Benio123o pl Wiki
Advertisement

Zbawiony przez wiarę Chrześcijanin , w którego życiu zaczyna działać duch święty co jest potwierdzeniem zbawienia , musi się upamiętać od swoich grzechów . Upamiętanie jest zdaniem sobie sprawy z swojej grzeszności i odrzucania oraz walki z grzechem w swoim życiu na drodze wytrwania Świętych .

" Żyj w Chrystusie , Umrzyj w Chrystusie , a ciało nie będzie musiało bać się śmierci . "

- John Knox ( 1513 - 1572 )

Upamiętanie jest koniecznym następstwem prawdziwie zbawionego Chrześcijanina , jeżeli nie nastąpi - wiara jest fałszywa .

" Upamiętajcie się, albowiem przybliżyło się Królestwo Niebios. "

- Ewangelia Mateusza 3:2

" Wydawajcie więc owoc godny upamiętania; "

- Ewangelia Mateusza 3:8

" Powiadam wam: Większa będzie radość w niebie z jednego grzesznika, który się upamięta, niż z dziewięćdziesięciu dziewięciu sprawiedliwych, którzy nie potrzebują upamiętania. "

- Ewangelia Łukasza 15:7

Chrześcijanie na nowo nardzoeni , nie są w stanie żyć perfekcyjnym bezgrzesznym życiem , gdyż żyją w cielesnych grzesznych ciałach , złej nautury , jednak ku temu przez całe życie Chrześcijnin zbawiony dąży , aby umartwiać ciało na rzecz ducha , odrzucając grzech przez całe swoje życie , dożąc ku Biblijnej Doskonałości .

" Jeśli mówimy, że grzechu nie mamy, sami siebie zwodzimy, i prawdy w nas nie ma. "

- Ewangelia Jana 1:8

" Gdy Pan i Mistrz nasz Jezus Chrystus rzecze: "pokutujcie" (Ew. Mateusza 4:17), to chce, aby całe życie wiernych było nieustanną pokutą. (…) to nie oznacza tylko wewnętrznej pokuty; tak wewnętrzna pokuta jest próżna jeśli nie przynosi różnego rodzaju umartwiania ciała. "

- 1 Teza Marcina Lutra przybita do drzwi w Witenberdze

Upamiętanie się , Nowonarodzenie , Ochrona przed Grzechem[]

Upamiętanie się jest dorgą którą Chrześcijanin zbawiony podąża przez całe życie , umartwiajac grzech , walcząc z nim , rozpoznając go i odrzucając stopniowo od swojego życia .

Kościołowi Zawsze pomagały w celu życia bezgrzesznego jak jest to tylko możliwe , następujące rzeczy :

Wiedza o tym i świadomość że Pan Jezus może powrócić w każdej Chwili , zabierając Kościół i wylewając Gniew Boży na pozostawionych , kończąć czas Łaski , rozpoczynając Wielki Ucisk i czas Utrapeinia dla Jakuba - Żydów . Świadomość możłiwości powrotu Pana Jezusa , potwierdzana z pokolenia na pokolenie przez znaki czasu i wypełniane prorctwa , powstrzymuje Chrześcijan przed grzechem .

Albowiem jak było za dni Noego, takie będzie przyjście Syna Człowieczego. Bo jak w dniach owych przed potopem jedli i pili, żenili się i za mąż wydawali, aż do tego dnia, gdy Noe wszedł do arki, i nie spostrzegli się, że nastał potop i zmiótł wszystkich, tak będzie i z przyjściem Syna Człowieczego. Wtedy dwóch będzie na roli, jeden będzie wzięty, a drugi zostawiony. Dwie mleć będą na żarnach, jedna będzie wzięta, a druga zostawiona.

- Ewangelia  Mateusza 24:37-41

Advertisement