Benio123o pl Wiki
Advertisement

Gene Kim

Gene Kim

Udamy się do Księgi Wyjścia rozdziału 10-tego, to fragment który katoliccy apologeci użyją by dowodzić że możesz się modlić do świętych.

Możecie powiedzieć „nie ma takiego wersetu” cóż, użyją tych wersetów:

Jedną z rzeczy które zauważyłem odnośnie katolickich apologetów, ponieważ Katolicyzm jest tak łatwy do obalenia przez Pismo Święte, jeżeli zamierzasz bronić Katolicyzmu to musisz być bardzo sprytnym człowiekiem i będziecie naprawdę musieli przekręcać i wyciskać pisma.

I zgadnijcie co, znaleźli kilka wersetów, oto ich punkt, sednem ich argumentu jest taki: my potępiamy modlitwy do świętych, dlaczego? Ponieważ potępiamy modlitwy do człowieka, prawda?

Ludzi, więc to jest pierwszy problem. Nie tylko to ale i potępiamy modlitwy do świętych jeszcze dlaczego? Ponieważ wierzymy że Chrystus jest jedynym za nas się wstawiającym, jedyny wstawiennik naszych modlitw.

Więc dlatego że w to wierzymy, nie ma możliwości na to by człowiek mógł dokonywać wstawiennictwa, to nie może się stać.

Więc katoliccy apologeci w porządku do tego by obalić chrześcijańskie argumenty, muszą dowiedzieć się dlaczego modlitwa do świętych jest potępiana, przez to mogą znaleźć te dwa punkty.

I jeżeli uda im się potępić te dwa punkty, wtedy mogą zatwierdzić modlitwy do świętych, w taki sposób działają katoliccy apologeci, musicie to zrozumieć.

To co zrobią to spojrzą na sposób myślenia używany przez baptystów w tych wersetach i następnie będą próbowali znaleźć wersety które unieważnią każdy z tych punktów.

W taki sposób działa katolicy apologeta, dobrze, więc zacznijmy; Wyjścia rozdział 10-ty werset 17-sty, więc czemu potępiamy modele się do świętych? Z powodu tych dwóch punktów.

Jednakże zobaczcie tutaj, Biblia wydaje się ukazywać: Przeto przebaczcie mi, modlę się do was... (angielski dylemat słowny występujący tylko w wersji KJV) Widzicie? Niektórzy z was już się śmieją, to niedorzeczne, to nie jest to co myślą że znaczy.

Ale ich punktem jest to że to była modlitwa do człowieka, więc z powodu tego używają tej logiki by obalić argument i mówią „to w porządku by modlić się do człowieka, nawet Faraon to robił”.

Ale to jest tak oczywiste; to jest modlitwa do człowieka, modlitwa znaczy również „błaganie” lub proszenie o wstawiennictwo, ale to jest błaganie człowieka w czym? W fizycznym świecie – każdy to robi, nie tylko nawet zbawieni chrześcijanie.

Modlę się żebyś mi wybaczył”, każdy to robi w naszym fizycznym świecie.

Ale to co my potępiamy to wtedy gdy ty modlisz się do kogoś w duchowym świecie, widzicie to? To jest to co potępiamy. Błaganie kogoś w świecie duchowym, to jest sedno.

Więc widzicie? Katolicy ignorują tę część argumentu, więc musicie zdać sobie sprawę że gdy składasz wniosek w modlitwie do kogoś w duchowym świecie to jest to coś niebezpiecznego jeżeli błagasz tam jakiś inny rodzaj duchów.

Jest tylko jeden Duch do którego się modlimy w duchowym świecie i jest to Bóg. Ale tutaj w tym fizycznym świecie to oczywiste i każdy „,modli się”, błaga, składa wniosek do kogoś w fizycznym świecie.

Ale to nie jest to co potępiamy, my potępiamy gdy mówimy o modlitwie do świętych, nie poziom świata fizycznego gdzie modlisz się o kogoś w fizycznym świecie, ale w duchowym świecie, wszyscy to wiemy, to jest duchowe, to jest po prostu zdrowy rozsądek.

Musicie to naciągać, naprawdę musicie naciągać by wspierać wasze argumenty. Oto następny, udajmy się do I Tymoteusza rozdział 2-giego, więc mamy tutaj ludzi wstawiających się za nami w modlitwie, tak jest, nie tylko Boga ale i innych ludzi, tak będą argumentować.

