Benio123o pl Wiki
Advertisement

Uczniostwo_(początkujący),_Historia_Kościoła_-_Doktor_Gene_Kim,_Napisy_PL

Uczniostwo (początkujący), Historia Kościoła - Doktor Gene Kim, Napisy PL

Uczniostwo (początkujący), Historia Kościoła – Doktor Gene Kim

Więc widzieliście historie biblijnych wierzących jak zakładam, jeżeli nie to lepiej obejrzycie nią zanim wyjaśnię tę część, ponieważ oglądając tamten film to jest to stanowczo jedno z najbardziej zmieniających życie materiałów jakie zobaczycie.

Więc historia biblijnie wierzących; musimy zrozumieć to że odkąd Jezus i Apostołowie wszystko zapoczątkowani to wcześni chrześcijanie przechodzili przez wiele błędnych doktryn, to jest ważne do zrozumienia.

Ponieważ macie Aleksandrię i Egipt z ich fałszywymi „bibliami” i filozoficzne oraz gnostyczne doktryny które zostały wymieszane. Co powiedział Paweł?

Nawet Paweł powiedział w II Tesaloniczan a także w Kolosan że byli tam ci gnostycy i fałszywe doktryny, nawet Jan ostrzegał siedem kościołów w swoim czasie o istnieniu uczynków Nikolaitów, doktryn tej kobiety „Jezebel” wchodzącej do kościołów.

Pomyślcie teraz o tym, odkąd Jezus i Jego Apostołowie odeszli, wszystkie te gnostyczne doktryny zaczęły napływać. Macie gnostyków i heretyckie doktryny jakiekolwiek one były, wymieszane z wpływem Aleksandrii.

Pomyślcie o tym, odtąd do czasu że tak powiem „założenia kościoła katolickiego” gdy stał się oficjalny, Kościół Katolicki jak zauważyliście z filmu historii biblijnie wierzących nie pojawił się w ciągu jednego dnia.

Trwało to stopniowo ponieważ trwała walka pomiędzy właściwą doktryną i tymi rodzajami doktryn, oczyszczali to i starali się zrozumieć jaka jest właściwa doktryna. Nie ma wątpliwości jeżeli badacie historie kościoła że „ojcowie kościoła”, w zasadzie paru z nich było dobrych w historii biblijnego chrześcijaństwa.

Ale w większości wspominam o nich jako o złej rzeczy, ponieważ ci ojcowie kościoła byli odpowiedzialni za przyniesienie do istnienia doktryn Kościoła Rzymsko Katolickiego, ale nie bądźmy dla nich zbyt srodzy ponieważ niektórzy z nich cierpieli lepiej męczeńską śmierć niż my byśmy mogli.

I po drugie musimy zrozumieć to; ci ojcowie kościoła w tym czasie ponieważ walczyli z tymi różnymi rodzajami doktryn i było tak wiele soborów i debat tam i z powrotem, to nie mieli oni luksu wiedzy o wszystkich właściwych doktrynach jaką ty masz obecnie.

Widzicie, mamy tak wiele biblijnie wierzących nauczycieli i kaznodziei i uczonych przez setki lat historii którzy oczyszczali wszystkie błędne doktryny i zmieniali je na właściwą doktrynę, wtedy ci ojcowie kościoła nie mieli luksusu technologii, łatwego dostępu, konkordancji jaką mamy dziś ty i ja.

Ale nie usprawiedliwiam ich ponieważ niektórzy z nich byli naprawdę w wielkim błędzie jako apostaci i zasadniczo całkowicie źli, jak dla przykładu Orygenes jest stanowczo osobą której nie aprobuje, kropka.

I tak przy okazji to wyszedł z Aleksandrii, ale mogę również wspominać także o innych ojcach kościoła. Widzicie, gdy patrzycie na ten czas aż do kościoła katolickiego, powiedzmy że kościół katolicki oficjalnie pojawił się; myślę że bezpiecznie jest powiedzieć że około 1100 – to ekstremalnie wcześnie, więc tak powiedzmy.

