Benio123o pl Wiki
Advertisement

Mike Schreib

Mike Schreib

Rzeczy które czynimy przez wiarę - Mike Schreib, tłumaczenie - Beniamin Zabój, 2020 rok.

Dobrze, przejdź my do naszego kazania, chcę byście otworzyli swoje Biblie na Efezjan rozdziale 6-tym, przeczytam wersety 10-20.

W końcu, bracia moi, umacniajcie się w Panu i w potężnej mocy jego. Przywdziejcie całą zbroję Bożą, abyście mogli ostać się przed zasadzkami diabelskimi.

Gdyż bój toczymy nie z krwią i z ciałem, lecz z nadziemskimi władzami, ze zwierzchnościami, z władcami tego świata ciemności, ze złymi duchami w okręgach niebieskich.

Dlatego weźcie całą zbroję Bożą, abyście mogli stawić opór w dniu złym i, dokonawszy wszystkiego, ostać się. Stójcie tedy, opasawszy biodra swoje prawdą, przywdziawszy pancerz sprawiedliwości

'I obuwszy nogi, by być gotowymi do zwiastowania ewangelii pokoju, 'A przede wszystkim, weźcie tarczę wiary, którą będziecie mogli zgasić wszystkie ogniste pociski złego;

'Weźcie też przyłbicę zbawienia i miecz Ducha, którym jest Słowo Boże. 'W każdej modlitwie i prośbie zanoście o każdym czasie modły w Duchu i tak czuwajcie z całą wytrwałością i błaganiem za wszystkich świętych

I za mnie, aby mi, kiedy otworzę usta moje, dana była mowa do śmiałego zwiastowania ewangelii, Dla której poselstwo sprawuję w więzach, abym ją mógł z odwagą zwiastować, jak to czynić winienem.

Zatrzymam się tutaj, biblia mówi nam że wiara jest pewnością tego czego się spodziewamy, dowodem tego czego nie widzimy – hebrajczyków 11:1

Wiara jest zarówno pewnością jak i dowodem rzeczy których nie możesz udowodnić przez sam rozum. Apostoł powiedział że wiara jest z słuchania przez Słowa Boże, przez pismo, Rzymian 10:77

Nie ma takiej rzeczy jak prawdziwa wiara chrześcijańska która nie jest oparta na piśmie świętym, która nie jest oparta na Biblii, co jest napisane w Biblii. Bóg nie daje nam świeczników dla oświetlania, nie daje nam kadziłem, nie daje nam obrazów ani statuy przed którą mamy klęknąć i położyć kwiaty.

Dał na księgę, dał nam jedyną fizyczną rzecz jakiej wierzący potrzebuje by dotknąć, trzymać i radzić się gdy chce słyszeć Boga. On daje swoje instrukcję, swoje doktryny, daje swoje obietnice przez Bożą księgę.

I daję swoją wieczną nadzieje przez tę księgę. Chrześcijańska wiara jest związana z Biblią, jest związana z Bożą księgą i tak więc z tymi słowami w umyśle jako we wstępie nazywam tę kazanie „rzeczami które czynimy przez wiarę”

I po pierwsze, przez wiarę stoimy, tutaj w wersecie 14-stym jest powiedziane „Stójcie tedy, opasawszy biodra swoje prawdą

Więc załóż swoje spodnie i napnij swój pas; to jest poważna sprawa, jeżeli Jezus Chrystus jest drogą, prawdą i życiem to to stanie w Nim oznacza że wierzysz we wszystko co Biblia o Nim mówi.

I wierzysz każdej obietnicy którą Biblia czyni odnośnie Niego. Ponieważ twoja wiara jest oparta na księdze, oznacza to by wierzyć w twoje zbawienie i oczyszczać swoją duszę, ponieważ Biblia tak mówi.

Gdzie amen ludzie? Dalej.

Potrzebujecie siedzieć bliżej bym was podniósł? Doceniam to.

Ale jeżeli trwacie w nim co oznacza że wierzycie mu że przeszedł ze śmierci do żywota ponieważ tak mówi Słowo Boże. Chrystus powiedział że ci którzy wierzą w Mnie lub ci którzy słuchają słów Moich i wierzą Temu który Mnie posłał mają żywot wieczny i przeszli ze śmierci do żywota – Jana 5:24

Jeżeli stoicie w Jezusie Chrystusie to znaczy to że wierzycie że jesteście nowym stworzeniem w Jezusie Chrystusie; II Koryntian 5:17

Tak przy okazji, wszystkie współczesne tłumaczenia mówią „new creation” co jest fałszywe (kwestia tycząca się jedynie języka angielskiego)

Nowe stworzenie – Jezus Chrystus przedstawił jako ciało wierzących jako uczynione z zarówno żydów jak i pogan razem, zwane kościołem, nic podobnego nie były wcześniej, pojedynczy członkowie tego stworzenia są stworzeniami; to ty i ja.

