2015

Muzłumanie , podobnie jak Europejscy antysemici , przejeli od nazistów propagande zatutułwaną Protokoły mędrców Syjonu . To kłamstwo było celowym antysemickim oszustwem i fałszerstwem pochodzące od Nazistów . Jest to powszechna lektóra na bliskim wschodzie , pierwszą książką prztłumaczoną z Europy w świecie Arabskim był Mein Kamf - Jezuity Bernarda Sztemfle , sygnowanej nazwiskiem Adolfa Hitlera .

" O Muzłumanie i Arabowie , posłuchajcie co mówią nam " Protokoły Mędrców Syjonu " . Mówią : " Musimy położyć ręce na globalnych agencjach informacyjnych , bo prasa i media są środkami kontrolowania globalnej ideologii . W ten sposób ludzie będą widzieli wiadomości tylko z punktu widzenia jaki my wynierzemy " . Ich celem jest wykorzenienie Islamu i sprowadzenie Ruiny na jego wyznawców . "

- Piątkowe Kazanie w Meczecie w Damaszku , Szejk Muhammad Mamoun Rahma , Transmitowane przez Sama TV ( Syria ) 6 Maj , 2016

Kult osobowości Adolfa Hitlera jest powszechny wśród antysemickiego świata . Dygnitarz Fatahu z Autonomi Palestyńskiej , członek Komitetu Centralnego Fatahu Tawfik Tirawi , w Ma'an TV - niezależnej stacji palestyńskiej , 16 stycznia , 2016 roku publicznie w wywiadzie dla telewizji powiedział :

" Hitler nie był moralnie zdeprawowany . Był odważny . "

Tawfik Tirawi

Tawfik Tirawi

Hipokryzja Antysemityzmu jest niezaprzeczalna , kult Holokaustu i Hitlera sprowadził na wynazów Antysemityzmu obłudę i wymusza na nich zakłamywanie każdej części hisotrii aby mieć jakie kol wiek podstawy egzystencji swojego kłamstwa i móc się nim karmić .

Uczony Kuwejcki Muhanna Hamad Al-Muhanna w telewizji Kuwejckiej Al-Rai 30 września , 2013 powiedział w programie publicystycznym :

" Pisałem obszernie o protokłach mędrców syjonu i o dziełach zmarlego Abda - Wahhaba Al-Massiriego . Widziałem dowody dostarczone przez tych , którzy zaprzeczają autetyczności protokołów , i tych którzy je potwierdzają . ( ... ) Te ostatnie są mocniejsze . "

Dalej Muhanna Hamad Al-Muhanna mówi :

" Proszę spojrzeć na Ormian . Oni nie mają zorganizowanej prostytucji . Jak to możliwe , że nie otworzą tajnych partii , takich jak masoni czy Illuminaci ? Mimo że Ormianie byli prześladowaną mniejszością ? Ormianie nie byli prześladowani przez Osmanów . To jest kłamstwo . Wręcz odwrotnie , to Ormianie prześladowali Muzłumanów w państwie Osmańskim . Powinniśmy mówić o Ormiańskich Masakrach muzłumanów a nie odwrotnie . Mógłbym o tym mówić przez cały program podbudowując się dokumentami i świadectwami ludzi wysłanych przez Lige Narodów . "

Muhanna Hamad Al-Muhanna

Muhanna Hamad Al-Muhanna

W Dalszej części Programu stwierdza :

" Dlaczego Maria Skłodowska Curie z Polski była sławniejsza niż jej mąż ? Stała się słynna bo była żydówką , podczas gdy jej mąż który wynalazł z nią Rad i Uran - nie był . ( ... )

Pytanie Dziennikarza : Czy sądzi pan , że Hitler w swojej książce Mein Kampf , był niesprawiedliwy dla żydów , kiedy napisał w całym rozdziale : Gdziekolwiek są , Żydzi są lojalni tylko wobec własnej grupy i odseparowują się od kraju w którym żyją ?

Odpowiedź : To jest Prawda  "


Sąd w Verden w Dolnej Saksonii skazał 88-letnią Ursulę Haverbeck na dwa i pół roku więzienia . W Artykółach zamieszczanych w wydawanej w Verden gazecie " Stimme des Reiches " - Głos Rzeszy , W ostatnim słowie mówiła o "kłamstwie oświęcimskim " że obóz koncentracyjny w Auschwitz nie był obozem zagłady , lecz jedynie obozem pracy , w którym ŻADEN człowiek " NIE ZOSTAŁ ZAGAZOWANY . "


Ojcem rewizjonizmu Holokastu był Katolicki Kolabaroant Nazistowski i gorliwy zwolennik Reżimu Nazistowskiego , przywódca katolickich Reksistów - Leon Degrelle . Ten człowiek przeżył wojnę i ukrył się w katolickiej Hiszpani pod kontrolą Hiszpańskiego Dyktatora - Katolika Generała Francisco Franco . Tam publicznie wygłaszał on i propagował kłamstwo , jakoby Holokaust jest mitem . W swoim mieszkaniu w wywiadzie z 1973 roku , z wściekłością oznajmił że ofiar Żydowskich podczas wojny mogło być najwyżej kilkaset , a mówienie o Holokauście jest kryminalnym mitem naszych czasów i spiskiem Żydowskim , którzy według Leona Degrelle byli prawdziwymi zywcięzcami tej wojny . Co ciekawe podczas wywiadu w jego mieszkaniu był widoczny Herb oraz Flaga Katolickich Hiszpańskich Karlistów . Leon Degrelle był wychowankiem Jezuitów .


Wspomnienie o Holokauście pozostaje raną tak bolesną, iż nie jest de facto możliwym ogarnięcie i poukładanie w umyśle bezmiaru okrucieństwa i cierpień, jakich doznały ofiary hitleryzmu. Być może z tej właśnie przyczyny rewizjoniści - zaprzeczający faktyczności Holokaustu - zyskują szeroki posłuch dla swych niedorzecznych i niebezpiecznych teorii. Póki jednak żyje jeszcze pośród nas spora grupa starszych ludzi z niebieskimi numerami obozowymi na rękach, świat ma do dyspozycji świadków tamtych wydarzeń. Gdy jednak oni oraz świadkowie ich męczarni odejdą, możemy się spodziewać prawdziwej powodzi rewelacji antysemitów i ludzi, którzy nie są w stanie pogodzić się z historyczną prawdą.

- Elwood McQuaid " Czy holokaust to chrześcijańskie bestialstwo ? " , Tigva.pl


Jednym z negatorów Holokaustu jest Horst Mahler .

" Holocaust to największe kłamstwo w historii. Celem żydostwa jest światowa dominacja poprzez ustanowienie nienaruszalnej i znajdującej się pod szczególną ochroną religii Holocaustu. "

- Horst Mahler , Nacjonalista.pl , 28 kwietnia 2017 " Holokaust to największe kłamstwo w Historii "

Sam Mahler jest prawnikiem i założycielem i ideologiem terrorystycznej " Frakcji Czerwonej " ( RAF ) , gdzie wcześniej za działalność w jej szeregach odbył 10 lat więzienia .


Mufti al-Husajni z bośniackimi ochotnikai Waffen SS

Muzułmanin Mufti al-Husajni z bośniackimi ochotnikami Waffen SS

Wśród Arabów entuzjazm dla Niemiec i Adolfa Hitlera w ówczesnym czasie był ogromny. W listopadzie 1944 roku rząd III Rzeszy w oficjalnym dokumencie uznał „prawa państw arabskich do samostanowienia, jedności i niepodległości”. „Nie zadowolimy się byle czym – mówił 17 grudnia 1944 roku w radiowym przemówieniu mufti al-Husajni – a podobnie jak wolne narody, pragniemy wywalczyć niepodległość, taką niepodległość, w której nie będzie dostępu dla żadnych obcokrajowców ani miejsca dla Żydów. To będzie arabska ojczyzna i tylko dla Arabów”.

- Nacjonalista.pl Portal ONR-u , " Muzłumanie w Wafen SS - walka z wspólnym wrogiem " , 14 Marca 2017 rokFałszywi Żydzi[]

Anty syjoniści powołują się często na Żydów którzy nie tylko nie uznają Państwa Izrael , będąc sami anty syjonistami , ale i atakując innych żydów i syjonistów , popierając sprawe " narodu Palestyńskiego " .

Jednym z takich żydów jest Izraelski Żyd IIan Pappe . IIlan Pappe wyrobił sobie reputacje obrońcy sprawy Palestyńskiej , w którą był bardzo zaangażowany . Tworzy on filmy propagujące swoje idee w internecie dostępne na platformie Youtube . Wygłasza on wykłady na całym świecie o Historii Israela , jest cytowany przez wielu ludzi na poparcie swoich tez . Jest on autorem książek takich jak " The Ethnic Cleansing of Palestine " , pod którą jeden z użytkowników portalu internetowego " Amazon.com " , w recenzji książki napisał :

" Kiedy widzisz dokumentację czystego zła , jakie reprezentuje syjonizm ... nie ma wątpliwości . Prawda wyzwoli ludzi i ta książka ją mówi ... "

Pappe w ciągu swojej kariery historyka za sprawą głoszonych tez antyizraelskich , zyskał szybko wielki posłuch i rozgłos w śród ludzi . Gorge Galloway , jeden z posłów Wielkiej Brytani nazwał Illana Pappea " Historycznym Geniuszem " .

Przez zwolenników idei głoszonych przez Pappea , sam Pappey jest postrzegany jako samotny , przeciwstawiający się kłamstwu , odważny historyk , dzielnie przeciwstawiający się reżimowi Isreala .