Więc przejdźmy przez oś czasu od Jezusa do 1100 roku, jak wiele lat minęło? Widzicie to? Zobaczcie na tą przerwę w czasie od powiedzmy 180 roku po Chrystusie i jest to bardzo hojne dla właściwej doktryny z którymi wciąż się zmagano.

Od 180 roku do 1100 roku, to około 1000 lat różnicy. Teraz pomyślcie o tym, podczas 1000 lat czy szczerze wierzysz że chrześcijański kościół nie będzie wymieszany z wieloma błędnymi doktrynami? Macie tutaj wielką przerwę czasową, nie tylko to - chrześcijanie byli też przyprawiani o męczeństwo i prześladowani.

Ukrywali manuskrypty, nie mieli luksusu jaki mamy ty i ja by oglądać filmy na youtube lub mieć biblie króla Jakuba w swoich rękach, konkordancje i wyszukiwarki słów lub inny biblijnie wierzący nauczycieli którzy mieli tę wiedzę.

Nie, byli zbyt zajęci przez 1000 lat utrzymaniem swojego życia i próbując przy tym służyć Bogu. Więc dlatego musicie zrozumieć że prawdziwa linia biblijnie wierzących chrześcijan nie jest perfekcyjna, to jest ekstremalnie ważne do zrozumienia, spójrzcie na tę przerwę czasową i nie bądźcie zbyt twardzi wobec tych wczesnych chrześcijan ponieważ wielu z nich kochało Jezusa, poświęcając swoich mężów i dzieci bardziej niż ty i ja.

Więc dlaczego Bóg to zrobił? To jest ważne, dlaczego Bóg nie dał im wszystkim pełnych właściwych doktryn w tym czasie? Ponieważ musicie zrozumieć to że Bóg wie co jest potrzebne w każdym konkretnym czasie.

Podczas tego czasu tego co oni potrzebowali to nie kwestia biblii króla Jakuba ani dyspensacjonalizm lub pre-tribulational rapture czy kwestia herezji teologii zastąpienia lub jak obalić świadków Jehowy czy Kalwinizm – to nie było ważne w tym historycznym czasie.

Podczas tej historycznej osi czasu istotne było zachowanie Jego słów z których powodu my dziś mamy przekład biblii króla Jakuba, podczas tego czasu chodziło o utrzymanie chrześcijańskiej wiary przeciwko pogaństwu w tym czasie.

Jest ważny werset na który chciałbym byście spojrzeli, Mateusza rozdział 7-dmy, to jest coś co chciałbym byście zaznaczyli a nawet zapamiętali i zastosowali w swoim życiu, jeżeli nie zastosujecie tego w swoim życiu to będziecie mieli wybiórcze krytyczne nastawienie wobec biblijnie wierzących chrześcijan tylko dlatego że nie wierzą w pewne doktryny jak ty.

Więc jest to ekstremalnie istotne do zapamiętania, zobaczcie na Mateusza 7:15: Strzeżcie się fałszywych proroków, którzy przychodzą do was w odzieniu owczym, wewnątrz zaś są wilkami drapieżnymi! Po ich owocach poznacie ich. Czyż zbierają winogrona z cierni albo z ostu figi? Tak każde dobre drzewo wydaje dobre owoce, ale złe drzewo wydaje złe owoce.

Nie może dobre drzewo rodzić złych owoców, ani złe drzewo rodzić dobrych owoców. Każde drzewo, które nie wydaje dobrego owocu, wycina się i rzuca w ogień. Tak więc po owocach poznacie ich.

Werset 20-sty jest tym który chce byście zaznaczyli i zapamiętali ale cały jego kontekst jest od 15-stego do 19-tego. Tak więc po owocach poznacie ich.