Jeżeli stoisz w Nim, czyli że wierzysz że teraz jesteś z Chrystusem w okręgach niebieskich, ponieważ Efezjan 2:6 mówi że jesteście, biblia mówi:

Usprawiedliwieni tedy z wiary, pokój mamy z Bogiem przez Pana naszego, Jezusa Chrystusa, Dzięki któremu też mamy dostęp przez wiarę do tej łaski, w której stoimy, i chlubimy się nadzieją chwały Bożej.

Rzymian 5:1-2

Chrześcijańska nadzieja by zobaczyć chwałę Jezusa Chrystusa, i nadziei dla gloryfikacji Jego ciała ponieważ Słowo Boże obiecuje że te rzeczy będę mieć miejsce. Ty i ja mamy nadzieje na te rzeczy, opieramy się na księdze, nie tylko stoimy ale i przez wiarę w to co mówi nam Słowo Boże, stoimy NA nim.

Na Słowie Bożym, bardziej niż na opiniach innych ludzi, więcej niż na każdym kościele, każdej denominacji, więcej niż na każdym autorytecie tego świata; Słowo Boże jest najwyższym autorytetem który ty i ja mamy.

II Koryntian 1:23-24, Apostoł Paweł piszę: Ja zaś wzywam Boga na świadka, na duszę moją, że do Koryntu nie przybyłem jeszcze tylko dlatego, że chcę was oszczędzić. Nie jakobyśmy byli panami nad wiarą waszą, ale iż jesteśmy współpracownikami waszymi, abyście radość mieli; albowiem wiarą stoicie.

Posługujący, lub pastor czy kaznodzieja; jego słowo nie jest ostatecznych autorytetem, on jest dany przez Boga jako pomocnik dla chrześcijan, jako pomocnik dla wiary wierzących, ich drogi w Panu, wiedzy Słowa Bożego.

Jeżeli coś mówi co jest sprzeczne z czymś co jest jasno napisane na stronach Biblii to nie jest pomocnikiem, jest zawadą, może być nawet heretykiem.

Ale Paweł napisał także I Koryntian 2:5 że wasza wiara nie powinna stać na ludzkiej mądrości ale na mocy Bożej.

Aby wiara wasza nie opierała się na mądrości ludzkiej, lecz na mocy Bożej.

Stanie w Chrystusie Jezusie oznacza że wierzysz że sprawiedliwość Chrystusa została ci przypisana a twoje grzechy zostały położone na Jego śmierć na kalwarii i miała miejsca wielka transakcja pomiędzy grzesznikiem a zbawicielem według Rzymian rozdział 4-ty.

Nie ma żadnego sposobu by udowodnić lub zademonstrować te rzeczy przez pięć fizycznych zmysłów; wzrok, słuch, smak, dotyk, woń ale twoja cała nadzieja, cała pewność mówi ci że tak jest.

Mówi ci że tak jest bo tak stwierdza Słowo Boże, a twoja nadzieja jest oparta na prawdomówności tej księgi, dlatego mając Biblie co do której jesteś przekonany jest tak ważne. Macie 25-różnych tłumaczeń, które jest Słowem Bożym a które nie jest?

Co jeżeli mówią rzeczy w różnych sposób? Wszyscy jednocześnie nie mogą mieć racji, prawda? Mogą się mylić ale wszystkie nie mogą mieć racji, opierasz się o wiarę i nikt nie może odebrać tego od ciebie.

Musisz być trzeźwo myślący wobec niektórych rzeczy, to prowadzi mnie do punktu numer dwa; nie tylko stoimy przez wiarę ale i przez wiarę stawiamy opór, werset 13-ty (Efezjan 6:13): Dlatego weźcie całą zbroję Bożą, abyście mogli stawić opór w dniu złym i, dokonawszy wszystkiego, ostać się.

Pozwólcie mi powiedzieć wam że zły dzień jest teraz, a werset 11-sty mówi w tym samym kontekście: Przywdziejcie całą zbroję Bożą, abyście mogli ostać się przed zasadzkami diabelskimi.