Cała sława Illiana Peppa zdaje wynikać się z faktu przeciwstawiania się Izraelowi jako żyd go zamieszkujący . Żydowska Redakcja Erec Israel w artykule o nazwie " Ilan Pappe – niestrudzony bojownik o sprawę Palestyńczyków " , opublikowanego 10 grudzień 2015 , stwierdza o Illane Pappyu :

" Żyd urodzony w Izraelu, którego żydostwo i nieustająca walka z Izraelem w obronie narracji palestyńskiej są jego głównymi atutami. Jak sam mówi, fakty są dla niego mniej ważne, bo ważna jest walka ideologiczna. "

Czy Ilan Pappe faktycznie mówi prawdę odnośnie Izraela ?

29 Listopada 1947 roku , ONZ czyli organizacja narodów zjednoczonych , głosowała za utworzeniem dwóch państw , żydowskiego i palestyńskiego . Ilian Pappe , tak oto napisał o atmosferze panującej w świecie arabskim w ciągu kilku tygodni :

" Grudzień 1947 , jest chyba najbardziej intrygujący w historii czystki etnicznej Palestyny . Łagodna reakcja stolic arabskich otaczających Palestynę , była mile przyjęta ( przez przywódców żydowskich ) "

- The Ethnic Cleansing of Palestine , strona 51

Jednak gazety z Grudnia 1947 podają inną wersje wydarzeń .

1 Grudnia 1947 Merdin Daily Journal donosi :

" Groźba świętej Wojny , Żydzi zabici , Arabowie przysięgają że nigdy nie zgodzą się na podział "

1 Grudnia , 1947 , The Pittsburgh Press donosi :

" Arabowie wzywają do wojny przeciw Żydom "

" Egipt wysłał 15000 żołnierzy do okręgu EL Arisz na Synaju . Syria i Liban ogłosiły o ruchu wojsk ku swoim częścią granicy . "

- 1 Grudnia , 1947 , The Milwaukee Sentiel

" PRZEMOC NARASTA NA BLISKIM WSCHODZIE : ( ... ) Antyżydowskie demonstracje , niektóre z przemocą , wybuchały wczoraj w stolicach Bliskiego Wschodu ... "

- 2 Grudzień , 1947 , St. Petersburg Times

To co donoszą gazety i prasa odnośnie wydarzeń z 1947 , obala słowa Illiana Peypa . Historia potwierdza że jest to kłamstwo , setki tysięcy żydów zamieszkujących tereny krajów Arabskich po powstaniu państwa Izrael , zostały z  nich wygane a wielu poniosło śmierć . Illian Pape świadomie kłamał podając fałszywą informację .


Inny żyd Izraelski , Robert Cohen , rozgłaszał publicznie w telewizji wizję skrajnego ubóstwa Palestyńczyków , żyjących pośród Bogatych Żydów . Cohen powiedział :

" Wyobraźcie sobie : Izraelczycy w swoich szybkich samochodach , szpanują na drodzę , pędzą tymi super autostradami , podczas gdy Palestyńczycy na swoich wózkach z osiołkami woloką się polnymi drogami , jeśli nie mogą się dostać . "

Robert Cohen publicznie kłamał , co została zripostowane przez samych Izraelczyków materiałem ukazującym Palestyńską szosę wsi Hawala , używaną przez Żydów jak i Palestyńczyków . Co obala przedstawianą wizję kochena jako celowe kłamstwo . Nie tylko w polityce i mediach światowych ale i również w internecie na masową skale , tak zwani Palestyńczycy , wzywali do mordów na Izraelu oraz nienawiści do niego w śród innych narodów poprzez oszukańczą i zakłamaną propagandę .


Powszechnie w Polsce , twierdzi się że Adam Michnik oraz jego Gazeta Wyborcza , jest tworem żydowskim a on sam jest Żydem . Antysemici zarzucają żydom propagandę pochodzącom z tej gaety i z jej powodu nawołując do gniewu przeciwko Izraelowi i żydom .

Jednak sami żydzi Izraelscy bojkotują i ukazują hipokryzję i absurd Gazety wyborczej , nie szczędząc słów o samym Adamie Michniku , choćby z tego powodu że Gazeta wyborcza której zarzuca się fałszywie żydowskie właścicielstwo i kontrole , jest antysemickim źródełm " informacji " .

Dziennikarze Gazety wyborczej byli wielokrotnie ukazywani jako kłamcy przez Izraelskich Żydów a ich słowa wykazywali jako kłamstwa . Przykłem tego jest informacja płynąca z Gazety wyborczej o sensacji , jakoby " Adolf Hitler poślubił żydówkę " .

" Adolf Hitler poślubił Żydówkę. Taką tezę przedstawia najnowszy dokument brytyjskiej telewizji. Jego autorzy opierają się na badaniach DNA włosa, który mógł należeć do Ewy Braun - pieje na pierwszej stronie swojego portalu Gazeta Wyborcza, która z powodu ogromnego spadku swojej sprzedaży najwyraźniej szuka szczęścia w segmencie tabloidów.

Ta sama brytyjska telewizja, która ostatnio kupiła kosmyk włosów Adolfa Hitlera w celu przebadania go genetycznie (okazało się, że kosmyk włosów Hitlera był jednak fałszywy), teraz sugeruje, że wieloletnia kochanka Hitlera była Żydówką, choć nie posiada nawet cienia dowodu, że przebadane przez nich włosy należały do Evy Braun...  Channel 4 te rzekome "włosy Hitlera" kupił od znanego kłamcy oświęcimskiego i pseudohistoryka Davida Irvinga za sumę 5 tysięcy dolarów (Irving, słynący z sympatii dla III Rzeszy, ma zakaz wjazdu do Austrii, Kanady, Niemiec i Włoch za swoje wypowiedzi negujące fakt Holokaustu).

Apelujemy o przebadanie włosów Michnika i jego współpracowników, bo może się okazać, że to tak naprawdę są jacyś kosmici z innej galaktyki w ludzkim przebraniu. "

- Żydowska Izraela Gazeta Internetowa Erc Israel , Israel.org komentująca Gazete Wyborczom , " Redakcja , Opinie , " Gazeta Wyborcza: Adolf Hitler poślubił Żydówkę " 06 kwiecień 2014

Innym razem Gazeta wyborcza zamieściła artykół autorki " Ela Sidi " , pierwsze zdanie jakie napisała w opublikowanym przez Gazete Wyborczom Artykóle to :

" Wycieczki Żydów do Polski śladami Holocaustu utrwalają tylko wzajemną niechęć i uprzedzenia. Dlaczego nie żądamy zmian w ich programie? "

Izraelska Redakcja Erc Israel odpowiada na to następująco :

" 7 lutego 2014 roku "Gazeta Wyborcza" opublikowała artykuł Eli Sidi "Serdecznie witamy w Auschwitz". Autorka stara się przeforsować tezę, której nie ukrywa: wycieczki młodych Izraelczyków do Polski nie służą nauczaniu o Szoa, tylko wzbudzaniu i pielęgnowaniu polonofobii i żydowskiego szowinizmu. Nad tytułem wypocin Sidi nawet się nie zatrzymamy. Nawet jeśli miał być ironiczny - istnieją nieprzekraczalne granice przyzwoitości, których, jak widać, Ela Sidi nie uznaje.

Już na początku artykułu Ela Sidi serwuje czytelnikom zdania o agresywnym zachowaniu młodych Izraelczyków wobec Polaków i strachu polskich przechodniów, zmuszonych do ucieczki przed izraelską grupą na drugą stronę ulicy. Nawet jeśli pominiemy milczeniem, że każdy może napisać wszystko, co mu ślina na język przyniesie i jeśli nie podaje źródeł (pod hasłem "ten zapytał mnie o to, a tamten dodał jeszcze tamto") opublikować "wypowiedzi" nieistniejących osób o zdarzeniach, które nie miały miejsca - chcemy podkreślić niespójność tego wiodącego akapitu z dalszym w tekście. "

- Erc Israel , Israel.org , " Oszczerstwo Eli Sidi w sprawie edukacyjnych wyjazdów izraelskiej młodzieży szkolnej " , Opublikowano: 13 luty 2014

" Oj Gazeto Wyborcza, jeśli antysemici nazywają was Gazetą Koszerną, to robię krzywdę Żydom, a nie wam. Nie zasłużyliście na taką nobilitację... "

- Izraelskie Erc Israel , Israel.org , Redakcja o Gazecie Wyborczej , " Ból dupy Roberta Stefanickiego " , 12 luty 2014

Robert Stefanicki , działacz anty Izraelski aktywnie piszący przeciwko Izraelowi wielokrotnie obalane i fałszywe oszczerstwa , swoje publikacje zamieszcza w Rzekomo Pro Żydowskjej Gazecie Wyborczej .

Napisał on między innymi że :

" Najbardziej radykalni rabini zabraniają mężczyznom m.in. słuchać śpiewającej kobiety, dosłownie interpretując talmudyczne wyrażenie "Kol B'Isza Erva", które można przetłumaczyć jako "głos kobiety jest jak jej wagina". "

- Gazeta Wyborcza , Robert Stefanicki

Izraelscy Żydzi skomentowali to następująco :

" Wagina? Literatura rabiniczna tłumaczy to jako nagość. Czy w „Gazecie Wyborczej” nie ma naprawdę nikogo, kto by znał elementarny hebrajski? Specjaliści „GW” od Bliskiego Wschodu (Smoleński, Stefanicki, Zawadzki, Pacewicz, Gebert i inni) nie znają wprawdzie arabskiego i hebrajskiego, ale uchodzą za ekspertów od Izraela i okolic. Niesamowite! Na Talmudzie też się znają . Niestety, systematyczne czytanie "GW" grozi złapaniem bakcyla antysemityzmu, a prawdy w niej tyle, ile w słynnej sowieckiej "Prawdzie". "

- Erc Israel , Israel.org , " Prawo Tala - niekoszerny bełkocik z Gazety Wyborczej " , 26 luty 2012

W Artykule Gazety wyborczej pod tytułem " O atomowych konfabulacjach w poezji i prozie " , zamieszczonym przez Mariusza Zawadzkiego 15 kwietnia 2012 o 19:08 , zostało napisane :

Główna teza Grassa, że Izrael stanowi zagrożenie dla pokoju na świecie, jest nie tylko prawdziwa, ale nawet oczywista jak dwa i dwa to cztery. Nie tylko ze względu na izraelskie atomówki.  Izrael jest zagrożeniem dla pokoju immanentnie, ponieważ powstał mimo sprzeciwu tubylców, którzy od setek lat zamieszkiwali jego obecne terytorium .