Owocem Ducha Świętego jest miłość, radość, pokój i tak dalej, Duch Święty prowadzi nas do całej prawdy, prawda? Więc aby być we właściwym tłumie w którym jest Duch Święty i gdzie Duch Święty się porusza, poznajemy to po owocach, to jest klucz.

I gdy patrzycie na historie, owoce były stanowczo w tej gałęzi tutaj (wczesne chrześcijaństwo) nie w tej gałęzi (Aleksandria, Gnostycyzm, Herezje). Ta gałąź była wczesnym chrześcijaństwem które przechodziło przez cierpiało prześladowania, więc owoce dowodzą biblijnej wiary.

Więc gdy mówię „biblijnie wierzący” to musicie zrozumieć szczególnie że ten tytuł tamtego filmu „historia biblijnie wierzących” - oni nie wierzyli we wszystkie doktryny tak jak my, to co mam na myśli przez biblijnie wierzących są pewne owoce które Pan używał a które ostatecznie rozwijały nas, oczyszczały i udoskonalały nas bardziej i bardziej do tego kim jesteśmy dziś.

Ponieważ nawet ty i ja dzisiaj nie jesteśmy perfekcyjnymi chrześcijanami, ani nie mamy całej wiedzy Biblii i całej wiedzy o prawdzie nawet dziś, ponieważ I Koryntian 13 mówi że nasze poznanie jest cząstkowe i cząstkowe jest nasze prorokowanie.

Pan prowadzi nas do całej prawdy, Duch Święty będzie ochraniał cię przed zejściem na złą drogę ale musisz zrozumieć że to nie znaczy że Bóg da ci do pojęcia każdą rzecz jaką On wie, ponieważ gdyby dał to nasz umysł by eksplodował – to zbyt wiele dla nas ludzi by móc się z tym obejść.

Da nam to co Duch Święty uzna za stosowne dla ciebie by wydać właściwy rodzaj owoców, ponieważ Bóg wie czego ludzie dokładnie potrzebują w danym czasie, to czego ludzie potrzebowali w tym czasie było zachowaniem Pisma oraz Chrześcijaństwa.

Teraz, Kościół Katolicki, gdy on nadszedł widzimy że przeszedł on na tę linie, dlaczego? Teraz w tym miejscu widzimy zgniłe owoce. Skąd to wiemy? Ponieważ nie jest to już dłużej pogański Rzym, to nie są już kwestie gnostyków i innych heretyckich doktryn.

To co w co teraz się to przekształca to Kościół Katolicki który przejął ówczesny świat i wymieszał go z wieloma błędnymi doktrynami. To jest bardzo ważne do zrozumienia, że musicie patrzeć na grupę ludzi, ponieważ czym jest kościół? Sposób w jaki znajdujesz właściwy kościół, pamiętaj, żaden kościół nie jest perfekcyjny, każdy ma wady.

Ale sposób w jaki znajdujesz najlepszy rodzaj kościoła, który jest w linii owoców Ducha Świętego który go używa, znajdujesz go w jaki sposób? Przez największą bliskość do Słowa Bożego. Najbliżej do tego co jest właściwym rodzajem owocu który pasuje z Biblią.

Teraz pomyślcie o tym; przed kościołem katolickim, to jest przed kościołem katolickim, co było najlepszą linią? Ci wcześni chrześcijanie, ale potem gdy nadszedł Kościół Katolicki jaki był kościół który był najbliżej Biblii? Najbliższy do owoców?

Stanowczo nie Kościół Katolicki. Ma znaczenie fakt że Kościół Katolicki stał i stawał się coraz gorszy w doktrynach, przyjmowali tak wiele pogańskich rzeczy mieszając to wszystko i przykrywając chrześcijaństwem i tworząc wiele własnych fałszywych doktryn w Biblii a nawet nauczali błędnego sposobu zbawienia co jest stanowczo wystarczające że nie był to właściwy kościół.