I użyją ten fragment, I Tymoteusza rozdział 2-gi, skupcie się na tym, my chrześcijanie używamy wersetu 5-tego: Albowiem jeden jest Bóg, jeden też pośrednik między Bogiem a ludźmi, człowiek Chrystus Jezus,

To potężny werset który używamy by potępić modlenie się do świętych, tylko jedna osoba pośredniczy pomiędzy Bogiem a człowiekiem i to Jezus Chrystus. Jest tylko jedna osoba która dokonuje wstawiennictwa.

Ale, oni powiedzą „zobacz na werset 1-wszy; ludzie mogą dokonywać wstawiennictwa: Przede wszystkim więc napominam, aby zanosić błagania, modlitwy, prośby, dziękczynienia za wszystkich ludzi,

Zobaczcie na to, ludzie wstawiający się za ludźmi. Więc widzicie że są ludzie którzy mogą wstawiać się za kimś w twoim imieniu, to ich logika, to jest to co zrobią, ale oni nie czytają poprawnie wersetu, zobaczcie na ten werset 1-wszy, czy on mówi że święci są pośrednikami w naszych modlitwach?

Nie, oni nie są pośrednikami naszych modlitw, oni wstawiają się za nas przez modlenie się za nas, Widziszewie to? Więc taka jest idea, to wstawiennictwo nie jest pośrednictwem w naszych modlitwach, więc z tego powodu nie modlimy się do nich aby oni wstawili się z naszymi modlitwami.

Ich wstawiennictwo polega na tym że wstawiają się za nas przez modlenie się za nas, więc to jest zabawne, to nie jest tak że my modlimy się do nich, to oni modlą się za nas. Widzicie? To całkowita odwrotność w tym miejscu.

My nie modlimy się do nich, oni modlą się za nas. Taka jest idea, czy nie robimy tego? To oczywiste. Pastor taki i taki, siostra taka i taka, brat taki i taki, czy możecie modlić się o mnie o ten problem?

Więc wstawię się w twoim imieniu przez modlenie się za ciebie, czy padniesz przede mną na kolana i powiesz „taki bracie i taka siostro, proszę weź mój problem dla mnie” i wtedy ja wstawiam się z tą modlitwą? Nie.

Tylko jedna osoba wstawia się w tej modlitwie i jest to Pan Jezus Chrystus, więc zobaczcie jak przekręcają werset, zauważyliście ten spryt? Mówiłem wam, ci ludzie są sprytni, jeżeli jesteś katolickim apologetą to musisz być bardzo sprytny.

Dobrze, Objawienie rozdział 5 werset 9, oto następne; objawienie rozdział 8 werset 3-4. Zauważcie tutaj że modlimy się do świętych, to jest ulubiony fragment używany przez katolików o tym że możecie modlić się do świętych.

Ponieważ jest napisane „modlić się „ i jest napisane „święci”, dlatego. Więc zobaczmy Objawienie 5:9: I zaśpiewali nową pieśń tej treści: Godzien jesteś wziąć księgę i zdjąć jej pieczęcie, ponieważ zostałeś zabity i odkupiłeś dla Boga krwią swoją ludzi z każdego plemienia i języka, i ludu, i narodu,

Zapamiętajcie to, zauważcie tutaj że śpiewają nową pieśń i zatrzymaj tutaj swoją rękę, porównamy to z rozdziałem 8 wersetem 3-4, zauważcie tutaj co jest powiedziane: I przyszedł inny anioł, i stanął przy ołtarzu, mając złotą kadzielnicę; i dano mu wiele kadzidła, aby je ofiarował wraz z modlitwami wszystkich świętych na złotym ołtarzu przed tronem. I wzniósł się z ręki anioła dym z kadzideł z modlitwami świętych przed Boga.

Więc zauważcie tutaj że święci trzymają te modlitwy i ponieważ oni je trzymali dano je Bogu, więc to jest ich logika, że gdy się modlimy to Boga do święci trzymają modlitwy i dostarczają je do Boga.

Więc z tego powodu modlitwy do świętych działają, taka jest katolicka logika, tak naprawdę nie modlimy się do świętych powie katolicki apologeta, to co robimy to modlimy się do Boga ale święci przynoszą te modlitwy.

I prosimy świętych takiego i takiego by wzięli tę modlitwę i dostarczyli ją do Boga, tak argumentują katolicy, ale w rozdziale 5:8 zauważcie co jest napisane: a każdy z nich miał harfę i złotą czaszę pełną wonności; są to modlitwy świętych.

