Benio123o pl Wiki
Advertisement
Bezsilność_Teologi_Zastąpienia_-_Doktor_Gene_Kim,_Napisy_PL-0

Bezsilność Teologi Zastąpienia - Doktor Gene Kim, Napisy PL-0

Teologia Zastąpienia - Wiara w odrzucenie cielesnego narodu żydowskiego ze swojego statusu obietnic złożonych im przez Boga i zastąpienia ich kościołem chrześcijańskim, skutkiem czego wszystkie dane żydom obietnice nie odnoszą się do nich.

Wyznawcy teologi zastąpienia na dowód swojej teologi nauczają brak istnienia cielesnego izraelskiego narodu w czasach współczesnych, twierdząc że obecnie istniejący żydzi nie są prawdziwymi izraelitami biblijnymi. Twierdzenia te są sprzeczne z kanonem pisma świętego, w czasie nowotestamentowym żydzi są stwierdzani jako istniejąca grupa etniczna i narodowa, tożsama z terminem "izraelitów". Termin żyd oraz izraelita są odnoszone do żydów w nowym testamencie jako jednej grupy docelowej, nie istnieje wobec tego żadne rozróżnienie między tymi dwoma terminami, przynależność do izraelitów i żydów deklaruje żyd z ciała Apostoł Paweł.

Pytam więc: Czy Bóg odrzucił swój lud? Bynajmniej. Przecież i ja jestem Izraelitą, z potomstwa Abrahama, z pokolenia Beniamina.

- List do Rzymian 11:1

Kanonicznie w nowym testamencie żydzi są identyfikowani jako żydzi i izraelici nieustannie, dowodząc przez to istnienia żydów oraz ich nierozłączności z byciem izraelitami, co dowodzi podziału na istnienie żydów cielesnych z ciała oraz żydów duchowych czyli osób zbawionych jednocześnie. Żydzi niezbawieni, nie będący klasyfikowani jako duchowi żydzi przez Boga, wciąż pozostają żydami ze względu na swoich praojców i ich obietnic z ciała.

Przymierze z Izraelem

Albowiem ja sam gotów byłem modlić się o to, by być odłączony od Chrystusa za braci moich, krewnych moich według ciała, Izraelitów, do których należy synostwo i chwała, i przymierza, i nadanie zakonu, i służba Boża, i obietnice, Do których należą ojcowie i z których pochodzi Chrystus według ciała; Ten jest ponad wszystkim, Bóg błogosławiony na wieki. Amen.

- Rzymian 9:3-5

Augustyn z Hippony

Augustyn z Hippony

Teologia zastąpienia po raz pierwszy została stworzona i wystosowana przez Augustyna z Hippony który alegoryzował i uduchawiał wersety odnoszące się do cielesnego Izraela aby przez nazwanie ich alegorią przenieść je na kościół Chrześcijański, zastępując przez to cielesny Izrael i jego obietnice kościołem chrześcijańskim. Przed Augustynem z Hippony wśród pierwszych chrześcijan wiara w podział pomiędzy kościołem chrześcijańskim a cielesnym Izraelem była stanowcza i powszechna.

Teologia zastąpienia utrzymywana jest przez sekty, prawosławie, kościół rzymsko katolicki i pomniejsze kulty jak w nurcie baptystycznym wypaczenie andersonizmu New IFB.

Teologia zastąpienia neguje podział kościoła od Izraela czyniąc oby dwa jednym i tym samym, aby zanegować obietnicę dane Izraelowi sprowadzając je do roli bezużytecznej metafory bądź przypisać owe obietnicę chrześcijańskiemu kościołowi jako alegoryczne.OBJAWIENIE 2:9

Naucza że Objawienie 2:9 odnosi się do współczesnego Izraela żydowskiego i każdego żyda nie będącego chrześcijaninem, którego uznaje za fałszywych żydów, twierdząc że jedynie wierzący są prawdziwymi żydami.

Synagoga_szatana_-_Doktor_Gene_Kim,_Napisy_PL-1

Synagoga szatana - Doktor Gene Kim, Napisy PL-1

Znam twoje uczynki, ucisk i ubóstwo – lecz jesteś bogaty – i bluźnierstwo tych, którzy mówią, że są Żydami, a nimi nie są, ale są synagogą szatana.

- Objawienie 2:9

Cieleśni żydzi którzy nie są wierzący wciąż są żydami ze względu na fizyczne pochodzenie. Obietnice i podział oraz rozróżnienie Izraela od Kościoła nie polega na kwestii wiary jednostki lecz jej fizycznej przynależności narodowej, tak też żydzi z ciała są żydami ze względu na przynależność fizyczną a nie duchową.

Wierzący są zaliczani za żydów duchowych, lecz fizyczna żydowskość jest zaliczana ze względu na fizyczną przynależność do narodu żydowskiego. Dlatego Izrael i Kościół są rozróżnieni. Żydzi fizyczni dziedziczą obietnicę nie ze względu na swoją wiarę lecz ze względu na przymierze ich praojców i wiarę praojców. Nawet niewierzący żyd będący z wiary wrogiem ewangelii jest z ciała fizycznie umiłowany ze względu na swoich praojców.

Co do Ewangelii, są oni nieprzyjaciółmi Bożymi dla waszego dobra, lecz co do wybrania, są umiłowanymi ze względu na praojców. Nieodwołalne są bowiem dary i powołania Boże.

- Rzymian 11:28-29

Bo jak i wy byliście niegdyś nieposłuszni Bogu, a teraz dostąpiliście miłosierdzia z powodu ich nieposłuszeństwa, Tak i oni teraz, gdy wy dostępujecie miłosierdzia, stali się nieposłuszni, ażeby i oni teraz miłosierdzia dostąpili.

- Rzymian 11:30-31

Natomiast cytowany przez wyznawców teologi zastąpienia werset z Objawienia w rzeczywistości nie jest zgodny w treści z ich pozycją, werset nie twierdzi że synagogą szatana są faktyczni żydzi chodzący do synagogi a mówi o ludziach którzy żydami nie są a podają się za żydów, werset ten uderza w wyznawców teologi zastąpienia każdej frakcji i wariacji ponieważ w każdym przypadku to wyznawcy teologi zastąpienia podają się za żydów którymi nie są zgodnie z Objawieniem 2:9.

Objawienie 2:9 może mieć również związek z istniejącym we wczesnym kościele herezją zachowywania starego prawa Mojżeszowego przez pogan, przeciwko wyznawcą tej herezji ostro pisał apostoł Paweł w liście do Galacjn, również ta sprawa może mieć pewien związek z ludźmi ukazanymi w objawieniu.

Advertisement