Benio123o pl Wiki
Advertisement

(PRE) Polska Rada Ekumeniczna - Organizacja ekumeniczna zrzeszająca Polski Autokefaliczny Kościół Prawosławny, Kościoły Protestanckie i Rzymski Katolicyzm.

Jej celem jest zniszczenie Biblijnego Chrześcijaństwa Protestanckiego w Polsce i zastąpienie go skrajnym liberalizmem antyintelektualnym. Tylko opór do śmierci wobec jej czynów może być akceptowalnym wyjściem przy spotkaniu się z jej wpływem na poziomie społecznym.

Jej przewodniczącym jest Biskup Jerzy Samiec od 2016 roku.

Oficjalnie Deklarowane Cele[]

Celem Polskiej Rady Ekumenicznej według jej statutu jest duchowe zbliżenie i pielęgnowanie braterskich stosunków między Kościołami, w szczególności między Kościołami zrzeszonymi w Radzie. Jest to realizowane poprzez:

 1. szerzenie tolerancji religijnej i wzajemnego poszanowania wierzących należących do różnych wspólnot kościelnych,
 2. pogłębianie świadomości ekumenicznej wśród członków różnych Kościołów,
 3. prowadzenie i koordynowanie wspólnych programów i studiów nad tematyką ekumeniczną i wyznaniową,
 4. tworzenie i utrzymywanie instytutów ekumenicznych, zakładów wychowawczych i pomocy społecznej,
 5. promowanie działalności wydawniczej, informacyjnej i dokumentacyjnej w dziedzinie ekumenicznej i wyznaniowej,
 6. nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów ekumenicznych z Kościołami, narodowymi radami ekumenicznymi, międzynarodowymi i wyznaniowymi organizacjami ekumenicznymi za granicą,
 7. troskę o prawa człowieka,
 8. umacnianie pokoju społecznego w kraju i w stosunkach międzynarodowych,
 9. inicjowanie i realizowanie programów pomocy humanitarnej,
 10. wspieranie ruchów proekologicznych w imię poszanowania Boskiego dzieła stworzenia,
 11. pośredniczenie w polubownym rozwiązywaniu ewentualnych sporów między Kościołami

Punkty:

2, 3, 4, 5, 6, 10 są sprzczne z Wiarą Protestancką i muszą zostać odrzucone w raz z calą Organziacją.

Postawa Chrześcijańska względem PRE[]

- Wrogość i potępienie organizacji, niszczenie jej wpływów, zwalczanie społeczne, piętnowanie zdrajców którzy dopuścili się w niej udziału i skazywanie ich podmiotów na ostracyzm aż do końca jej istnienia jako organizacji bądź własnego.

- Ostrzeganie, przestrzeganie i ochrona przed wpływem organizacji na Kościół w Polsce, zarówno na ugrupowania które nie są jego członkami, członków organizacji, oraz niezrzeszonych w denominacjach chrześcijan bezdenominacyjnych.

Inne Rozwiązania nie przyjmujące powyższych:

- Samobójstwo

Lista Hańby jej propagatorów, zwolenników i członków[]

Biskup Jerzy Samiec

Biskup Marek Kamiński

Advertisement