Gazeta Wyborcza wprost twierdzi , że Izrael jest zagrożeniem dla pokoju . Dalej artykół podaje :

Można było bez żadnych konsekwencji dla losów świata zabrać ziemie np. Siuksom czy Apaczom, ale Arabowie są ludem znacznie większym i silniejszym. Z nimi taki numer nie mógł przejść bezboleśnie .

Fascynujące oskarżenie w obliczu faktu że Żydzi zamieszkują historycznie Kanan od tysięcy lat , a setki tysięcy żydów zostały wypędzonych z krajów Arabskich w 1947 roku . Dalej artykół oskarża Izrael o zagrzewanie Ameryki to atakuna Irak , na co Israelcy Żydzi odpowiadają gazecie Wyborczej w Erc Israel :

" Saddamowski Irak nie wysyłał rakiet na siedzibę "GW", a na Izrael i owszem. "

- Erc Israel , Israel.org " GW: istnienie Izraela jest zagrożeniem dla pokoju " , 20 kwiecień 2012

Dalej w Artykóle Żydzi z Erc Israel przypominają Gazecie Wyborczej że sama również popierała walkę z Irakiem gdy ta miała miejsce . Żydzi Izraelscy dodają również ;

" Co do Iranu. Izrael nie chce okupować Iranu. Izrael rozważa atak na nuklearne instalacje irańskie. To Iran wspiera masakrę syryjskiego dyktatora na Syryjczykach. To Iran kamienuje kobiety, wiesza za homoseksualizm i brutalnie tłamsi miliony swoich własnych obywateli. Iran neguje fakt Holokaustu i wzywa do zniszczenia Izraela. Przywódcy tego kraju (zarówno polityczni, jak i religijni) otwarcie zapowiadają zniszczenie Izraela i budują bombę. Wreszcie Iran finansuje organizacje terrorystyczne (Hamas, Hezbollah), które odpalają rakiety na ludność cywilną. Ale to Izrael jest zagrożeniem dla pokoju?

Jeśli Izrael jest zagrożeniem dla pokoju, to Adam Michnik jest niepijącym, niepalącym i nie używającym przekleństw derwiszem..."

- Erc Israel , Israel.org " GW: istnienie Izraela jest zagrożeniem dla pokoju " , 20 kwiecień 2012

Redakcja Erc Israel zamieściła również zdjęcie żydów podczas Holkastu podpisując je " dobrzy żydzi według Gazety Wyborczej " wykazując hipokryzję zarówno Adama Michnika jak i jego stronników .


Gdy Historyk Tomasz Gros , mylnie stwierdził że " Polacy Zabili więcej Żydów niż Niemców " , Izrael natychmiast zareagował potępiajac te słowa jako kałmstwo , poddając więc  Polaków w obrone .

" Słowa autora książki o mordzie na Żydach w Jedwabnym "Sąsiedzi", wywołały w Polsce burzę. Krytykują go nawet środowiska żydowskie. - Jest mi bardzo przykro, taki komentarz nie powinien mieć miejsca na forum publicznym - mówi Lucy Lisowska, szefowa Centrum Edukacji Obywatelskiej Polska-Izrael w Białymstoku. - Owszem zdarzały się przed wojną, w czasie wojny i po niej nieprzyjemne wypadki. Ale większość Polaków pomagała Żydom i ich ratowała. "

- Jan Tomasz Gross: " Polacy zabili więcej Żydów niż Niemców " , 17 września 2015 , Serwis Informacyjny Poranny.pl


Kłamstwa przeciwko Izraelowi[]

13 Października 2015 na Palestyńskiej stronie internetowej napisano :

" Syjonistyczni osadnicy dokonują egzekucji Palestyńczyka z bliskiej odległości , Podobni do ISIS osadnicy twierdzą , że Palestyńczyk przejechał kilku osadników w wypadku samochodowym "

W dacie tej informacji określono miejsce zdarzenia jako " Okupowana " Jerozolima .

To kłamstwo było rozpowszechniane na masową skale w internecie . Jednak Izraelskie nagranie ukazuje że człowiek ten , był Arabem , dokonującego terorystycznego ataku na Izrael . Wjechał on celowo w przystanek autobusowi , powalając ludzi , następnie wyciągając siekierę rzucił się na ranną ofiare i zaczoł ją nią uderzać , ostatecznie został zastrzelony .


Anty syjoniści twierdzą że Ameryka jest sojusznikiem Izraela . Jednak jednymi z głownych sprawców ataków na Żydów są Palestyńczycy z obozów dla Uchodźców ONZ , które jest jawnie anty Izraelska i Pro Arabska . Wielu Palestyńskich morderców , mordujących Izraelitów , było kształconych w szkołach Prowadzonych przez UNRWA . Jest to Agenda Stanów Zjednoczonych przeznaczona specjalnie dla kwestii pomocy " Uchodźcą Palestyńskim " .

Ta Agenda otrzymuje rocznie od świata zachodniego 1,2 Miliarda Dolarów Rocznie . Z czego USA jest jej najwiękrzym sponsorem z którego konta na rzecz tej organizacji wpływa rocznie 400 Milionów Dolarów .

w 2016 roku miała miejsce seriia pożarów w Izraelu , siły policyjne Israela utrzymują że podpalenia są celowe , znaleziono wiele samochodów palestyńskich i wielu palestyńczyków jest podejrzanych od celowe podpalenia . Tak zwani Palestyńczycy utrzymują jednak , że wszelka benzyna jaką u nich odkryto to celowe prowokacje , a ona sama musiałą zostać im podrzucona . W ty samym czasie podręczniki dla Islamskich Palestyńczyków wydawane przez agende ONZ prowadzoną przez stany zjednoczone - UNRWA , opublikowało nowe podręczniki dla swoich islamskich uczniów .

" Ostatnio publikowane podręczniki AP podżegają 500 tysięcy uczniów UNRWA do dołączenia do walki zbrojnej, by wyzwolić terytoria Izraela sprzed 1967 r., gdzie dzisiaj płoną pożary. „Prawo powrotu”, tak jak jest ono uczone w szkołach UNRWA oznacza, że każde dziecko musi włączyć się w walkę z “osiedlami”, które według tego, czego uczą się dzieci, zastąpiły domy i wsie ich dziadków i pradziadków. Uczeń dowiaduje się z PalestineRemembered.com  jak wyglądała jego wieś i które “osiedle” uzurpuje sobie to, co wierzy, że jest jego oczekującym nań domem rodzinnym. "

- " Podpalenia : Nowy Etap Walki UNRWA z Żydami "

Czy jest to zbieg okoliczności ? Unrwa finansowana przez Stany Zjednoczone działa na każdym etapie Indoktrynacji w celu tworzenia przyszych terrorystów mających walczyć z Israelem .

Dzieci z Szkół UNRWA są edyktowane w sposób wrogi żydą , a mapy w podręcznikach nie wspominają i nie uznają Izraela .

Nabil Szaath

Nabil Szaath

Nabil Szaath , działacz Palestyński , zaprzecza by szkoły Palestyńskie podżegały do przemocy . Powiedział :

" Nie ma podżegania ani rasizmu w naszych programach szkolnych . Nasze programy są narodową edukacją demokratyczną . Stawiam wyzwanie każdemu by pokazał jakiś aspekt rasizmu , łamania praw człowieka lub niereligijnego nauczania w naszych podręcznikach . "

To czysta kpina w obliczu mordów , rzezi i wykrzyczanej nienawiści Arabskich Dzieci względem Żydów wychodzących ze szkół i atakujących Żydów tak samo jak Katolickie dzieci prześladowały żydowskie po lekcach religii .


Oto jeden z wierszy którego uczą się Palestyńskie dzieci :

" Pod Flagą chwały , Dżichadu i walki , z krwią , poświęceniem , braterstwem i lojalnością powracamy . "

- Podręcznik do Klasy 5 , " Nasz Piękny Język "

" Dźwięk szczębku Broni jest miły moim uszą , a upływ krwii cieszy moją duszę . "

- Podręcznik do Klasy 7 , " Nasz Piękny Język "

Nabil Szaath jest tak samo wiarygodny jak cały Islam i Palestyńczy , który jest jednym wielkim kłamstwem .

" Uniwersytet Al Quds jest palestyńską uczelnią w Jerozolimie. Uniwersytet często jest chwalony przez zachodnich dziennikarzy i dyplomatów za "umiarkowanie" i "liberalizm". Uczelnia powstała w 1984 r. z pomocą Izraela, podobnie jak wiele innych szkół wyższych dla Palestyńczyków w Strefie Gazy i na Zachodnim Brzegu. Celem Izraela było polepszenie wykształcenia ludności palestyńskiej. Wykładowcy i studenci otrzymywali i nadal otrzymują granty od rządów europejskich, fundacji charytatywnych i fundacji. Uniwersytet Al Quds jest obecnie stowarzyszony z liberalnymi i w dużej części żydowskimi instytucjami z USA, m.in. Brandeis University oraz Bard College. "

- Tom Gross , dziennikarz , komentator spraw między narodowych , cytowany przez redakcję Erc Israel , Izrael.org.il , 09 listopad 2013

Na Uniwersytecie Al Quds , obecnie normą są manifestacje wzywające do eksterminacji żydów , gloryfikuje się tam oficjalnie i odświętnie morderstwa na Żydach .

