Benio123o pl Wiki
Advertisement

Kościół Katolicki twierdząc że katoliccy kapłani mają moc odpuszczania grzechów , wprowadził spowiedź uszną dopiero na na soborze trydenckim w roku 1215 .

Ta Forma Rządzenia obejmuje nawet odpuszczanie grzechów

- Katolicka Encyklopedia , tom 12 "Papież" p.265


Zbadaj Całe Niebiosa i ziemie a znajdziesz jedno istnienie które może wybaczać grzeszcznikowi , który może uwolnić go z ochowów piekła , to nadzwyczajne stworzenie , to ksiądz . Ksiądz Rzymsko Katolicki .

- Katolicki Kapłan , Strona 78


Ty ksiądz na wieki : Mówi uświęcony biskup ... Który nie jesteś już człowiekiem , grzesznym synem Adama ale Alter Chrystus, inny Chrystus . Na zawsze ksiądz najwyższego , z mocą przewyższającą wszechmocnego  . Papierz nie jest tylko reprezentantem Jezusa Chrystusa , jest samym Jezusem Chrystusem skrytym za zasłoną ciała .

- Katolicki przegląd , Lipiec 1895


Sam Bóg musi podporządkowywać się wyroką swoich księży i wybaczać lub nie wybaczać , godnie z ich - księży , odrzuceniem , lub daniem przebaczenia . Wyrok księży ma pierwszeństwo i Bóg się mu podporządkowuje .

- Dostojęstwo i Obowiązki księży , Tom 12 . Str 27


Jedynym pośrednikiem pomiędzy Bogiem i Człowikiem jest sam Bóg Jezus Chrystus który na krzyżu złożył za nas ofiare . Biblia jest pełna mnustwa wersetów o tym jak ludzie wyznają sobie nawzajem grzchy , nie zakazuje tego , Biblia uczy żeby wybaczać sobie nawzajem grzechy zanim odstąpi się do modlitwy , jednak odpuszczać grzechy może tylko bóg , co więcej , te wersety całkowicie pozbywają się roli kapłana w kwesti konieczności spodziwiedzi przed nim . Jedyną koniecznością jest spowiedź przed samym bogiem , a żadna Maryia , Żaden święty , ani Kapłan , nie ma mocy pośredniczyć ani samemu odpuszczać grzechy .


Upamiętajcie i nawróćcie się, aby były zgładzone grzechy wasze.

- Dzieje Apostolskie 3:19


Jeśli wyznajemy grzechy swoje, wierny jest Bóg i sprawiedliwy i odpuści nam grzechy, i oczyści nas od wszelkiej nieprawości. 1 Jan. 1:7-9

Głośno do Pana wołam, Głośno Pana błagam. Psalm 142:2

I o cokolwiek prosić będziecie w imieniu moim, to uczynię, aby Ojciec był uwielbiony w Synu. Ew. Jana 14:13

I byli chrzczeni przezeń w rzece Jordanie, wyznając grzechy swoje. Ew. Mateusza 3:6 "Albowiem jeden jest Bóg, jeden też pośrednik między Bogiem a ludźmi: człowiek Jezus Chrystus" I list św. Pawła do Tymoteusza 2.5

[O Jezusie:] "Nie ma żadnego innego imienia pod niebem, danego ludziom, przez które moglibyśmy być zbawieni" Dzieje Apostolskie 4.12


Psalm 32:5 Wyznałem ci swój grzech i nie kryłem mojej nieprawości. Powiedziałem: Wyznam moje występki PANU, a ty przebaczyłeś nieprawość mego grzechu.


1 Jana 2:1 Moje dzieci, piszę wam to, abyście nie grzeszyli. Jeśli jednak ktoś zgrzeszy, mamy orędownika u Ojca, Jezusa Chrystusa sprawiedliwego.



A modlitwa pełna wiary będzie dla chorego ratunkiem i Pan go podźwignie, a jeśliby popełnił grzechy, będą mu odpuszczone. Wyznawajcie zatem sobie nawzajem grzechy, módlcie się jeden za drugiego, byście odzyskali zdrowie. Jakuba 5:15-5:16

Werset ten jest przytaczany przez Katolików na obronę procederu wyznawania grzechów spowiednikowi - katolickiemu kapłanowi , a nie bezpośredniego Bogu , lecz werset ten nie mówi o wyznawaniu Grzechów , w orginale brzmi on :

Wyznaj swoje błędy jeden drugiemu  i módlcie się jeden za drugiego , byście byli uzdrowieni .

- King James Version , List świętego Jakuba 5:16

Jan Paweł II sprzeciwił się możłiwości odpuszczenia grzechów samodzielnie przez Boga , bez katolickiego kościoła .

Advertisement