By bronić swojej pozycji, nie oddać żadnej ziemi, odparować cios barbarzyńców w bramie, odparować oskarżenia stworzone przez niewierzących, tych którzy gardzą Jezusem Chrystusem, którzy gardzą chrześcijanami, którzy gardzą ewangelią, którzy gardzą Słowem Bożym

Którzy gardzą twoimi standardami, gardzą twoją moralnością, gardzą twoimi przekonaniami i waszymi wyznaniem wiary w Jezusa Chrystusa i waszym domem w niebie. Oni gardzą tym wszystkim.

Nie tylko obrona samego siebie tarczą wiary jak jest powiedziane „przede wszystkim tarcza wiary” ale jeżeli to możliwe raz na jakiś czas przeprowadzić kontratak mieczem ducha którym jest Słowo Boże.

Jeżeli niektórzy nie chcą się kłócić z tobą, w każdym tego słowa znaczenia nie zaczynaj z nim się kłócić, wtedy będą wiedzieć cię jako będąc pasywni i spokojni jako kretyna lub jak mówimy „ten który odwraca ogień” - to Południowo Kalifornijski żart dla tych którzy oglądają nas przez internet.

Ale nowy testament daje nam dwa przykłady słowa „ostać się” i zwróćcie na nie uwagę; pierwszy w Dziejach Apostolskich 13:7-10 gdzie jest mowa o namiestniku: 'Który należał do otoczenia prokonsula Sergiusza Pawła, człowieka rozumnego. Ten, przywoławszy Barnabę i Saula, pragnął posłuchać Słowa Bożego. 'Lecz wystąpił przeciwko nim czarnoksiężnik Elymas, tak bowiem brzmi w tłumaczeniu jego imię, starając się odwrócić prokonsula od wiary.

Chciał ingerować i przeszkodzić kazaniu Pawła.

A Saul, zwany też Pawłem, napełniony Duchem Świętym, utkwił w nim wzrok I rzekł: O, pełny wszelkiego oszukaństwa i wszelkiej przewrotności, synu diabelski, nieprzyjacielu wszelkiej sprawiedliwości! Nie zaprzestaniesz ty wykrzywiać prostych dróg Pańskich?

„Jesteś biblijnym renegatem” tak mówi mu Paweł. Elymas próbował zapobiec Pawłowi i Barnabie w świadczeniu i Bóg dopuścił by to oni przeszkodzili jemu na końcu, na oczach każdego komu świadczyli, Paweł nie pozwolił mu na to.

Drugim przykładem w Słowie Bożym ostawania się jest II Tymoteusza rozdział 3-ci, nie musicie tam otwierać ale Paweł powiedział w II Tymoteusza 3:1 „A to wiedz, że w dniach ostatecznych nastaną trudne czasy:”

I są. Później opisuje rodzaje złych ludzi którzy chcą szydzić z Jezusa Chrystusa, nie będąc zainteresowanymi nawet ewangelią Jezusa Chrystusa, będą chcieli was zamknąć, zagłuszyć tak by wasze głoszenie nie było słyszane przez ludzi którzy potrzebują je wysłuchać.

Głosiłem przy chodnikach w przeszłości, ludzie rzucają w ciebie puszkami i mrożonymi owocami, wyrzucają na ciebie te śmieci, widzisz później te same samochody przejeżdżające 10 minut później i tym razem okno lekko odchyla się w ten sposób bo chcą usłyszeć co teraz powiecie.

Ale zobaczcie że taki rodzaj ludzi w wersecie 7-dym którzy zawsze się uczą a nigdy do poznania prawdy przyjść nie mogą; ludzie znają wiele rzeczy ale nie znają Boga, to prawdziwe w dzisiejszym świecie, odnosi się to jako przykład do magików w Egipcie w wersecie 8-smym.

Podobnie jak Jannes i Jambres przeciwstawili się Mojżeszowi, tak samo ci przeciwstawiają się prawdzie, ludzie spaczonego umysłu, nie wytrzymujący próby wiary.

Nie mają żadnej czci dla Jezusa Chrystusa, wiary w której ty stoisz gdy kpią i sugerują że chrześcijanie są bigotami, ograniczeni umysłowo, nietolerancyjni, sprawiający kłopoty i o wszystko o co cię oskarżają, to oni sami w to są zaangażowani.

Nie powinieneś zostać przez to zniechęcony, weźcie pocieszenie w wiedzy że wy jesteście zbawieni a oni są na drodze do piekła.

Advertisement