Benio123o pl Wiki
Advertisement

Deklaruje pani tutaj że nie jest zbawioną osobą, proszę uwierzyć w Pana Jezusa Chrystusa i przez prawdziwą wiarę przyjąć pełną ofiarę Mesjasza za swoje grzechy, za swoją mniejszą sprawiedliwość od uczonych w piśmie i od Boga Ojca - do którego sprawiedliwości zbawienia Jezus poniósł uczniostwo, nie tylko do uczonych w piśmie jak pani napisała - stadadrt perfekcji Jezusa która wypełnił On i tylko On jako oczekiwany Mesjasz który to zrobi, jest "byciem doskonały jak Ojciec" - pani nie jest. Faryzeusze byli najbardziej radykalną sektom w przestrzeganiu prawa i sprawiedliwości - ich problem ukazany przez Jezusa był tym, że zaniedbywali pewne przykazania, a drugie przestrzegali do skrajności, ale była to najbardziej zakorzeniona w posłuszeństwie prawa sekta z całego Izraela i sam Paweł który był z nich jasno o tym mówi - że był faryzeuszem z pośród faryzeuszów, najlepszy z najlepszych z tych którzy próbowali żyć pod prawem Mojżesza dla zbawienia i Apostoł Paweł mówi że to bezwartościowe - że tylko Mesjasz i Jego ofiara jest tym co go uratowało, a jego bracia Izraelscy mając gorliwość nierosądnom na wzór pani, próbuje pod prawem zbawić się sama. Pan Jezus powiedział pani jasno, skoro chce pani zbawić się z perfekcji uczniostwa: Bądźcie doskonali tak jak doskonały jest mój Ojciec, a nie tylko uczeni w piśmie, i nie ma pani ani nigdy nie osiągnie tej sprawiedliwości. Jedyny sposób w jaki może pani ją osiągnąć i zostać zbawiona jest przypisana sprawiedliwość tego który osiągnął jako Jedyny perfekcje standardu świętości, wyższą od uczonych w piśmie, doskonałą jak Bóg Ojciec i jest to Mesjasz Jezus Chrystus, hebrajczyków na który pani wspominała mówi jasno że mamy Jego sprawiedliwość przypisaną z wiary, nie z nas.Teraz jak pani napisała tę wiadomość, kłamała pani o prelegencie tego filmu i o biblijnych chrześcijanach zmyślając oszczerstwo że zbawienie z łaski przez wiarę - nieutracalność zbawienia, jest w jakikolwiek sposób pozwalające na życie w grzechu - nie jest - to kłamstwo i wyzywam panią pokazać mi w tym filmie publicznie moment w którym ten prelegent na filmie powiedział cokolwiek choćby podobnego o przyzwoleniu na grzech - chrześcijanie uznają tych którzy grzeszą bez opamiętania nie wydając się z siebie żadnego owocu wiary fałszywymi konwerytami bez Ducha Świętego, a niegodziwców wyrzucają - zmyśliła pani to oszczerstwo a oszczerstwo dowodząc wiadome, że pani także jak i każdy człowiek, nie jest w stanie zbawić się przez swoje życie, przez perfekcyjny standard uczniostwa. Ci którzy wyznają życie w grzechu i bycie kochanymi przez Boga za to, to ludzie z nurtów Hiper-łaski, jak się nazywają, a nie biblijni chrześcijanie. I nie mamy z takimi nic wspólnego. Faktem jest, że w piśmie Nowego Testamentu jasno ma pani napisane i wiodczne, że zbawienie jest zależne od wiary, nie od perfekcji życia chrześcijan - oni upadali i upadają w ciagu całego życia, tak jak pani, Apostoł Paweł sam powiedział że nie jest bezgrzeszny po nawróceniu, z powodu cielesnej natury ma swoich członkach zakon który żąda przeciw duchowi "i czyni to czego nienawidzi, któż uwolni mnie od tego ciała śmierci" - chce pani zostać zbawiona ze swojej sprawiedliwości życia bardziej od Pawła? Od Apostoła Chrystusa? Kim jest on a kim pani w uświęconym życiu i duchowości a mim oto przyznaje że nawet on nie jest w stanie wypełnić perfekcyjnego standardu uczni ostwa Jezusa - ale JEZUS TAK. I ma pani jasne deklaracje Pawła, o wierzącym który upadł w kazirodztwo w Koryncie w I Kor 5:5, Paweł Apostoł powiedział jasno że ten człowiek nie upamiętał się z tego grzechu i skazał go na oddanie za to szatanowi dla zniszczenia jego ciała aby jego Duch został przez to zbawiony w dzień Pański. Nawet ten upadły członek zboru, zniszczony przez Boga za swój upadek, jednak przez wiarę Bóg w jego przypadku zniszczył go za to, ale nie zbawił przez wiarę. Był to prawdziwy wierzący rozpoznany przez Boga i został uratowany tylko na podstawie wiary w jego przypadku. Tak samo został i łotr, DLATEGO Paweł napisał w Rzymian 4:4 jasno co do prawdziwych wierzących: A gdy kto spełnia uczynki, zapłaty za nie nie uważa się za łaskę, lecz za należność; Gdy zaś kto nie spełnia uczynków, ale wierzy w tego, który usprawiedliwia bezbożnego, wiarę jego poczytuje mu się za sprawiedliwość, I napisał to w kontekście Dawida, który jest obrazem chrześcijan, bo Bóg okazał mu łaskę na wzór nam gdy on był w starym przymierzy pod Prawem Mojżeszowym które nakazywało Dawida zabić za cudzołóstwo z Betszeobm ale Bóg okazał mu łaskę. To Paweł odnosi do nas w czasie Łaski dla tych którzy prawdziwie uwierzyli w Jezusa Chrystusa, że nawet jeżeli zawiodą w uczniostwie, nawet jeżeli nie spełniają uczynków to WIARĘ POCZYTUJE SIĘ MU ZA SPRAWIEDLIWOŚĆ - wtedy jest to Łaska. Chrześcijanie są zbawieni nie z naszej sprawiedliwości, a przypisanej sprawiedliwości Chrystusowej, zbawieni z łaski przez wiarę, a powołani do dobrych uczynków, nie na odwrót. Efezjan 2:8-9
Albowiem łaską zbawieni jesteście przez wiarę, i to nie z was: Boży to dar; Nie z uczynków, aby się kto nie chlubił. Jego bowiem dziełem jesteśmy, stworzeni w Chrystusie Jezusie do dobrych uczynków, do których przeznaczył nas Bóg, abyśmy w nich chodzili. Napisała pani kłamstwo - nieprawdę - o tym że dyspesnacjonalzim - dzielenie na okresy i rozróżnienie żydów, Izraela od Kościoła, bo tym dyspensacjonalizm jest, "został stworzony przez Darbeyego i Irwinga" i jest to absrudalna brednia - nie ma pani pojęcia o niczym w czym się wypowiedziała; wyrwała pani wszystko z bredni z losowych stron z internetu - dyspesnacjonalizm i wychodzący z niego premineralizm którego jest podstawą JEST NAJABRDZIEJ UDUKUMENTOWANYM DOMINUJĄCYM POGLĄDEM HISTORYCZNYM PIERWSZEGO WCZESNEGO KOŚCIOŁA. To jest PODSTAWOWA WIEDZA, PODSTAWOWA, proszę wyłączyć brednie z internetu i nie przychodzić prze demie z tą kompromitacją: Justyn Męczennik, Terturlian, Ireneusz z Lyonu a nawet sam Augustyn z Hippony używali dyspesnacjonalizmu wśród dzesiątek przykładów innych ojców:Ireneusz z Lyonu - Wczesnochrześcijański pisarz i apologeta z II wieku, mileniarysta, stosował podział różnych okresów planu Boga dla ludzkości (dyspesnacjonalizm), Ireneusz podzielił na okresy od Noego do Mojżesza, od Mojżesza do Chrystusa, od Chrystusa do Wieczności, podział ten przedstawił w "przeciwko Herezjom", dziele z około 180 roku po Chrystusie.Tertulian dzielił okresy planu Bożego dla ludzkości na: Od Adama-Noego, Abrahama-Mojżesza, Mojżesza do Chrystusa, Milenium.Justyn Męczennik (100-163/167 rok) - Żyjący w II wieku chrześcijański męczennik zamordowany przez pogan w Rzymie przez dekapitację za wiarę, oczekiwał nadejścia Milenium będącym 1000 letnim panowaniem na ziemi Jezusa Chrystusa, rozróżniał przez to dyspensacjonalistycznie chrześcijan od żydów. Różne okresy ludzkości w których Bóg miał określone różne plany dla ludzkości:

