Benio123o pl Wiki
Advertisement

Zakon; prawo starego testamentu, V ksiąg mojżeszowych, zbiór praw którego podlegali wierzący starego testamentu w skład którego wchodziły cienie rzeczy przyszłych szabatu, restrykcji pokarmowych, przepisów czystości, nadany za pośrednictwem aniołów Mojżeszowi jako prawo na górze Synaj w raz z dekalogiem 10 przykaza - 613 przykazań. Został wypełniony dopiero przez Mesjasza Pana Jezusa Chrystusa, który wypełnił zakon przez życie zgodne z zakonem i śmierć w której wziął na siebie wszystkie grzechy usprawiedliwiając chrześcijan którzy wierzą w Niego przez wiarę.

Przed wiarą w Jezusa Chrystusa, zakon był przewodnikiem wskazującym i prowadzącym do Chrystusa, po przyjściu i wypełnieniu swoim życiem przez Jezusa Zakonu, chrześcijanie nie są już pod opieką zakonu ale zbawieni są w Chrystusie który cały zakon doskonałym życiem wypełnił.

Zanim zaś przyszła wiara, byliśmy wspólnie zamknięci i trzymani pod strażą zakonu, dopóki wiara nie została objawiona. Tak więc zakon był naszym przewodnikiem do Chrystusa, abyśmy z wiary zostali usprawiedliwieni. A gdy przyszła wiara, już nie jesteśmy pod opieką przewodnika.

- Galacjan 3:23-25

Nie mniemajcie, że przyszedłem rozwiązać zakon (nomon, Nomos - Prawo) albo proroków; nie przyszedłem rozwiązać, lecz wypełnić. Bo zaprawdę powiadam wam: Dopóki nie przeminie niebo i ziemia, ani jedna jota, ani jedna kreska nie przeminie z zakonu, aż wszystko to się stanie.

- Mateusza 5:17-18

Ktokolwiek bowiem zachowa cały zakon, a uchybi w jednym, stanie się winnym wszystkiego. Bo Ten, który powiedział: Nie cudzołóż, powiedział też: Nie zabijaj; jeżeli więc nie cudzołożysz, ale zabijasz, jesteś przestępcą zakonu.

- Jakuba 2:10-11

Tak mówcie i czyńcie, jak ci, którzy mają być sądzeni przez zakon wolności. Nad tym, który nie okazał miłosierdzia, odbywa się sąd bez miłosierdzia, miłosierdzie góruje nad sądem.

- Jakuba 2:12-13

Bo nie znając usprawiedliwienia, które pochodzi od Boga, a własne usiłując ustanowić, nie podporządkowali się usprawiedliwieniu Bożemu. Albowiem końcem zakonu jest Chrystus, aby był usprawiedliwiony każdy, kto wierzy.

- Rzymian 10:3-4

Tak bowiem Mojżesz pisze o usprawiedliwieniu, które jest z zakonu: Człowiek, który spełnił zakon, przezeń żyć będzie.

- Rzymian 10:5

Gdyby zaś doskonałość była osiągalna przez kapłaństwo lewickie, a wszak w oparciu o nie otrzymał lud zakon, to jaka jeszcze była potrzeba ustanawiać innego kapłana według porządku Melchisedeka, zamiast pozostać przy porządku Aarona? Skoro bowiem zmienia się kapłaństwo, musi też nastąpić zmiana zakonu.

- Hebrajczyków 7:11-12

Gdyż zakon nie przywiódł niczego do doskonałości, z drugiej zaś strony wzbudzona zostaje lepsza nadzieja, przez którą zbliżamy się do Boga.

- Hebrajczyków 7:19

A to jest powiedziane obrazowo: oznaczają one dwa przymierza, jedno z góry Synaj, które rodzi w niewolę, a jest nim Hagar. Hagar jest to góra Synaj w Arabii; odpowiada ona teraźniejszemu Jeruzalem, gdyż jest w niewoli razem z dziećmi swymi.

- Galacjan 4:24-25

Lecz co mówi Pismo? Wypędź niewolnicę i syna jej; nie będzie bowiem dziedziczył syn niewolnicy z synem wolnej.

- Galacjan 4:30

Advertisement