Komentując ostatnią antyżydowską manifestacje Tom Gross powiedział :

" Sceny tego rodzaju można oglądać na porządku dziennym na Zachodnim Brzegu, ale zachodnie media bardzo się starają, żeby pomijać je milczeniem. Tak długo jak Autonomia Palestyńska zachęca do takich demonstracji, a uniwersytet je toleruje, to można wątpić, że kiedykolwiek dojdzie do pokoju (którego wszyscy podobno tak chcemy) między Izraelem a Palestyńczykami. Jestem pewny, ze rektor Uniwersytetu Al Quds Sari Nusseibeh, który jest względnie umiarkowany, jak i jeden z założycieli uczelni Saeb Erekat, który obecnie jest głównym palestyńskim negocjatorem ds. pokoju z Izraelem, nie popierają wprost takich demonstracji studenckich, nawet jeśli tylko z powodów pijarowych. Jednak fakty są takie, że nie są w stanie ich zatrzymać, a to źle rokuje przyszłej izraelsko-palestyńskiej koegzystencji.  "

- Tom Gross , dziennikarz , komentator spraw między narodowych , cytowany przez redakcję Erc Israel , Izrael.org.il , 09 listopad 2013

Grzegorz Braun

Grzegorz Braun

Jednym z czołowych " autorytetów " pod względem propagandy antysyjonistycznej w Polsce jest Katolik Grzegorz Braun . Ten człowiek stwierdził że Ameryka jest kontrolowana przez Israel .

Od pierwszego dnia na urzędzie Barack Obama wyrużniał się otwartą wrogością wobec Izraela . Sprzeciwił się budowie Żydowskich Domów w Jerozolimie - miejscu świętemu Żydów nadanemu im przez Boga które zamieszkiwali od tysięcy lat .

Powiedział on :

" Stany Zjednoczone nie akceptują legalności Izraelskich osiedli . Pora by te osiedla , zatrzymały się . "

Barak Obama zmusił Izrael do negocjacji z terroystami z Hamasu , a sam proces nazwano " pokojowym " . Hamas przysiągł jasno że jego celem istnienia jest unicestwienie Israela .

Obama zażądał by Izrael zrezygnował z prawa do negocjowania dających się obronić dla Israela Granic . Powiedział że te Granice muszą powrucić do lini , które istniały przed II Agresją Arabską .

" Granice Isr

Granice Izraela przed II Agresja Arabska

Granice Izraela przed II Agresja Arabska

aela i Palestyny powinny opierać się na liniach z 1967 roku , z uzgodnionymi wymianami . " 

Wzywa on do Granic Israela które miały by nawet do 13 km długości , jest to absurd niemożliwy do obrony . Jest to świadomie działanie w celu zniszczenia Israela .

Gdy w Maju 2009 roku Barack Obama poraz pierwszy spotkał się z Izraelskim Premierem Beniaminem Netanjahu , traktował go poniżająco , a na końcu włączył mu liste żądań dla Izraela , po czym wyszedł na obiad z rodziną .

Jednak nie było żadnych takich napięć i potępienia z strony Baracka Obamy względem Prezydenta nienawidzącego Żydów prezydenta Turcji Erdoganem .

Barack Obama z Prezydentem Turcji

Barack Obama z Prezydentem Turcji

Gdy Żydzi w Izraelu przechwycili terrorystyczną flotylle próbującom przełamać blokadę Gazy , Erdogan nazwał to :

" Powodem do Wojny "

Mówił że Izrael musi zapłacić cenę za swoją agresję i zbrodnię .

Barack Obama naciskał Izrael na to aby przeprosił za to wydarzenie Turcję .

Podczas wydarzeń tak zwanej wiosny Arabskiej , Obama odmówił pomocy demokratycznej opozycji przeciwko wrogom Izraela - Iranowi i Syrii , a poprowadził atak na Dykatatora Libii Muammara Kaddafiego . Mimo że Kaddafi był Antysyjonistą i wrogiem Żydów , był również wrogiem Iranu i Syrii i jasną dla nich opozycją . Dzięki tej Interwencji , teraz w Libii u władzy są jeszcze bardziej nienawidzące Israela siły które posiadają zagione po amerykańskiej interwencji rakiety ziemia powietrze , zdolne zestrzelić samolot pasażerski . W Egipcie zaś , interwencja Ameryki doprowadziła do Obalenia własnego sojusznika prezydenta Mukbaraka , przez które kultywujące Hitlera i nienawidzące Żydów Bractwo muzłumańskie - jest najpotężniejszą i niepodzielną siłą polityczną w Egipcie , pragnących śmierci Israela i nawołujących do wojny przeciwko Niemu . Duchowny Bractwa muzłumańskiego wzywał ostatnim razem do dokończenia dzieła rozpoczętego przez Hitlera .

Ameryka do dziś sprzedaje Egiptowi czołgi i inną broń a Isamską dyktature Arabii Saudyjskiej , Ameryka wysposażyła w myśliwce i helikoptery wojskowe . Iran próbuje zdobyć broń neuklearną , bez przeszkód ze strony białego domu .

ONZ którego Ameryka jest głównym członkiem , oskarża żydów o nielegalność ich osiedli , powołując się na rzekome łamanie konwencji Genewskiej z 1949 roku .  Jest to z góry fałszywe założenie .

" Konwencja Genewska IV z 1949 roku , została przyjęta w następstwie II wojny światowej , podczas której mocarstwa Osi podbijały terytoria , szczególnie armia Niemiecka , wyrzucając populację miejscową i sprowadzając , także siłą , obywateli Niemieckich aby tam zamieszkali .

Autorzy Konwencji Genewskij IV chcieli zapobiec , by to się kiedy kol wiek powtórzyło . Kiedy Israelscy specjaliści prawa , zobaczyli że oskarża się Israel o złamanie Konwencji Genewskiej IV , argumentowali że nie ma to w ogóle zastosowania w sprawie Israelskiej . Czy wyrzucaliśmy populację Arabską z Zachodniego Brzegu ? Nie . Czy siłą wpychamy Izraelczyków na Zachodni Brzeg ? Nie .

Konwencja w ogóle tu nic nie dotyczy . Ale gdzie jej zasady dotyczą ale nie są stosowane ? Tuż na północ od Israela jest Syria .

W Syrii jest armia prezydenta Baszara Al-Assada wraz z Irańskimi i Rosyjskimi sojusznikami , dokonująca siłą masowych wygnań populacji sunnickiej kraju . Wielu poszło do Turcji , do państw Arabskich i Europy . Nie tylko ich wyganiają , ale sprowadają też populacje szyicką na ich miejsce , z Iraeku , Pakistanu i Afganistanu . "

- Ambasador Dore Gold , prezydent centrum Izraelskiego

Chazarskie Kłamstwo[]

DIALEKT W Jydysz Żydowskim Języku , nie ma zachowanego ani jednego słowa pochodzenia chazarskiego , chazarzy byli ludnością pochodzenia tureckiego , w dialekcie Jydysz , żadnych słów tureckich nie ma , są słowa " Gojów " z starofrancuskiego a to zachód Europy .

Dowodzi to że Żydzi z Chazarami nie mają nic wspólnego , Mit Chazarów zostął stworzony przez 3 Żydowskich Komunistów , kłamców którzy w 21 wieku sformułowali nową antysemicką teorie , ta jak każda inna jest fałszywa .

ŚWIADECTWO HISTORII

Gdy Patriarchat Prawosławny Bizancjum , wysłało do Chazarii Misjonarzy celem nawracania ludności lokalnej , w instrukcji nawracania wydanej przez Partriarche nie jest wspomniana żadna wzmianka , że Misjonarze mają za cel nawracać Żydów z Judaizmu .

ARCHEOLOGIA

Arechologia nie potwierdza Kłamstwa Chazarów , nigdy na terenie wykopalisk w tamtych rejonach , nie znaleziono grafik przedstawiających Symbole Żydowskie , które powinny być powszechną pospolitą normą według Chazarskiej teorii .

Cytaty[]

„ I tak niestety oglądamy w Izraelu apartheid "

- Desmond Tutu , przedmowa do książki Speaking the Truth pod red. Michaela Priora , 2005

" Nie potrzebujemy porad od absurdalnie niepoinformowanych lub błędnie poinformowanych Żydów amerykańskich, którzy otrzymują swoje informacje od organizacji antysyjonistycznych, takich jak J Street i wydają się wierzyć, że ich żydowskie pochodzenie uprawnia ich do udziału w rządzeniu państwem Izrael. Jeśli chcecie pomóc w określeniu losu tego kraju, możecie tu przyjechać, posłać wasze dzieci do wojska, płacić podatki, niepokoić się o rakiety i terroryzm i głosować. W innym wypadku, nie mówcie nam, co mamy robić. Ameryka ma u siebie mnóstwo przemocy rasowej, a Europa doświadcza dziś epidemii gwałtów i molestowania seksualnego. Czy mogę zasugerować, byście zajęli się tymi problemami zanim zaczniecie dawać nam rady? Dziękuję.  "

- Żydzi Izrelscy odnośnie pomocy z zewnątrz " Siedem rzeczy których Izrael nie potrzebuje " , Redakcja Erc Israel , Izrael.org.il , 28 sierpień 2016


" Nie potrzebujemy, byście nam mówili, gdzie Żydzi mogą żyć. Także – szczególnie – w naszej stolicy, Jerozolimie. USA i UE systematycznie protestują, kiedy Żydzi wprowadzają sie do dzielnicy, którą “Palestyńczycy chcieliby by była stolicą ich planowanego państwa”.  Czy Izrael protestuje, kiedy chrześcijańska rodzina wprowadza się do żydowskiej dzielnicy w Silver Spring, Maryland? Jak o tym trochę pomyśleć, fakt, że Zachód tak gorąco popiera rasistowski plan arabski stworzenia państwa wolnego od Żydów, dążąc do czystki etnicznej w XXI wieku, przyprawia o zawrót głowy.  "

