Benio123o pl Wiki
Advertisement

9-ty rozdział w księdze Daniela zawiera jedno z najważniejszych proroctw w Starym Testamencie – proroctwo przewidujące dokładny czas w który Mesjasz pojawi się na świecie.

W czasie pierwszego roku panowania Dariusza, Daniel odkrywa pewne interesujące informacje gdy czytał święte księgi żydowskie które były do tego czasu spisane.

Daniel stwierdza że Bóg zadeklarował przez proroka Jeremiasza, że wygnanie babilońskie będzie trwać 70 lat.

Ta informacja miała wielką wartość, szczególnie dla Daniela, ponieważ czytał to w 538 roku przed Chrystusem.

I odkąd niewola Babilońska się rozpoczęła w 605 roku przed Chrystusem, dobiegała końca.

Z tego powodu, Daniel wybrał przyjście do Boga w modlitwie, pokucie i poście.

Modlitwa Daniela ma dwie główne części. Pierwsza część zawiera wyznanie grzechów ludu Izraelskiego. Druga część modlitwy Daniela to usilne błaganie.

Daniel nalega by Bóg przebaczył Izraelowi za ich grzechy, by pozwolił wrócić ludowi Izraela do ich ziemi i odbudować Jerozolimę i Świątynie do stanu ich uprzedniej chwały, które jak wspominano, obie zostały zniszczone

Przez Babilończyków w 586 roku przed Chrystusem i od tego czasu były opustoszone. Bóg posłał Gabriela aby odpowiedział na modlitwę Daniela.

Daniela kłopotała myśl: jeżeli wygnanie Babilońskie naprawdę będzie trwać 70 lat i te 70 lat już prawie przeszły, czy Bóg planuje odroczyć zakończenie wygnania?

Gabriel miał zamiar zakończyć skrępowanie Daniela, dając mu nowe objawienie od Boga.

Słowa anioła Gabriela pojawiają się w wersetach 24-27:

Siedemdziesiąt tygodni wyznaczono twojemu ludowi i twojemu miastu świętemu, aż dopełni się zbrodnia, przypieczętowany będzie grzech i zmazana wina, i przywrócona będzie wieczna sprawiedliwość, i potwierdzi się, widzenie i prorok i Najświętsze będzie namaszczone.

Przeto wiedz i zrozum: Odkąd objawiło się słowo o ponownej odbudowie Jeruzalemu aż do Pomazańca-Księcia jest siedem tygodni, w ciągu sześćdziesięciu dwu tygodni znowu będzie odbudowane z rynkiem i rowami miejskimi; a będą to ciężkie czasy.

A po sześćdziesięciu dwóch tygodniach Pomazaniec będzie zabity i nie będzie go; lud księcia, który wkroczy, zniszczy miasto i świątynię, potem nadejdzie jego koniec w powodzi i aż do końca będzie wojna i postanowione spustoszenie.

I zawrze ścisłe przymierze z wieloma na jeden tydzień, w połowie tygodnia zniesie ofiary krwawe i z pokarmów. A w świątyni stanie obraz obrzydliwości, który sprawi spustoszenie, dopóki nie nadejdzie wyznaczony kres spustoszenia.

Przez nowe objawienie w tych wersetach, Bóg wyjaśnia że kara Izraela będzie trwać przynajmniej następne 70 tygodni lat po końcu wygnania do Babilonu.

Aby zrozumieć proroctwo poprawnie, potrzebujemy zrozumieć parę parametrów: po pierwsze, proroctwo odnosi się do ludu Daniela i miejsca świętego, co znaczy ludu Izraela i Jerozolimy.

Po drugie, proroctwo odnosi się do ram czasowych 490 lat.

Gabriel powiedział że 70 tygodni, czym jest 70 razy 7, lub krócej – 490; zostało wyznaczonych Izraelowi i Jerozolimie przez Boga. Oznacza to 490 lat.

Rashi i Gaon Vilna, także interpretowali tę ramę czasową w podobny sposób.

