Benio123o pl Wiki
Advertisement
Prawosławny Kościół

Cerkiew Prawosławna

Prawosławie - Kościół Katolicki tradycji wschodniej oficjalnie odłączony od Kościoła Zachodniego w wyniku Schizmy Wschodniej w 1054 roku. Prawosławie jest najbliższym doktrynalnym odpowiednikiem zbliżonym do Rzymskiego Katolicyzmu, łączone są przez wspólne błędy, wypaczenia i różniące się kwestiami unikalnymi. Zarówno Prawosławie jak i Rzymski Katolicyzm uznają się wzajemnie za schizmatyków.

Prawosławie odrzuca najwyższy autorytet spisanej tradycji apostolskiej przez dopuszczenie na równi z nim pism późniejszych autorów nienatchnionych tak jak Kościół Rzymsko Katoliki. Spisana tradycja Apostolska którą jest kanon pisma świętego został zmarginalizowany jako podrzędny późniejszej wypaczonej nauce prawosławnej niezgodnej z kanonem biblijnym.

"Kościół uznaje jedno i tylko jedno źródło autorytetu dla swojej wiary i praktyki: tradycję apostolską. Boskie Pismo stanowi część – aczkolwiek najważniejszą część – tej tradycji. Stawianie Pisma ponad tradycję, pomijając  ją, to tak jakby pozwolić ogonowi machać psem."

- Str. 135-136. Carlton, Clark. Droga: Co każdy protestant powinien wiedzieć o Kościele prawosławnym. Salisbury: Regina Orthodox Press, 1997.

Prawosławie wyznaje zbawienie z uczynków, zaprzeczając wystarczalności ofiary Jezusa Chrystusa. Kultywuje i kładzie mocny nacisk na nie chrześcijańską praktykę oddawania czci ziemskiej matce Jezusa, nie przyjmując jedynie Rzymsko Katolickiego dogmatu o wniebowzięciu Marii.

Prawosławie kultywuje i kładzie nacisk na nieistniejący w tradycji apostolskiej kult ikon świętych prawosławia, Marii oraz Jezusa Chrystusa. Nie rozszerza go jedynie na tworzenie posągów i rzeźb kultów praktykowanych w Rzymskim Katolicyzmie. Kult Ikon jest jeszcze mocniejszy w Prawosławiu niż w Rzymskim Katolicyzmie, wyjątkiem od tego był czas za Cesarza Leo I (754-787 rok) w epoce Ikonoklazmu, Obrazoburstwa w którym zwalczano kult ikon jako wypaczenie.

Tradycja wschodnia normuje u prawosławia inne style architektoniczne oraz ubiorów kapłaństwa. W Prawosławiu tak jak w Romanizmie istnieje niebiblijny podział na laikat i duchowieństwo.

Przeciwnie do Romanizmu, Prawosławie odrzuca nieomylność swoich Patriarchów i przyznają że Patriarcha może być heretykiem. Nie wierzą w dziedziczność skazy grzechu pierworodnego przy narodzinach człowieka, tak też nie wyznają niepokalanego poczęcia Maryi. Celebrują święta w styczniu. Kapłaństwo prawosławne może wejść w związek małżeński jeden raz w swoim życiu, przeciwnie do Rzymsko Katolickiego nauczania celibatu.

Prawosławny kapłan chrzczacy samochód

Prawosławie praktykuje chrzest niemowlęcy nie przez pokropienie lecz przez zanurzenie. Wierzą w praktykę chrzczenia samochodów lecz nie przez zanurzenie.

Prawosławie jest rozpowszechnione głównie w Rosji, Bułgarii, Rumuni, Serbii, Grecji. Posiada około 200 milionów wiernych na świecie. Rosyjskie prawosławie praktykuje przedstawienia ikon Trójcy, Greckie prawosławie nie.

Prawosławni prześladowali Żydów w 628 roku oraz Koptyjskie Prawosławie w latach 527-568, 572.Zbawienie w Prawosławiu[]

Drabina do Nieba

Drabina do Nieba. Ikona Johna Climacusa przedstawiająca utratę zbawienia przez wierzących starających się o zbawienie.

Celem każdego wierzącego według wiary prawosławnej jest przebóstwienie, które jest tożsame ze zbawieniem. Prawosławie wyznaje zbawczą role uczynków w drodze do przebóstwienia będącym procesem. Bóg nie może zbawić człowieka bez woli i starań wierzącego w dojściu do stanu przebóstwienia - stanu w którym człowiek "przestaje grzeszyć", co jest odrzucane przez biblijne chrześcijaństwo jako herezje, gdyż ani nawet sami Apostołowie a tylko Chrystus nie grzeszył, nie jest możliwe by grzesznik "przestał grzeszyć" zrównując się z Chrystusem na ziemi.

Człowiek wierzący nie jest zbawiony z samej wiary, dąży on do przebóstwienia przez całe życie, pracując na swoje zbawienie, które jest jedynie umożliwione przez Boga przez śmierć Jezusa na krzyżu, a uzyskane przez wytrwanie w uczynkach.

Śmiercią Swą Jezus Chrystus zbawił tylko tych ludzi, którzy uczestniczą w Jego cierpieniach i śmierci za

Katechizm Prawosławny, część pierwsza o wierze, strona 19 punkt 4

Katechizm Prawosławny, część pierwsza o wierze, strona 19 punkt 4

pośrednictwem żywej wiary, Św. sakramentów, oraz powstrzymywania się od wszelkich grzechów.

- Katechizm Prawosławny, część pierwsza o wierze, strona 19 punkt 4

Advertisement