Benio123o pl Wiki
Advertisement

W kalwiniźmie istnienie wolnej woli jest w ramach predystynacji kalwińskiej negowane a sama koncepcja wolnej woli przez kalwinizm jest okskarżana o pogańskie źródło. Kalwinizm zaprzecza istnienia wolnej woli człowieka nauczając że jest ona sprzeczna z suwerennością Boga.

R

R.C Sproul

Mieliśmy Liberum Arbitrium”  tzn. wolną wolę i również mieliśmy Libertos tzn. wolność,  co znaczy moc do tego, aby robić to, co właściwe, jeśli chodzi o rzeczy Boże. Po upadku dalej mamy Liberum Arbitrium tzn. wolną wolę, zdolność wybierania, ale to co straciliśmy to Libertos – wolność, i tylko Duch Święty może przywrócić nam wolność, którą utraciliśmy po upadku.

- R.C Sproul

Kalwinzim naucza że z powodu suwerenności Boga nic nie może stać się bez jego pozwolenia, w przeciwnym razie w kalwińskiej wizji Bóg musi być wówczas niesuwerenny a podległy stworzeniu, z tego założenia nie istnieje możliwość wybrania przez człowieka niczego bez woli Boga zarówno w przypadku oosby niewierzącej jak i w życiu osoby wierzącej oraz determinuje to odpowiedzialność Boga za wszystko co ma miejsce w historii ludzkości.

Nauczanie określenone w kalwiniźmie jako Liberum Arbitrium ma charakter fikcyjny i wewnętrznie z kalwinizmem sprzeczny, z powodu określenia proedystynacji w takiej postaci Liberium Arbitrium czyli możliwość dokonywania przez człowieka jakichkolwiek decyzji nigdy nie leży w decyzji jednostki ludzkiej w żadnym przypadku a jest zawsze zdeterminowane wcześniej i wymuszone przez Boga przed założeniem świata. Jednostka ludzka nie może więc samodzielnie niezależnie dokonać żadnego wyboru w żadnej kwestii który nie byłby wymuszony wcześniej przez Boga.

Pogląd kalwiński na niemożliwość uwierzenia przez martwego w grzechach człowieka jest błędna, kanon pisma świętego przez słowa samego Boga stwierdza o dawaniu przez Boga szansy każdemu człowiekowi dla upamiętania nie ograniczając się do mowy jedynie o wybranych, jak w Dziejach Apostolskich 17:30-31 gdzie Bóg wzywa "wszędzie wszystkich ludzi aby się upamiętali" co jest zwrotem niepodważalnie nieograniczonym do żadnej grupy domyślnej ponieważ kierowane do całego sądzonego świata ze względu na wskrzeszenie Jezusa z martywch.

Bóg wprawdzie puszczał płazem czasy niewiedzy, teraz jednak wzywa wszędzie wszystkich ludzi, aby się upamiętali, Gdyż wyznaczył dzień, w którym będzie sądził świat sprawiedliwie przez męża, którego ustanowił, potwierdzając to wszystkim przez wskrzeszenie z martwych.

- Dzieje Aposotlskie 17:30-31

Bóg sam osobiście stwierdział, niemożliwe z kalwińską konepcją predystynacji w której Bóg warunkuje wszystko, że nie przeszło mu nawet przez myśl aby bezbożni grzesznicy składali swoje dzieci w ofierze i jest to przed nim obrzydliwością. Ponieważ Bóg nienawidzi tej czynności i nigdy jej nie chciał, a ona miała miejsce u niewierzących bezbożników, uniemożliwia to założenie że Bóg przed założeniem świata zmusił ich do tego czynu, ponieważ wedle swojej woli Bóg nigdy tego nie chciał i nie czyni sprzecznie ze swoją wolą.

Ludzie ci tej praktyki dokonali z sprzeczności z wolą Bożą, ponieważ suwerenny Bóg dał człowiekowi możliwość wyboru swojego postępowania, czyli wolą wolę.

Wznieśli miejsce ofiarne Tofet w Dolinie Ben-Hinnoma, aby spalać w ogniu swoich synów i swoje córki, czego Ja nie nakazałem i co mi nawet na myśl nie przyszło.

- Jeremiasza 7:31

Konsekwencje systemu kalwinistycznej predystynacji

Konsekwencje systemu kalwinistycznej predystynacji

Kalwińska predystynacja sprawia również że każdy człowiek niezależnie od swojego stanu pełni niezaleznie od swojej świadomości wolę Bożą ustanowioną nad nim suwerennie przed założeniem świata, niezaleznie czy jest wierzący bądź nie; jeżeli jest wierzący wolą Boga było aby uwierzył w Chrystusa, jeżeli był niewierzący wolą Boga było od zawsze aby był potępiony w piekle, wedle tej koncepcji kalwińskiej każdy człowiek pełni wolę Bożą. Czyni to niewierzących niezbawionych ludzi braćmi i siostrami w wierze według slów Jezusa, który stwierdził że bratem i siostrą jest ten kto pełni wole Bożą.

Albowiem ktokolwiek czyni wolę Ojca mojego, który jest w niebie, ten jest moim bratem i siotrą, i matką

- Mateusza 12:50

Koncpecja ta jest jest błędna a przez to niekompatybilna z Biblią. Jest również sprzeczna wewnętrznie w systemie predystynacji kalwińskiej, w której Adam i Ewa przed upadkiem łamali suwerenność Bożą mający mieć rzekomo przed upadkiem według kalwinizmu wolną wolę, a nastepnie będą sprzeciwiać się i łamać Bożą kalwińskąj suwerennośći zbawieni w wieczności.

Advertisement