Benio123o pl Wiki
Advertisement

Spalenie zboru ewangelickiego w Wilnie mające miejsce w Polsce w 1611 roku było skutkiem napadów Rzymskich Katolików na protestantów 2 i 3 lipca, podburzanych przez jezuitów. Ataki nastąpiły po zamordowaniu protestanckiego kalwińskiego męczennika pochodzenia włoskiego w Wilnie Franco de Franco w tym samym roku, za to że publicznie wzywał Rzymskich Katolików do odwrócenia się od bałwochwalstwa i wielbienia tylko Boga w niebie podczas eucharystycznej procesji.

W wyniku napadów Rzymskich Katolików na protestantów w Wilnie, spalono zbór Ewangelicki i bito protestantów, przy czym pobito śmiertelnie ewangelickiego posługującego Marcina Tertuliana.

Advertisement