Benio123o pl Wiki
Advertisement

Kalwinizm, czego uczy jest tym; kalwiniści wierzą że Boża wola jest im objawiona, uczyńmy to jasnym, bardziej poprawnym terminem będzie tu „wybrany”, nie mówię tylko o kalwinistach, mówię o wybraniach ale kalwiniści uważają się za wybranych, więc będę używał tego naprzemiennie.

W każdym razie nauczają z Mateusza 11:27 że Bóg objawił siebie samego tylko wobec pewnych grup ludzi, nie dla każdego, więc widzimy tutaj że to nie ma nic wspólnego z powszechnym zbawieniem, to tyczy się tylko określonej grupy ludzi, widzicie? „Wybrani” - konkretna grupa ludzi.

Nie jest to dla wszystkich ludzi, więc tak widzą Mateusza 11:27, Bóg objawił im siebie, podczas gdy całej reszcie świata nie objawia się dla zbawienia a przez to umierają i idą do piekła.

Więc co zrobimy w tym przypadku? Zobaczmy o czym mówią te wersety w tej sprawie; Mateusza 11:27, zauważcie że zdaje się to wspierać kalwinistyczną wzmiankę o wybranych, czytamy tutaj: Wszystko zostało mi przekazane przez Ojca mego i nikt nie zna Syna tylko Ojciec, i nikt nie zna Ojca, tylko Syn i ten, komu Syn zechce objawić.

Widzicie? Więc nie wszyscy mogą znać Ojca.

tylko Syn i ten, komu Syn zechce objawić.

Zobaczcie, kogokolwiek Jezus wybierze aby ukazać mu samego siebie, Ojciec zostaje im objawiony, widzicie to? Jest to tylko do określonych grup, nie do całego świata, cały świat jest potępiony – idzie do piekła, są zgubieni.

Dobrze, co zrobimy tutaj w tym przypadku? Zobaczmy na I Koryntian 2:10, o co tutaj chodzi? Zauważcie że biblia mówi że to objawienie określonym grupą ludzi – to jest bardzo źle zrozumiane, oni mają w tym rację; Bóg objawia się prawdziwie pewnych grupą ludzi, ale wiecie kim one są?

Są one zbawionymi chrześcijanami, tu jest idea, wyjaśnię to nawet bardziej abyście mogli zrozumieć idee, jest to prostsze niż myślicie; zbawieni chrześcijanie, pozwólcie zadać mi to pytanie; czy zgubieni ludzie rozumieją co Bóg im objawił? W większości razy nie, są bardzo ślepi wobec tego.

Ale jeżeli jesteś zbawionym chrześcijaninem w Panu Jezusie Chrystusie to wtedy możesz zrozumieć to co jest od Boga, prawda? Tak. Więc to jest prosta idea w tym miejscu. Więc zobaczmy na I Koryntian 2:10, biblia mówi tutaj:

Albowiem nam objawił to Bóg przez Ducha; gdyż Duch bada wszystko, nawet głębokości Boże.

Widzisz? Bóg objawił się tobie jeżeli masz ducha świętego, więc zobaczcie werset 12-sty: A myśmy otrzymali nie ducha świata, lecz Ducha, który jest z Boga, abyśmy wiedzieli, czym nas Bóg łaskawie obdarzył.

Widzicie? Więc tu leży złe zrozumienie, jesteście na to gotowi? Oto dlaczego jest to dezorientujące: to co oni tutaj uczą jest tym że ten wybrany jest nim przed zbawieniem, widzicie to? Dlatego jest to dezorientujące, dlatego kalwiniści są bardzo dezorientujący i gdy debatujecie z nimi musicie mieć tego pełny obraz i rozłamać go na części, wtedy otrzymujecie idee.

Bóg objawia się wybranym przed zbawieniem, daleko przed założeniem świata, a zatem Bóg nie objawia się każdemu by mogli zostać zbawieni. Uspokój się, to nie ma nic wspólnego z stanem przed zbawieniem, to mówi o tym jak już jesteście zbawieni, widzicie to?

Gdy jesteście już zbawieni w Panu Jezusie Chrystusie, Bóg objawia ci więcej rzeczy i rozumiesz je, ale czy przed zbawieniem rozumiałeś tę księgę? Czy rozumiałeś rzeczy Boże? Nie.