Okres od Adama do Noego
Okres od Noego do Mojżesza
Okres od Mojżesza do Chrystusa
Od Chrystusa do nastania Milenium

Podział tych epok Justyn opisał w dziele "Dialog z Żydem Tryfonem" My nie jesteśmy zbawieni z perfekcji uczniostwa, chrześcijanie nie są zbawieni z perfekcji standardu uczniostwa, są zbawieni z wiary w Pana Jezusa Chrystusa przyjmując JEGO wypełniony standard uczniostwa za nasze życie, za nasze grzechy aby być zbawionymi, nie ma innej drogi przez ewangelie, po to Jezus Chrystus przyszedł. U pani z konsekwencji pani słów, Jezus Chrystus pani nie zbawił, a tylko umożliwił pani zbawienie z samej siebie, jeżeli Chrystus pani nie zbawi, nie ma zapłaty za grzechy. Albowiem jedną ofiara raz na zawsze uczynnił świętymi tych którzy mają być uświęceni. Bez uświęcenia nikt nie ujrzy Pana - Bez Uświęceni Pana Jezusa Chrystusa, nie pani, pani potrzebuje zostać uświęcona przez przypisaną sprawiedliwość Mesjasza, bez której nie ujrzy pani Boga, Bóg wymaga 100% perfekcji, tylko Mesjasz może ją przypisać przez wiarę w Niego.Wszystko to tyczy się wiary, wszelkie wersety jakie pani wspomninała od świni wracając do wymocin po hebrajczyków i rozmyślne grzeszenie - wszystko to jest sprowadzone do wiary; ten kto cofnie się moja Dusza nie mam w nim upodobania, zbawienie jest oparte o wiarę, ona jest tym która zbawia, ci którzy ją odrzucają są winni tego co jest opisane w tych wersetach bądź są fałszywmi konwertytami którzy nie posiadają żadnego owocu nawrócenia bo nie posiadają Ducha Świętego.Uświęcenie dla zbawienia, jest tylko przez ofiarę Pana Jezusa Chrystusa.

Advertisement