Benio123o pl Wiki
Advertisement

"...jak głupie i wątłe jest wspieranie boskiej sprawiedliwości pozwalając sobie na sugestie że przychodzące zła, nie są Jego wolą lecz Jego dopuszczeniem...Jest to dość lekkomyślnym schronieniem mówić że Bóg bezsensownie je dopuszcza, podczas gdy pisma pokazują że On nie tylko ich chce ale jest ich autorem."

- Jan Kalwin, "Eternal Predistination of God" (Wieczna Predestynacja Boża), 10:11


Kalwińskie stanowisko względem predystynacji normuje ją jako od górne zmuszenie całego świata przez Boga przed powołaniem go do istnienia, do nieposiadania żadnego wpływu indywidualnego w żadnej części czasu i historii na przebieg jakiegokolwiek wydarzenia od początku do końca, wedle porządku który Bóg postanowił, potępić dla swojej chwały w piekle większość ludzkości, pozostawiając zmuszonych do uwierzenia małej grupy wybranych chrześcijan którzy wybrani zostali w sposób niezrozumiały.

Fakt potępienia w piekle większości ludzkości bez szansy na zbawienie jako ustanowiony odgórnie przez Boga porządek, kalwinizm tłumaczy przez twierdzenie że potępienie ludzi w piekle daje Bogu chwałę. Wierzenie to kalwiniści uważają za korzystne i pożyteczne, ponieważ zwraca ono uwagę na suwerenność Boga i jego panowanie, paradoksalnie taka pozycja nauki sama przez siebie narusza z powodu kanonu pisma świętego suwerenność Bożą.

Chwała Boga jest większa przez zbawienie

Powodem tego jest to że Bóg otrzymuje większą chwałę przez zbawienie człowieka, niż jego potępienie, dlatego zbawienie kogokolwiek, kiedykolwiek ma jakikolwiek sens.

Przede wszystkim więc napominam, aby zanosić błagania, modlitwy, prośby, dziękczynienia za wszystkich ludzi, za królów i za wszystkich przełożonych, abyśmy ciche i spokojne życie wiedli we wszelkiej pobożności i uczciwości. Jest to rzecz dobra i miła przed Bogiem, Zbawicielem naszym, Który chce, aby wszyscy ludzie byli zbawieni i doszli do poznania prawdy.

- I List do Tymoteusza 2:2-4

(Kalwińska "apologetyka" twierdzi że I tymoteusza 2:2-4 ma na myśli chęć Boga ku zbawieniu jedynie adresowanej względem wybranych. Kalwińska "apologetyka" się myli gdyż sensem tego prostego wersetu jest napomnienie Pawła by modlić się ściśle "za wszystkich przełożonych" - grupę ludzi która szczególnie w czasach Apostoła Pawła nie składała się z osób wybranych pod względem definicji kalwińskiej, i podaje powód tych modlitw - Bóg chce by ci ludzie byli zbawieni dlatego modlitwa jest "dobra i miła" przed nim.)

Gdyby potępienie człowieka dawało Bogu większą chwałę od zbawienia, wówczas jakikolwiek akt zbawienia kogokolwiek, kiedykolwiek byłby pozbawionym sensem umniejszaniem chwały Bożej przez samego Boga, logicznie wobec tego cała ludzkość powinna zostać przed założeniem świata potępiona w piekle. Ponieważ zbawienie, a nie potępienie, daje Bogu większą chwałę, kalwińska doktryna predestynacji jest naruszeniem Bożej suwerenności, ponieważ stwierdza że Bóg celowo pozbawia się swojej własnej chwały, przez celowe potępienie większości ludzi przed założeniem świata, co czyni wbrew swojej własnej woli tego czego chce bardziej.

Paradoks kalwińskiej predestynacji czyni ją doktrynalnie szkodliwą i bezużyteczną.

W koncepcji kalwińskiej predystynacji nie istnieje z powodu odgórnego wybrania nawet teorytyczna możliwość bycia zbawionym dla tych, którzy zostali wybrani przed założeniem świata do wiecznego potępienia w piekle. Sprzecznie do tego poglądu w biblii pada bezpośrednia deklaracja że osoby niezbawione; niewybrane o których odgórnie wiadomo że mają zginąć, miały możliwość teorytyczną zostania zbawionymi. Teoretyczna możliwość zbawienia automatycznie dowodzi i wymaga istnienia woli potępionych do wybrania przeciwnej możliwości za życia.

I wśród wszelkich podstępnych oszustw wobec tych, którzy mają zginąć, ponieważ nie przyjęli miłości prawdy, która mogła ich zbawić.

- II Tesaloniczan 2:10


Drugim problemem predestynacji jest kwestia jakiejkolwiek wolnej woli która wedle kalwińskich założeń nie ma prawa funkcjonować, założenia te stwierdzają że istnienie wolnej woli człowieka nie może zostać suwerennie nadane przez Boga jeżeli zechce, oraz że wszystko dzieje się pośrednio przez Boga który zadecydował odgórnie że każde wydarzenie będzie mieć dany przebieg.

Pierwsze założenie wedle kalwinizmu istnieje po to, by bronić suwerenności Boga, jednocześnie samo przez siebie atakujące ją przez twierdzenie że Bóg nie może jako wszechmogący uczynić tego czego zechce - dać człowiekowi autonomii kontrolowanej przez jego wszechwiedze również wystosowanej przed założeniem świata lecz w takim przypadku nie wymuszające odgórnego wymuszenia na człowieku podejmowania decyzji a przez to nienaruszające ludzkiej odpowiedzialności za swoje własne czyny.

Oprócz automatycznego złamania suwerenności, z powodu braku możliwości istnienia wolnej woli w żadnej postaci, nie może istnieć racjonalna odpowiedzialność człowieka za cokolwiek, nie może istnieć również wydarzenie które nie zostało absolutnie wymuszone przez Boga dla jego chwały.

Konsekwencje systemu kalwinistycznej predystynacji

Konsekwencje systemu kalwinistycznej predystynacji

Niesubordynacja Kalwinizmu względem własnej doktryny o braku wolenj woli

W Kalwińskiej predestynacji, odpowiedzialność ludzka nie ma prawa istnieć. Kalwinizm podkreśla że założenie możliwości przez człowieka wybrania czegokolwiek ogranicza Bożą wszechwładzę, pośród tych zarzutów, kalwinizm sam w sprzeczności do własnych założeń i oskarżeń, ignoruje że zakłada iż Adam oraz Ewa przed upadkiem posiadali rzekomo wolną wolę, a to sprawiło że ponoszą oni pełną odpowiedzialność za swoją winę, to założenie jednoczesne z innymi, czyni oskarżenia i wewnętrzną doktrynę kalwinizmu skrajnie sprzeczną samoistnie. Nie jest możliwym jednoczesne utrzymywanie że wolność wyboru nadana przez Boga ogranicza wszechmocnego Boga w czymkolwiek, a jednocześnie utrzymywać że takowa miała miejsce przed upadkiem człowieka.

Najbardziej zbliżony poglądowo do kalwińskiej predystynacji jest pogląd Islamskiej odgórnej formy predystynacji, inshallah, w którym jak kalwinizm utrzymuje że nie istnieje nic co dzieje się bez woli allaha a wszystko co się dzieje, jest jego wolą.

Advertisement