- Żydzi Izrelscy odnośnie pomocy z zewnątrz " Siedem rzeczy których Izrael nie potrzebuje " , Redakcja Erc Israel , Izrael.org.il , 28 sierpień 2016


" Nie potrzebujemy waszej pomocy militarnej. Tutaj mówię do Amerykanów. Pomoc militarna szkodzi naszemu przemysłowi, zmusza nas do kupowania rzeczy, których nie potrzebujemy, wypacza proces decyzyjny naszych wojskowych planistów i daje wam zdecydowanie zbyt wiele możliwości skutecznego wpływania na naszą politykę. Możemy kupować to, co potrzebujemy, za własne pieniądze i byłoby to dobre dla Izraela i dobre dla Ameryki. "

- Żydzi Izrelscy odnośnie pomocy z zewnątrz " Siedem rzeczy których Izrael nie potrzebuje " , Redakcja Erc Israel , Izrael.org.il , 28 sierpień 2016


" Izrael odkrył, że Mohammed El-Halabi, zatrudniony obecnie jako dyrektor gazańskiego oddziału World Vision, jest w rzeczywistości ważnym funkcjonariuszem w terrorystycznym/militarnym ramieniu Hamasu... World Vision jest międzynarodową NGO, jedną z największych organizacji charytatywnych i pomocy humanitarnej na świecie, która działa w ponad 100 krajach. Otrzymuje subsydia przede wszystkim od ONZ i od rządów zachodnich...  El-Halabi wykorzystywał swoje stanowisko, by kierować fundusze i zasoby organizacji charytatywnej przeznaczone dla potrzebujących pomocy na finansowanie terrorystycznych i militarnych aktywności Hamasu... Ponad połowa zasobów World Vision w Strefie Gazy – pochodzących z pieniędzy pomocowych z krajów zachodnich, takich jak Stany Zjednoczone, Anglia i Australia – zostały przekazane Hamasowi na wzmocnienie jego ramienia terrorystycznego... Podczas śledztwa, El-Halabi ujawnił, że od młodości był członkiem Hamasu i przeszedł szkolenie organizacyjne i militarne na początku lat 2000. W 2005 r. Hamas wydelegował El-Halabiego, by dokonał infiltracji World Vision. El-Halabi opowiadał, że Hamas wierzył, iż ma on dużą szansę na przenikniecie do organizacji pomocy humanitarnej, ponieważ jego ojciec pracuje dla ONZ i on sam pracował w UNDP... Przez te lata El-Halabi awansował w hierarchii organizacji, aż został mianowany dyrektorem oddziału w Gazie. Jako dyrektor kontrolował budżet, wyposażenie i paczki pomocowe, co oznaczało dziesiątki milionów dolarów... "

- Ministerstwo Spraw Zagranicznych Izraela Tło , 4 sierpnia 2016 , cytowany przez Redakcja Erc Israel , Izrael.org.il , 22 sierpień 2016


Palestyna jest okupowana przez najbardziej nikczemny naród na powierzchni Ziemi . Ci Zydzi są najbardziej ohydnym i nikczemnym narodem w Historii . Nigdy nie nakazują dobra i nie zabraniają zła i nie dotrzymują paktu zawartego z muzłumanami ani z niewiernymi . Zdradzili każdego kogo znali . Zdradzili swoich zwolleników , swoich sojuszników , zdradzili wszystkich . Nigdy nie nakazują dobra i nie zabraniają zła .Byli częścią tkanki społecznej w Algierii w dniach Rewolucji . Kiedy wybuchła Rewolucja , Żydzi spotkali się i przedyskutowali sprawę . " Kto jest silniejszy , kto zwycięży - pytali . " Chodź należeli do Algirskich właścicieli ziem .

- Kazanie wygłoszone w Gazie ,  Marwan Abu Ras - parlamentarzysta Hamasu , Marwan Abu Ras , Al-Aqsa TV Telewizja w Gazie , 26 Sierpnia 2016


Bracia musimy nieustannie przypominać światu . I każdemu kto zapomniał . Świat musi usłyszeć przez te kamery i przez internet . To jest GAZA ! To jest miejsce okopów i karabinów . To zachodni brzeg ! To miejsce bomb i sztyletów . To jest Jerozolima , jerozolima jest słowem szyfrem . To jest Jerozolima , wiele można powiedzieć o Jerozolimie . To miejsce gdzie żołnierze proroka Mahometa , To jest łaska Allaha . Żołnierze Proroka Mahometa są tutaj . Bracia , dlatego przypominamy dzisiaj , co Allah zrobił Żydom . Przypominamy co zrobił w Chajbarze . Dzisiaj rozumiemy dla czego ( żydzi ) budują mury . Nie robią tego żeby zatrzymać rakiety . Ale żeby nie dopuścić do poderżnięcia im gardeł .

Mój bracie na zachodnim brzegu , dźgaj . Dźgaj w mit talmudu w ich umysłach . Mój bracie na zachodnim brzegu , dźgaj w mit świątyni w ich sercach . Dzisiaj oglaszamy godzinę policyjną ( w Izraelu ) . Posłuchajcie co Żydzi mówią jeden do drugiego : zostań w domu albo wyjdź po swoją śmierć . Oni nie mają alternatywy .

- Palestyński Duchowny Muhammad Salah Abu Radżab , kazanie piątkowe wygłoszone 9 Października 2015 roku


Przy stuleciach nienawiści wobec nich jest cudem, że jacykolwiek Żydzi przeżyli. Rozważmy zapisy historyczne i spójrzmy na potężne imperia, reżimy i cywilizacje, które naród żydowski przetrwał: starożytny Egipt,  Filistyni, Imperium Asyryjskie, Imperium Babilońskie, Imperium Perskie, Imperium Greckie, Imperium Rzymskie, Imperium Bizantyjskie, Krzyżowcy, Imperium Hiszpańskie, Związek Radziecki i Trzecia Rzesza. Wszystkie rozpadły się w taki lub inny sposób i żadnego z nich nie ma dzisiaj. A jednak, wbrew wszystkiemu, naród żydowski –  ta w porównaniu z innymi maleńka społeczność – nadal jest tutaj, dając swój nieproporcjonalny do wielkości wkład . 

- James Morcan, autor Debunking Holocaust Denial Theories


" Nazwa doktryny stworzonej przez niemieckich narodowych–socjalistów i wcielonej w życie po objęciu przez nich władzy w r. 1933. R. skierowany jest przede wszystkim przeciwko Żydom, a naczelną jego dewizą jest t. zw. „czystość rasowa“ i związana z nią „ochrona krwi“ niemieckiej, wyrażająca się w ustawach, zabraniających w pierwszym rzędzie mieszanych małżeństw między Niemcami a Żydami, a nadto w ogóle eliminujących Żydów poza nawias społeczeństwa niemieckiego (paragraf aryjski, ustawy norymberskie i t. d.). "

- Encyklopedia Gutenberga " Rasizm "


Na świecie nasila się też antysemityzm o podłożu nie­mu­zu­ł­mań­skim. Znów - jak za czasów Hitlera - rozpaczliwie po­trze­ba bezpiecznego schronienia dla Żydów. Lecz tak jak wte­dy, tak i dziś odmawia się go. Izraelowi brak miejsca na bu­do­wę domów, ale świat staje po stronie ter­ro­ry­s­tów, do­ma­ga­jąc się zaprzestania budowy osiedli żydowskich na „te­ry­to­riach oku­powanych”. Gdzie zatem mają się po­dziać ży­do­wscy ucie­ki­nierzy - na przykład z Rosji, gdzie Wła­dimir Ży­ri­nowski wprost zapowiada: „Postąpię jak Hitler [...] Będę pe­wnie mu­siał powystrzelać ze sto tysięcy” (i zdo­by­wa 1/4 gło­sów)?

- Dave Hunt , Upajająca Czara , Tigva.pl


Język hebrajski miesza się tam z soczystym jidysz, a także angielskim, polskim, francuskim, rosyjskim, włoskim i hiszpańskim i wieloma innymi.

- Erc Israel , Izrael.org.il , " Spacerkiem po Jerozolimskiej Dzielnicy Nachot " , Turystyka , 11 luty 2015 [1]


" Hiszpania jest jednym z największych sponsorów działalności antyizraelskiej. To ma być na korzyść Żydów? Wystarczy wspomnieć wsparcie finansowe rządu Hiszpanii dla jadowitych antyizraelskich i proarabskich orędowników bojkotowania Izraela, którzy walczą z samym istnieniem Izraela.

Rząd Hiszpanii jest jednym z największych sponsorów w bitwie przeciwko Izraelowi, podobno w imię "praw człowieka". To jest ta sama Hiszpania, która ciągle musi zmierzyć się ze swoją czarną przeszłością dotyczącą Żydów, a teraz krzewi prawa człowieka.

Jeśli w czasie gigantycznego kryzysu Hiszpania ma ciągle pieniądze na walkę z Izraelem, to hiszpańska opinia publiczna powinna wiedzieć na co wydawane są ich pieniądze.  "

- Dr. Guy Bechor, "Jedijot Achronot '" , Erc. Israel , Israel.org " Propozycja Hiszpanii śmierdzi antysemicko " , 20 luty 2014" Władze izraelskie ogłosily niedawno, że wyremontują Grobowiec Proroka Samuela (Kewer Szmuel HaNawi) pod Jerozolimą, którego stan techniczny powoduje niebezpieczeństwo dla zwiedzających. Ponadto chodzi o remont schodów do podziemnej synagogi oraz nowe oświetlenie. Naturalnie muzułmanie postanowili oprotestować te plany i nazwali je "rasistowskimi prześladowaniami".

