Benio123o pl Wiki
Advertisement

Chrześcijaństwo Apostolskie nie zabrania klęczenia ani stania podczas modlitwy w kanonie Pisma, Tradycja Kościoła natomiast, przed-nicejskiego, Nicejskiego oraz katolicyzmu Rzymskiego do 9-tego wieku nauczała zakazu klęczenia w dzień pański - niedziele, nakazując modlitwę na stojąco; wieczerza Pańska lub Rzymska Eucharystia przyjmowane były do rąk na stojąco.

Zbliżając się do ołtarza mają kłaść prawą rękę na lewą, aby w ten sposób obie dłonie utworzyły tron i krzyż zarazem dla Króla.

- O Sposobie przyjmowania wieczerzy Pańskiej na ręce przez Cyryla Jerozolimskiego (315-386 rok), cytowany przez Papieża Benedykta VI, Kardynał Joseph Ratzinger, Prefekt Kongregacji Nauki Wiary, Późniejszy Papież Benedykt XV, „Służyć Prawdzie, myśli na każdy dzień”

Nie klęczymy [W zieloneświątki], ponieważ jest to równego znaczenia z Dniem Pańskim

- Ireneusz z Lyonu (140-202 rok), Fragment 7 o zakazie klęczenia w dzień pański (niedziele)

Uważamy post lub klękanie w uwielbieniu w dniu Pańskim za niezgodne z prawem. Cieszymy się tym samym przywilejem także od Wielkanocy do Zielonych Świątek

- Tertulian (150-240), De Corona, Chapter 3 (204 rok)

Staniem i nie-klęczeniem zobowiązał oficjalnie Sobór Nicejski Kanonem 10-tym (XX): Świętemu Soborowi wydaje się słuszne, aby modlić się do Boga na stojąco. (Canon XX, Council of Nicæa, 325 rok) Kanony Soboru Nicejskiego zostały podtrzymane przez następne Sobory, w tym Kanon XX.

Ponieważ są pewne osoby, które klękają w dniu Pańskim i w dniu Pięćdziesiątnicy, aby wszystko było jednolicie przestrzegane wszędzie (w każdej parafii), świętemu Synodowi wydaje się słuszne, aby modlić się do Boga na stojąco.

- Sobór Powszechny Nicejski, Kanon XX, 325 rok

Kościół Rzymsko Katolicki przeciwnie do Chrześcijan nie może powołać się na Sola Scriptura i jest zobowiązany do obowiązku posłuszeństwa wobec wyroku soboru powszechnego Nicei aby być prawdziwym kościołem - jednak Rzymski Katolicyzm sprzeciwił się Tradycji Nicejskiej podtrzymanej przez następne Sobory i w buncie oraz nowatorstwie zmienił swoją mszę, praktykując ją na klęcząco z powodu rozwiniętego przez niego nauczania że Hostia jest Jezusem Chrystusem, czego nie można pogodzić z praktyką stania podczas jej przyjmowania.

Czyniąc tak Rzymski Katolicyzm sprzeciwił powszechnemu Soborowi Nicejskiemu, obalając swoją tradycyjność oraz sukcesje apostolską, przez co Kościół Rzymski jako legalna wiara nie istnieje popełniając herezje.

Modlimy się na stojąco, pierwszego dnia tygodnia (niedziela), ale nie wszyscy znamy tego powód. W dniu Zmartwychwstania (lub „ponownego wstania” gr. ἀ νάστασις) przypominamy sobie o łasce danej nam przez stanie na modlitwie, nie tylko dlatego, że zmartwychwstaliśmy z Chrystusem i jesteśmy zobowiązani „szukać tego, co są w górze” [Kolosan 3,1], ale ponieważ dzień ten wydaje się nam w pewnym sensie obrazem wieku, którego się spodziewamy, dlatego chociaż jest to początek dni, nie jest nazwany przez Mojżesza pierwszym, ale jednym. […] W tym dniu zasady kościelne nauczyły nas, abyśmy preferowali pionową postawę modlitwy, ponieważ przez swoje proste przypomnienie niejako sprawiają, że nasz umysł nie żyje już w teraźniejszości, ale w przyszłości”

- Bazyl Wielki (330–379 rok), Biskup Cezarei, de Spiritu Sancto, Rozdział 27, 374 rok

Wyznanie wiary świętych ojców którzy zebrali się w Nicei, w Bitynii nie są odwołane, ale pozostają w mocy.

- Sobór Konstantynopolski, 381 rok, Kanon I

Uznaliśmy za słuszne, aby kanony wydawane dotychczas przez świętych ojców na każdym synodzie pozostały w mocy.

- Sobór Chalcedoński, 451 rok, Kanon I

Teraz, gdy podaliśmy szczegóły tego, co osiągnął nasz sobór, powtarzamy nasze formalne wyznanie, że akceptujemy cztery święte synody, to jest w Nicei, w Konstantynopolu, pierwszym w Efezie i w Chalcedonie. Nasze nauczanie jest i było wszystkim, co oni zdefiniowali w odniesieniu do jednej wiary. Uważamy, że tych, którzy nie szanują tych rzeczy, są obcy Kościołowi katolickiemu”.

- II Sobór Konstanynopolski, 553 rok, Źródło

Otóż wiemy że aż do 9-tego wieku komunie świętą przyjmowano na stojąco, do ręki – co nie znaczy że tak miało pozostać na wieki. Albowiem piękno i wielkość kościoła polega na tym że rośnie, dojrzewa i tajemnice pojmuję coraz głębiej. W tym sensie nowe formy powstające po 9-tym wieku mają jako wyraz czci dla najświętszego sakramentu swe pełne uzasadnienie.

- Kardynał Joseph Ratzinger, Prefekt Kongregacji Nauki Wiary, Późniejszy Papież Benedykt XV, „Służyć Prawdzie, myśli na każdy dzień”

Praktyka klęczenia podczas konsekracji została wprowadzona w średniowieczu i jest związana z wywyższeniem, które powstało w tym samym okresie.

- Encyklopedia Katolicka, Genuflexion


Advertisement