W wersecie 25-tym, widzimy początek 490 lat.

Anioł Gabriel wskazuje że początek będzie dekretem odbudowy Jerozolimy z „placem i rowami”.

Place w piśmie, jest tym co dziś nazywany „bramą miasta”, chronionym obszarem wewnątrz bram miejskich, które stanowiły centrum życia, dla których mury i bramy były konieczne.

„Rowy” odnoszą się do kanałów ochronnych, które były częścią systemu obronnego miasta.

W czasach starożytnych, było zwyczajem kopać głęboki kanał w około murów miasta celem zwiększenia obronności.

Zatem, budowle rowów czy fos lub kanałów wymagało murów i systemu obronnego.

Możemy z tego wywnioskować, że werset 25-ty mówi o fortyfikacjach Jerozolimy jako warunek wstępny.

W roku 445 przed Chrystusem, Nehemiasz usłyszał że mury Jerozolimy są wciąż zniszczone, i otrzymał dekret od Artakserksesa I, który Nehemiasz otrzymał w 445 roku przed Chrystusem.

Zatem, początkiem 490 lat proroctwa w Daniela 9 był miesiąc Marca 445 roku przed Chrystusem, według kalendarza Gregoriańskiego.

W dodatku do tego, Gabriel wskazuje czas w którym przyjdzie Mesjasz. Gabriel powiedział że od wydania dekretu do „przyjścia pomazanego” będzie 69 tygodni lat, co znaczy 483 lata. (69 razy 7)

Innymi słowy, Gabriel wyznacza termin dla przyjścia Mesjasza. W ciągu 483 lat od 445 roku przed Chrystusem, powinien przejść Mesjasz.

Gdy policzymy okresy w oparciu o informacje dane przez Gabriela, musimy pamiętać że w czasach starożytnych rok miał 360 dni.

W związku z tym, 483 lata od dekretu króla Babelu, prowadzi nas dokładnie do 32 roku po Chrystusie.

Po tym, w wersecie 26, Gabriel wskazuje że „pomazany zostanie zabity”(ścięty). Słowo „ścięty” było używane jako opis kary śmierci. Mesjasz zostanie skazany na brutalną śmierć.

Po tym, Gabriel wykazuje że „zostanie zniszczone miasto i świątynia”.

Miasto i świątyni były przeznaczone na zniszczenie, po śmierci Mesjasza.

I rzeczywiście, w 70 roku, Rzymianie zniszczyli Jerozolimie i Świątynie.

Wnioskując, proroctwo Daniela z rozdziału 9-tego, przyjście i śmierć Mesjasza zostały obliczone na rok 32 po Chrystusie.

W czasie Paschy roku 32, został zabity brutalnej śmierci na krzyżu ten o którym wszystkie proroctwa w Starym Testamencie świadczyły o jego Melomaństwie – Jezus.

Ale nawet jeżeli na chwilę zignorujemy wyliczenie dane nam przez anioła Gabriela, możemy skupić się na osiach czasu ukazanych w samym proroctwie, odnośnie przyjścia Mesjasza.

Gabriel prorokował że Jerozolima będzie odbudowana i później zniszczona. Między tymi wydarzeniami przyjdzie i umrze Mesjasz.

Nawet bez wyliczeń Gabriela, Mesjasz powinien przyjść nie później niż przed rokiem 70-tym po Chrystusie.

Jest interesujące widzieć jak Raszi przypisuje werset 27-dmy do „dni Mesjasza Króla”.

Ale Raszi oderwał to całkowicie od reszty wersetów w tym rozdziale i z osi czasu która się w nich pojawia.

Zastanawiacie się czemu?

Z tego samego powodu dla którego mędrcy obwinili proroka Daniela że „był w błędzie”... w swoich obliczeniach, oczywiście:

„Rabba powiedział: Nawet Daniel był w błędzie w swoim obliczeniach” (Megilla 12a)

Po to, abyś nie wiedział że wskazuje do Mesjasza – Jezusa.

Advertisement