Szejk Jusuf Adeis, szef palestyńskiego Sądu Najwyższego Szariatu, nazwał te plany renowacyjne "religijnym prześladowaniem", które "jest praktykowane przez izraelski rząd na świętych islamskich i chrześcijańskich miejscach palestyńskich". Władze muzułmańskie dodały, że Grobowiec Samuela to miejsce wyłącznie islamskie, a Izraelczycy chcą sfałszować historię, geografię i kulturę. W ten sam ton uderzyły władze palestyńskie.

Faktycznie, w kompleksie znajduje się również meczet, znacznie większy od synagogi, a w meczecie jest nawet mały sklepik z przekąskami.

W 2007 roku arabska banda zdemolowała tamtejszą synagogę.

Planowany remont będzie służył również muzułmanom, bo wyremontowana zostanie również droga prowadząca do Grobowca Samuela, ale muzułmanie uznali, że jeśli Żydzi coś robią, to oni muszą być przeciwko.

Muzułmanie uważają Samuela za muzułmańskiego proroka, chociaż nie pojawia się on w Koranie ani razu. Tymczasem prorok Samuel jest centralną postacią Biblii.

Grobowiec Proroka Samuela (Kewer Szmuel HaNawi), tego samego który namaścił dwóch królów Izraela (Saula i Dawida), to jedno z najciekawszych miejsc stolicy.

Miejsce pochówku biblijnego proroka Samuela (1 Sm 7:5-6) miało burzliwą historię - w XVIII wieku Turcy zamienili je w meczet, przepędzili Żydów i dobudowali do niego minaret. Wcześniej krzyżowcy zrobili to samo: Żydom zabronili wstępu, a Grobowiec Proroka Samuela zamienili na fortecę i kościół. Budynek był wielokrotnie przebudowywany przez kolejnych zdobywców, co sprawia, że jego architektura jest urzekająca w swoim chaosie i składa się z wielu warstw historycznych... "

- Erc. Israel , Israel.org , Redakcja , " Muzułmanie uważają, że remont Grobowca Samuela jest rasistowski " , 30 grudzień 2014

Chrześcijański cmentarz w galilejskim miasteczku Kafr Jasif został zbezczeszczony przez arabskich chuliganów, a nagrobki i grobowce zostały pokryte obrazoburczymi i wulgarnymi pseudo-graffiti w języku arabskim.

- Zdecydowanie potępiam ten akt wandalizmu i żądam od policji postawienia sprawców przed wymiarem sprawiedliwości w najbliższej przyszłości - mówi kapitan żeglugi wielkiej Biszara Szlajan, mieszkaniec Górnego Nazaretu (Naceret Illit) i chrześcijański polityk izraelski, który udostępnił nam zdjęcia z tego cmentarza.

- Jest mi wstyd pokazywać te zdjęcia z powodu prostactwa tych napisów i prymitywizmu ich autorów - mówi kapitan Szlajan.

Zgodnie z danymi Centralnego Biura Statystyki w 2011 roku w izraelskim Kafr Jasif ("Wieś Józefa") żyło prawie 9 tys. mieszkańców, z czego 52,4% stanowili Arabowie chrześcijanie, 44,3% Arabowie muzułmanie i 3,3% Druzowie.

- Erc. Israel , Israel.org , " Zbeszczeszczono Chrześcijański Cmentarz w Izraelu " , 03 grudzień 2016

Dla przyszłości Niemiec trzy idee mają znaczenie kluczowe. [trzecią z nich jest]… Antysemityzm: uzasadnia on odrzucenie na tle rasowym tego, co jest z gruntu wrogie wszystkiemu, co niemieckie. Nacjonalizm jest w głównej mierze szczepionką przeciw zarazie, która ogarnęła świat, a antysemityzm niezbędnym środkiem ochronnym, można by powiedzieć przeciwciałem.

- Przemówienie Hitlera w Monachium 29 stycznia 1932 rok ,  Gitta Sereny, Albert Speer: His Battle with Truth, cyt. za: Shelley Klein, Najgroźniejsi dyktatorzy w historii, wyd. Muza, Warszawa 2008,  tłum. Jolanta Sawicka, s. 60.

Naród Polski musi zwyciężyć wszystkich nieprzyjaciół, jeśli nie chce być starty z powierzchni ziemi. I dlatego musi rozprawić się z każdym z osobna. Wrogami, którzy w pierwszym rzędzie muszą lec w walce z Narodem — są komunizm i żydostwo. Wyplenienie tego zła wewnątrz Narodu, stworzenie Nowej Polski bez żydów, Polski o ustroju zapewniającym najszerszym masom spokojne życie — da Narodowi wewnętrzną harmonię, wzmocni Go psychicznie i materialnie, zaszczepi wiarę w jego misję dziejową i przygotuje do dalszych trudów i dalszych zwycięstw. Taką Polskę zbuduje Ruch Młodych.

- Adolf Józef Reutt , Pismo Narodowo-Radykalne „Falanga”, 1936. Oprac. i uwspółcześnienie pisowni – WT.

Izraelscy lekarze latają do Afryki, aby w ramach „Operacji Abraham” szkolić lokalny personel medyczny w technice obrzezania, w celu powstrzymania epidemii AIDS. Obecnie w Afryce HIV i AIDS zarażone są 22 miliony ludzi. Istnieją medyczne dowody na to, że obrzezanie znacznie ogranicza ryzyko przenoszenia i zarażenia wirusem.

- Erc. Israel , Israel.org , Opinie , " 65 powodów do dumy z 65-letniego Izraela " , 16 kwiecień 2013

"Syjonizm wniósł do tego starego, słynnego, ale zrujnowanego kraju, nowe bogactwo, nową energię, nowy cel, nową inicjatywę, nową inteligencję, nowe oddanie i nową nadzieję. Syjonizm nie zakończył zadania, dalece nie, ale już osiągnął tak dużo, jakby demonstrując, że ziemia mlekiem i miodem płynąca nie jest bezpodstawną legendą”.

- Sir Loyd George , 1931

" Wszędzie, gdzie to tylko możliwe, Żyd musi zostać przez nas wytępiony. Okazywanie Żydowi jakiejkolwiek wielkoduszności jest działaniem nieprawidłowym. "

- Dieter Schenk ,  " Albert Forster : Gdański namiestnik Hitlera " , Wydawnictwo " Oskar ", Gdańsk 2002 , strina . 83

" Tam, gdzie Żydzi zostali pozostawieni sami sobie, jak w Polsce, tam rządziły degeneracja i ubóstwo. Byli po prostu pasożytami. Ktoś musiał odmienić ten stan rzeczy w Polsce. Jeśli Żydzi nie chcieli pracować, zostali zastrzeleni. Jeśli nie mogli pracować, musieli zginąć. Trzeba ich było traktować jak prątki gruźlicy, mogące zarazić zdrowy organizm. To nie było okrucieństwo, jeśli pamiętać, że nawet niewinne istoty w naturze, takie jak jelenie czy zające muszą ginąć, żeby nie powstawały szkody. Dlaczego powinno się oszczędzać te potwory, które chciały przynieść nam jeszcze więcej bolszewizmu? Narody, które nie oczyściły się z Żydów, zginęły. "

- Adolf Hitler , 17 kwietnia 1943 podczas spotkania z Miklosem Horthym , przywódcą Węgier

" We współczesnym świecie jedną z najbardziej krwawych organizacji o charakterze terrorystycznym jest Państwo Izrael. Wykazuje ono wszelkie cechy struktury stworzonej wyłącznie dla realizacji celów kryminalnych, często ludobójczych. Przeciwko tej bandyckiej organizacji zjednoczyć musi się cały cywilizowany świat. Nasze wysiłki polityczne muszą stawiać sobie za cel nie tyle doprowadzenie do „zawieszenia broni” czy izolacji tego quasi-państwa na arenie międzynarodowej, ale wręcz do jego likwidacji. My, Polacy, dobrze poznaliśmy znaczenie słów „okupacja” i „ludobójstwo” – ale także „opór”, „walka” i „zwycięstwo”. Czas na bomby na Izrael, czas na wolność dla świata! "

- Nacjonalista.pl , Portal ONR-u , " Nacjonaliści w Warszawie: „Bomby na Izrael! " , 14 stycznia 2017