To tak proste, widzicie? „Byłem pomieszany na samym początku” - widzicie? Dlatego wściekam się na tych kalwinistów; czynią to bardzo zagmatwanym że w zasadzie gdy rozbijecie to na części to zdajecie sobie sprawę że Bóg nawet wcale o tym nie mówił od samego początku.

Tak przy okazji, tu jest następna rzecz; to jest warunkowe, widzieliście II Koryntian o tym jak Bóg się objawia gdy macie w sobie Ducha Świętego, prawda?

Więc pozwólcie zadać mi to pytanie; przed zbawieniem, czy mieliście Ducha Świętego? Nie. Więc bez obrazy ale to oczywiste wówczas dlaczego Bóg ci się nie objawia. Widzicie? Dopóki nie przyjmiecie Ducha Świętego – warunek, kalwiniści zawsze przechodzą na około tego.

Zawsze przeoczają warunki, jeżeli człowiek spełni warunek uwierzenia Jezusowi Chrystusowi dla swojego zbawienia, ma w sobie Ducha Świętego i Bóg może objawić mu siebie samego. Widzicie? To jest dla każdego, ale oczywiście nie każdy ma Ducha Świętego bo nie każdy spełnia warunek, ale ten warunek jest dla każdego, problemem jest to że nie wszyscy przestrzegają tego warunku.

Proszę bardzo; zobaczmy teraz Efezjan 1:13, widzicie to? Widzicie dlaczego uderzamy kalwinizm? Czynią to tak pomieszanym na poziomie logiki; jest to logika na pewnym poziomie ale jeżeli to rozłamiecie i patrzycie na pełny obraz to zobaczycie że było to prostsze niż zmyśliliście a oni to skomplikowali.

Efezjan 1:13: W nim i wy, którzy usłyszeliście słowo prawdy, ewangelię zbawienia waszego, i uwierzyliście w niego,

Czy Bóg ich zmusił? Nie, oni przez swój własny wybór spełnili warunek „ja wierzę” ...zostaliście zapieczętowani obiecanym...Czym? Duchem Świętym,

Widzicie? Uzyskali Ducha Świętego i z tego powodu Duch Święty może im się objawiać, dlatego Jezus powiedział w Mateusza rozdziale 11-stym że objawia samego siebie tylko wobec poszczególnych grup.

Dobrze, przejdźmy do I Koryntian 2:14, jest wielu ludzi którzy zostali zwiedzeni przez fałszywe doktryny i oczywiście ja sam i szczególnie każdy w tym pokoju powinni zdać sobie sprawę że są całkowicie ślepi i musimy ich kochać pokazując im prawdę.

I nie jesteś lepszy od nich, prawdopodobnie jesteś od nich gorszy; ja byłbym nawet 10-razy gorszy od nich gdybym nie został wychowany w ten sposób, ale tym przeciwko czemu uderzam są pewni fałszywi nauczyciele którzy powinni wiedzieć lepiej i umyślnie zwodzą więcej dusz przywodząc ich ku destrukcji.

Dlatego uderzam tych kalwinistów, tych kalwinistów którzy uparcie odrzucają zaakceptowanie prawdy i chcą zyskać więcej ludzi w ich kłamstwach komplikując argument. Z takim argumentem nie przychodzicie pierwszego dnia jako szczera osoba, to jest efekt zamierzonego planowania z twardym sercem.

W porządku, I Koryntian 2:14, więc czytaliśmy werset 10; więc Bóg objawia się nam przez swojego Ducha ale jeżeli jesteś zgubiony, werset 14-ty: Ale człowiek zmysłowy nie przyjmuje tych rzeczy, które są z Ducha Bożego, bo są dlań głupstwem, i nie może ich poznać, gdyż należy je duchowo rozsądzać.

Widzicie to? „Jeżeli jesteś zgubiony, nie możesz zostać zbawiony” - tu jest bardzo łatwy argument przeciwko Kalwinizmowi, jesteście na to gotowi? „Bóg objawia się tylko pewnym grupą ludzi i ci są wybranymi długo przed założeniem świata.”

Dobrze; zanim zostałeś zbawiony, czy Bóg objawił ci się? Nie rozumiałeś przed zbawieniem rzeczy Bożych, byliście zmysłowymi ludźmi którzy nie rozumieli rzeczy Bożych, widzicie to? Więc przypuszczam że nigdy nie byliście prawdziwymi wybranymi od samego początku.

Ale oni wierzą że zostali wybrani na długo przed założeniem świata – co z tym? To w zasadzie łatwo obala kalwinizm, łatwo.

Advertisement