Więc 24 starców upada przed barankiem, każdy z nich ma Harfę i złotą czaszę pełną wonności które są modlitwami świętych. Więc widzicie tych świętych trzymających modlitwy ludzi ale argumentem przeciwko temu jest to że fragmenty nie odnoszą się do chrześcijan modlących się do świętych.

Jest odwrotnie – to święci modlący się do Boga, nie ludzie modlący się do świętych, więc ci święci są na ziemi a nie w niebie jak katolicy chcą byście wierzyli, modlą się do Boga o zemstę nad światem i co się stanie z tymi modlitwami? Te modlitwy są jedynie trzymanie przez aniołów i 24 starców by wylać je na ołtarz by Boża pomsta została wylana na świat.

Ponieważ zobaczcie rozdział 6-ty werset 9-10: A gdy zdjął piątą pieczęć, widziałem poniżej ołtarza...

Pamiętacie modlitwy świętych które były na ołtarzu? Co się z nimi stało?

widziałem poniżej ołtarza dusze zabitych dla Słowa Bożego i dla świadectwa, które złożyli. I wołały donośnym głosem: Kiedyż, Panie święty i prawdziwy, rozpoczniesz sąd i pomścisz krew naszą na mieszkańcach ziemi?

Czy modlili się do świętych takich i takich w tym miejscu? Nie, modlili się do Boga w tym miejscu, więc ci święci modli się do Boga i dlatego gdy modlili się do Boga nie od świętych takich i takich by się nimi zajęli a do Boga, więc święci po prostu trzymali je na ołtarzu i co Bóg z tym zrobił? Przeczytajmy, zobacz na rozdział 8-smy werset 4:

I wzniósł się z ręki anioła dym z kadzideł z modlitwami świętych przed Boga. A anioł wziął kadzielnicę i napełnił ją ogniem z ołtarza, i rzucił ją na ziemię. I nastąpiły grzmoty donośne i błyskawice, i trzęsienie ziemi.

Więc to ma miejsce to że te modlitwy; po pierwsze to dzieje się podczas ucisku, to nie ma miejsca każdego dnia, jeżeli myślisz że to ma miejsce każdego dnia że te modlitwy są zanoszone na ołtarz i Bóg wylewa swoją pomstę na ziemie, myślisz że to ma miejsce każdego dnia?

To nie jest to, to ma miejsce podczas ucisku i nie tylko to, to są szczególne konkretne modlitwy świętych „pomścij naszą krew”. To nie ma teraz miejsca – to jest czas ucisku w którym święci w ucisku a nie święci w niebie ale święci w ucisku na ziemi modlą się do kogo?

Zauważ że gdy się modlą nigdy nie mówią „święty Michale, aniele taki i taki, 24 starców takich i takich”

Nie – oni modlą się do Pana i wtedy co się dzieje? Następnie mamy anioła, 24 starców, oni trzymają te modlitwy i co się dzieje wtedy? Pan nakazuje im by wylać je do ołtarza i gdy to robią to co się dzieje?

Wtedy to spada na ziemię i sądzi po tym ziemie. To jest jedno wydarzenie które ma miejsce w Objawieniu a nie codzienne życie. Myślisz że to się dzieje każdego dnia? Nie tylko to, te modlitwy wzywają do pomsty; to definitywnie odnosi się do ucisku, pomsty za ich krew przelaną w prześladowaniach przez antychrysta.

I zauważcie tutaj że gdy modlą się do Boga to nie mówią „święty taki i taki, Michale taki i taki, czy możesz się tym zająć?” Nie, nigdy tego nie zrobili, wszystko co tu się stało to skumulowanie wszystkich modlitw wzywających o pomstę i Bóg powstrzymuje to i w końcu ostatecznie wylewane jest to na ołtarz.

Dlatego Jego gniew będzie wylany, dlatego ucisk jest nazwany gniewem. To ma sens ale dla ludzi którzy nie znają doktryn objawienia lub dyspensacjonalizmu, zobacz jak mogą zostać złapani bardzo łatwo przez to nauczanie.

To są wersety wysuwane przez wyszkolonych katolickich apologetów, gwarantuje wam to że normalny katolik tego nie wie chyba że jest wyszkolony przez tych szczególnych katolickich apologetów.

Advertisement