Benio123o pl Wiki
Advertisement
Krzyż Koptyjski

Koptyjskie Prawosławie - Jedno z frakcji Prawosławia, jego członkowie w większości zamieszkują Egipt, występują także w Sudanie, Libii i Ameryce Północnej. Koptyzm zwany jest kościołem Egipskim. Koptowie są monofizytami, trynitarianami wierzącymi że Chrystus ma tylko jedną połączoną naturę Boską i ludzką, a nie dwie oddzielne natury Boskiej i ludzkiej.

W 451 roku na soborze chalcedońskim zostali uznani za heretyków, pomiędzy przeciwnikami soboru a zwolennikami w Syrii i Egipcie dochodziło do walk, morderstw, prześladowań i rozruchów. Konflikt pro-chalcedonistów i antychalcedonistów trwa do dziś, obie strony potępiły się wzajemnie.

W 2017 roku doszło do częściowego pojednania się kościoła koptyjskiego i Rzymskiego katolicyzmu, uznano za ważne wzajemne chrzty ale zabroniono spożywać razem wieczerzy pańskiej.

Koptyjski Chleb Kwaszony

Koptowie w wieczerzy Pańskiej używają kwaszonego chleba.

Cyryl V, Koptyjski Patriarcha Aleksandri

Koptowie jako pierwsi używali tytułu "Papieża" dla swoich patriarchów przed Rzymem, pierwszym człowiekiem używającym tego tytułu był Heraklas z Aleksandrii.

Koptowie posiadali w swoim kanonie 3 księgi Machebejskie, Barucha, Ecclesiasticus (Sirach), Tobita, Mądrości Salomona, Judyty, dodatki do Daniela i Estery, ale wszystkie one zostały odrzucone z ich kanonu pod patriarchą Cyrylem V (1874-1927).
Advertisement