Właściwy rodzaj kościoła – kościół oznacza „wywołane zgromadzenie” więc jest to grupa ludzi, to nie jedynie ty – to jest problem z ludźmi, szczególnie w internecie. Szczególnie w internecie gdzie każdy będąc sam spodziewa się że każdy inny będzie jak ty, że ludzie w internecie że będą jak ty, że kościoły będą jak ty, że pastorzy będą wierzyć jak ty.

Nie, gdy zachowujesz się w ten sposób to nie jesteś częścią Bożych owoców; tego co On używa, on nie używa tylko jednego, używa wywołanego zgromadzenia, dlaczego?

Ponieważ Jezus powiedział że bramy piekła nie przemogą Jego kościoła, Bóg używa Kościoła, wywołanego zgromadzenia dla swojej chwały. Więc jeżeli jesteś tam gdzieś tylko idąc przez samego siebie to czy jesteś częścią wywołanego zgromadzenia?

Wywołane zgromadzenie musi być zjednoczone, gdzie wszyscy jesteśmy inni i wszyscy jesteśmy nieperfekcyjni, ale Bóg chce byśmy byli zjednoczeni, to jest to czego On chce i jest to ekstremalnie ważne do zrozumienia.

Nie wymuszaj na innych by przyjęli twój rodzaj wiary i twój poziom, jeżeli to zrobisz to wtedy nauczysz się bardzo szybko jak bardzo będziesz samotny i jak nie jesteś częścią ruchu, to zawsze ruch, grupa ludzi której Bóg używa owoców, musisz to zrozumieć.

To zawsze jakaś grupa ludzi. Nie mówię o wielkich organizacjach, tysiącach setek ludzi, o rzeczach jak te, nie mówię o tym, Jezus, nawet biblia mówi że będziemy w mniejszości ale zgadnij co, sam Noe gdy był wywnętrz Arki miał 7-dmiu ludzi ze sobą.

Zawsze jakiś to grupa ludzi, więc musisz mieć grupę i grupa ma co? Pastora – zawsze pastora, zawsze, kościół zawsze ma pastora, Bóg nie działa w kościele bez pastorów, nie działa w ten sposób, zawsze ma pastorów.

Więc jeżeli są to tylko twoi kumple i przyjaciele – widzisz? To nie jest grupa ludzi którą Bóg używa, to co używa to mężów Bożych i pastorów, więc musicie pomyśleć o tym, musicie znaleźć pastora i kościół, tę kombinację razem która jest najbliższa właściwemu rodzajowi owoców i także najbliższa do Słowa Bożego.

Teraz, od Kościoła Katolickiego naprzód mamy Reformacje, prawda? I mieliśmy przedtem również Marcina Lutra, mieliśmy Wyclieffa, Lolardów, Waldensów i tak dalej. Wszystkie te różne grupy który sprzeciwiały się Kościołowi Katolickiemu. Tych ludzi uznajemy za biblijnie wierzących.

Dlaczego tak jest? Możesz wskazać ich doktrynalne błędy tu i tu, pewnie, możesz wskazać błędne doktryny tutaj i tutaj ale nie zmienia to faktu że byli najbliższymi Bożego rodzaju owoców które on poruszał i także najbliżej do Słowa Bożego, byli najbliższymi.

Dlaczego tak mówisz pastorze? Ponieważ Kościół Katolicki miał w sobie tak wiele zepsucia podczas tego czasu, sprawił również że ludzie czytali tylko łacińskie biblie zamiast biblie w ich własnych językach i były doktryny w Kościele Katolickim którym ci ludzie się przeciwstawiali co było właściwe.

Więc dlatego są oni najlepszą grupą ludzi, a zatem ich owoce bez wątpienia Bóg używał. Dlaczego? „Skąd wiesz to kaznodziejo?” Ponieważ nie ma wątpliwości; zobacz na historie, z powodu tych ludzi których Bóg używał w tym czasie Reformacji Kościół Katolicki rozpadł się i nie jest już dłużej najpotężniejszym imperium na świecie.

