Benio123o pl Wiki
Advertisement

"Umiłowani, nie każdemu duchowi wierzcie, lecz badajcie duchy, czy są z Boga, gdyż wielu fałszywych proroków wyszło na ten świat."

- I Tymoteusza 6:16

Jako że słowo Boże nakazuje wszystko badać , tak też się stać musi .Analiza Książki Brahchamisty " Działanie Objawienia " - termin ten używać będę jako streszczenie następujących wyrazów w dokumentacji : Osoba Zbawiona która przez Ducha Świętego Zrozumiała że William Marrion Brancham jest przepowiedzianym przez Biblie Eliaszem .

Książka " O działaniu Obajwienia " Autorstwa Edwalda E. Franka , taki ma cel , obiektywnie sprawdzić fakty , i wysunąć wniosek , jak się sprawy mają .

Jednak tego NIE czyni , Edwald E. Frank , utajnił w swojej pracy dokumentacyjnej fakt fałszywego Proroctwa udzielonego przez Williama Marriona Branhama . Branhamiści twierdzą że książka ta jest natchiona przez Ducha Świętego , jednak fakt takiego postępowania uniemożliwia takowy stan rzeczy .

William Marrion Branham powiedział , a wiedzą o tym i przyznają to wszystki Branahmiści , ten kto nie przyzna - kłamie w sprzeczności z współwiercami , następujące słowa :

" Jako sługa Boży który miał całe masy wizji z których żadna nigdy nie zawiodła, pozwólcie mi przepowiedzieć, że ten wiek zakończy się około 1977 roku . "

- William Marrion Branham

To dyskwalifikuje Branhama jako Proroka , czyniąc go fałszywm , i nie dając żadnej możłiwości jego obrony .

Obalenie Williama Marriona Branhama

Chmura[]

Odnośnie Chmury sfotografowanej i widzianej przez Williama Branhama , zdjęcie czarno białe i słabej jakości .

" Chodć zdjęcie zrobiono z dużej odległości , można na nim rozpoznać twarz Pana "

- Dzialanie Objawienia , Strona 1

Odpowiedź Słowa Bożego :

Boga nikt nie widział i zobaczyć nie może , gdyż Mieszka w Światłości niewidocznej dla człowieka .

" Jedyny, który ma nieśmiertelność, który mieszka w światłości niedostępnej, którego nikt z ludzi nie widział i widzieć nie może; jemu niech będzie cześć i moc wieczna. Amen. "

- List do Tymoteusza 6:16

Z Faktu że nikt Ojca nigdy żaden człowiek nie widział i zobaczyć nie może , nie jest możłiwe stwierdzenie że słabej jakości zdjęcie przedstawia twarz Pana Boga , której nikt nigdy nie widział .


Rzekoma Ślepota Trynitarianizmu[]

Branhamiści w szale atakują każdego , nieważne kim jest , jeżeli wierzy on w trójjedyną nature Bożą . Posługuja się przy tym kłamstwami i fałszywmi argumentami .


Odnośnie Ślepoty wszystkich Trynitarian .

" Historia charakteryzuje się różnymi epokami , jak Paweł , Ireneusz , Marcin , Kolumba , Luter , Wesley i inni , którzy w swoim czasie mieli zanieść poselstwo o zbawienno-hisotrycznym znaczeniu . "

- Dzialanie Objawienia , Strona 1

Nie można wierząc w Branhama , stwierdzić że wszyscy Trynitanie są duchowo ślepi , ponieważ jak zostąło ukazane , na ich autorytet powołuje się Autor Działania Objawienia - Edwald E. Frank , a wszyscy z nich byli Trynitarzami .

Dzieje Objawienia stwierdza nawet że nieśli oni poselstwo o zbawienno-hisotorycznym znaczeniu .

Sola Scriptula w Kwestii Branhamizmu[]

Odnośnie zarzuty stawianego Kościołowi przez Branhamistycznego Autora " O Objawieniu " .

" Setki denominacji trzymają się tradycji i anulują słowo Boże . Biorą coś z Biblii i dołanczają do niego własne Objaśnienia . Nie wystarczy znać słowo Boże tylko według litery , rozumowo , do tego potrzeba duchowego Objawienia . Jezus powiedział do tych którzy bardzo dobrze znali Pismo według litery : " Błądzicie nie znając Pism ani mocy Bożej " . "

- Dzialanie Objawienia , Strona 4

Przykład podany przez Autora jest sprzeczny a więc fałszywy . Zarzuca on na podstawie wersetu że znajomość pisma nie wystarczy a potrzeba szczególnego Objawienia , następnie cytując weret ku poparciu , który potępia tych , którzy Pisma nie znają , a więc w logicznej konsekwencji mocy Bożej .

Prawdą jest że należy duchowo rozeznawać słowo Boże co jest skutkiem jego praktykowania , a nie tylko je znać , jednak Autor oskarża w tym momencie " wiele denominacji " o taki stan rzeczy z powodu dodania tradycji i ludzkich nauk do Doktryny i podpierając się Biblią .

Jednak Sola Scriptula została przez doktryne opierania się o Objawienie Wieliama Branhama naruszczona , przetoż Sola Scriptula wyznawana przez protestantów - podstawa doktryny chrześcijańskiej , która czyni fundament jedynie z słowa Bożego , w przypadku nauk Branahmsitycznych , została zastąpiona Objawieniem Williama Mariona Branhama , którzy owszem , interpretuje i tłumaczy Biblie .

Oznacza to że osoby które uznają Objawienie kogo kol wiek , nie wierzą w Sola Scriptula . Jak więc Autor O działaniu Objawienia którzy nie wierzy w Sola Sciriptula , może atakować inne denominacje o to że nie wierzą w Sola Scriptula ?

Nie może tego uczynić .

Advertisement