Benio123o pl Wiki
Advertisement

Ewangelicy mieli bardziej pozytywny stosunek do reform i kapitalizmu , kierunki związane z katolicyzmem miały bardziej konserwatywny charakter . W Europie południowo wschodniej , były silne wpływy islamu . Wsystępowały w Turcji i na terenach oderwanych od niej . Były to również ludy nastaniwone konserwatywnie - kapitalizm czyniał tam bardzo słabe postępy .

- " Europa 20 wieku " , Historyk Antoni Czubiński , Wydanie V , wydawnitwo Poznańskie , strona 19

Ewangelia nie jest dla jednej klasy społecznej , ale dla każdego człowieka niezależnie od jego stanu majątkowego którym dysponuje . Jest to jednak niezgodne z postępowaniem kościoła katolickiego który zachował Biblie tylko dla duchownych , a systemem za Panowania Kościoła w średniowieczu był Feudalizm , podział na klasy wyższe i plebs - to jest całkowicie przeciwne myśleniu gospodarczemu Protestatyzmu i Biblli na której Protestantyzm się opierał .

Reformatorzy, w szczególności Jan Kalwin, potępiali lenistwo i żebractwo z całą mocą. Katolicyzm napiętnował zajmowanie się pieniędzmi, jako praktyke niegodną i złą, niechwalebną, grzeszną. Protestantyzm natomiast, sprzeciwił się temu niebilijnemu absurdowi, uznając pracę za rzecz chwalebną i podobającą się Bogu.

Richard Baxter

Richard Baxter

To nie dla przyjemności ciała czy dla pokuty pracujecie aby się wzbogacić, pracujecie dla Boga

- Richard Bakxter, 17-wieczny Purytański Teolog Angielski


Apostoł Paweł

Apostoł Paweł

Ani też u nikogo nie jedliśmy darmo chleba, ale w trudzie i znoju we dnie i w nocy pracowaliśmy, żeby dla nikogo z was nie być ciężarem; Nie dlatego, jakobyśmy po temu prawa nie mieli, ale dlatego, że wam siebie samych daliśmy za przykład do naśladowania. Bo gdy byliśmy u was, nakazaliśmy wam: Kto nie chce pracować, niechaj też nie je. Albowiem dochodzą nas słuchy, że niektórzy pomiędzy wami postępują nieporządnie: nic nie robią, a zajmują się tylko niepotrzebnymi rzeczami. Tym też nakazujemy i napominamy ich przez Pana Jezusa Chrystusa, aby w cichości pracowali i własny chleb jedli.

- Apostoł Paweł, II List do Tesaloniczan 3:8-12

Max Weber - Etyka protestancka a duch kapitalizmu

Max Weber - Etyka protestancka a duch kapitalizmu

Asceza protestancka działała więc całym swym impetem przeciwko niefrasobliwemu korzystaniu z majątku i ograniczała konsumpcję — zwłaszcza dóbr luksusowych. Natomiast, w efekcie psychologicznym, pozbawiała sam fakt nabywania dóbr zahamowań nałożonych przez etykę tradycjonalistyczną. Rozsadzała więzy krępujące dążenie do zysku, nie tylko je legalizując, lecz wręcz uznając je za miłe Bogu. Walka przeciwko przyjemnościom cielesnym i trzymanie się dóbr materialnych nie była (...) walką przeciwko racjonalnemu ich nabywaniu, lecz kierowała się przeciwko nieracjonalnemu ich używaniu, co obejmowało przede wszystkim ubóstwienie tworów doczesnych i naganne, tak wyraźne w feudalizmie, widoczne formy luksusu. W to miejsce zalecano racjonalne, miłe Bogu, utylitarystyczne używanie majątku dla celów jednostki i zbiorowości. Pogląd ten nie narzucał więc umartwiania się, tylko zużywanie majątku na rzeczy konieczne i praktycznie pożyteczne.

- Max Weber , "Weber Etyka protestancka a duch kapitalizmu", Warszawa 1994,

Advertisement