Teraz doszliśmy do czasu przekładu KJV, gdy pojawiła się pojawiła się biblia króla Jakuba nastąpiły wielkie przebudzenia, pamiętaj, ci ludzie wciąż nie mieli prostych doktryn, podczas Reformacji wciąż mieli katolickie praktyki, to ważne do zrozumienia.

Marcin Luter wciąż miał niektóre Katolickie praktyki, niektórzy ludzie podczas Reformacji wciąż praktykują kropienie dzieci, sączył się Kalwinizm – to jest w zasadzie zła heretycka doktryna. Marcin Luter mówił nawet o paleniu żydowskich synagog, to jest teologia zastąpienia – wciąż używają lżenia Marcina Lutra by wesprzeć swoją doktrynę.

Widzicie? To jest to do czego ci ludzie się zwracają, ale musicie zrozumieć że podczas tego czasu na kim było skupienie? Skupienie nie było na całej poprawnej doktrynie jaką mamy ty i ja dzisiaj ale polegało na czym? Na atakowaniu kościoła katolickiego.

Ta oś czasu była zachowaniem pism i chrześcijaństwa, ta oś czasu była atakiem na kościół katolicki, w taki sposób Bóg używał tych ludzi. Więc dlatego uznajemy ich za biblijne wierzących. Dlaczego? Ponieważ podczas tego czasu to był rodzaj owoców którzy przynosił nas bliżej do Słowa Bożego, atakowanie Kościoła Katolickiego.

Podczas wielkich przebudzeń byli ludzie którzy byli wciąż pogubieni w doktrynach, pewne rodzaje sączącego się Kalwinizmu, ale musicie zrozumieć że skupienie Wielkich przebudzeń w tym czasie była misja, to były misje i przebudzenia.

Taki był cel tego czasu. Więc było to duchowe przebudzenie, oczyszczanie się z grzechu i właściwe życie dla Jezusa Chrystusa, ale musicie zrozumieć to że od początku aż do teraz rozwijaliśmy się w znajomości więcej i więcej właściwych doktryn, to ważne dla zrozumienia.

Nie możesz być częścią grupy która nie rozwija się bardziej i bardziej we właściwej doktrynie, music być częścią – nie mówię „ty sam” znowu lub ty i twoja mała grupa, będzie to wywołane zgromadzenie i pastorzy, wywołane zgromadzenie i pastorzy, wywołane zgromadzenie i pastorzy.

Wywołane zgromadzenie i pastorzy którzy rozwijali się bardziej i bardziej we właściwej doktrynie coraz bliżej do Biblii, nie zmienia to tego faktu, więc zawsze musisz być częścią tej grupy, jeżeli nie, jeżeli nie będziesz częścią wywołanego zgromadzenia i pastorów to nie wzrośniesz więcej bliżej do właściwej doktryny i twoje duchowe życie nie będzie wzrastać.

Ponieważ obowiązkiem chrześcijan nieważne kim jesteś, jest to by stawać się coraz bardziej perfekcyjni jak Jezus Chrystus, nie możesz się zatrzymać i być zadowolony. Jeżeli zatrzymasz się i będziesz zadowolony to jest to duży problem i diabeł może to użyć co jest też tym co zrobił.

W dzisiejszych dniach i czasie używa takich ludzi, wyjaśnię to bardziej, ale podczas tego okresu rozwijali się bardziej we właściwej doktrynie, w rzeczywistości podczas tej osi czasu zaczęliśmy uczyć się więcej i więcej o podstawie dyspensacjonalizmu i później także o kwestii biblii króla Jakuba, jak też o innych doktrynach, wzrastając więcej i więcej w doktrynach.

To co się stało jest tym co osiągnęliśmy dziś – Modernizm, co tu się dzieje? To co się tu dzieje jak widzieliście na filmie, teraz widzimy tę gałęzie, dobrze, tutaj wyszli fundamentaliści, niezależne fundamentalne kościoły baptystyczne znane jako fundamentaliści lub także jako IFB.