( Antysemityzm ) Pod nazwą tą rozumie się naogół ruch polityczno–gospodarczy, mający za cel zwalczanie żydostwa i jego wpływu na życie publiczne. W a., jako pojęciu nadrzędnem, jednoczą się różne kierunki: taki, który zwalcza żydostwo jako rasę, inny, który dąży do ochrony prawnej nieżydowskiej ludności przeciw silnemu rozrostowi żydostwa. Jak we wszystkich politycznych kierunkach, tak i tutaj istnieje jeden skrajny, który żąda zupełnego wykluczenia Żydów z życia publicznego i zastosowania do nich przepisów wyjątkowych, lub nawet całkowitego ich wypędzenia. Zależnie od sposobów uzasadnienia a., można rozróżnić trzy jego kierunki. Z punktu widzenia etycznego twierdzono, że semityzm jest czynnikiem duchowym, który po wszystkie czasy występował jako element, rozkładający kulturę i podkopujący byt państwa. Jako znamię tego nihilistycznego ducha wskazywano głównie jednostronny materjalizm, który sprowadza wszystkie kwestje życiowe do korzyści pieniężnych i przez to popiera przekupstwo i zdziczenie uczuć wśród ludzi. Zarzuty te popiera jeszcze a. etyczny wyjątkami z Starego Testamentu, który rzekomo głosi nienawiść i nieżyczliwość wobec nie–Żydów, stwierdza podrzędne ich stanowisko w stosunku do Żydów, oraz zaleca stosowanie do nie–Żydów zasady — nazwanej później jezuicką — „cel uświęca środki“. A., szukający uzasadnienia na terenie gospodarczym, zwraca się przeciw Żydom jako reprezentantom kapitalizmu, a zarazem przewodnikom komunizmu, dążącego do obalenia kapitalistycznego ustroju gospodarczego. W obu wypadkach ma chodzić o jeden cel, przy zastosowaniu tylko różnych metod działania, mianowicie o nagromadzenie bogactw świata w ręku Żydów. Kierunek trzeci, zwalczający semityzm ze względów narodowych, tłumaczy, że ten podkopuje każde państwo, niezależnie od tego, czy ustrój jego będzie republikański, czy monarchiczny, ponieważ jest nawskroś usposobiony komunistycznie. A. wychodzi tutaj z założenia zupełnej odrębności ras, tak, że jakiekolwiek zasymilowanie Żydów z elementem aryjskim jest wykluczone. Wskazuje przytem na niższość Żydów i w ten sposób zwalczając nihilistyczny wpływ Żydów, wykazuje swoje właściwości, dodatnie dla państwa i moralności publicznej. Co się tyczy historji, to a. znajdujemy już w starożytności. Za twórcę był uważany Apion, mowca wędrowny. Ostro występowali przeciw Żydom Rzymianie. Tacyt mówił, że są „odium generis humani“ (odrazą rodzaju ludzkiego).

- Encyklopedia Gutenberga " Antysemityzm "


" Szanowni przyjaciele, Nienawiść, która zaczyna się od Żydów, nigdy nie kończy się na Żydach. Chcę, byśmy to zrozumieli dzisiaj. Nie tylko Żydzi cierpieli za czasów Hitlera. Nie tylko Żydzi cierpieli za czasów Stalina. Nie tylko Żydzi cierpią z rąk ISIS, Al-Kaidy lub Islamskiego Dżihadu.

Popełniamy wielki błąd, jeśli myślimy, że antysemityzm jest zagrożeniem tylko dla Żydów.

To jest zagrożenie przede wszystkim dla Europy i dla tych wolności, które zdobywano przez wieki.

Antysemityzm nie jest czymś co traktuje o Żydach. Jest o antysemitach. Jest o ludziach, którzy nie potrafią przyjąć odpowiedzialności za własne niepowodzenia i muszą zawsze obwiniać kogoś innego. W historii, jeśli byłeś chrześcijaninem w czasach krucjat, albo Niemcem po I wojnie światowej i widziałeś, że świat nie jest taki, jak miał być, obwiniałeś Żydów.

To właśnie dzieje się dzisiaj i nie mogę nawet wyrazić jak jest to niebezpieczne. Nie tylko dla Żydów, ale dla każdego, kto ceni wolność, współczucie i człowieczeństwo. Pojawienie się antysemityzmu w kulturze jest pierwszym objawem choroby, wczesnymi znakami ostrzegawczymi kolektywnego załamania.

Jeśli Europa pozwoli na rozkwit antysemityzmu, będzie to początek końca Europy. W tych krótkich uwagach chcę zanalizować zjawisko pełne niejasności i dwuznaczności.

Potrzebujemy bowiem precyzji i dokładnego zrozumienia, czym jest antysemityzm, dlaczego pojawia się, a szczególnie, dlaczego antysemici są dziś przekonani, że nie są antysemitami.

Najpierw pozwólcie mi zdefiniować antysemityzm. Nielubienie Żydów nie jest antysemityzmem.

Wszyscy mamy ludzi, których nie lubimy. To jest OK, to jest ludzkie, to nie jest niebezpieczne.

Po drugie, krytykowanie Izraela nie jest antysemityzmem. Rozmawiałem niedawno z kilkorgiem dzieci i zapytały mnie: "Czy krytykowanie Izraela jest antysemityzmem?" Odpowiedziałem: "Nie" i wyjaśniłem różnicę. Spytałem ich: "Kto z was wierzy, że macie prawo krytykować rząd brytyjski?" Wszyscy podnieśli ręce. Potem spytałem: "Kto z was uważa, że Wielka Brytania nie ma prawa istnieć?" Żadne dziecko nie podniosło ręki. "Teraz znacie różnicę" - powiedziałem. I rozumieli to.

Antysemityzm oznacza odmawianie Żydom prawa istnienia kolektywnie jako Żydzi z tymi samymi prawami jak wszyscy inni. Przyjmuje różne formy w różnych epokach.

W Średniowieczu Żydzi byli nienawidzeni za swoją religię. W XIX i początkach XX w. byli nienawidzeni z powodu swojej rasy. Dzisiaj są nienawidzeni z powodu swojego państwa narodowego - Izraela.

To przyjmuje różne formy, ale pozostaje tym samym - poglądem, że Żydzi nie mają prawa istnieć jako wolni i równi ludzie.

Jeśli jest coś, czego ja i mnie współcześni nigdy nie oczekiwaliśmy, to że antysemityzm ponownie pojawi się w Europie, kiedy jeszcze żyją ofiary Holokaustu.

Powodem, dla którego nie spodziewaliśmy się tego, jest to, że Europa podjęła największy w historii kolektywny wysiłek zapewnienia, że wirus antysemityzmu nigdy więcej nie zarazi społeczeństwa.

Był to wspaniały wysiłek: ustawodawstwa antyrasistowskiego, edukacji o Holokauście i dialogu międzywyznaniowego. A jednak antysemityzm powrócił mimo wszystko.

27 stycznia 2000 r. przedstawiciele 46 rządów z całego świata zebrali się w Sztokholmie, by wydać wspólną deklarację o pamięci o Holokauście i ciągłej walce przeciwko antysemityzmowi, rasizmowi i przesądom. Potem przyszedł 9/11. I w ciągu kilku dni teorie spiskowe zalewały Internet twierdząc, że było to dzieło Izraela i jego tajnej służby, Mosadu.

W kwietniu 2002, pośrodku Paschy, byłem we Florencji z żydowską parą z Francji kiedy dostali telefon od syna. Powiedział: "Mamo, tato, pora opuścić Francję, nie jest tu dla nas dłużej bezpiecznie".

W maju 2007 r., na prywatnym spotkaniu tu, w Brukseli, w tym budynku, powiedziałem trzem ówczesnym przywódcom Europy: Angeli Merkel, przewodniczącej Rady Europy, Manuelowi Barosso, przewodniczącemu Komisji Europejskiej i Hansowi Gertowi Potteringowi, przewodniczącemu Parlamentu Europejskiego, że Żydzi Europy zaczynają pytać, czy jest przyszłość dla Żydów w Europie.

To było ponad 9 lat temu. Od tamtego czasu sprawy pogorszyły się. Już w 2013 r., przed kilkoma najgorszymi, niedawnymi wydarzeniami, agencja UE ds. praw podstawowych stwierdziła,

że niemal 1/3 Żydów europejskich rozważała emigrację z powodu antysemityzmu.

We Francji było to 46%, na Węgrzech 48%. Pozwólcie, że zapytam was, niezależnie od tego czy jesteście Żydami, chrześcijanami, czy muzułmanami, czy zostalibyście w kraju, w którym potrzebujecie ochronę uzbrojonej policji podczas modlitwy? Czy zostalibyście w kraju, gdzie wasze dzieci potrzebują uzbrojonych strażników w szkole? Lub w którym, gdy nosicie znak waszej wiary w miejscu publicznym, ryzykujecie obelgi lub ataki? W kraju, gdzie kiedy wasze dzieci idą na uniwersytet, są obrażane i zastraszane z powodu tego, co dzieje się w innej części świata? I gdzie, kiedy przedstawiają własny obraz sytuacji, są zakrzyczani i uciszani? To dzieje się z Żydami w Europie.

W każdym kraju Europy, bez wyjątku Żydzi obawiają się o przyszłość swoją i swoich dzieci. Jeśli to będzie trwało, Żydzi będą nadal opuszczać Europę, aż - poza inwalidami i starcami - Europa wreszcie stanie się Judenrein.

Jak to się stało?

Zdarzyło się to w ten sam sposób, w jaki wirus zawsze pokonuje układ odpornościowy człowieka. Czyli przez mutację. Nowy antysemityzm różni się od starego na trzy sposoby.

Już wspomniałem jeden. Kiedyś Żydów nienawidzono z powodu ich religii, potem z powodu ich rasy, a teraz z powodu ich państwa narodowego.

Drugą różnicą jest to, że epicentrum starego antysemityzmu była Europa. Dzisiaj jest to Bliski Wschód i jest to przekazywane globalnie przez nowe media elektroniczne.

Trzeci jest szczególnie zatrważający. Wyjaśnię: jest łatwo nienawidzić, ale bardzo trudno usprawiedliwić nienawiść publicznie. Przez całą historię, kiedy ludzie starali się usprawiedliwić antysemityzm, robili to odwołując się do najwyższego źródła autorytetu w danej kulturze.

W Średniowieczu była to religia, a więc mieliśmy religijny antyjudaizm. W Europie post-oświeceniowej była to „nauka”. Mieliśmy więc bliźniacze podstawy ideologii nazistowskiej: darwinizm społeczny i tzw. naukowe badania rasy.

Dzisiaj najwyższym źródłem autorytetu są prawa człowieka. Dlatego Izrael, jedyna w pełni funkcjonująca demokracja na Bliskim Wschodzie, z wolną prasą i niezależnym sądownictwem, jest regularnie oskarżany o pięć grzechów głównych przeciwko prawom człowieka: rasizm, apartheid, zbrodnie przeciwko ludzkości, czystka etniczna i próba ludobójstwa.

