Benio123o pl Wiki
Advertisement

Tora a Boskość Jezusa – Doktor Seth Postell, Napisy PL

Shalom (pokój) wam z One for Israel.org. Słuchaj, Izraelu! PAN, nasz Bóg, PAN jest jeden. (V Mojżeszowa 6:4)

Shema jest bez wątpienia teologicznym standardem na którym standardzie mierzone są wszystkie twierdzenia o Bogu Izraela, wliczając w to twierdzenia o Bogu z Nowego Testamentu, skoro Bóg jest jeden, jak jest możliwe to by twierdzić że Yeshua także jest Bogiem?

Bez przeczenia nauki Tory o Jednym tylko i jedynym Bogu? I jeżeli Yeshua jest Bogiem na ziemi, to dlaczego Nowy Testament mówi nam że Yeshua modlił się do Boga w niebie? Czy nie jest to sprzeczność?

Ponieważ wiara w bóstwo Yeshuy jest nie tylko uważana za bluźnierczą przez religijnych żydów i odrzucona przez wiele tak zwanych „chrześcijańskich” kultów, żaden szczery wyznawca Mesjasza Yeshua nie może unikać tych pytań.

Zaskakująco jakby mogło się wydawać, ostatnie rozdziały księgi Wyjścia parashat geudae w Hebrajskim, są niezbędne dla pomocy zrozumienia nam, dlaczego wiara w Bóstwo Yeshuy jest perfekcyjnie zgodna a nie sprzeczna z Torą.

Przeczytajmy ostatnie wersety księgi Wyjścia razem: „Na koniec urządził dziedziniec wokoło przybytku i ołtarza i zawiesił zasłonę w bramie dziedzińca. W ten sposób Mojżesz dokonał dzieła. Wtedy obłok zakrył Namiot Zgromadzenia, a chwała Pana napełniła przybytek.”

Mojżesz nie mógł wejść do Namiotu Zgromadzenia, gdyż spoczywał na nim obłok a chwała Pana napełniała przybytek.

Ilekroć obłok podnosił się w górę nad przybytkiem, wyruszali synowie izraelscy w drogę w ciągu całej swej wędrówki, Gdy zaś obłok nie podnosił się, nie wyruszali w drogę aż do dnia, gdy znów się podniósł.

Obłok Pana bowiem był nad przybytkiem w dzień, w nocy zaś był w nim ogień przed oczyma całego domu izraelskiego w ciągu całej ich wędrówki.

W tych ostatnich wersetach księgi Wyjścia, widzimy jak chwalebna obecność Boża przechodzi z Góry Synaj do przybytku. I w wielu przypadkach przybytek stał się tak przenośną Górą Synaj. Tak samo jak Góra Synaj miała trzy poziomy świętości podobnie i przybytek miał trzy poziomy świętości.

Tak samo jak Boża chwała zamieszkała na szczycie Góry Synaj, tak samo chwała Boża wypełniła przybytek, szczególnie miejsce najświętsze. Ta spektakularna lokalizacja Bożej chwały wewnątrz ziemskiego namiotu, nasuwa pytanie.

Jak jeden prawdziwy Bóg może mieszkać w przybytku bez zaprzestania byciem Bogiem wszędzie indziej? Tora naucza jasno że Pan jest Bogiem w niebie i na ziemi – nie ma żadnego innego, podobnie czytamy u proroków: Lecz czy naprawdę zamieszka Bóg na ziemi? Oto niebiosa i niebiosa niebios nie mogą cię ogarnąć, a cóż dopiero ten dom, który zbudowałem?!

Poczekajcie chwilę, czy nie jest to sprzeczność? To znaczy że Tora uczy że Bóg może zamieszkiwać w jednym szczególnym miejscu, bez zaprzestania byciem Bogiem wszędzie indziej? Tak, może.

Trudne do pojęcia ale prawdziwe. Widzimy tutaj że nauczanie Nowego Testamentu o Yeshua wcale nie przeczy Torze. Dokładnie przeciwnie – tylko jedynie przez Torę możemy zrozumieć i docenić prawdziwą Tożsamość Yeshuy

Apostoł Paweł napisał: Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, a Bogiem było Słowo. (Ewangelia Jana 1:1)

A Słowo ciałem się stało i zamieszkało wśród nas, i ujrzeliśmy chwałę jego, chwałę, jaką ma jedyny Syn od Ojca, pełne łaski i prawdy. (Ewangelia Jana 1:14)

Tak samo jak Bóg Izraela zamieszkał w przybytku bez zaprzestania byciem Bogiem wszędzie indziej, tak samo Bóg zamieszkał cieleśnie w Yeshua bez zaprzestania byciem Bogiem gdziekolwiek indziej.

Nic dziwnego że Yeshua odnosi się do siebie później jako świątynia, którą był. Jak Paweł powiedział w Kolosan 2:9: Gdyż w nim mieszka cieleśnie cała pełnia boskości

To wszystko na ten tydzień, ale proszę, dołączcie do nas następnego tygodnia. Na kolejny odcinek „Five Alive”, życzymy wam Bożego Shalom (pokoju) z One for Israel i nie zapomnijcie by się tym podzielić.

Advertisement