To jest nasza grupa – nasze korzenie i historia ponieważ skupienie w tym czasie było atakiem na modernizm, z tego powodu wiemy że były to właściwe owoce i że jest to właściwa grupa ludzi, wiemy to z pewnością ponieważ oni byli tymi którzy atakowali cały modernizm w kościołach w tym czasie, stojąc za głównymi fundamentalnymi właściwymi doktrynami w tym czasie.

Dlatego wiele fundamentalistów – słucham ich, wielcy, wielcy ludzie, z przyjemnością; Curtis Hudson, macie także Johna Richarda Rice, B.R Lakyn, Jack Hyles i macie tony ludzi którzy; mam na myśli to że bez wątpienia ci ludzie byli mężami Bożymi których Bóg używał, mężami Bożymi których Bóg używał.

Możecie znaleźć w nich wiele brudu, szczególnie u Hylesa, ten miał wiele pewnych strasznych rzeczy także, dobrze? Ale musicie zrozumieć to że nie ma wątpliwości że to jest grupa ludzi którą Bóg używał w tym czasie.

Dlaczego? Ponieważ to jest grupa która była bliższa do biblii, bliższa do właściwych owoców Ducha Świętego w tym czasie, nie mówię że dziś, ale w tym czasie.

Teraz, z tej gałęzi wyszli biblijnie wierzący jak nazywamy siebie dzisiaj – biblijnie wierzący, ta gałąź przez naszą historie jest połączeniem, kulminacją dyspesnacjonalizmu, kwestii biblia króla Jakuba a także poznawania więcej i więcej doktryn.

IFB – fundamentaliści odmawiają tego by to robić, to ich problem, ich problemem jest to że widzimy wiele fundamentalnych kościołów baptystycznych dziś na świecie ale to czego odmawiają to badania biblii, to jest główny problem, więc ponieważ przestali ją badać to modernizm był w stanie ich pożreć.

Ponieważ moderniści badali; edukacyjne szkoły, studiowali więcej, dlatego wiele chrześcijan popada przez wyższą edukację do błędnych doktryn, błędnych wierzeń, ponieważ pożera to IFB.

Kulty wyniszczają IFB – fundamentalistów, nie tylko to, herezje pożerają fundamentalistów, więc wielu z tych ludzi odrzuca fundamentalizm i udają się do współczesnego rozwodnionego dziecinnego rock and roll-światowego bez denominacyjnego pomieszanego doktrynalnie „kościołów”

Fundamentaliści, musicie zrozumieć, wierzymy w główne fundamentalistyczne doktryny ale to co odróżnia nas w głównej mierze to choćby to że nie jesteśmy charyzmatykami, jesteśmy także pre-trib, jesteśmy także KJV, a także szczególnie nie-światowi.

To są główne najważniejsze powody tego jak Bóg używał fundamentalistów IFB – by atakować modernizm w tym czasie, ale ponieważ odmówili studiowania biblii bardziej, te rzeczy; charyzmatycy, teraz – wiesz że mam rację, zobacz na większość chrześcijan, jak wiele z nich przeniknęło do charyzmatyzmu? Jak wiele z nich przeniknęło do post-trib nonsense?

Nonsensu amilenizmu który zaprzecza pre-trib rapture? Jak wielu z nich myśli że różne rodzaje biblii są w porządku, jak wiele z nich staje się bardziej światowymi poprzez ich sposób ubierania się i ich muzykę?

Widzicie to? Więc było ważne by badać więcej i więcej biblii a zatem biblijnie wierzący jak wam pokazałem, ludzie którzy położyli fundamenty; Cyrus Ingerson Scofield, Clarence Larkin dla dyspensacjonalizmu.