Nowy antysemityzm zmutował, a więc każdy człowiek praktykujący antysemityzm może zaprzeczyć, że jest antysemitą. Mówią: "Przecież nie jestem rasistą. Nie mam problemu z Żydami, ani judaizmem. Mam tylko problem z państwem Izrael”. Ale w świecie 57 krajów muzułmańskich i 103 chrześcijańskich jest tylko jedno państwo żydowskie - Izrael - który stanowi jedną czwartą jednego procenta obszaru Bliskiego Wschodu. Niemniej Izrael jest jedynym z 193 państw członkowskich ONZ, którego prawo do istnienia jest systematycznie kwestionowane, z Iranem i wieloma innymi grupami oddanymi jego zniszczeniu.

Antysemityzm znaczy odmowę Żydom prawa istnienia jako Żydzi z takimi samymi prawami jakie mają wszyscy inni. Postacią, jaką przyjmuje dzisiaj, jest antysyjonizm. Oczywiście istnieje różnica między syjonizmem i judaizmem. I między Żydami i Izraelczykami, ale ta różnica nie istnieje dla samych antysemitów. Żydzi, nie zaś Izraelczycy, zostali zamordowani w atakach terrorystycznych w Tuluzie, Paryżu, Brukseli i Kopenhadze. Antysyjonizm jest antysemityzmem naszych czasów.

W Średniowieczu oskarżano Żydów o zatruwanie studni, szerzenie zarazy i zabijanie chrześcijańskich dzieci, by użyć ich krwi. W Niemczech nazistowskich oskarżano ich o kontrolowanie zarówno kapitalistycznej Ameryki, jak i komunistycznej Rosji. Dzisiaj są oskarżani o władanie zarówno ISIS, jak Ameryką.

Wszystkie stare mity zostały przetworzone. Od mordu rytualnego do "Protokołów mędrców Syjonu". Karykatury, które zalewają dzisiaj Bliski Wschód, są klonami karykatur publikowanych w "Der Sturmer", jednym z głównych narzędzi propagandy nazistowskiej między 1933 a 1945 r.

Ostateczna broń nowego antysemityzmu jest oślepiająca swoją prostotą. Wygląda tak: Holokaust nie może się nigdy powtórzyć. Ale Izraelczycy są nowymi nazistami, Palestyńczycy są nowymi Żydami, a wszyscy Żydzi są syjonistami. Dlatego nowymi antysemitami naszego wieku są sami Żydzi.

I nie są to poglądy marginalne. Są szeroko rozpowszechnione w świecie muzułmańskim, włącznie ze społecznościami muzułmańskimi w Europie i powoli zarażają skrajną lewicę, skrajną prawicę, kręgi akademickie, związki zawodowe, a także niektóre kościoły.

Wyleczywszy się z wirusa antysemityzmu Europa jest na nowo zarażana przez części świata, które nigdy nie dokonały rachunku sumienia, jakiego dokonała Europa, kiedy fakty o Holokauście stały się znane.

Jak uwierzono w takie absurdy? To jest olbrzymi i skomplikowany temat, napisałem o tym książkę, ale oto najprostsze wyjaśnienie: kiedy złe rzeczy zdarzają się grupie, jej członkowie mogą zadać jedno z dwóch różnych pytań. Jedno "Co zrobiliśmy źle?" lub drugie: "Kto nam to zrobił?" Cały los grupy zależy od tego, które pytanie wybierze.

Jeśli zapyta "Co zrobiliśmy źle?" jest to droga do samokrytyki niezbędnej dla wolnego społeczeństwa. Jeśli zapyta "Kto nam to zrobił?", definiuje siebie jako ofiarę będzie szukać kozła ofiarnego do obwinienia za wszystkie swoje problemy i takim kozłem ofiarnym zawsze byli  Żydzi.

Antysemityzm jest rodzajem porażki poznawczej. Zdarza się, kiedy grupy czują, że ich świat wyrywa się spod kontroli. Zaczęło się w Średniowieczu, kiedy chrześcijanie widzieli, że islam pokonał ich w miejscach, które uważali za własne, szczególnie w Jerozolimie i tak było, kiedy w 1096 krzyżowcy po drodze do Ziemi Świętej, najpierw zatrzymali się, by zmasakrować społeczności żydowskie w Europie północnej.

Odrodziło się na Bliskim Wschodzie w  latach 1920., z upadkiem Imperium Osmańskiego. Antysemityzm ponownie pojawił się w Europie w latach 1970. w okresie recesji ekonomicznej i odradzającego się nacjonalizmu.

Pojawia się znowu w Europie teraz z tych samych powodów: recesja, nacjonalizm i sprzeciw wobec imigrantów i innych mniejszości.

Antysemityzm zdarza się, kiedy polityka nadziei ustępuje polityce strachu, która szybko zamienia się w politykę nienawiści. To redukuje złożone problemy do prostoty. Dzieli świat na biały i czarny. Widzi wszystkie winy po jednej stronie i wszystkie ofiary po drugiej. Wybiera do obwiniania jedną grupę spomiędzy setek sprawców. Argument jest zawsze ten sam: my jesteśmy niewinni, oni są winni. Z czego wynika, że jeśli my mamy być wolni, to oni - Żydzi lub Izrael - muszą zostać zniszczeni. Tak zaczyna się wielka zbrodnia.

Nienawidzono Żydów, bo byli inni. Byli najbardziej widoczną niechrześcijańską mniejszością w chrześcijańskiej Europie. Dzisiaj są najbardziej widoczną niemuzułmańską obecnością na islamskim Bliskim Wschodzie.

Antysemityzm zawsze był niezdolnością grupy do zaakceptowania różnic. Żadna grupa, która go przyjmuje, nigdy nie będzie mogła stworzyć wolnego społeczeństwa.

Kończę więc, gdzie zacząłem: nienawiść, która zaczyna się od Żydów, nigdy nie kończy się na Żydach. W antysemityzmie tylko wtórnie chodzi o Żydów. Przede wszystkim jest to niezdolność grup do zaakceptowania odpowiedzialności za własne porażki i zbudowania własnej przyszłości własnym wysiłkiem. Żadne społeczeństwo, które hodowało antysemityzm, nie miało wolności, praw człowieka lub swobody wyznania.

Każde społeczeństwo, napędzane nienawiścią, zaczyna od zniszczenia swoich wrogów i kończy na zniszczeniu siebie. Europa dzisiaj nie jest fundamentalnie antysemicka, ale pozwoliła na wkroczenie antysemityzmu przez nowe media elektroniczne. Nie potrafiła zobaczyć, że nowy antysemityzm różni się od starego.

Nie jesteśmy dzisiaj z powrotem w latach 1930. , ale zbliżamy się do 1879 r., kiedy Wilhelm Marr założył Ligę Antysemitów w Niemczech, do 1886, kiedy Edouard Drummont opublikował La France Juive, i 1897, kiedy Karl Lueger został burmistrzem Wiednia.

To były kluczowe momenty w szerzeniu antysemityzmu i tym, co mamy zrobić dzisiaj, jest pamiętanie, że to, co mówiono wtedy o Żydach, mówi się dzisiaj o państwie żydowskim.

Historia Żydów w Europie nie zawsze była szczęśliwa. Traktowanie Żydów przez Europę dodało pewne słowa do słownictwa ludzkiego: dysputa, przymusowe nawrócenie, inkwizycja, wygnanie, auto da fe, getto, pogrom i holokaust. Słowa napisane żydowskimi łzami i żydowską krwią.

Mimo tego wszystkiego, Żydzi kochali Europę i dali jej niektórych z jej największych naukowców, pisarzy, akademików, muzyków i filozofów.

Jeśli Europa pozwoli pociągnąć się raz jeszcze tą drogą, to będzie historia opowiadana w przyszłości: Najpierw przyszli po Żydów, potem po chrześcijan, potem po gejów, potem po ateistów, aż nie pozostało nic z duszy europejskiej poza odległym, blaknącym wspomnieniem.

Dzisiaj próbowałem dać głos tym, którzy nie mają głosu. Mówiłem w imieniu zamordowanych Romów, Sinti, gejów, dysydentów, niepełnosprawnych, i półtora miliona dzieci żydowskich, zamordowanych z powodu religii ich dziadków. W ich imieniu mówię do was: wiecie, gdzie kończy się ta droga. Nie idźcie nią znowu. Jesteście przywódcami Europy. Jej przyszłość jest w waszych rękach. Jeśli nie zrobicie niczego, Żydzi odejdą, wolność europejska umrze,

i na imieniu Europy pozostanie plama moralna, której nie wymaże całą wieczność.

Zatrzymajcie to teraz, kiedy jeszcze jest na to czas.

Dziękuję. "

- Lord Jonathan Sacks , występienie w Parlamencie Europejskim , 27 września 2016 

Żandameria_Algierii_1_Listopad_2015

Żandameria Algierii 1 Listopad 2015

Katolik_Leon_Degrelle_o_Holokauście_,_1973_rok_,_Napisy_PL-0

Katolik Leon Degrelle o Holokauście , 1973 rok , Napisy PL-0

Mit_Protokołów_Mędrców_Syjonu_-_Lektor_PL

Mit Protokołów Mędrców Syjonu - Lektor PL

Synagoga_szatana_przeciwko_Izraelowi

Synagoga szatana przeciwko Izraelowi

Kto_Zaopatruje_w_Pociski_Atakujące_Israel_?_-_Jhon_Aknenberg_Lektor_PL

Kto Zaopatruje w Pociski Atakujące Israel ? - Jhon Aknenberg Lektor PL

Antysemicki_Bojkot_Israela_-_Lektor_PL

Antysemicki Bojkot Israela - Lektor PL

Przycyzny_Nieprawości_Palestyńczyków_-_Doktor_Michael_Brown

Przycyzny Nieprawości Palestyńczyków - Doktor Michael Brown

Advertisement