Mieliście Edwarda F. Hillsa i Deana Burgeona dla kwestii biblii króla Jakuba i następnie mieliście fundamentalistów którzy znali te sprawy ale nie postępowali bardziej w tych rzeczach, tak więc doktor Ruckman połączył te rzeczy i wtedy postępował dalej nawet bardziej.

Następnie inni biblijnie wierzący którzy wyszli od doktora Ruckmana, używamy tej podstawy dalszego czynienia tych rzeczy bardziej przejrzystymi dziś, badamy nawet więcej i więcej tego co położył Ruckman i możemy odkryć że to czego Ruckman nie odkrył w pewnych wersetach i możemy użyć tych wersetów by wytłumaczyć te rzeczy teraz nawet lepiej.

W związku z pewnymi ciężkimi doktrynami jak kwestia biblii króla Jakuba i dyspensajconalizmu, ma znaczenie fakt że od początku historii do teraz musisz się rozwijać, musisz postępować dalej.

To ma znaczenie, ale pamiętaj o tym że musi być to zjednoczone jako wywołane zgromadzenie z kościołem i pastorami, główna wada – chcę to podkreślić, główna wada jak mówiłem, jest ważne by postępować ale jest także ważne by pozostać w zjednoczeniu.

Gdy postępujesz wychodząc poza jedność, nie staniesz się częścią ruchu który Bóg używał od początku historii do teraz, nie staniesz się częścią tego wielkiego ruchu, musisz zrozumieć że to jest wielki ruch w który jesteśmy zaangażowani, zawsze atakujemy tę linie, ten ruch.

Te owoce od Aleksandrii, pogańskiego Rzymu do Kościoła Katolickiego, do elit i religijnych kultów, ewolucjonizmu, liberalnych szkół, pewnych polityków, jak wytłumaczyłem – cały ten inny modernizm, wszystkie rzeczy modernistyczne z tej linii w gałęzi którą używał diabeł.

Kto będzie atakował dziś tych ludzi? No dalej, kto stawi czoła tym ludziom? Ta grupa ludzi, ale niestety ci ludzie nie chcą badać swoich własnych rzeczy i odmawiają pozostawiania w zjednoczeniu z wywołanym zgromadzeniem i pastorami, ale chcą badać swoje własne drogi tak że masz wielu różnych ludzi którzy przeczą sobie wzajemnie.

A nawet walczą i robią awantury pomiędzy sobą o małe głupie rzeczy ponieważ mają swoją ustanowioną własną doktrynę i jest to w zasadzie nawet mentalność kultu która jest niebezpieczna, staje się to twoją własną religią, twoim własnym kultem.

Ponieważ nie jesteś częścią tradycyjnej linii którą Pan używa ale niedawnej linii która ty sam jedynie stworzyłeś. To jest ekstremalnie ważne do zrozumienia, dlatego kładę na to tak mocno nacisk ponieważ youtube jest tak bardzo winny robieniu tego, media społecznościowe są bardzo winne robieniu tego.

I tak, nawet biblijnie wierzący którzy nie mają żadnego dostępu do technologii są winni tego. Widziałem to zbyt wiele razy w biblijnych szkołach do których uczęszczałem, ponieważ macie takie bogactwo wiedzy to przenika w to pycha gdy badami nasze małe rzeczy i zaczynamy poprawiać każdego biblijnie wierzącego kaznodzieje i nauczyciela.

I dość szybko zdamy sobie sprawę że jedynie my jesteśmy praktycznie jedynymi posługującymi lub szczególnie wielkim posługującym którego Bóg używa przez historie, promując nasz rodzaj nauczania.

I Bóg nie używa takiego rodzaju ludzi, to pycha, to pycha. „Mówisz mi pastorze że powinien zgadzać się ze wszystkimi tymi biblijnie wierzącymi pastorami i kościołami?” Pamiętasz pierwszą klasę w której cię uczyłem? Nie, nie o to chodzi.

Rzymian 14 – to będzie wasze zadanie domowe, przeczytajcie Rzymian rozdział 14-sty i każdy z was powinien poważnie się modlić i czytać ten rozdział. To co ty powinieneś robić to nie osądzać twoich braci i siostry w Chrystusie.

Musisz zrozumieć że jest to pomiędzy nim a Bogiem i zaufaj mi, nie znasz wszystkich szczegółów, być może serce tej osoby jest w porządku z Bogiem, tę którą poprawiasz, jego serce jest w porządku z Bogiem i zgadnij co – jeżeli osądzasz to to Pan osądzi cię dotkliwie w tym co ty robisz źle.

„O nie, mam rację, wiem że mam rację”. Zaufaj mi – każdy myśli w ten sposób „wiem że mam rację” ja myślałem także w ten sposób, były doktryny które biblijnie wierzący nauczali a ja miałem trudny czas by się z tym zgodzić ale byłem na tyle mądry by zamknąć się o to ponieważ myślałem:

„Nie chcę iść przeciwko ruchowi, wywołanemu zgromadzeniu, kościołowi i pastorom których Bóg używał, ponieważ może być coś co źle zrozumiałem lub może są w tym w błędzie ale ponad tym mają w zasadzie rację.

I zgadnij co, tak okazywało się za każdym razem, chcę wam dać taki rodzaj ostrzeżenia do ludzi, zawsze okazywało się że mieli rację.

Więc to duże ostrzeżenie, ponieważ musicie zdać sobie sprawę że jeżeli Bóg jest w tym wywołanym zgromadzeniu które jest zjednoczone z kościołem i pastorami, to czy nie myślisz że powinieneś być bardzo ostrożny zanim dotkniesz pomazanych Bożych?

To co Bóg wyświecił? Co Bóg użył? I zgadnij co, kogo Bóg pomazał? Kogo Bóg użył? Kogo Bóg wyświęcił? Niedoskonałych grzeszników jak ty, On nigdy nie używał perfekcyjnej osoby.

Więc mam nadzieje że rozumiecie to, to jest ekstremalnie ważne i dlatego kładę tak duży nacisk na to że musicie udać się do biblijnie wierzącego kościoła, idźcie i znajdźcie biblijnie wierzący kościół, mamy nasz link do zasobów i słyszycie to ode mnie ciągle i ciągle.

Kliknijcie na nasz link zasobów i znajdziecie tam dokładnie biblijnie wierzący kościół. Jeżeli nie możecie znaleźć jednego to udajcie się do następnego rodzaju najlepszego ruchu, najlepszego rodzaju następnej grupy; fundamentalistycznych kościołów, są wszędzie na świecie, ci fundamentaliści.

Są szeroko rozpowszechnieni, IFB, idźcie do tych rodzajów kościołów. Chcę was także ostrzec, rodzaj fundamentalnych kościołów do których nie powinniście pójść, ponieważ niektóre z nich naprawdę popadły w apostazję, nie są tradycjonalne jak wcześniej.

Niektóre z nich stały się światowej, niektóre z nich zapraszają charyzmatyków, niektórzy z nich nie są już dłużej pre-trib, niektórzy z nich nie są KJV. Jeżeli zobaczysz takie rodzaje fudamentalistów to powinieneś ich unikać, popadli w apostazję.

Dobrze, więc idźcie tam i jeżeli nie jest to możliwe to idźcie tutaj i niech Pan Błogosławi was i prowadzi we wszelką prawdę. Ojcze Święty, dziękujemy ci za błogosławieństwo uczniostwa i studium biblijnego w imieniu Jezusa Chrystusa, amen.

Zadanie Domowe:

1 – Nagraj dwa nagrania swojego świadczenia innym dwa razy na tydzień, najwięcej godzinę.

2. - Poważnie przeczytaj i zastosuj Rzymian 14. Później poważnie pomyśl nad kwestią swojej pychy przeciwko biblijnie wierzącym i trenuj samego siebie we wzrastaniu w jedności z Bożym biblijnie wierzącym kościołem.

Advertisement